Artikelen bij COM(2021)722 - Wijziging van Verordening (EU) 2015/760 wat betreft het toepassingsgebied van in aanmerking komende activa en beleggingen, de portefeuillesamenstelling en de diversificatievereisten, het lenen van contanten en andere fondsregels en wat betreft de vereisten in verband met de vergunning, het beleggingsbeleid en de voorwaarden voor de bedrijfsuitoefening van Europese langetermijnbeleggingsinstellingen

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.Artikel 1

Verordening (EU) 2015/760 wordt als volgt gewijzigd:

(1) In artikel 1 wordt lid 2 vervangen door:

“2.    De doelstelling van deze verordening is het aantrekken van kapitaal en het kanaliseren ervan naar langetermijnbeleggingen in de reële economie te vergemakkelijken, overeenkomstig de Unie-doelstelling van slimme, duurzame en inclusieve groei.”.

(2) Artikel 2 wordt als volgt gewijzigd:

(a)punt 6 wordt vervangen door:

“6.    “reële activa”: activa die op grond van hun inhoud en eigenschappen een intrinsieke waarde hebben;”;

(b)het volgende punt 14 bis wordt ingevoegd:

“14 bis.    “eenvoudige, transparante en gestandaardiseerde securitisatie”: een securitisatie die voldoet aan de voorwaarden van artikel 18 van Verordening (EU) nr. 2017/2402 van het Europees Parlement en de Raad *1

____________________________________

*1Verordening (EU) 2017/2402 van het Europees Parlement en de Raad van 12 december 2017 tot vaststelling van een algemeen kader voor securitisatie en tot instelling van een specifiek kader voor eenvoudige, transparante en gestandaardiseerde securitisatie, en tot wijziging van de Richtlijnen 2009/65/EG, 2009/138/EG en 2011/61/EU en de Verordeningen (EG) nr. 1060/2009 en (EU) nr. 648/2012 (PB L 347 van 28.12.2017, blz. 35).”;

(c)het volgende punt 14 ter wordt ingevoegd:

“14 ter    “groep”: een groep als gedefinieerd in artikel 2, punt 11, van Richtlijn 2013/34/EU van het Europees Parlement en de Raad*2 

____________________________________

*2Richtlijn 2013/34/EU van het Europees Parlement en de Raad van 26 juni 2013 betreffende de jaarlijkse financiële overzichten, geconsolideerde financiële overzichten en aanverwante verslagen van bepaalde ondernemingsvormen (PB L 182 van 29.6.2013, blz. 19).";

(d)de volgende punten 20 en 21 worden toegevoegd:

“20.    “feeder-Eltif”: een Eltif, of een beleggingscompartiment daarvan, die ten minste 85 % van haar activa mag beleggen in rechten van deelneming van een andere Eltif of van een beleggingscompartiment van een Eltif;

21. “master-Eltif”: een Eltif, of een beleggingscompartiment daarvan, waarin een andere Eltif ten minste 85 % van haar activa belegt in rechten van deelneming van een andere Eltif of van een beleggingscompartiment van een Eltif.”.

(3) In artikel 3 wordt lid 3 vervangen door:

“3.    De bevoegde autoriteiten van de Eltif's informeren ESMA maandelijks over de ingevolge deze verordening verleende of ingetrokken vergunningen en over alle wijzigingen in de informatie over een Eltif die in het in de tweede alinea bedoelde centrale publieke register is opgenomen.

ESMA houdt een geactualiseerd centraal publiek register bij waarin voor elke Eltif die op grond van deze verordening een vergunning heeft de volgende gegeven zijn opgenomen:

(a)de identificatiecode voor juridische entiteiten (LEI) en de nationale code van die Eltif, indien beschikbaar;

(b)de naam van de Eltif-beheerder en het adres en de LEI van die beheerder;

(c)de ISIN-codes van de Eltif en elke afzonderlijke categorie aandelen of rechten van deelneming, indien beschikbaar;

(d)de LEI van het masterfonds, indien beschikbaar;

(e)de LEI van het feederfonds, indien beschikbaar;

(f)de bevoegde autoriteit van de Eltif en de lidstaat van herkomst van die Eltif;

(g)de lidstaten waar de Eltif wordt verhandeld;

(h)of de Eltif mag worden verhandeld aan niet-professionele beleggers of enkel mag worden verhandeld aan professionele beleggers;

(i)de datum van de vergunning van de Eltif;

(j)de datum waarop de Eltif in de handel is gebracht;

(k)geactualiseerde links naar de Eltif-documentatie, zoals het reglement of de statuten van de Eltif, de jaarverslagen, het prospectus en, indien beschikbaar, het essentiële-informatiedocument;

(l)de datum waarop de informatie over de Eltif voor het laatst door ESMA werd geactualiseerd.

Het centraal publiek register wordt in elektronische vorm beschikbaar gesteld.”.

(4) Artikel 5 wordt als volgt gewijzigd:

(a)in lid 1 wordt de tweede alinea vervangen door:

“De aanvraag voor vergunning als Eltif bevat alle onderstaande gegevens:

(a)het reglement of de statuten van de Eltif;

(b)de naam van de voorgestelde Eltif-beheerder;

(c)de naam van de bewaarder en, indien de bevoegde autoriteit voor aan niet-professionele beleggers verhandelde Eltif's dat verlangt, de schriftelijke overeenkomst met de bewaarder;

(d)indien de Eltif aan niet-professionele beleggers zal worden verhandeld, een beschrijving van de aan beleggers beschikbaar te stellen informatie, met inbegrip van een beschrijving van de regelingen voor het behandelen van klachten van niet-professionele beleggers;

(e)indien van toepassing, de volgende informatie over de master-feederstructuur van de Eltif:

i) een verklaring dat de feeder-Eltif een feeder van de master-Eltif is;

ii) het reglement of de statuten van de master-Eltif en de overeenkomst tussen de feeder- en de master-Eltif of de interne gedragscode als bedoeld in artikel 29, lid 6;

iii) indien de master-Eltif en de feeder-Eltif verschillende bewaarders hebben, de in artikel 29, lid 7, bedoelde overeenkomst tot uitwisseling van informatie;

iv) wanneer de feeder-Eltif in een andere lidstaat is gevestigd dan de lidstaat van herkomst van de master-Eltif, een verklaring van de bevoegde autoriteiten van de lidstaat van herkomst van de master-Eltif dat de master-Eltif een Eltif is waarin de feeder-Eltif belegt.”;

(b)lid 3 wordt vervangen door:

“3.    Aanvragers worden binnen twee maanden vanaf de datum van indiening van een volledige aanvraag in kennis gesteld of de vergunning als Eltif is verleend.. Voor een vergunning is het niet vereist dat de Eltif wordt beheerd door een abi-beheerder met statutaire zetel in de lidstaat van herkomst van de Eltif of dat de EU-abi-beheerder in de lidstaat van herkomst van de Eltif activiteiten uitoefent of delegeert.”;

(c)in lid 5 wordt punt b) vervangen door:

“b)    indien de Eltif bestemd is om aan niet-professionele beleggers te worden verhandeld, een beschrijving van de aan beleggers beschikbaar te stellen informatie, met inbegrip van een beschrijving van de regelingen voor het behandelen van klachten van niet-professionele beleggers.”.

(5) Artikel 10 wordt vervangen door:

“Artikel 10

In aanmerking komende beleggingsactiva

1. Een actief als bedoeld in artikel 9, lid 1, punt a), komt enkel voor belegging door een Eltif in aanmerking indien het onder een van de volgende categorieën valt:

(a)aandelen- of quasi-aandeleninstrumenten die:

i) door een kwalificerende portefeuillemaatschappij als bedoeld in artikel 11, lid 1, zijn uitgegeven en door de Eltif bij die kwalificerende portefeuillemaatschappij of van een derde partij via de secundaire markt zijn verworven;

ii) door een kwalificerende portefeuillemaatschappij als bedoeld in artikel 11, lid 1, zijn uitgegeven in ruil voor een aandeleninstrument of quasi-aandeleninstrument dat door de Eltif eerder bij die kwalificerende portefeuillemaatschappij of van een derde partij via de secundaire markt is verworven;

iii) door een maatschappij zijn uitgegeven waarin een kwalificerende portefeuillemaatschappij als bedoeld in artikel 11, lid 1, een kapitaalparticipatie heeft in ruil voor een aandeleninstrument of quasi-aandeleninstrument dat door de Eltif overeenkomstig punt i) of punt ii) is verworven;

(b)schuldinstrumenten die door een kwalificerende portefeuillemaatschappij als bedoeld in artikel 11, lid 1, zijn uitgegeven;

(c)leningen die door de Eltif zijn verstrekt aan een kwalificerende portefeuillemaatschappij als bedoeld in artikel 11, lid 1, met een looptijd die niet langer is dan de looptijd van de Eltif;

(d)rechten van deelneming of aandelen van een of meer andere Eltif's, EuVECA’s, EuSEF’s, icbe’s en door EU-abi-beheerders beheerde EU-abi’s, mits die Eltif's, EuVECA's, EuSEF's, icbe’s en EU-abi’s beleggen in in aanmerking komende beleggingen als bedoeld in artikel 9, leden 1 en 2, en zelf niet meer dan 10 % van hun activa in andere instellingen voor collectieve belegging hebben belegd.

(e)reële activa met een waarde van ten minste 1 000 000 EUR of het equivalent ervan in de betrokken valuta op het tijdstip waarop de uitgaven worden gedaan;

(f)eenvoudige, transparante en gestandaardiseerde securitisaties indien de onderliggende blootstellingen tot een van de volgende categorieën behoren:

i) activa die zijn opgenomen in artikel 1, punt a), i), ii) of iv), van Gedelegeerde Verordening (EU) 2019/1851 van de Commissie*3;

ii) activa die zijn opgenomen in artikel 1, punt a), vii) of viii), van Gedelegeerde Verordening (EU) 2019/1851 van de Commissie, mits de opbrengsten van de gesecuritiseerde obligaties worden gebruikt voor de financiering of de herfinanciering van langetermijnbeleggingen.

___________

*3Gedelegeerde Verordening (EU) 2019/1851 van de Commissie van 28 mei 2019 tot aanvulling van Verordening (EU) 2017/2402 van het Europees Parlement en de Raad ten aanzien van technische reguleringsnormen inzake de homogeniteit van de onderliggende blootstellingen in de securitisatie (PB L 285 van 6.11.2019, blz. 1).

2. Indien een Eltif heeft belegd in aandelen of rechten van deelneming van andere Eltif's, EuVECA’s, EuSEF’s, icbe’s en door EU-abi-beheerders beheerde EU-abi’s overeenkomstig lid 1, punt d), worden de activa van de respectieve Eltif en andere instellingen voor collectieve belegging gecombineerd om na te gaan of de in artikel 13 en artikel 16, lid 1, neergelegde limieten zijn nageleefd.”.

(6) Artikel 11, lid 1, wordt als volgt gewijzigd:

(a)de inleidende zin wordt vervangen door:

“Een kwalificerende portefeuillemaatschappij als bedoeld in artikel 10 is een onderneming die aan de volgende vereisten voldoet:”;

(b)in punt b) wordt punt ii) vervangen door:

“ii)    toegelaten is tot de handel op een gereglementeerde markt of op een multilaterale handelsfaciliteit en op het tijdstip van de initiële belegging een marktkapitalisatie van ten hoogste 1 000 000 000 EUR heeft;”.

(7) Artikel 12 wordt vervangen door:

“Artikel 12

Belangenconflict

1. Een Eltif mag in een in aanmerking komend beleggingsactief waarin de beheerder van de Eltif een direct of indirect belang heeft of neemt niet op andere wijze beleggen dan door het bezitten van rechten van deelneming of aandelen van de Eltif's, EuVECA’s, EuSEF’s, icbe’s of EU-abi’s die hij beheert.

2. De abi-beheerder die een Eltif beheert en de ondernemingen die tot dezelfde groep behoren als de abi-beheerder die een Eltif beheert, alsook het personeel daarvan, mogen mee beleggen in die Eltif en met de Eltif mee beleggen in hetzelfde actief, mits de Eltif-beheerder organisatorische en administratieve regelingen heeft getroffen om belangenconflicten te identificeren, te voorkomen, te beheersen en te monitoren en mits dergelijke belangenconflicten op passende wijze openbaar worden gemaakt.”.

(8) Artikel 13 wordt als volgt gewijzigd:

(a)de leden 1, 2 en 3 worden vervangen door:

“1.    Een Eltif belegt ten minste 60 % van haar kapitaal in in aanmerking komende beleggingsactiva.

2. Een Eltif belegt niet meer dan:

(a)20 % van haar kapitaal in instrumenten die door één kwalificerende portefeuillemaatschappij zijn uitgegeven of in leningen die aan één kwalificerende portefeuillemaatschappij zijn verstrekt;

(b)20 % van haar kapitaal direct of indirect in een enkel reëel actief;

(c)20 % van haar kapitaal in rechten van deelneming of aandelen van één Eltif, EuVECA, EuSEF, icbe of door een EU-abi-beheerder beheerde EU-abi;

(d)10 % van haar kapitaal in activa als bedoeld in artikel 9, lid 1, punt b), indien die activa door één instelling zijn uitgegeven.

3. De totale waarde van de rechten van deelneming of aandelen van Eltif's, EuvECA's, EuSEF's, icbe’s en door een EU-abibeheerder beheerde EU-abi’s in een Eltif-portefeuille mag niet groter zijn dan 40 % van de waarde van het kapitaal van de Eltif.”;

(b)het volgende lid 3 bis wordt ingevoegd:

“3 bis.    De totale waarde van eenvoudige, transparante en gestandaardiseerde securitisaties in een Eltif-portefeuille mag niet groter zijn dan 20 % van de waarde van het kapitaal van de Eltif.”;

(c)lid 4 wordt vervangen door:

“4.    De totale risicoblootstelling aan een tegenpartij van de Eltif die voortkomt uit over the counter (otc)-derivatentransacties, retrocessieovereenkomsten of omgekeerde retrocessieovereenkomsten mag niet groter zijn dan 10 % van de waarde van het kapitaal van de Eltif.”;

(d)lid 5 wordt geschrapt;

(e)in lid 6 wordt de eerste zin vervangen door:

“In afwijking van lid 2, punt d), mag een Eltif de in dat punt bedoelde limiet van 10 % tot 25 % verhogen indien obligaties worden uitgegeven door een kredietinstelling waarvan de statutaire zetel in een lidstaat gevestigd is en die wettelijk is onderworpen aan speciaal overheidstoezicht ter bescherming van obligatiehouders.”;

f) het volgende lid 8 wordt toegevoegd:

“8.    De in de leden 2 tot en met 4 neergelegde beleggingsdrempels zijn niet van toepassing indien de Eltif's enkel aan professionele beleggers worden verhandeld.”.

(9) Artikel 15 wordt als volgt gewijzigd:

(a)lid 1 wordt vervangen door:

“1.    Een Eltif mag niet meer dan 30 % van de rechten van deelneming of aandelen van één enkele Eltif, EuVECA, EuSEF, icbe of door een EU-abi-beheerder beheerde EU-abi verwerven. Die limiet is niet van toepassing indien de Eltif's enkel aan professionele beleggers worden verhandeld.”;

(b)aan lid 2 wordt de volgende alinea toegevoegd:

“Deze concentratielimieten zijn niet van toepassing indien de Eltif's enkel aan professionele beleggers worden verhandeld.”.

(10) Artikel 16 wordt als volgt gewijzigd:

(a)lid 1 wordt als volgt gewijzigd:

i) de punten a), b) en c) worden vervangen door:

“a)    de contanten vertegenwoordigen niet meer dan 50 % van de waarde van het kapitaal van de Eltif, en voor Eltif’s die enkel aan professionele beleggers worden verhandeld niet meer dan 100 % van de waarde van het kapitaal van de Eltif;

b) de contanten dienen voor het verrichten van beleggingen of het verschaffen van liquiditeit, onder meer om kosten en uitgaven te betalen, behalve voor leningen als bedoeld in artikel 10, punt c), mits de bezittingen in contanten of equivalenten van contanten van de Eltif onvoldoende om de betrokken belegging te verrichten;

c) de contanten worden geleend in dezelfde valuta als die van de met de geleende contanten te verwerven activa, of in een andere valuta indien de blootstelling aan het valutarisico van deze beleggingen is afgedekt of indien anderszins kan worden aangetoond dat de Eltif door de lening in een andere valuta niet aan materiële valutarisico's wordt blootgesteld.”;

ii) punt e) wordt vervangen door:

“e)    de contanten bezwaren de activa voor de uitvoering van de leenstrategie van de betrokken Eltif.”;

(b)het volgende lid 1 bis wordt ingevoegd:

“1 bis.    Leenrelingen die door de kapitaaltoezeggingen van beleggers volledig zijn gedekt, worden voor de toepassing van lid 1 niet als lening beschouwd.”;

(c)lid 2 wordt vervangen door:

“2.    De beheerder van de Eltif geeft in het prospectus van de Eltif aan of de Eltif al dan niet voornemens is contanten te lenen als onderdeel van de beleggingsstrategie van de Eltif, en geeft een gedetailleerde presentatie van de leenstrategie en -limieten van de Eltif. De Eltif-beheerder geeft met name aan hoe lenen bijdraagt tot de uitvoering van de Eltif-strategie en de beperking van het leen-, het valuta- en het durationrisico.”.

(11) In artikel 18 wordt lid 4 geschrapt.

(12) In artikel 18 wordt lid 7 vervangen door:

“7.    ESMA ontwikkelt ontwerpen van technische reguleringsnormen tot nadere bepaling van de omstandigheden waarin de duur van een Eltif als voldoende lang wordt aangemerkt om de levenscyclus van elk van de afzonderlijke activa van de Eltif te bestrijken, als bedoeld in lid 3.

ESMA ontwikkelt ontwerpen van technische reguleringsnormen tot nadere bepaling van de minimuminformatie die overeenkomstig artikel 18, lid 2, punt b), aan de bevoegde autoriteiten dient te worden verstrekt en de criteria voor de beoordeling van het in artikel 18, lid 2, punt d), bedoelde percentage, rekening houdend met de verwachte kasstromen en verplichtingen van de Eltif.”.

(13) Artikel 19 wordt als volgt gewijzigd:

i) het volgende lid 2 bis wordt ingevoegd:

“2 bis.    Het reglement of de statuten van de Eltif mogen voorzien in de mogelijkheid tot volledige of gedeeltelijke matching, voor het eind van de duur van de Eltif, van verzoeken tot overdracht van rechten van deelneming of aandelen van de Eltif van uitstappende Eltif-beleggers met verzoeken tot overdracht van potentiële beleggers, mits daarbij alle volgende voorwaarden worden vervuld:

(a)de beheerder van de Eltif heeft een beleid voor matchingverzoeken vastgesteld waarin alle volgende elementen duidelijk worden vermeld:

i) de overdrachtsprocedure voor zowel uitstappende als potentiële beleggers;

ii) de rol van de fondsbeheerder en de administrateur van het fonds bij de uitvoering van overdrachten en de matching van de respectievelijke verzoeken;

iii) de periode waarin uitstappende en potentiële beleggers om overdracht van de aandelen of de rechten van deelneming van de Eltif mogen vragen;

iv) de uitvoeringsprijs;

v) de proratiseringsvoorwaarden;

vi) het tijdstip en de aard van de openbaarmaking van informatie met betrekking tot de overdrachtsprocedure;

vii) de eventuele vergoedingen, kosten en heffingen in verband met de overdrachtsprocedure;

(b)het beleid en de procedures voor matchingverzoeken van uitstappende beleggers van de Eltif en potentiële beleggers zorgt ervoor dat beleggers eerlijk behandeld worden en dat bij mismatch tussen uitstappende en potentiële beleggers de matching pro rata wordt uitgevoerd;

(c)matching van verzoeken stelt de Eltif-beheerder in staat het liquiditeitsrisico van de Eltif monitoren en is in overeenstemming met de langetermijnbeleggingsstrategie van de Eltif.”;

ii) het volgende lid 5 wordt toegevoegd:

“5. ESMA ontwikkelt ontwerpen van technische reguleringsnormen tot specificering van de omstandigheden waarin artikel 19, lid 2 bis, wordt toegepast, met inbegrip van de informatie die door Eltif's aan de beleggers moet worden verstrekt.

ESMA legt die ontwerpen van technische reguleringsnormen uiterlijk op […] voor aan de Commissie.

Aan de Commissie wordt de bevoegdheid gedelegeerd om de in de eerste alinea bedoelde technische reguleringsnormen overeenkomstig de artikelen 10 tot en met 14 van Verordening (EU) nr. 1095/2010 vast te stellen.”.

(14) In artikel 21 wordt lid 1 vervangen door:

“1.    Een Eltif informeert haar bevoegde autoriteit ten laatste een jaar voor de datum van het einde van de duur van de Eltif over de ordelijke vervreemding van haar activa om de rechten van deelneming of aandelen van beleggers na het einde van de duur van de Eltif terug te betalen. De Eltif verstrekt de bevoegde autoriteit op haar verzoek een gespecificeerd schema voor de ordelijke vervreemding van die activa.”.

(15) Artikel 23 wordt als volgt gewijzigd:

(a)het volgende lid 3 bis wordt ingevoegd:

“3 bis.    Het prospectus van de feeder-Eltif bevat de volgende informatie:

a) een verklaring dat de feeder-Eltif een feeder van een bepaalde master-Eltif is en als zodanig steeds ten minste 85 % van haar activa belegt in rechten van deelneming van deze master-Eltif;

b) de beleggingsdoelstelling en het beleggingsbeleid, met inbegrip van het risicoprofiel en of de prestaties van de feeder- en de master-Eltif identiek zijn, of in welke mate en om welke redenen zij verschillen;

c) een korte beschrijving van de master-Eltif, haar structuur en haar beleggingsdoelstelling en -beleid, waaronder het risicoprofiel, en een vermelding hoe het prospectus van de master-Eltif kan worden verkregen;

d) een samenvatting van de overeenkomst tussen de feeder- en de master-Eltif of de interne gedragscode als bedoeld in artikel 29, lid 6;

e) hoe de deelnemers nadere informatie kunnen krijgen over de master-Eltif en de overeenkomst tussen de feeder- en de master-Eltif als bedoeld in artikel 29, lid 6;

f) een beschrijving van alle vergoedingen en onkosten die de feeder-Eltif op grond van haar belegging in rechten van deelneming van de master-Eltif voor haar rekening moet nemen, alsmede de totale kosten van de feeder-Eltif en de master-Eltif;

g) een beschrijving van de fiscale gevolgen voor de feeder-Eltif van de belegging in de master-Eltif.”;

(b)aan lid 5 wordt de volgende alinea toegevoegd:

“Indien de Eltif aan niet-professionele beleggers wordt verhandeld, neemt de Eltif-beheerder in het jaarverslag van de feeder-Eltif een verklaring op over de totale kosten van de feeder-Eltif en de master-Eltif. In het jaarverslag van de feeder-Eltif wordt aangegeven hoe een of meer jaarverslagen van de master-Eltif kunnen worden verkregen.”.

(16) In artikel 25 wordt lid 2 vervangen door:

“2.    In het prospectus wordt een totale kostenratio van de Eltif openbaar gemaakt.”.

(17) Artikel 26 wordt geschrapt.

(18) Artikel 28 wordt geschrapt.

(19) Aan artikel 29 worden de volgende leden 6 en 7 toegevoegd:

“6.    Bij een master-feeder-structuur verstrekt de master-Eltif de feeder-Eltif alle documenten en informatie die de feeder nodig heeft om aan de vereisten van deze verordening te voldoen. Hiertoe moet de feeder-Eltif een overeenkomst aangaan met de master-Eltif.

Deze overeenkomst is op verzoek kosteloos beschikbaar voor alle deelnemers. Indien zowel de master- als de feeder-Eltif door dezelfde beheermaatschappij worden beheerd, kan de overeenkomst worden vervangen door een interne gedragscode die waarborgt dat aan de voorwaarden van dit lid wordt voldaan.

7. Indien de master- en de feeder-Eltif verschillende bewaarders hebben, gaan deze bewaarders een overeenkomst tot uitwisseling van informatie aan, om ervoor te zorgen dat beide bewaarders hun plichten vervullen. De feeder-Eltif belegt niet in rechten van deelneming van de master-Eltif totdat een dergelijke overeenkomst van kracht is geworden.

Wanneer zij voldoen aan de in dit lid vastgestelde voorwaarden, mogen noch de bewaarder van de master-Eltif noch die van de feeder-Eltif enige regel overtreden die het verstrekken van informatie beperkt of die betrekking heeft op gegevensbescherming en die voortvloeit uit een contract of een wettelijke of bestuursrechtelijke bepaling. Een dergelijke bewaarder of degene die namens hem handelt, kan voor een dergelijke naleving op generlei wijze aansprakelijk worden gesteld.

De feeder-Eltif of, indien van toepassing, de beheermaatschappij van de feeder-Eltif, zorgt ervoor dat alle informatie over de master-Eltif die nodig is voor het vervullen van de plichten van de bewaarder van de feeder-Eltif aan de bewaarder van de feeder-Eltif wordt meegedeeld. De bewaarder van de master-Eltif stelt de bevoegde autoriteiten van de lidstaat van herkomst van de master-Eltif, de feeder-Eltif of, indien van toepassing, de beheermaatschappij en de bewaarder van de feeder-Eltif in kennis van onregelmatigheden die zij bij de master-Eltif constateert en die geacht worden een negatief effect op de feeder-Eltif te zullen hebben.”.

(20) Artikel 30 wordt vervangen door:

“Artikel 30

Specifieke vereisten betreffende de distributie en de verhandeling van Eltif's aan niet-professionele beleggers

1. De rechten van deelneming of aandelen van een Eltif mogen enkel aan niet-professionele beleggers worden verhandeld indien met betrekking tot die belegger een geschiktheidsbeoordeling is uitgevoerd overeenkomstig artikel 25, leden 1, 2 en 5, artikel 25, lid 6, tweede en derde alinea, en artikel 25, lid 7, van Richtlijn 2014/65/EU.

2. Wanneer de duur van een aan niet-professionele beleggers aangeboden of verkochte Eltif meer dan tien jaar bedraagt, geeft de beheerder van de Eltif of de distributeur duidelijk en schriftelijk aan dat de Eltif mogelijkerwijs niet geschikt is voor niet-professionele beleggers die zich een belegging in zo'n langetermijnactief met een niet-liquide karakter niet kunnen veroorloven.

3. De leden 1 en 2 zijn niet van toepassing wanneer de niet-professionele belegger tot het hoger kader behoort, portefeuillebeheerder, directeur, functionaris, agent of werknemer is van de beheerder of van een verbonden entiteit van de beheerder en voldoende kennis heeft over de desbetreffende Eltif.

4. Bij een master-feeder-structuur bevat het prospectus van de feeder-Eltif alle volgende informatie:

(a)een verklaring dat de feeder-Eltif een feeder van de master-Eltif is;

(b)de beleggingsdoelstelling en het beleggingsbeleid, met inbegrip van het risicoprofiel en of de prestaties van de feeder- en de master-Eltif identiek zijn, of in welke mate en om welke redenen zij verschillen;

(c)een korte beschrijving van de master-Eltif, haar structuur en haar beleggingsdoelstelling en -beleid, waaronder het risicoprofiel, en informatie over hoe het prospectus van de master-Eltif kan worden verkregen;

(d)een beschrijving van alle vergoedingen en onkosten die de feeder-Eltif op grond van haar belegging in rechten van deelneming van de master-Eltif voor haar rekening moet nemen, alsmede de totale kosten van de feeder-Eltif en de master-Eltif;

(e)een beschrijving van de fiscale gevolgen voor de feeder-Eltif van een belegging in de master-Eltif.

5. Een feeder-Eltif vermeldt in alle publicitaire mededelingen dat zij steeds ten minste 85 % van haar activa belegt in rechten van deelneming van de master-Eltif.

6. Het reglement of de statuten van een Eltif die verhandeld wordt aan niet-professionele beleggers in de relevante klassen van aandelen of rechten van deelneming bepalen dat alle beleggers een gelijke behandeling genieten en dat geen voorkeursbehandeling of specifieke economische voordelen aan afzonderlijke beleggers of groepen van beleggers binnen de relevante klassen van aandelen of rechten van deelneming worden verleend.

7. De rechtsvorm van een Eltif die verhandeld wordt aan niet-professionele beleggers mag niet leiden tot enige extra aansprakelijkheid voor de niet professionele belegger of bijkomende toezeggingen voor deze beleggers behalve de oorspronkelijke kapitaaltoezeggingen.

8. Niet-professionele beleggers kunnen tijdens de inschrijvingsperiode en ten minste twee weken na de datum waarop hun toezegging of hun inschrijvingsovereenkomst op rechten van deelneming of aandelen van de Eltif in werking treedt, hun inschrijving annuleren en de gelden zonder verlies terugbetaald krijgen.

9. De beheerder van een Eltif die verhandeld wordt aan niet-professionele beleggers heeft passende procedures en regelingen ingevoerd voor de behandeling van klachten van niet-professionele beleggers, die niet-professionele beleggers in staat stellen klachten in te dienen in de officiële taal of in een van de officiële talen van hun lidstaat.”.

(21) In artikel 37 wordt lid 1 vervangen door:

“1.    Uiterlijk op [datum van inwerkingtreding +5 jaar] begint de Commissie de toepassing van deze verordening te toetsen. Daarbij analyseert de Commissie met name:

(a)de toepassing van artikel 18 en de impact van die toepassing op het terugbetalingsbeleid en de duur van Eltif's;

(b)de toepassing van de bepalingen inzake de vergunning van Eltif's, zoals neergelegd in de artikelen 3 tot en met 6;

(c)of de bepalingen inzake het centraal publiek register van Eltif's, zoals neergelegd in artikel 3, moeten worden geactualiseerd;

(d)de impact van de toepassing van de in artikel 13, lid 1, neergelegde minimumdrempels van in aanmerking komende beleggingsactiva op de activadiversificatie;

(e)de mate waarin Eltif's in de Unie worden verhandeld, daaronder begrepen of in artikel 3, lid 2, van Richtlijn 2011/61/EU bedoelde abi's er belang bij kunnen hebben Eltif's te verhandelen;

(f)of de lijst van in aanmerking komende activa en beleggingen, de regels inzake diversificatie, portefeuillesamenstelling en concentratie en de limieten ten aanzien van het lenen van contanten moeten worden geactualiseerd;

(g)of de bepalingen inzake belangenconflicten zoals neergelegd in artikel 12 moeten worden geactualiseerd;

(h)of de transparantievereisten van hoofdstuk IV passend zijn;

(i)of de in hoofdstuk V neergelegde bepalingen inzake de verhandeling van rechten van deelneming of aandelen van Eltif's passend zijn en zorgen voor een doeltreffende beleggersbescherming, met inbegrip van niet-professionele beleggers.”.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Zij is van toepassing met ingang van [zes maanden na de inwerkingtreding].

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.