Artikelen bij COM(2022)189 - Wijziging van Verordening 2018/1806 tot vaststelling van de lijst van derde landen waarvan de onderdanen in het bezit moeten zijn van een visum (Koeweit, Qatar)

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.Artikel 1

Verordening (EU) 2018/1806 wordt als volgt gewijzigd:

a) in bijlage I, punt 1, (“STATEN”) wordt de vermelding van Koeweit en van Qatar geschrapt.

b) bijlage II, punt 1 (“STATEN”) wordt als volgt gewijzigd:

i) tussen de vermelding van … en de vermelding van … wordt de volgende vermelding ingevoegd:


“Koeweit (*)(**)

(*) De vrijstelling van de visumplicht geldt vanaf de datum van inwerkingtreding van een met de Europese Unie te sluiten visumvrijstellingsovereenkomst.

(**) De vrijstelling van de visumplicht geldt enkel voor houders van een biometrisch paspoort dat is afgegeven overeenkomstig de normen van de Internationale Burgerluchtvaartorganisatie (ICAO).”

ii) tussen de vermelding van … en de vermelding van … wordt de volgende vermelding ingevoegd:


“Qatar (*) (**)

(*) De vrijstelling van de visumplicht geldt vanaf de datum van inwerkingtreding van een met de Europese Unie te sluiten visumvrijstellingsovereenkomst.

(**) De vrijstelling van de visumplicht geldt enkel voor houders van een biometrisch paspoort dat is afgegeven overeenkomstig de normen van de Internationale Burgerluchtvaartorganisatie (ICAO).”

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in de lidstaten overeenkomstig de Verdragen.