Rijksbegroting - Nota over de toestand van 's Rijks financiën

Voorgesteld 23 september 1993

De Kamer, gehoord de beraadslaging;

overwegende, dat de voorgestelde verhoging van zowel de benzineals de dieselaccijns veel werkgelegenheid kost;

tevens overwegende, dat het niet doorgaan van een verhoging van de benzineaccijns het verschil in prijsniveau tussen de ons omringende landen en Nederland kleiner maakt;

verzoekt de regering af te zien van deze accijnsverhogingen, en gaat over tot de orde van de dag.

Bolkestein

314510F ISSN09217371 Sdu Uitgeverij Plantijnstraat

^.

*nnn .

•sGravenhage 1993