Artikelen bij COM(2021)813 - Wijzigen richtlijn 2010/40/EU over Intelligente Transportsystemen op het gebied van wegtransport en voor interfaces van andere manieren van transport

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.


Artikel 1 - Wijzigingen van Richtlijn 2010/40/EU

Richtlijn 2010/40/EU wordt als volgt gewijzigd:

(1) in artikel 1 wordt het volgende lid 2 bis ingevoegd:

“2 bis.Deze richtlijn voorziet in de beschikbaarheid van gegevens en de uitrol van ITS-diensten binnen de in artikel 2 bedoelde prioritaire gebieden met een specifieke geografische dekking zoals gespecificeerd in de bijlagen III en IV.”;

(2) in artikel 2 wordt lid 1 vervangen door:

“1.    Voor de toepassing van deze richtlijn worden de volgende prioritaire gebieden voor het ontwikkelen en toepassen van specificaties en normen vastgesteld:

   a) I.    ITS-diensten voor informatie en mobiliteit;

   b) II.    ITS-diensten voor reizen, vervoer en verkeersbeheer;

   c) III.    ITS-diensten voor verkeersveiligheid en -beveiliging;

   d) IV.    diensten voor coöperatieve, geconnecteerde en geautomatiseerde mobiliteit.”;

(3) artikel 4 wordt als volgt gewijzigd:

(a)punt 18 wordt vervangen door:

“18.    “norm”: norm in de zin van artikel 2, lid 1, van Verordening (EU) nr. 1025/2012 van het Europees Parlement en de Raad*;

________

* Verordening (EU) nr. 1025/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 25 oktober 2012 betreffende Europese normalisatie, tot wijziging van de Richtlijnen 89/686/EEG en 93/15/EEG van de Raad alsmede de Richtlijnen 94/9/EG, 94/25/EG, 95/16/EG, 97/23/EG, 98/34/EG, 2004/22/EG, 2007/23/EG, 2009/23/EG en 2009/105/EG van het Europees Parlement en de Raad en tot intrekking van Beschikking 87/95/EEG van de Raad en Besluit nr. 1673/2006/EG van het Europees Parlement en de Raad (PB L 316 van 14.11.2012, blz. 12).”;

(b)de volgende punten 19 tot en met 24 worden toegevoegd:

“19.    “coöperatieve intelligente vervoerssystemen” of “C-ITS”: intelligente vervoerssystemen die ITS-gebruikers in staat stellen om samen te werken door de uitwisseling van beveiligde en betrouwbare berichten;

20. 'C-ITS-dienst': een ITS-dienst die via C-ITS wordt verleend;

21. “beschikbaarheid van de gegevens”: het bestaan van gegevens in een digitaal machineleesbaar formaat;

22. “nationaal toegangspunt”: een door een lidstaat opgezette digitale interface die één toegangspunt vormt, zoals gedefinieerd in overeenkomstig artikel 6 vastgestelde specificaties;

23. “toegankelijkheid van de gegevens”: de mogelijkheid om gegevens in een digitaal machineleesbaar formaat op te vragen via nationale toegangspunten;

24. “multimodale digitale mobiliteitsdienst": een dienst die informatie verstrekt over verkeers- en reisgegevens, zoals de locatie van vervoersfaciliteiten, dienstregelingen, de beschikbaarheid of tarieven voor meer dan één vervoerswijze, eventueel met inbegrip van elementen die het mogelijk maken reserveringen, boekingen of betalingen te verrichten of tickets uit te geven.”;

(4) artikel 5 wordt vervangen door:

“Artikel 5

Toepassing van specificaties op de uitrol van ITS

1. De lidstaten treffen de nodige maatregelen om erop toe te zien dat de overeenkomstig artikel 6 door de Commissie vastgestelde specificaties worden toegepast op de ITS-toepassingen en -diensten, wanneer deze overeenkomstig de beginselen in bijlage II worden uitgerold. Dit laat het recht van de lidstaten om zelf over de invoering van deze toepassingen en diensten op hun grondgebied te besluiten, onverlet. Dit recht doet geen afbreuk aan de artikelen 6 bis en 6 ter. Voor zover relevant werken de lidstaten ook samen bij de handhaving van die specificaties.

2. Daarnaast werken de lidstaten ook samen op prioritaire gebieden, voor zover er geen specificaties zijn vastgesteld met betrekking tot die prioritaire gebieden.

3. De lidstaten werken ook samen, indien nodig met relevante belanghebbenden, met betrekking tot operationele aspecten van de uitvoering en naleving van de door de Commissie vastgestelde specificaties, zoals normen en geharmoniseerde EU-profielen, gemeenschappelijke definities, gemeenschappelijke metagegevens, gemeenschappelijke kwaliteitseisen en aspecten die verband houden met de interoperabiliteit van de architectuur van nationale toegangspunten, gemeenschappelijke voorwaarden voor gegevensuitwisseling en gemeenschappelijke opleidings- en voorlichtingsactiviteiten.";

(5) artikel 6 wordt als volgt gewijzigd:

(a)lid 5 wordt vervangen door:

“5. Onverminderd de procedures van Richtlijn (EU) 2015/1535 van het Europees Parlement en de Raad* vermelden de specificaties waar passend de voorwaarden waaronder de lidstaten, na kennisgeving aan de Commissie, op hun grondgebied of een gedeelte daarvan extra regels voor het aanbieden van ITS-diensten kunnen vaststellen, voor zover die regels geen belemmering vormen voor de interoperabiliteit.”;

(b)lid 6 wordt vervangen door:

“6. De specificaties worden, in voorkomend geval, gebaseerd op normen zoals bedoeld in artikel 8.

Voor zover passend en met name gerechtvaardigd in het belang van de veiligheid en de interoperabiliteit, omvatten de specificaties regels inzake conformiteitsbeoordeling en markttoezicht, met inbegrip van een vrijwaringsclausule, overeenkomstig Besluit nr. 768/2008/EG.

De specificaties stroken met de beginselen die zijn vervat in bijlage II.”;

____________

* Richtlijn (EU) 2015/1535 van het Europees Parlement en de Raad van 9 september 2015 betreffende een informatieprocedure op het gebied van technische voorschriften en regels betreffende de diensten van de informatiemaatschappij (PB L 241 van 17.9.2015, blz. 1).”;

(6) de volgende artikelen 6 bis en 6 ter worden ingevoegd:

“Artikel 6 bis

Beschikbaarheid van gegevens

De lidstaten zien erop toe dat voor elk in bijlage III vermeld gegevenstype zo vroeg mogelijk, en uiterlijk op de in die bijlage vermelde datum, gegevens beschikbaar zijn voor de geografische dekking van dat gegevenstype.

De lidstaten zorgen ervoor dat die gegevens uiterlijk op dezelfde datum toegankelijk zijn via de nationale toegangspunten.

Artikel 6 - ter Uitrol van ITS-diensten

De lidstaten zorgen ervoor dat de in bijlage IV gespecificeerde ITS-diensten uiterlijk op de in die bijlage vermelde datum worden uitgerold met de in die bijlage vastgestelde geografische dekking.”;

(7) artikel 7 wordt als volgt gewijzigd:

(a)de volgende leden 1 bis en 1 ter worden ingevoegd:

“1 bis.    Na een kostenbatenanalyse en een effectbeoordeling met passende raadplegingen te hebben uitgevoerd, wordt de Commissie overeenkomstig artikel 12 gemachtigd om gedelegeerde handelingen vast te stellen tot wijziging van de lijst van gegevenstypes in bijlage III, met inbegrip van de uitvoeringsdatum en de geografische dekking van elk gegevenstype. Die wijzigingen moeten in overeenstemming zijn met de gegevenscategorieën die zijn opgenomen in het meest recente werkprogramma dat overeenkomstig artikel 17, lid 5, is vastgesteld.

1 ter.    Na een kostenbatenanalyse en een effectbeoordeling met passende raadplegingen te hebben uitgevoerd, wordt de Commissie overeenkomstig artikel 12 gemachtigd gedelegeerde handelingen vast te stellen tot wijziging van de lijst van ITS-diensten in bijlage IV, met inbegrip van de uitvoeringsdatum en de geografische dekking van elke ITS-dienst. Die wijzigingen moeten in overeenstemming zijn met de lijst van ITS-diensten die is opgenomen in het meest recente overeenkomstig artikel 17, lid 5, vastgestelde werkprogramma.";

(b)lid 3 wordt vervangen door:

“3. Op de in dit artikel bedoelde gedelegeerde handelingen is de procedure van artikel 12 van toepassing.”;

(8) het volgende artikel 7 bis wordt ingevoegd:

“Artikel 7 bis

Voorlopige maatregelen

In geval van een noodsituatie die ernstige directe gevolgen heeft voor de verkeersveiligheid, de cyberveiligheid of de beschikbaarheid en integriteit van ITS-diensten en die de veilige en goede werking van het vervoerssysteem van de Unie in gevaar kan brengen, kan de Commissie, om die situatie te verhelpen, onmiddellijk toepasselijke uitvoeringshandelingen vaststellen tot opschorting of vaststelling van verplichtingen binnen het toepassingsgebied van de in artikel 2 uiteengezette prioritaire gebieden. Die uitvoeringshandelingen worden volgens de in artikel 15, lid 3, bedoelde procedure vastgesteld. Ze zijn strikt beperkt tot het aanpakken van de oorzaken en gevolgen van dergelijke noodsituaties.”;

(9) in artikel 8, lid 1, wordt de verwijzing naar 'Richtlijn 98/34/EG' vervangen door een verwijzing naar "Richtlijn (EU) 2015/1535";

(10) artikel 10 wordt vervangen door:

“Artikel 10

Regels betreffende gegevensbescherming en privacy

Wanneer overeenkomstig artikel 6 vastgestelde specificaties betrekking hebben op de verwerking van verkeers-, reis- of weggegevens die persoonsgegevens zijn in de zin van artikel 4, lid 1, van Verordening (EU) 2016/679*, worden in die specificaties de categorieën van die gegevens vastgesteld en wordt voorzien in passende waarborgen voor de bescherming van persoonsgegevens overeenkomstig Verordening (EU) 2016/679 en Richtlijn 2002/58/EG. Indien mogelijk wordt het gebruik van anonieme gegevens aangemoedigd.

__________

* Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming) (PB L 119 van 4.5.2016, blz. 1).”;

(11) het volgende artikel 10 bis wordt ingevoegd:

“Artikel 10 bis

Beheersysteem van de EU voor C-ITS-beveiligingsgegevens

In de door de Commissie, overeenkomstig haar bevoegdheden uit hoofde van artikel 7, lid 1, vast te stellen specificaties voor het in artikel 2, lid 1, punt d), bedoelde prioritaire gebied, wordt het in bijlage I, punt 4.3, bedoelde beheersysteem van de EU voor C-ITS-beveiligingsgegevens vastgesteld. Dat systeem omvat de volgende rollen:

(a)autoriteit voor het C-ITS-certificeringsbeleid;

(b)beheerder van de C-ITS-vertrouwenslijst;

(c)C-ITS-contactpunt.

Deze rollen worden vervuld door de Commissie.”;

(12) in artikel 12, lid 2, wordt “27 augustus 2017” vervangen door: “[Publicatiebureau: vul de datum van inwerkingtreding van deze richtlijn in]”;

(13) artikel 15 wordt vervangen door:

“Artikel 15

Comitéprocedure

1. De Commissie wordt bijgestaan door het Europese ITS-comité (EIC). Dat comité is een comité in de zin van Verordening (EU) nr. 182/2011 van het Europees Parlement en de Raad*.

2. Wanneer naar dit lid wordt verwezen, is artikel 4 van Verordening (EU) nr. 182/2011 van toepassing.

3. Wanneer naar dit lid wordt verwezen, is artikel 8 van Verordening (EU) nr. 182/2011, in samenhang met artikel 5 van die verordening, van toepassing. Overeenkomstig dit lid vastgestelde uitvoeringshandelingen blijven van kracht totdat zij worden ingetrokken. De Commissie trekt die handelingen in zodra de noodsituatie is beëindigd of zodra de desbetreffende gedelegeerde handeling ter aanvulling van deze richtlijn is gewijzigd om de situatie te verhelpen, als dit eerder plaatsvindt.

4. Wanneer naar dit lid wordt verwezen, is artikel 5 van Verordening (EU) nr. 182/2011 van toepassing.

Wanneer het advies van het comité via een schriftelijke procedure moet worden verkregen, wordt die procedure zonder gevolg beëindigd indien, binnen de termijn voor het uitbrengen van het advies, de voorzitter van het comité daartoe besluit of een gewone meerderheid van de leden van het comité daarom verzoekt.

Indien het comité geen advies uitbrengt, stelt de Commissie de ontwerpuitvoeringshandeling niet vast en is artikel 5, lid 4, derde alinea, van Verordening (EU) nr. 182/2011 van toepassing.

__________

* Verordening (EU) nr. 182/2011 van het Europees Parlement en de Raad van 16 februari 2011 tot vaststelling van de algemene voorschriften en beginselen die van toepassing zijn op de wijze waarop de lidstaten de uitoefening van de uitvoeringsbevoegdheden door de Commissie controleren (PB L 55 van 28.2.2011, blz. 13).”;

(14) artikel 17 wordt vervangen door:

“Artikel 17

Rapportering en werkprogramma

1. De lidstaten dienen uiterlijk op [Datum van inwerkingtreding + 12 maanden] een verslag in over de uitvoering van deze richtlijn en van alle gedelegeerde handelingen ter aanvulling van deze richtlijn, over hun nationale activiteiten en projecten met betrekking tot de prioritaire gebieden en over de tenuitvoerlegging van de artikelen 6 bis en 6 ter.

2. Aan de hand van uitvoeringshandelingen stelt de Commissie het model vast voor het eerste verslag en de voortgangsverslagen, met inbegrip van een lijst van in de verslagen op te nemen prestatiekernindicatoren. Die uitvoeringshandelingen worden volgens de in artikel 15, lid 2, bedoelde raadplegingsprocedure vastgesteld.

3. Na het eerste verslag brengen de lidstaten om de drie jaar verslag uit over de voortgang die geboekt is bij de tenuitvoerlegging van deze richtlijn en van alle gedelegeerde handelingen ter aanvulling van deze richtlijn, zoals bedoeld in lid 1.

4. 18 maanden na elke uiterste datum voor de verslagen van de lidstaten dient de Commissie bij het Europees Parlement en de Raad een verslag in over de vorderingen bij de tenuitvoerlegging van deze richtlijn. Dit verslag gaat vergezeld van een analyse van de werking en de tenuitvoerlegging, met inbegrip van de ingezette en benodigde financiële middelen van de artikelen 5 tot en met 11 en artikel 16, en beoordeelt zo nodig of het noodzakelijk is deze richtlijn te wijzigen.

5. Uiterlijk op [Datum van inwerkingtreding + 12 maanden] stelt de Commissie aan de hand van een uitvoeringshandeling een werkprogramma vast, na de relevante belanghebbenden te hebben geraadpleegd. Die uitvoeringshandeling wordt overeenkomstig de in artikel 15, lid 4, bedoelde onderzoeksprocedure vastgesteld. Het werkprogramma bevat voor elk jaar uitvoeringsdoelstellingen en -data, alsmede de lijst van gegevenscategorieën en ITS-diensten waarvoor de Commissie overeenkomstig artikel 7, leden 1 bis en 1 ter, gedelegeerde handelingen kan vaststellen.

Vóór elke daaropvolgende verlenging van de bevoegdheid om overeenkomstig artikel 12, lid 2, gedelegeerde handelingen vast te stellen met vijf jaar, stelt de Commissie aan de hand van uitvoeringshandelingen een nieuw werkprogramma vast. Die uitvoeringshandelingen worden vastgesteld overeenkomstig de in artikel 15, lid 4, bedoelde onderzoeksprocedure. “;

(15) bijlagen I en II worden vervangen door de tekst in bijlagen I en II bij de onderhavige richtlijn;

(16) bijlagen III en IV worden vervangen door de tekst in bijlagen III en IV bij de onderhavige richtlijn.

Artikel 2 - Omzetting

1. De lidstaten doen de nodige wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen in werking treden om uiterlijk op [Datum van inwerkingtreding+ 18 maanden] aan deze richtlijn te voldoen. Zij delen de Commissie de tekst van die bepalingen onmiddellijk mee.

Wanneer de lidstaten die bepalingen aannemen, wordt in die bepalingen zelf of bij de officiële bekendmaking ervan naar deze richtlijn verwezen. De regels voor die verwijzing worden vastgesteld door de lidstaten.

2. De lidstaten delen de Commissie de tekst van de belangrijkste bepalingen van intern recht mee die zij op het onder deze richtlijn vallende gebied vaststellen.

Artikel 3 - Inwerkingtreding

Deze richtlijn treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Artikel 4 - Adressaten

Deze richtlijn is gericht tot de lidstaten.