Artikelen bij COM(2021)723 - Europees centraal toegangspunt dat gecentraliseerde toegang biedt tot voor financiële diensten, kapitaalmarkten en duurzaamheid relevante publiek beschikbare informatie

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.


Artikel 1 - Het European Single Access Point (ESAP)

1. Uiterlijk 31 december 2024 richt de Europese Autoriteit voor effecten en markten (“ESMA”) een Europees centraal toegangspunt (European single access point – “ESAP”) op dat gecentraliseerde elektronische toegang biedt tot de volgende informatie:

(a)informatie die moet worden openbaargemaakt uit hoofde van de desbetreffende bepalingen in de in de bijlage opgenomen richtlijnen en verordeningen en overeenkomstig andere juridisch bindende Uniehandelingen die voorzien in centrale elektronische toegang tot informatie via ESAP;

(b)andere informatie die relevant is voor in de Unie verrichte financiële diensten of voor kapitaalmarkten in de Unie of met betrekking tot duurzaamheid en die entiteiten overeenkomstig artikel 3, lid 1, op vrijwillige basis over hun economische activiteiten op ESAP beschikbaar willen stellen.

2. ESAP biedt geen toegang tot informatie die vóór 1 januari 2024 is aangeleverd 

Artikel 2 - Definities

Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder:

(1) “entiteit”: een natuurlijke persoon of rechtspersoon die verplicht is informatie openbaar te maken uit hoofde van een van de in artikel 1, lid 1, punt a), bedoelde wetgevingshandelingen, of een natuurlijke persoon of rechtspersoon die de in artikel 1, lid 1, punt b), bedoelde informatie overeenkomstig artikel 3, lid 1, op vrijwillige basis aanlevert bij een verzamelende instantie om die informatie op ESAP beschikbaar te stellen;

(2) “verzamelende instantie”: een instantie, autoriteit of register van de Unie of van de lidstaten die als dusdanig is aangewezen uit hoofde van een van de in artikel 1, lid 1, punt a), bedoelde wetgevingshandelingen, of door de in artikel 3, lid 2, bedoelde technische uitvoeringsnormen;

(3) “voor data-extractie geschikt formaat”: een elektronisch open formaat in de zin van artikel 2, punt 14, van Richtlijn (EU) 2019/1024 dat breed wordt gebruikt of door wetgeving wordt voorgeschreven, waarmee machinale data-extractie mogelijk is en dat niet alleen door mensen leesbaar is;

(4) “machinaal leesbaar formaat”: een formaat in de zin van artikel 2, punt 13, van Richtlijn (EU) 2019/1024;

(5) “gekwalificeerd elektronisch zegel”: een gekwalificeerd elektronisch zegel in de zin van artikel 3, punt 27, van Verordening (EU) nr. 910/2014;

(6) '”application programming interface” (“API”): een reeks functies, procedures, definities en protocollen voor Machine-to-Machine (M2M) communicatie en de naadloze uitwisseling van data;

(7) “metadata”: gestructureerde informatie waardoor een informatiebron gemakkelijker is op te halen, te gebruiken of te beheren, onder meer door het beschrijven, toelichten of lokaliseren van die informatiebron.

Artikel 3 - Vrijwillige aanlevering van informatie om deze op ESAP toegankelijk te maken

1. Natuurlijke personen of rechtspersonen kunnen bij een verzamelende instantie de in artikel 1, lid 1, punt b), bedoelde informatie aanleveren om die informatie op ESAP beschikbaar te stellen. Bij het aanleveren van die informatie doet de natuurlijke persoon of de rechtspersoon het volgende:

(a)hij verschaft de verzamelende instantie metadata over de aangeleverde informatie;

(b)hij verschaft de verzamelende instantie zijn identificatiecode voor juridische entiteiten als bepaald uit hoofde van artikel 7, lid 4;

(c)hij gebruikt bij het opstellen van die informatie een voor data-extractie geschikt formaat;

(d)hij ziet erop toe dat geen persoonsgegevens worden opgenomen, behalve wanneer de persoonsgegevens een noodzakelijk onderdeel zijn van de informatie over zijn economische activiteiten.

2. Het Gemengd Comité van de Europese toezichthoudende autoriteiten ontwikkelt ontwerpen van technische uitvoeringsnormen tot nadere bepaling van alle volgende elementen:

(a)de over de aangeleverde informatie te verschaffen metadata;

(b)de voor het opstellen van de informatie te gebruiken specifieke formaten;

(c)de aanwijzing van de verzamelende instanties waarbij de informatie moet worden aangeleverd.

Het Gemengd Comité van Europese toezichthoudende autoriteiten legt die ontwerpen van technische uitvoeringsnormen uiterlijk [PB: datum invoegen drie jaar na inwerkingtreding] voor aan de Commissie.

Aan de Commissie wordt de bevoegdheid toegekend om de in de eerste alinea bedoelde technische uitvoeringsnormen vast te stellen overeenkomstig artikel 15 van Verordening (EU) nr. 1093/2010, artikel 15 van Verordening (EU) nr. 1094/2010 en artikel 15 van Verordening (EU) nr. 1095/2010.

3. Indien de in lid 1 bedoelde informatie persoonsgegevens bevat, zien entiteiten erop toe dat de verwerking op een van de in artikel 6, lid 1, van Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad vermelde rechtsgronden voor verwerking berust. Deze verordening vormt geen rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens door die entiteiten.

Artikel 4 - Lijst van verzamelende instanties

De ESMA maakt op het in artikel 7, lid 1, punt a), bedoelde webportaal een lijst van verzamelende instanties bekend met informatie over de Uniform Resource Locator (URL) van iedere verzamelende instantie.

De ESMA ziet erop toe dat de in de eerste alinea bedoelde lijst actueel wordt gehouden en stelt de Commissie in kennis van wijzigingen van die lijst.

Artikel 5 - Taken van de verzamelende instanties 

1. De verzamelende instanties:

a) verzamelen de door de entiteiten aangeleverde informatie en slaan deze op;

b) voeren geautomatiseerde validaties uit op de aangeleverde informatie om zich ervan te vergewissen dat de informatie voldoet aan alle volgende vereisten:

i) de informatie is aangeleverd in een voor data-extractie geschikt formaat of, in voorkomend geval, in het machinaal leesbare formaat bepaald in een van de in artikel 1, lid 1, punt a), bedoelde wetgevingshandelingen uit hoofde waarvan de informatie wordt aangeleverd, of in de in artikel 3, lid 2, punt b), bedoelde technische uitvoeringsnormen; 

ii) de metadata als bepaald uit hoofde van lid 6, punt d), zijn beschikbaar en volledig;

iii) de informatie bevat een gekwalificeerd elektronisch zegel;

c) zien erop toe dat het gebruik en hergebruik van de aan ESAP verschafte informatie niet van voorwaarden afhankelijk is, dan wel onder open standaardlicenties valt die gelijkwaardig zijn met de in artikel 9 bedoelde licentievoorwaarden;

d) passen de API toe en verstrekken aan ESAP, kosteloos en binnen de toepasselijke termijn, de informatie, de metadata voor die informatie en, in voorkomend geval, het gekwalificeerde elektronische zegel;

e) bieden technische bijstand aan de entiteit die de informatie aanlevert;

f) zien erop toe dat de in artikel 1, lid 1, bedoelde informatie ten minste tien jaar op ESAP beschikbaar blijft, tenzij anders is vermeld in de artikel 1, lid 1, punt a), bedoelde wetgevingshandelingen. Persoonsgegevens in de uit hoofde van artikel 1, lid 1, aangeleverde informatie worden voor ten hoogste vijf jaar bewaard en beschikbaar gesteld, tenzij anders is vermeld in de artikel 1, lid 1, punt a), bedoelde wetgevingshandelingen.

Voor de toepassing van punt f) nemen de verzamelende instanties de nodige technische en organisatorische maatregelen om te borgen dat de informatie niet langer wordt bewaard of beschikbaar gesteld dan in punt f) is bepaald.

2. Verzamelende instanties verwerpen door entiteiten aangeleverde informatie in elk van de volgende gevallen:

a) indien uit de in lid 1, punt b), bedoelde geautomatiseerde validaties blijkt dat de informatie niet voldoet aan de vereisten uit dat punt b);

b) indien de informatie kennelijk ongepast, misleidend is of duidelijk buiten de in artikel 1, lid 1, bedoelde informatie valt.

3. Entiteiten kunnen de in artikel 1, lid 1, punt a), bedoelde informatie slechts eenmaal indienen bij een van de betrokken verzamelende instanties.

4. Entiteiten borgen de nauwkeurigheid van de informatie die zij bij verzamelende instanties aanleveren.

5. Wat de onder deze verordening vallende informatie betreft, oefenen de verzamelende instanties het recht van de producent van de database, als bedoeld in artikel 7, lid 1, van Richtlijn 96/9/EG van het Europees Parlement en de Raad 33 , om het gebruik van de inhoud van de database te beletten of te beperken of om het hergebruik van die inhoud te beperken, niet uit.

6. Het Gemengd Comité van de Europese toezichthoudende autoriteiten ontwikkelt ontwerpen van technische uitvoeringsnormen tot nadere bepaling van alle volgende elementen: 

a) de wijze waarop de in lid 1, punt b), bedoelde geautomatiseerde validaties moeten worden uitgevoerd voor elk type informatie dat door entiteiten wordt aangeleverd;

b) de kenmerken van het in lid 1, punt b), iii), bedoelde gekwalificeerde elektronische zegel;

c) de in lid 1, punt c), bedoelde open standaardlicenties;

d) de kenmerken van de uit hoofde van lid 1, punt d), toe te passen API en de in dat punt bedoelde metadata;

e) de in lid 1, punt d), bedoelde termijnen.

Het Gemengd Comité legt die ontwerpen van technische uitvoeringsnormen wat betreft de punten b), c) en d) uiterlijk [PB: datum één jaar na inwerkingtreding invoegen] en wat betreft de punten a) en e) uiterlijk [PB: datum twee jaar na inwerkingtreding invoegen] voor aan de Commissie.

Aan de Commissie wordt de bevoegdheid toegekend om de in de eerste alinea bedoelde technische uitvoeringsnormen vast te stellen overeenkomstig artikel 15 van Verordening (EU) nr. 1093/2010, artikel 15 van Verordening (EU) nr. 1094/2010 en artikel 15 van Verordening (EU) nr. 1095/2010.

Artikel 6 - Cyberbeveiliging

De ESMA zet een effectief en evenredig IT-beveiligingsbeleid op voor ESAP en borgt de nodige niveaus van authenticiteit, beschikbaarheid, integriteit en niet-afwijzing van de op ESAP beschikbaar gestelde informatie en van de bescherming van persoonsgegevens.

Artikel 7 - Functionaliteiten van ESAP

1. De ESMA ziet erop toe dat ESAP ten minste de volgende functionaliteiten biedt:

a) een webportaal met een gebruiksvriendelijke interface in alle officiële talen van de Unie die toegang biedt tot de informatie in ESAP;

b) een API die gemakkelijk toegang tot de informatie in ESAP biedt;

c) een zoekfunctie in alle officiële talen van de Unie;

d) een information viewer;

e) een vertaalmachine voor de opgehaalde informatie;

f) een downloadservice, onder meer voor het downloaden van grote hoeveelheden data;

g) een meldingsservice om gebruikers te informeren over nieuwe informatie in ESAP.

2. De ESMA ziet erop toe dat ESAP uiterlijk 31 december 2025 de in lid 1, punten e) en g), bedoelde functionaliteiten aanbiedt.

3. Met de in lid 1, punt c), bedoelde zoekfunctie moet het mogelijk zijn zoekopdrachten te verrichten op basis van de volgende metadata:

a) de naam van de entiteit die de informatie aanleverde;

b) de identificatiecode voor juridische entiteiten van de entiteit die de informatie aanleverde;

c) het type informatie dat is aangeleverd door de entiteit die de informatie aanleverde;

d) het jaar en de maand waarin de informatie is aangeleverd door de entiteit die de informatie aanleverde;

e) de grootte van de entiteit die de informatie aanleverde;

f) de bron van de aangeleverde informatie.

4. Het Gemengd Comité van de Europese toezichthoudende autoriteiten ontwikkelt ontwerpen van technische uitvoeringsnormen tot nadere bepaling van alle volgende elementen:

a) de kenmerken van de in lid 1, punt b), bedoelde API;

b) de in lid 3, punt b), bedoelde specifieke identificatiecode voor juridische entiteiten;

c) een indeling van de in lid 3, punt c), bedoelde soorten informatie;

d) de in lid 3, punt e), bedoelde categorieën van de grootte van de entiteiten.

Het Gemengd Comité van Europese toezichthoudende autoriteiten legt die ontwerpen van technische uitvoeringsnormen uiterlijk [PB: datum invoegen één jaar na inwerkingtreding] voor aan de Commissie.

Aan de Commissie wordt de bevoegdheid toegekend om de in de eerste alinea bedoelde technische uitvoeringsnormen vast te stellen overeenkomstig artikel 15 van Verordening (EU) nr. 1093/2010, artikel 15 van Verordening (EU) nr. 1094/2010 en artikel 15 van Verordening (EU) nr. 1095/2010. 

Artikel 8 - Toegang tot op ESAP beschikbare informatie

1. De ESMA ziet erop toe dat zonder enige discriminatie toegang wordt verleend tot ESAP.

2. De ESMA ziet erop toe dat eenieder kosteloos directe en onmiddellijke toegang heeft tot de op ESAP beschikbare informatie. 

De ESMA kan echter vergoedingen berekenen voor specifieke diensten die zoekoperaties naar een zeer groot volume informatie of naar frequent geactualiseerde informatie inhouden. Die vergoedingen overschrijden de kosten die de ESMA voor het verrichten van die dienst moet maken, niet. 

3. Onverminderd lid 2, tweede alinea, geeft de ESMA alle volgende entiteiten kosteloos directe en onmiddellijke toegang tot ESAP voor zover dat noodzakelijk is om die entiteiten hun respectieve taken, opdrachten en verplichtingen te laten vervullen:

a) Unie-instellingen, -agentschappen of andere Unieorganen;

b) nationale bevoegde autoriteiten die door een lidstaat zijn aangewezen uit hoofde van de in artikel 1, lid 1, punt a), bedoelde wetgevingshandelingen;

c) leden van het Europees statistisch systeem in de zin van artikel 4 van Verordening (EU) nr. 223/2009 van het Europees Parlement en de Raad 34 ;

d) leden van het Europees Stelsel van centrale banken;

e) de afwikkelingsautoriteiten die op grond van artikel 3 van Richtlijn 2014/59/EU van het Europees Parlement en de Raad 35 zijn aangewezen.

4. Voor de toepassing van lid 2, tweede alinea, kan de ESMA ontwerpen van technische uitvoeringsnormen ontwikkelen om de aard en de omvang te bepalen van de specifieke diensten waarvoor vergoedingen kunnen worden berekend, en om de daarmee samenhangende vergoedingsstructuur vast te stellen.

De ESMA legt die ontwerpen van technische uitvoeringsnormen voor aan de Commissie.

Aan de Commissie wordt de bevoegdheid toegekend om de in de eerste alinea bedoelde technische uitvoeringsnormen vast te stellen overeenkomstig artikel 15 van Verordening (EU) nr. 1095/2010.

Artikel 9 - Gebruik en hergebruik van op ESAP beschikbare informatie

De ESMA ziet erop toe dat het gebruik en hergebruik van de op ESAP toegankelijke informatie geen sui generis databaserechten uit hoofde van artikel 7, lid 1, van Richtlijn 96/9/EG schendt en niet aan enigerlei voorwaarden is onderworpen tenzij die voorwaarden aan alle volgende vereisten voldoen:

(a)de voorwaarden zijn objectief en niet-discriminerend;

(b)de voorwaarden worden gerechtvaardigd door een doel van algemeen belang;

(c)de voorwaarden stemmen overeen met voorwaarden die zijn vastgesteld in open standaardlicenties in de zin van artikel 2, lid 5, van Richtlijn (EU) 2019/1024, en laten toe dat die informatie door iedereen voor alle doeleinden vrij wordt gebruikt, hergebruikt en gedeeld.

Artikel 10 - Kwaliteit van de informatie

1. De ESMA voert geautomatiseerde validaties uit om zich ervan te vergewissen dat de door verzamelende instanties aangeleverde informatie aan de vereisten van artikel 5, lid 1, punt b), voldoet.

2. De ESMA past de nodige technische processen toe om een verzamelende instantie automatisch ervan in kennis te stellen dat de aangeleverde informatie niet aan de vereisten van artikel 5, lid 1, punt b), voldoet.

Artikel 11 - Taken van de ESMA

1. De ESMA doet, in nauwe samenwerking met de Europese Bankautoriteit (“EBA”) en de Europese Autoriteit voor verzekeringen en bedrijfspensioenen (“Eiopa”), het volgende:

a) zij borgt dat de door de verzamelende instanties ontvangen informatie tijdig op ESAP beschikbaar wordt gesteld;

b) zij biedt verzamelende instanties ondersteuning;

c) zij borgt dat ESAP per maand ten minste 95 % van de tijd toegankelijk is;

d) zij overlegt zo nodig met de verzamelende instanties over gemeenschappelijke thema’s en gemeenschappelijke gedragslijnen, en met name bespreekt zij:

i) het dagelijks beheer van ESAP;

ii) de ontwikkeling en toepassing van een kwaliteitsbeleid en, in voorkomend geval, van serviceniveauovereenkomsten tussen de ESMA en de verzamelende instanties;

iii) de financieringsvoorwaarden voor ESAP, onder meer ook in situaties waarin vergoedingen in rekening kunnen worden gebracht en de berekeningswijze van die vergoedingen;

iv) dreigingen met betrekking tot cyberbeveiliging;

e) zij monitort de uitrol en het functioneren van ESAP zoals bepaald in artikel 12 en doet hierover jaarlijks verslag aan de Commissie.

2. Voor de toepassing van lid 1 raadpleegt de ESMA de in artikel 37 van Verordening (EU) nr. 1095/2010 bedoelde Stakeholdergroep effecten en markten.

3. De ESMA slaat geen informatie op die persoonsgegevens bevat, tenzij ten behoeve van automatische, intermediaire en tijdelijke verwerking, daaronder begrepen de opslag van die informatie voor zover strikt noodzakelijk om toegang te verlenen tot informatie die door de verzamelende instanties wordt verschaft.

Artikel 12 - Monitoring van de uitrol en het functioneren van ESAP

1. De ESMA monitort, in nauwe samenwerking met de EBA en de Eiopa, het functioneren van ESAP op basis van ten minste de in lid 2 bepaalde kwalitatieve en kwantitatieve indicatoren en maakt een jaarlijks verslag over het functioneren van ESAP bekend.

2. De in lid 1 bedoelde kwalitatieve en kwantitatieve indicatoren zijn als volgt:

a) het aantal bezoekers en zoekopdrachten;

b) het percentage zoekopdrachten dat een weergave of download opleverde;

c) de hoeveelheid en het percentage op ESAP toegankelijke machinaal leesbare informatie en het aantal en het percentage machinaal leesbare weergaven en downloads;

d) het in artikel 10 bedoelde aandeel meldingen met de geautomatiseerde validaties;

e) significante storingen of incidenten;

f) een beoordeling van de toegankelijkheid, kwaliteit, bruikbaarheid en tijdigheid van de informatie op ESAP;

g) een beoordeling van de vraag of ESAP aan zijn doelstellingen voldoet, rekening houdende met de evolutie van het gebruik ervan en de informatiestromen in de Unie;

h) een beoordeling van de eindgebruikerstevredenheid;

i) een vergelijking met gelijksoortige systemen in derde landen.

3. De ESMA raadpleegt de in artikel 37 van Verordening (EU) nr. 1095/2010 bedoelde Stakeholdergroep effecten en markten voordat zij het in lid 1 bedoelde verslag indient.

Artikel 13 - Evaluatie

Uiterlijk [PB: datum invoegen vijf jaar na inwerkingtreding van deze verordening] evalueert de Commissie het functioneren van ESAP en beoordeelt zij de doeltreffendheid ervan. De Commissie dient bij het Europees Parlement en bij de Raad een verslag in over de uitkomsten van deze evaluatie.

Artikel 14 - Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.