Artikelen bij COM(2021)727 - Wijziging van Verordening (EU) nr. 600/2014 wat betreft het vergroten van de transparantie van marktgegevens, het wegnemen van belemmeringen voor het ontstaan van een consolidated tape, het optimaliseren van de handelsverplichtingen en het verbod op het ontvangen van betalingen voor het doorgeven van orders van cliënten

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.


Artikel 1 

Wijzigingen van Verordening (EU) nr. 600/2014

(1) Artikel 1 wordt als volgt gewijzigd:

(a)in lid 1 wordt het volgende punt h) toegevoegd:

“h)    het toepassingsgebied van multilaterale handel.”;

(b)lid 3 wordt vervangen door:

“3.    Titel V van deze verordening is ook van toepassing op alle financiële tegenpartijen als bedoeld in artikel 4 bis, lid 1, tweede alinea, van Verordening (EU) nr. 648/2012 en op alle niet-financiële tegenpartijen als bedoeld in artikel 10, lid 1, tweede alinea, van die verordening.”;

(c)het volgende lid 7 bis wordt ingevoegd:

“7 bis.    Elk multilateraal systeem wordt geëxploiteerd overeenkomstig het bepaalde in titel II van Richtlijn 2014/65/EU met betrekking tot MTF’s of OTF’s of het bepaalde in titel III van die richtlijn met betrekking tot gereglementeerde markten.

Elke beleggingsonderneming die op georganiseerde basis, regelmatig, systematisch en in aanzienlijke mate voor eigen rekening handelt bij het uitvoeren van cliëntenorders buiten een gereglementeerde markt, een MTF of een OTF, wordt geëxploiteerd overeenkomstig titel III van deze verordening.

Onverminderd de artikelen 23 en 28 voldoet elke beleggingsonderneming die transacties in financiële instrumenten sluit die niet op multilaterale systemen of beleggingsondernemingen met systematische interne afhandeling zijn gesloten, aan de artikelen 20, 21, 22, 22 bis, 22 ter en 22 quater van deze verordening.”;

(2) In artikel 2 wordt lid 1 als volgt gewijzigd:

(a)punt 11 wordt vervangen door:

“11.    “multilateraal systeem”: systeem of faciliteit waarin meerdere koop- en verkoopintenties van derden met betrekking tot financiële instrumenten op elkaar kunnen inwerken;”;

(b)het volgende punt 34 bis wordt ingevoegd:

“34 bis. “verstrekker van marktgegevens”: een handelsplatform, een beleggingsonderneming, met inbegrip van beleggingsondernemingen met systematische interne afhandeling, of een APA;”;

(c)punt 35 wordt vervangen door:

“35.    “verstrekker van consolidated tape”: een persoon aan wie overeenkomstig titel IV bis, hoofdstuk 1, van deze verordening vergunning is verleend voor dienstverlening op het gebied van het verzamelen, bij verstrekkers van marktgegevens, van marktgegevens voor aandelen, ETF’s, obligaties of derivaten, het consolideren daarvan in een doorlopende elektronische livestroom van kerngegevens van markten per aandeel, ETF, obligatie of derivaat en het verstrekken daarvan aan gebruikers van marktgegevens;”;

(d)de volgende punten 36 ter en 36 quater worden ingevoegd:

“36 ter.     “kerngegevens van markten”:

(a)alle volgende gegevens over eigenvermogensinstrumenten:

i) de beste biedingen en aanbiedingen met overeenkomstige volumes;

ii) de transactieprijs en het volume dat tegen de opgegeven prijs is uitgevoerd;

iii) de informatie over de intradayveiling;

iv) de informatie over de end-of-dayveiling;

v) de marktidentificatiecode ter identificatie van de plaats van uitvoering;

vi) de gestandaardiseerde identificatiecode van het instrument die van toepassing is op alle platformen;

vii) de tijdstempelinformatie op alle volgende punten:

- de datum van uitvoering van de transactie;

- het tijdstip van bekendmaking van de transactie;

- de ontvangst van marktgegevens van de verstrekkers van marktgegevens;

- de ontvangst van marktgegevens door de verstrekker van de consolidated tape;

- de verspreiding van geconsolideerde marktgegevens aan abonnees;

viii) de handelsprotocollen en de toepasselijke ontheffingen of opschortingen;

(b)alle volgende gegevens over andere dan eigenvermogensinstrumenten:

i) de transactieprijs en de hoeveelheid/omvang die tegen de opgegeven prijs is uitgevoerd;

ii) de marktidentificatiecode ter identificatie van de plaats van uitvoering;

iii) de gestandaardiseerde identificatiecode van het instrument die van toepassing is op alle platformen;

iv) de tijdstempelinformatie op alle volgende punten:

- de datum van uitvoering van de transactie;

- het tijdstip van bekendmaking van de transactie;

- de ontvangst van marktgegevens van de verstrekkers van marktgegevens;

- de ontvangst van marktgegevens via het aggregatie-/consolidatiemechanisme van de consolidator;

- de verspreiding van geconsolideerde marktgegevens aan abonnees;

v) de handelsprotocollen en de toepasselijke ontheffingen of opschortingen;

36 quater.    “wettelijk verplichte gegevens": gegevens met betrekking tot de status van systemen die orders in financiële instrumenten matchen, met inbegrip van informatie over handelsremmers, handelsonderbrekingen en openings- en slotkoersen van die financiële instrumenten;”.

(3) Artikel 4 wordt als volgt gewijzigd:

(a)lid 1 wordt als volgt gewijzigd:

i) punt a) wordt vervangen door:

“a)systemen die orders matchen die groter zijn dan het dubbele van de standaardmarktomvang en die zijn gebaseerd op een handelsmethode waarbij de prijs van de in artikel 3, lid 1, bedoelde financiële instrumenten wordt afgeleid van een van de volgende:

i) de prijs van die financiële instrumenten op de handelsplatformen waar die financiële instrumenten voor het eerst tot de handel zijn toegelaten;

ii) de prijs van die financiële instrumenten op de qua liquiditeit meest relevante markt wanneer die prijs op ruime schaal is bekendgemaakt en door marktdeelnemers als een betrouwbare referentieprijs wordt beschouwd;

iii) de consolidated tape voor aandelen of ETF’s;”;

ii) de volgende alinea wordt toegevoegd:

“Voor de toepassing van punt a) is het voortdurende gebruik van die ontheffing onderworpen aan de in artikel 5 bedoelde voorwaarden.”;

(b)in lid 2 wordt de eerste alinea vervangen door:

“De referentieprijs als bedoeld in lid 1, punt a), wordt vastgesteld door verkrijging van een van de volgende:

a) het gemiddelde van de spread tussen de actuele bied- en laatprijzen van een van de volgende:

i) het handelsplatform waar die financiële instrumenten voor het eerst tot de handel zijn toegelaten;

ii) de qua liquiditeit meest relevante markt;

iii) de consolidated tape voor aandelen of ETF’s;

b) indien de in punt a) bedoelde prijs niet beschikbaar is, de openings- of slotkoers van de betrokken handelssessie.”.

(4) Artikel 5 wordt als volgt gewijzigd:

(a)de titel wordt vervangen door:

“Artikel 5 
Volumebeperking”;

(b)lid 1 wordt vervangen door:

“1.    Handelsplatformen schorten hun gebruik van de in artikel 4, lid 1, punt a), en artikel 4, lid 1, punt b), i), bedoelde ontheffingen op indien het percentage van het volume dat in de Unie in het kader van die ontheffingen in een financieel instrument wordt verhandeld, groter is dan 7 % van het totale volume dat in dat financieel instrument in de Unie wordt verhandeld. Handelsplatformen baseren hun besluit om het gebruik van die ontheffingen op te schorten op de gegevens die de ESMA overeenkomstig lid 4 publiceert, en nemen dat besluit binnen twee werkdagen na de publicatie van die gegevens en gedurende een periode van zes maanden.”;

(c)de leden 2 en 3 worden geschrapt;

(d)lid 4 wordt vervangen door:

“4.    De ESMA publiceert binnen vijf werkdagen na het einde van elke kalendermaand alle volgende gegevens:

a) het totale volume van de handel in de Unie per financieel instrument in de voorafgaande 12 maanden;

b) het percentage van de handel in een financieel instrument dat in de hele Unie plaatsvindt met gebruikmaking van de in artikel 4, lid 1, punt a), en artikel 4, lid 1, punt b), i), bedoelde ontheffingen;

c) de methode die wordt gebruikt om het in punt b) bedoelde percentage af te leiden.”;

(e)lid 5 wordt geschrapt.

(f)lid 7 wordt vervangen door:

“7.    Om een betrouwbare basis te waarborgen voor het toezicht op de handel die plaatsvindt met gebruikmaking van de in artikel 4, lid 1, punt a), en artikel 4, lid 1, punt b), i), bedoelde ontheffingen en om te bepalen of de in lid 1 bedoelde grenzen zijn overschreden, beschikken exploitanten van handelsplatformen over systemen en procedures waarmee alle transacties die op hun platform met gebruikmaking van die ontheffingen hebben plaatsgevonden, kunnen worden geïdentificeerd.”.

(5) Artikel 9 wordt als volgt gewijzigd:

(a)in lid 1 wordt punt b) geschrapt;

(b)in lid 5 wordt punt d) geschrapt.

(6) Artikel 11 wordt als volgt gewijzigd:

(a)lid 1 wordt als volgt gewijzigd:

i) de eerste alinea wordt vervangen door:

“Op basis van de in lid 4 bedoelde opschortingsregeling verlenen de bevoegde autoriteiten marktexploitanten en beleggingsondernemingen die een handelsplatform exploiteren, toestemming om de bekendmaking van de transactieprijs uit te stellen tot het einde van de handelsdag, of het volume van de transacties gedurende ten hoogste twee weken.”;

ii) in de tweede alinea wordt punt c) geschrapt;

(b)lid 3 wordt vervangen door:

“3.    Bij het verlenen van toestemming voor uitgestelde bekendmaking als bedoeld in lid 1 met betrekking tot transacties in overheidsschuld, kunnen de bevoegde autoriteiten marktexploitanten en beleggingsondernemingen die een handelsplatform exploiteren:

a) toestaan om de bekendmaking van de omvang van een afzonderlijke transactie tijdens een verlengde termijn van opschorting achterwege te laten; of

b) toestaan om meerdere transacties in overheidsschuld voor onbepaalde tijd in geaggregeerde vorm bekend te maken.”;

(c)lid 4 wordt als volgt gewijzigd:

i) de eerste alinea wordt als volgt gewijzigd:

punt c) wordt vervangen door:

“c)    de transacties die in aanmerking komen voor opschorting van prijs of volume en de transacties waarvoor de bevoegde autoriteiten marktexploitanten en beleggingsondernemingen die een handelsplatform exploiteren, toestemming verlenen om te voorzien in uitgestelde bekendmaking van het volume of de prijs gedurende een van de volgende termijnen:

i) 15 minuten;

ii) einde van de handelsdag;

iii) twee weken;”;

ii) de volgende alinea wordt ingevoegd na de eerste alinea:

“Voor de toepassing van de eerste alinea, punt c), specificeert de ESMA de segmenten waarvoor de opschortingstermijn in de hele Unie van toepassing is, aan de hand van de volgende criteria:

(a)de bepaling van de liquiditeit;

(b)de omvang van de transactie, met name transacties op niet-liquide markten of transacties die van aanzienlijke omvang zijn;

(c)voor obligaties, de classificatie van de obligatie als investeringswaardig of met hoog rendement.”.

(7) Aan artikel 13 wordt het volgende lid 3 toegevoegd:

“3.    De ESMA ontwikkelt ontwerpen van technische reguleringsnormen tot nadere bepaling van de inhoud, de vorm en de terminologie van de redelijke commerciële informatie die handelsplatformen, APA’s, verstrekkers van consolidated tape en beleggingsondernemingen met systematische interne afhandeling bekend moeten maken.

De ESMA dient die ontwerpen van technische reguleringsnormen uiterlijk op [OP please insert nine months after entry into force] bij de Commissie in.

Aan de Commissie wordt de bevoegdheid toegekend de in de eerste alinea bedoelde technische reguleringsnormen vast te stellen overeenkomstig de artikelen 10 tot en met 14 van Verordening (EU) nr. 1095/2010.”.

(8) Artikel 14 wordt als volgt gewijzigd:

(a)de leden 2 en 3 worden vervangen door:

“2.    Dit artikel en de artikelen 15, 16 en 17 zijn van toepassing op beleggingsondernemingen met systematische interne afhandeling wanneer zij handelen in transactiegroottes met een omvang tot tweemaal de standaardmarktomvang. Dit artikel en de artikelen 15, 16 en 17 zijn niet van toepassing op beleggingsondernemingen met systematische interne afhandeling wanneer zij handelen in transactiegroottes met een omvang van meer dan tweemaal de standaardmarktomvang.

3. Beleggingsondernemingen met systematische interne afhandeling kunnen bij elke omvang een koers vermelden. De minimumomvang waarvoor een koers wordt vermeld, is ten minste gelijk aan tweemaal de standaardmarktomvang van een aandeel, representatief certificaat, ETF, certificaat of ander financieel instrument dat vergelijkbaar is met die financiële instrumenten en dat op een handelsplatform wordt verhandeld. Voor een bepaald aandeel, representatief certificaat, ETF, certificaat of ander financieel instrument dat vergelijkbaar is met die financiële instrumenten en dat op een handelsplatform wordt verhandeld, bevat elke koers een vaste bied- en laatprijs of vaste bied- en laatprijzen voor een transactiegrootte of -groottes tot tweemaal de standaardmarktomvang voor die klasse aandelen, representatieve certificaten, ETF’s, certificaten en andere financiële instrumenten die vergelijkbaar zijn met die financiële instrumenten, waartoe het financiële instrument behoort. In de prijs of prijzen moeten de heersende marktomstandigheden voor dat aandeel, representatief certificaat, ETF, certificaat of ander financieel instrument dat vergelijkbaar is met die financiële instrumenten, tot uiting komen.”;

(b)het volgende lid 6 bis wordt ingevoegd:

“6 bis.    Beleggingsondernemingen met systematische interne afhandeling matchen orders niet op het gemiddelde van de spread tussen de actuele bied- en laatprijzen.”.

(9) Artikel 17 bis wordt vervangen door:

“Artikel 17 bis 
Verhandelingseenheden

1. Koersen van beleggingsondernemingen met systematische interne afhandeling, prijsverbeteringen op die koersen en de gerealiseerde prijzen zijn in overeenstemming met de verhandelingseenheden als bepaald in artikel 49 van Richtlijn 2014/65/EU.

2. De toepassing van de overeenkomstig artikel 49 van Richtlijn 2014/65/EU vastgestelde verhandelingseenheden belet niet dat beleggingsondernemingen met systematische interne afhandeling orders van aanzienlijke omvang matchen op het gemiddelde van de spread tussen de actuele bied- en laatprijzen. Het matchen van orders op het gemiddelde van de spread tussen de actuele bied- en laatprijzen onder de aanzienlijke omvang maar boven tweemaal de standaardmarktomvang is toegestaan voor zover die verhandelingseenheden in acht worden genomen.”.

(10) De volgende artikelen 22 bis, 22 ter en 22 quater worden ingevoegd:

“Artikel 22 bis 
Levering van marktgegevens aan de verstrekker van consolidated tape

1. Met betrekking tot aandelen, ETF’s en op een handelsplatform verhandelde obligaties en met betrekking tot otc-derivaten als omschreven in artikel 2, lid 7, van Verordening (EU) nr. 648/2012 die onderworpen zijn aan de clearingverplichting als bedoeld in artikel 4 van die verordening, leveren verstrekkers van marktgegevens de verstrekker van consolidated tape alle marktgegevens als bedoeld in artikel 22 ter, lid 2, die nodig zijn om de verstrekker van consolidated tape operationeel te maken. Die marktgegevens worden verstrekt in een geharmoniseerd formaat, via een hoogwaardig transmissieprotocol en zo dicht mogelijk bij realtime als technisch mogelijk is.

2. Elke verstrekker van consolidated tape is vrij om uit de soorten connecties die verstrekkers van marktgegevens aan andere gebruikers aanbieden, te kiezen welke connectie hij voor het leveren van die gegevens wenst te gebruiken. Verstrekkers van marktgegevens ontvangen geen andere vergoeding voor het aanbieden van de connectiviteit dan de verdeling van inkomsten voor aandelen, zoals gespecificeerd in de voorwaarden voor de benoeming van de verstrekker van consolidated tape in het in artikel 27 quinquies bis vastgestelde selectieproces.

3. Met betrekking tot transacties in de in lid 1 bedoelde instrumenten die door beleggingsondernemingen buiten een handelsplatform worden gesloten, leveren verstrekkers van marktgegevens de verstrekker van consolidated tape de marktgegevens over die transacties, hetzij rechtstreeks, hetzij via een APA.

4. Verstrekkers van marktgegevens ontvangen geen andere vergoeding voor de verstrekte marktgegevens dan de verdeling van inkomsten als bedoeld in artikel 27 quinquies bis, lid 2, punt c).

5. Verstrekkers van marktgegevens leveren de informatie met betrekking tot ontheffingen en opschortingen als bedoeld in de artikelen 4, 7, 11, 14, 20 en 21.

Artikel 22 - ter  Kwaliteit van marktgegevens

1. De Commissie richt tegen [PB add 3 months from entry into force] een deskundigengroep van belanghebbenden op om advies te verstrekken over de kwaliteit en de inhoud van marktgegevens, de gemeenschappelijke interpretatie van marktgegevens en de kwaliteit van het in artikel 22 bis, lid 1, bedoelde transmissieprotocol. De deskundigengroep van belanghebbenden verstrekt jaarlijks advies. Dat advies wordt openbaar gemaakt.

2. De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 50 gedelegeerde handelingen vast te stellen om de kwaliteit en de inhoud van de marktgegevens en de kwaliteit van het transmissieprotocol te specificeren.

In die gedelegeerde handelingen wordt met name het volgende gespecificeerd:

(a)de marktgegevens die verstrekkers van deze gegevens aan de verstrekker van consolidated tape moeten leveren om de kerngegevens van markten te produceren die nodig zijn om de verstrekker van consolidated tape operationeel te maken, met inbegrip van de inhoud en het formaat van die marktgegevens;

(b)wat wordt verstaan onder de in artikel 2, lid 1, punt 36 ter, bedoelde kerngegevens van markten en de in artikel 2, lid 1, punt 36 quater, bedoelde wettelijk verplichte gegevens.

Voor de toepassing van de eerste alinea houdt de Commissie rekening met het advies van de ESMA en van de overeenkomstig lid 2 opgerichte technische deskundigengroep, internationale ontwikkelingen en op het niveau van de Unie of op internationaal niveau overeengekomen normen. De Commissie zorgt ervoor dat in de vastgestelde gedelegeerde handelingen rekening wordt gehouden met de verslagleggingsvereisten van de artikelen 3, 6, 8, 10, 14, 18, 20, 21 en 27 octies.

Artikel 22 - quater  Synchronisatie van beursklokken

1. Handelsplatformen en hun leden of deelnemers, beleggingsondernemingen met systematische interne afhandeling, APA’s en verstrekkers van consolidated tape synchroniseren hun beursklokken om de datum en het tijdstip van elke te melden gebeurtenis te registreren.

2. De ESMA ontwikkelt overeenkomstig internationale normen ontwerpen van technische reguleringsnormen om nader te bepalen op welk niveau van nauwkeurigheid de klokken moeten worden gesynchroniseerd.

De ESMA dient die ontwerpen van technische reguleringsnormen uiterlijk op [OP insert a date 6 months as of entry into force] bij de Commissie in.

Aan de Commissie wordt de bevoegdheid toegekend de in de eerste alinea bedoelde technische reguleringsnormen vast te stellen overeenkomstig de artikelen 10 tot en met 14 van Verordening (EU) nr. 1095/2010.”.

(11) In artikel 23 wordt lid 1 vervangen door:

“1.    Een beleggingsonderneming zorgt ervoor dat de transacties die zij sluit in aandelen met een internationaal effectenidentificatienummer (ISIN), plaatsvinden op een gereglementeerde markt, een MTF of via een beleggingsonderneming met systematische interne afhandeling, dan wel een handelsplatform in een derde land dat overeenkomstig artikel 25, lid 4, punt a), van Richtlijn 2014/65/EU als gelijkwaardig wordt aangemerkt, naar gelang van het geval, tenzij:

(a)die aandelen op een handelsplatform van een derde land in de lokale valuta worden verhandeld; of

(b)die transacties worden uitgevoerd tussen in aanmerking komende tegenpartijen, tussen professionele tegenpartijen of tussen in aanmerking komende en professionele tegenpartijen en niet bijdragen aan het koersvormingsproces.

De ESMA publiceert op haar website een lijst van aandelen met een EER-ISIN waarop de handelsverplichting voor aandelen van toepassing is, en werkt die lijst regelmatig bij.”.

(12) Artikel 26, lid 9, wordt als volgt gewijzigd:

(a)het volgende punt j) wordt toegevoegd:

“j)    de uiterste datum waarop de transacties moeten worden gemeld.”;

(b)de volgende alinea wordt ingevoegd na de eerste alinea:

“Bij het ontwikkelen van die technische reguleringsnormen houdt de ESMA rekening met internationaal overeengekomen ontwikkelingen en normen op Unie- of wereldniveau, en de consistentie ervan met de verslagleggingsvereisten zoals vastgelegd in Verordening (EU) 2019/834 en Verordening (EU) nr. 2015/2365.”.

(13) Aan artikel 26 wordt het volgende lid toegevoegd:

“11.    Uiterlijk op [OP insert date 2 years as of date of publication] dient de ESMA bij de Commissie een verslag in waarin de haalbaarheid wordt beoordeeld van meer integratie in de melding van transacties en stroomlijning van gegevensstromen uit hoofde van artikel 26 van deze verordening, met het oog op:

(a)een vermindering van doublures of inconsistente vereisten voor het melden van transactiegegevens, met name duplicerende of inconsistente vereisten die zijn vastgesteld in deze verordening en Verordening (EU) 2019/834 van het Europees Parlement en de Raad*1 en Verordening (EU) 2015/2365;

(b)een betere standaardisering van gegevens en een efficiëntere uitwisseling en efficiënter gebruik van de gegevens die binnen een verslagleggingskader van de Unie door een relevante bevoegde autoriteit, zowel op het niveau van de Unie als op nationaal niveau, worden gerapporteerd.

Bij het opstellen van het verslag werkt de ESMA in voorkomend geval nauw samen met de andere organen van het Europees Systeem voor financieel toezicht en de Europese Centrale Bank.

________________________________________________________

*1    Verordening (EU) 2019/834 van het Europees Parlement en de Raad van 20 mei 2019 tot wijziging van Verordening (EU) nr. 648/2012 wat betreft de clearingverplichting, de opschorting van de clearingverplichting, de rapportagevereisten, de risicolimiteringstechnieken voor otc-derivatencontracten die niet door een centrale tegenpartij worden gecleard, de registratie van en het toezicht op transactieregisters en de vereisten voor transactieregisters (PB L 141 van 28.5.2019, blz. 42).”.

(14) Artikel 27, lid 3, wordt als volgt gewijzigd:

(a)het volgende punt c) wordt toegevoegd:

“c)    de uiterste datum waarop de referentiegegevens moeten worden gerapporteerd.”;

(b)de volgende alinea wordt ingevoegd na de eerste alinea:

“Bij het ontwikkelen van die ontwerpen van technische reguleringsnormen houdt de ESMA rekening met internationaal overeengekomen ontwikkelingen en normen op Unie- of wereldniveau, en de consistentie van die ontwerpen van technische reguleringsnormen met de rapportagevereisten zoals vastgelegd in Verordening (EU) 2019/834 en Verordening (EU) nr. 2015/2365.”.

(15) Het volgende artikel 27 quinquies bis wordt ingevoegd:

“Artikel 27 quinquies bis 
Selectieprocedure voor de vergunningverlening aan één enkele verstrekker van consolidated tape voor elke activaklasse

1. Uiterlijk op [OP insert date 3 months as of entry into force] organiseert de ESMA een selectieprocedure voor de benoeming van de verstrekker van consolidated tape voor een termijn van vijf jaar. De ESMA organiseert een afzonderlijke selectieprocedure voor elk van de volgende activaklassen: aandelen, beursverhandelde fondsen, obligaties en derivaten (of relevante subklassen van derivaten).

2. Voor elk van de in lid 1 bedoelde activaklassen beoordeelt de ESMA de inschrijvingen op basis van de volgende criteria:

(a)het technische vermogen van de inschrijvers om in de hele Unie een veerkrachtige consolidated tape te verstrekken;

(b)het vermogen van de inschrijvers om te voldoen aan de organisatorische eisen van artikel 27 novies;

(c)de governancestructuur van de inschrijvers;

(d)de snelheid waarmee de inschrijvers kerngegevens van markten kunnen verspreiden;

(e)het vermogen van de inschrijvers om gegevens van goede kwaliteit te verspreiden;

(f)de totale uitgaven die de inschrijvers moeten doen om de consolidated tape te ontwikkelen en de kosten voor de doorlopende exploitatie van de consolidated tape;

(g)de hoogte van de vergoedingen die de inschrijver voornemens is in rekening te brengen aan de verschillende soorten gebruikers van de kerngegevens van markten;

(h)de mogelijkheid voor de inschrijvers om moderne interfacetechnologieën te gebruiken voor de levering van de kerngegevens van markten en voor de connectiviteit;

(i)het opslagmedium dat de inschrijvers zullen gebruiken voor de opslag van historische gegevens;

(j)de protocollen die de inschrijvers zullen gebruiken om onderbrekingen te voorkomen en aan te pakken.

3. In de eerste selectieprocedure die voor aandelen wordt georganiseerd, worden alleen inschrijvingen gevraagd voor het verstrekken van een consolidated tape met posttransactionele gegevens. Voorafgaand aan latere selectieprocedures beoordeelt de ESMA de marktvraag en de gevolgen voor de inkomsten van gereglementeerde markten en brengt zij op basis van die beoordeling aan de Commissie verslag uit over de mogelijkheid om de beste bied- en laatprijzen en de overeenkomstige volumes aan de tape toe te voegen. De Commissie is bevoegd om op basis van dat verslag en de ervaring die is opgedaan naar aanleiding van de eerste selectieprocedure, een gedelegeerde handeling vast te stellen tot nadere bepaling van het passende niveau voor de levering van pretransactionele gegevens aan de verstrekker van consolidated tape.

4. Bij de selectie van de verstrekker van consolidated tape voor aandelen wordt, naast de criteria in lid 2, rekening gehouden met de regeling voor inkomstendeling, en met name de formule, die van toepassing is op gereglementeerde markten die verstrekkers van marktgegevens zijn. Bij het vergelijken van de concurrerende inschrijvingen selecteert de ESMA de verstrekker van consolidated tape voor aandelen met de regeling voor inkomstendeling die aan gereglementeerde markten, met name kleinere gereglementeerde markten, het hoogste bedrag aan inkomsten biedt dat voor verdeling beschikbaar blijft na aftrek van de exploitatiekosten en een redelijke marge. Deze inkomsten worden verdeeld overeenkomstig artikel 27 novies, lid 1, punt c), en op een wijze die in verhouding staat tot de overeenkomstig artikel 22 bis verstrekte marktgegevens.

5. De ESMA stelt binnen drie maanden na de aanvang van de in lid 2 bedoelde selectieprocedure een volledig met redenen omkleed besluit vast waarbij de entiteiten die de consolidated tape exploiteren, worden geselecteerd en aan hen een vergunning wordt verleend. In dit met redenen omkleed besluit worden de voorwaarden gespecificeerd volgens welke de verstrekkers van consolidated tape te werk gaan, en met name de hoogte van de in lid 2, punt g), bedoelde vergoedingen en, voor aandelen, het in lid 3 bedoelde niveau van inkomstendeling, met name voor kleinere gereglementeerde markten.

6. De geselecteerde verstrekkers van consolidated tape voldoen te allen tijde aan de organisatorische vereisten van artikel 27 novies en aan de voorwaarden die zijn vastgesteld in het in lid 3 bedoelde besluit van de ESMA tot verlening van een vergunning aan de verstrekker van consolidated tape. Een verstrekker van consolidated tape die niet langer in staat is te voldoen aan die vereisten en voorwaarden, met inbegrip van de vereisten en voorwaarden inzake systeemverstoringen en -inbraken, stelt de ESMA daarvan onverwijld in kennis.

7. De in artikel 27 sexies bedoelde intrekking van de vergunning wordt pas van kracht wanneer een nieuwe verstrekker van consolidated tape is geselecteerd en aan hem een vergunning is verleend overeenkomstig de leden 1 tot en met 4.

(16) Artikel 27 novies wordt vervangen door:

“Artikel 27 novies

Organisatorische vereisten voor verstrekkers van consolidated tape

1. Verstrekkers van consolidated tape doen overeenkomstig de in artikel 27 quinquies bis bedoelde vergunningsvoorwaarden het volgende:

(a)alle marktgegevens verzamelen die worden verstrekt via bijdragen met betrekking tot de activaklasse waarvoor zij een vergunning hebben;

(b)maandelijkse abonnementskosten innen bij gebruikers;

(c)in het geval van marktgegevens betreffende aandelen, een deel van hun inkomsten herverdelen teneinde de kosten betreffende de verplichte bijdrage te dekken en voor gereglementeerde markten, en met name kleinere gereglementeerde markten, een billijk niveau van inkomstendeling te waarborgen in de door de consolidated tape gegenereerde inkomsten, overeenkomstig artikel 27 quinquies bis, lid 4;

(d)geconsolideerde kerngegevens van markten, voor de levering waarvan de verstrekker van consolidated tape overeenkomstig artikel 27 quinquies bis is geselecteerd, overeenkomstig de gegevenskwaliteitseisen van artikel 22 ter in een doorlopende elektronische gegevensstroom op niet-discriminerende voorwaarden aan gebruikers ter beschikking stellen binnen een tijdsspanne die realtime zo dicht mogelijk benadert als technisch haalbaar is;

(e)ervoor zorgen dat de publicatie van de kerngegevens van markten voldoet aan de toepasselijke ontheffingen en opschortingen in de artikelen 4, 7, 11, 14, 20 en 21;

(f)ervoor zorgen dat de geconsolideerde kerngegevens van markten gemakkelijk toegankelijk, machineleesbaar en bruikbaar zijn voor alle gebruikers, met inbegrip van retailbeleggers.

Voor de vaststelling van de inkomstendeling in punt c) worden de inkomsten van de verstrekker van consolidated tape over de gereglementeerde markten verdeeld volgens een formule die weergeeft welke omvang de pretransactioneel transparante liquiditeit in aandelen op een gereglementeerde markt aanneemt ten opzichte van de gemiddelde dagelijkse omzet in deze aandelen in de Unie.

2. Verstrekkers van consolidated tape stellen normen voor het dienstverleningsniveau op, en publiceren die op hun website, met betrekking tot het volgende:

(a)een inventaris van de verstrekkers van marktgegevens van wie marktgegevens worden verkregen;

(b)de wijze waarop en de snelheid waarmee geconsolideerde marktgegevens aan gebruikers worden verstrekt;

(c)maatregelen om de operationele continuïteit bij het verstrekken van geconsolideerde marktgegevens te waarborgen.

3. Verstrekkers van consolidated tape beschikken over deugdelijke beveiligingsmechanismen die erop gericht zijn de beveiliging van de middelen voor de transmissie van marktgegevens tussen verstrekkers van marktgegevens en verstrekkers van consolidated tape en tussen verstrekkers van consolidated tape en gebruikers te waarborgen en het risico van gegevensverminking en ongeoorloofde toegang tot een minimum te beperken. Verstrekkers van consolidated tape houden voldoende middelen aan en beschikken over back-upvoorzieningen om hun diensten te allen tijde te kunnen aanbieden en in stand te kunnen houden.

4. Na 12 maanden volledig operationele werking van de verstrekker van consolidated tape voor aandelen verstrekt de ESMA de Commissie een met redenen omkleed advies over de doeltreffendheid en billijkheid van het niveau van de deling van gereglementeerde markten in de door de verstrekker van consolidated tape gegenereerde inkomsten als bedoeld in de tweede alinea van lid 2. Indien nodig of passend kan de Commissie de ESMA verzoeken om verdere adviezen. De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 50 een gedelegeerde handeling vast te stellen om, in voorkomend geval, de verdeelsleutel voor de herverdeling van de inkomsten te herzien.”.

(17) Het volgende artikel 27 novies bis wordt ingevoegd:

“Artikel 27 novies bis
Veslagleggingsvereisten voor verstrekkers van consolidated tape

1. Verstrekkers van consolidated tape publiceren aan het einde van elk kwartaal op hun website, die kosteloos toegankelijk is, prestatiestatistieken en incidentverslagen met betrekking tot gegevenskwaliteit en -systemen.

2. 2. De ESMA ontwikkelt ontwerpen van technische reguleringsnormen tot nadere bepaling van de inhoud, het tijdschema, het formaat en de terminologie van de verslagleggingsverplichting.

De ESMA dient die ontwerpen van technische reguleringsnormen uiterlijk op [OP please insert nine months after entry into force] bij de Commissie in.

Aan de Commissie wordt de bevoegdheid toegekend de in de eerste alinea bedoelde technische reguleringsnormen vast te stellen overeenkomstig de artikelen 10 tot en met 14 van Verordening (EU) nr. 1095/2010.

3. Verstrekkers van consolidated tape houden en bewaren de gegevens met betrekking tot hun bedrijf gedurende een periode van ten minste vijf jaar. Informatie over de eerste twee jaar wordt op een gemakkelijk toegankelijke plaats bewaard en de verstrekker van consolidated tape verstrekt deze gegevens desgevraagd onverwijld aan de ESMA.”.

(18) In artikel 28, lid 1, wordt de inleidende zin vervangen door:

“1.    Financiële tegenpartijen die voldoen aan de voorwaarden van artikel 4 bis, lid 1, tweede alinea, van Verordening (EU) nr. 648/2012, en niet-financiële tegenpartijen die voldoen aan de voorwaarden van artikel 10, lid 1, tweede alinea, van die verordening, mogen transacties die noch transacties binnen een groep zijn zoals gedefinieerd in artikel 3 van die verordening, noch transacties die onder de overgangsbepalingen van artikel 89 van die verordening vallen, met andere dergelijke financiële tegenpartijen of andere dergelijke niet-financiële tegenpartijen in derivaten die tot een klasse van derivaten behoren waarvoor de handelsverplichting volgens de in artikel 32 van deze verordening bedoelde procedure geldt en die in het in artikel 34 van deze verordening bedoelde register zijn vermeld, uitsluitend verrichten op:”.

(19) In artikel 32 worden de volgende leden 7, 8 en 9 toegevoegd:

“7.    Indien de ESMA van oordeel is dat de in artikel 6 bis van Verordening (EU) nr. 648/2012 bedoelde opschorting van de clearingverplichting een materiële wijziging is in de voor de inwerkingtreding van de handelsverplichting geldende criteria, als bedoeld in lid 5 van dit artikel, kan zij de Commissie verzoeken om de in artikel 28, leden 1 en 2, van deze verordening neergelegde handelsverplichting op te schorten voor dezelfde specifieke klassen van otc-derivaten waarop het verzoek tot opschorting van de clearingverplichting van toepassing is.

8. Het in lid 7 bedoelde verzoek wordt niet openbaar gemaakt.

9. Na ontvangst van het in lid 7 bedoelde verzoek onderneemt de Commissie onverwijld en op basis van de door de ESMA verstrekte redenen en bewijzen een van de volgende stappen:

(a)de handelsverplichting voor de klassen van otc-derivaten waarop het verzoek om opschorting van de clearingverplichting betrekking heeft, opschorten bij uitvoeringshandeling;

(b)de gevraagde opschorting afwijzen.

Voor de toepassing van punt b) stelt de Commissie de ESMA in kennis van de redenen waarom zij de gevraagde opschorting heeft afgewezen. De Commissie stelt het Europees Parlement en de Raad onmiddellijk in kennis van de afwijzing en stuurt hun de aan de ESMA opgegeven redenen toe. De aan het Europees Parlement en de Raad verstrekte informatie over de afwijzing en de redenen daarvoor worden niet openbaar gemaakt.”.

(20) Het volgende artikel 32 bis wordt ingevoegd:

“Artikel 32 bis
Op zichzelf staande opschorting van de handelsverplichting

1. Op verzoek van de bevoegde autoriteit van een lidstaat kan de Commissie de handelsverplichting voor derivaten ten aanzien van bepaalde beleggingsondernemingen opschorten overeenkomstig de in artikel 51 bedoelde procedure en na raadpleging van de ESMA. De bevoegde autoriteit geeft aan waarom zij van oordeel is dat aan de voorwaarden voor een opschorting is voldaan. De bevoegde autoriteit toont met name aan dat een beleggingsonderneming in haar rechtsgebied:

(a)regelmatig verzoeken ontvangt om een koers voor de onder de handelsverplichting voor derivaten vallende derivaten;

(b)van een niet-EER-tegenpartij die geen actief lid is van een EU-handelsplatform dat handel aanbiedt in het onder de handelsverplichting vallende derivaat; en

(c)regelmatig als marktmaker optreedt in het onder de handelsverplichting voor derivaten vallende derivaat.

2. Bij de beoordeling of de handelsverplichting overeenkomstig lid 1 moet worden opgeschort, houdt de Commissie rekening met de vraag of een dergelijke opschorting van de handelsverplichting een verstorend effect zou hebben op de clearingverplichting van artikel 4, lid 1, van Verordening (EU) nr. 648/2012.

3. De in lid 1 bedoelde uitvoeringshandeling gaat vergezeld van het bewijsmateriaal dat door de om opschorting verzoekende bevoegde autoriteit is overgelegd.

4. De in lid 1 bedoelde uitvoeringshandeling wordt aan de ESMA meegedeeld en bekendgemaakt in het in artikel 34 van deze verordening bedoelde ESMA-register.

5. De Commissie evalueert regelmatig of de redenen voor de opschorting van de handelsverplichting nog steeds van toepassing zijn.”.

(21) Artikel 35 wordt als volgt gewijzigd:

(a)in lid 1, eerste alinea, wordt de inleidende zin vervangen door:

“1.    Onverminderd artikel 7 van Verordening (EU) nr. 648/2012 aanvaardt een CTP alle financiële instrumenten voor clearing op een niet-discriminerende en transparante basis, ook als het gaat om de onderpandvereisten en vergoedingen voor toegang, ongeacht op welk handelsplatform de transactie is uitgevoerd.

Het vereiste in de eerste alinea is niet van toepassing op op de beurs verhandelde derivaten.

De CTP zorgt er in het bijzonder voor dat een handelsplatform recht heeft op niet-discriminerende behandeling van de contracten die via dat handelsplatform worden verhandeld met betrekking tot:”;

(b)lid 3 wordt vervangen door:

“3.    De CTP stuurt het handelsplatform een schriftelijk antwoord binnen drie maanden na het verlenen van de toegang, op voorwaarde dat een relevante bevoegde autoriteit toegang overeenkomstig lid 4 heeft verleend, of binnen drie maanden na het weigeren van toegang. De CTP mag een verzoek om toegang alleen weigeren op grond van de voorwaarden bedoeld in lid 6, punt a). Wanneer een CTP weigert toegang te verlenen, geeft zij in haar antwoord alle redenen daarvoor op en stelt zij haar bevoegde autoriteit schriftelijk in kennis van het besluit. Wanneer het handelsplatform in een andere lidstaat dan de CTP is gevestigd, stuurt de CTP de kennisgeving en de motivering ook naar de bevoegde autoriteit van dat handelsplatform. De CTP verleent de toegang binnen drie maanden na het verzenden van een positief antwoord op het verzoek om toegang.”.

(22) Artikel 36 wordt als volgt gewijzigd:

(a)in lid 1 wordt de eerste alinea vervangen door:

“Onverminderd artikel 8 van Verordening (EU) nr. 648/2012 biedt een handelsplatform desgevraagd op niet-discriminerende en transparante basis transactiestromen (trade feeds) aan, onder meer met betrekking tot toegangsvergoedingen, aan elke op grond van die verordening in het bezit van een vergunning zijnde of erkende CTP die transacties in financiële instrumenten die op dat handelsplatform zijn gesloten, wenst te clearen. Dat vereiste is niet van toepassing op:

(a)derivatencontracten die reeds onder de toegangsverplichtingen op grond van artikel 8 van Verordening (EU) nr. 648/2012 vallen;

(b)beursverhandelde derivaten.”;

(b)lid 3 wordt vervangen door:

“3.    Het handelsplatform stuurt de CTP binnen drie maanden een schriftelijk antwoord waarin toegang wordt toegestaan, op voorwaarde dat de betrokken bevoegde autoriteit toegang heeft verleend krachtens lid 4, of waarin toegang wordt geweigerd. Het handelsplatform mag een verzoek tot toegang alleen weigeren op grond van de voorwaarden bedoeld in lid 6, punt a). Wanneer toegang wordt geweigerd, geeft het handelsplatform in zijn schriftelijk antwoord alle redenen daarvoor op en stuurt het dat schriftelijk antwoord naar zijn bevoegde autoriteit. Wanneer de CTP in een andere lidstaat dan het handelsplatform is gevestigd, stuurt het handelsplatform het schriftelijk antwoord ook naar de bevoegde autoriteit van de CTP. Het handelsplatform verleent de toegang binnen drie maanden na het verzenden van een positief antwoord op het verzoek om toegang.”;

(c)lid 5 wordt geschrapt.

(23) In artikel 38 wordt lid 1 vervangen door:

“1.    Een in een derde land gevestigd handelsplatform kan alleen om toegang tot een in de Unie gevestigde CTP verzoeken indien de Commissie met betrekking tot dat derde land een besluit heeft aangenomen in overeenstemming met artikel 28, lid 4.

Een in een derde land gevestigde CTP kan om toegang tot een in de Unie gevestigd handelsplatform verzoeken op voorwaarde dat die CTP op grond van artikel 25 van Verordening (EU) nr. 648/2012 is erkend.

In derde landen gevestigde CTP’s en handelsplatformen krijgen alleen toestemming om gebruik te maken van de in de artikelen 35 en 36 bedoelde toegangsrechten met betrekking tot onder die artikelen vallende financiële instrumenten en mits de Commissie overeenkomstig lid 3 van dit artikel een besluit heeft vastgesteld waarin wordt bepaald dat het juridische en toezichtkader van het derde land wordt geacht te voorzien in een effectief gelijkwaardig systeem om aan CTP’s en handelsplatformen waaraan uit hoofde van buitenlandse regelingen een vergunning is verleend, toegang te verlenen tot in dat derde land gevestigde CTP’s en handelsplatformen.”;

(24) In artikel 38 octies, lid 1, wordt de inleidende zin vervangen door:

“Wanneer de ESMA vaststelt dat een in artikel 38 ter, lid 1, punt a), genoemde persoon niet heeft voldaan aan een van de vereisten van artikel 22 bis, artikel 22 ter of titel IV bis, neemt zij een of meer van de volgende maatregelen:”.

(25) In artikel 38 nonies, lid 1, wordt de eerste alinea vervangen door:

“Wanneer de ESMA overeenkomstig artikel 38 duodecies, lid 5, vaststelt dat een in artikel 38 ter, lid 1, punt a), genoemde persoon opzettelijk of uit onachtzaamheid niet heeft voldaan aan een van de vereisten van artikel 22 bis, artikel 22 ter of titel IV bis, stelt zij een besluit vast waarbij overeenkomstig lid 2 van dit artikel een geldboete wordt opgelegd.”.

(26) Het volgende artikel 39 bis wordt ingevoegd:

“Artikel 39 bis 
Verbod op betaling voor het doorgeven van cliëntenorders voor uitvoering

Beleggingsondernemingen die voor rekening van cliënten optreden, ontvangen geen provisies, commissies of niet-geldelijke tegemoetkomingen van derden voor het doorgeven van cliëntenorders aan die derde voor de uitvoering ervan.”.

(27) Artikel 50 wordt als volgt gewijzigd:

(a)lid 2 wordt vervangen door:

“2.    De bevoegdheid om gedelegeerde handelingen vast te stellen, bedoeld in de volgende bepalingen, wordt met ingang van 2 juli 2014 voor onbepaalde tijd toegekend: artikel 1, lid 9, artikel 2, leden 2, en 3, artikel 13, lid 2, artikel 15, lid 5, artikel 17, lid 3, artikel 19, leden 2 en 3, artikel 22 ter, lid 2, artikel 27, lid 4, artikel 27 quinquies bis, lid 3, artikel 27 octies, lid 7, artikel 27 novies, lid 4, artikel 31, lid 4, 38 duodecies, lid 10, artikel 38 quindecies, lid 3, artikel 40, lid 8, artikel 41, lid 8, artikel 42, lid 7, artikel 45, lid 10, en artikel 52, lid 10.”;

(b)in lid 3 wordt de eerste zin vervangen door:

“Het Europees Parlement of de Raad kan de in de volgende bepalingen bedoelde bevoegdheidsdelegatie te allen tijde intrekken: artikel 1, lid 9, artikel 2, leden 2 en 3, artikel 13, lid 2, artikel 15, lid 5, artikel 17, lid 3, artikel 19, leden 2 en 3, artikel 22 ter, lid 2, artikel 27, lid 4, artikel 27 quinquies bis, lid 3, artikel 27 octies, lid 7, artikel 27 novies, lid 4, artikel 31, lid 4, artikel 38 duodecies, lid 10, artikel 38 quindecies, lid 3, artikel 40, lid 8, artikel 41, lid 8, artikel 42, lid 7, artikel 45, lid 10, en artikel 52, lid 10.”;

(c)in lid 5 wordt de eerste zin vervangen door:

"Een gedelegeerde handeling die ingevolge artikel 1, lid 9, artikel 2, leden 2 en 3, artikel 13, lid 2, artikel 15, lid 5, artikel 17, lid 3, artikel 19, leden 2 en 3, artikel 22 ter, lid 2, artikel 27, lid 4, artikel 27 quinquies bis, lid 3, artikel 27 octies, lid 7, artikel 27 novies, lid 4, artikel 31, lid 4, artikel 38 duodecies, lid 10, artikel 38 quindecies, lid 3, artikel 40, lid 8, artikel 41, lid 8, artikel 42, lid 7, artikel 45, lid 10, en artikel 52, lid 10, is vastgesteld, treedt alleen in werking indien het Europees Parlement noch de Raad daartegen binnen een termijn van drie maanden na de kennisgeving van de handeling aan het Europees Parlement en de Raad bezwaar heeft gemaakt, of indien zowel het Europees Parlement als de Raad vóór het verstrijken van die termijn de Commissie hebben meegedeeld daartegen geen bezwaar te zullen maken.”.

(28) Artikel 52 wordt als volgt gewijzigd:

(a)de leden 11 en 12 worden vervangen door:

“11.    Drie jaar na de eerste vergunning voor een consolidated tape dient de Commissie, na raadpleging van de ESMA, bij het Europees Parlement en de Raad een verslag in over het volgende:

(a)de activaklassen die onder een consolidated tape vallen;

(b)de tijdigheid en leveringskwaliteit van de consolidatie van marktgegevens;

(c)de rol van de consolidatie van marktgegevens in het verminderen van de tekortkomingen bij de uitvoering;

(d)het aantal abonnees op geconsolideerde marktgegevens per activaklasse;

(e)het effect van de consolidatie van marktgegevens op het wegwerken van informatieasymmetrieën tussen verschillende kapitaalmarktpartijen;

(f)de geschiktheid en werking van de regeling inzake inkomstendeling voor het verstrekken van marktgegevens;

(g)het effect van de geconsolideerde marktgegevens op investeringen in kmo’s;

(h)de mogelijkheid dat de tape de identificatie vergemakkelijkt van financiële instrumenten die kenmerken vertonen die in overeenstemming zijn met Verordening [PO please insert reference to the Regulation on European green bonds].

12. Indien uiterlijk op [OP insert date 1 year as of entry into force] geen consolidated tape tot stand is gekomen via de door de ESMA georganiseerde selectieprocedure als bedoeld in artikel 27 quinquies bis, evalueert de Commissie het kader en kan zij, in voorkomend geval en na raadpleging van de ESMA, bij die evaluatie een wetgevingsvoorstel indienen waarin wordt bepaald hoe de ESMA moet voorzien in een consolidated tape.”;

(b)lid 14 wordt geschrapt.

(29) In artikel 54 wordt lid 2 geschrapt.

Artikel 2 -   Inwerkingtreding en toepassing

Deze verordening treedt in werking en wordt van toepassing op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.