Artikelen bij COM(2021)726 - Wijziging van Richtlijn 2014/65/EU betreffende markten voor financiële instrumenten

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.


Artikel 1 -   Wijzigingen van Richtlijn 2014/65/EU

Richtlijn 2014/65/EU wordt als volgt gewijzigd:

1. In artikel 1 wordt lid 7 geschrapt.

2. In artikel 2, lid 1, punt d), wordt punt ii) vervangen door:

“ii)    lid zijn van of deelnemer zijn in een gereglementeerde markt of een MTF;”.

3. In artikel 4, lid 1, wordt punt 19 vervangen door:

“19.    “multilateraal systeem”: een multilateraal systeem in de zin van artikel 2, lid 1, punt 11, van Verordening (EU) nr. 600/2014;”.

4. Artikel 27 wordt als volgt gewijzigd:

a) lid 3 wordt geschrapt;

b) in lid 10 wordt punt a) geschrapt.

5. Aan artikel 31, lid 1, wordt de volgende zin toegevoegd:

“Beleggingsondernemingen en marktexploitanten die een MTF of een OTF exploiteren, beschikken over regelingen om ervoor te zorgen dat zij voldoen aan de gegevenskwaliteitsnormen van artikel 22 ter van Verordening (EU) nr. 600/2014.”.

6. Aan artikel 47, lid 1, wordt het volgende punt g) toegevoegd:

“g)    over regelingen beschikt om ervoor te zorgen dat zij voldoet aan de gegevenskwaliteitsnormen van artikel 22 ter van Verordening (EU) nr. 600/2014.”.

7. Artikel 50 wordt geschrapt.

8. In artikel 70, lid 3, punt a), wordt punt xxx) geschrapt.

9. In artikel 70, lid 3, punt b), worden de volgende punten ii bis), xvi bis), xvi ter), xvi quater) en xxvii bis) ingevoegd:

“ii bis)    artikel 5;”;

“xvi bis)    artikel 22 bis:”;

“xvi ter)    artikel 22 ter;”;

“xvi quater)    artikel 22 quater;”;

“xxvii bis)    artikel 39 bis;”.

Artikel 2 -   Omzetting

1. De lidstaten doen de nodige wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen in werking treden om uiterlijk op [OP please insert the date = 12 months after the date of entry into force of the CTP Regulation] aan deze richtlijn te voldoen.

Wanneer de lidstaten die bepalingen aannemen, wordt in die bepalingen zelf of bij de officiële bekendmaking ervan naar deze richtlijn verwezen. De regels voor deze verwijzing worden vastgesteld door de lidstaten.

2. De lidstaten delen de Commissie de tekst van de belangrijkste bepalingen van intern recht mee die zij op het onder deze richtlijn vallende gebied vaststellen.

Artikel 3 -   Inwerkingtreding

Deze richtlijn treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Artikel 4 -   Adressaten

Deze richtlijn is gericht tot de lidstaten.