Voorstel van wet - Wijziging van de Huurprijzenwet woonruimte in verband met de decentralisatie van de subsidiëring van de volkshuisvesting en de liberalisatie van huurprijzen van duurdere woningen

Nr. 2

VOORSTEL VAN WET

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten: Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is enige wijzigingen aan te brengen in de Huurprijzenwet woonruimte in verband met de decentralisatie van de subsidiëring van de volkshuisvesting en dat het wenselijk is ter vermindering van het aantal dwingende of richtingbepalende wettelijke voorschriften voor de huurprijsvorming bij dure woningen de Huurprijzenwet woonruimte en enkele andere wetten zodanig aan te passen dat voor zelfstandige woningen in die sector de huurprijsvorming zoveel mogelijk aan de werking van de markt wordt overgelaten; Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

S-BH

11494 8FISSN 0921737 ISdu Uitgeverij Plantijnstraai 's Gravenhage 1991