Artikelen bij COM(2022)65 - Sluiting van de overeenkomst met de Faeröer betreffende de deelname van de Faeröer aan programma’s van de Unie

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.Artikel 1

De overeenkomst tussen de Europese Unie enerzijds en de regering van de Faeröer anderzijds betreffende de deelname van de Faeröer aan programma’s van de Unie wordt namens de Unie goedgekeurd.

De tekst van de overeenkomst is aan dit besluit gehecht.

Artikel 2

De voorzitter van de Raad wijst de persoon of personen aan die bevoegd is of zijn om namens de Unie over te gaan tot de in artikel 15, lid 1, van de overeenkomst bedoelde kennisgeving teneinde kenbaar te maken dat de Unie ermee instemt door de overeenkomst gebonden te zijn.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking op [de dag waarop het wordt vastgesteld].