Artikelen bij COM(2022)658 - Wijziging reeks verordeningen wat betreft de digitalisering van de visumprocedure

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.Artikel 1
Wijzigingen van Verordening (EG) nr. 810/2009

Verordening (EG) nr. 810/2009 wordt als volgt gewijzigd:

(1) aan artikel 1, lid 2, wordt het volgende punt c) toegevoegd:

“c) de verblijfsrechten die in de gaststaat worden genoten door onderdanen van derde landen die gezinsleden zijn van onderdanen van het Verenigd Koninkrijk die zelf onder het Akkoord inzake de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland uit de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie* (het “Akkoord inzake de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie”) vallen.

__________

* Akkoord inzake de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland uit de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie (PB L 29 van 31.1.2020, blz. 7).”;

(2) in artikel 2 worden de volgende punten 10 bis en 10 ter ingevoegd:

“10 bis. “aanvraagformulier”: het uniforme formulier als omschreven in bijlage I dat ofwel online beschikbaar is via het EU-aanvraagplatform ofwel op papier;

10 ter. “digitaal visum”: elk visum dat in digitaal formaat als een in het VIS geregistreerd gegeven wordt afgegeven;”;

(3) in artikel 3, lid 5, wordt punt d) vervangen door:

“gezinsleden van burgers van de Unie, als bedoeld in artikel 1, lid 2, onder a), en gezinsleden van onderdanen van het Verenigd Koninkrijk die zelf onder het Akkoord inzake de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie vallen, als bedoeld in artikel 1, lid 2, punt c);”;

(4) in artikel 5, lid 1, wordt punt b) vervangen door:

“b) indien het bezoek meer dan één bestemming omvat of binnen een periode van twee maanden verschillende afzonderlijke bezoeken zullen worden gebracht, de lidstaat op het grondgebied waarvan de hoofdbestemming van het bezoek of de bezoeken — wat de duur van het verblijf, gerekend in dagen, betreft — is gelegen;”;

(5) in artikel 8 wordt het volgende lid 4 bis ingevoegd:

“4 bis. Bilaterale vertegenwoordigingsregelingen worden getoond in het in hoofdstuk I bis van Verordening (EG) nr. 767/2008 bedoelde EU-aanvraagplatform.”;

(6) artikel 9 wordt als volgt gewijzigd:

(a)de volgende leden 1 bis en 1 ter worden ingevoegd:

“1 bis. Aanvragers dienen een aanvraag in via het in hoofdstuk I bis van Verordening (EG) nr. 767/2008 bedoelde EU-aanvraagplatform.

1 ter. In afwijking van lid 1 bis kunnen de navolgende categorieën personen een aanvraag indienen zonder gebruik te maken van het EU-aanvraagplatform:

(a)onderdanen van derde landen in individuele gevallen om humanitaire redenen;

(b)staatshoofden of regeringsleiders en leden van een nationale regering met begeleidende echtgenoten, alsmede de leden van hun officiële delegatie die door regeringen van de lidstaten of door internationale organisaties zijn uitgenodigd voor een officieel doel, vorsten en andere hooggeplaatste leden van een koninklijke familie, die door regeringen van de lidstaten of door internationale organisaties zijn uitgenodigd voor een officieel doel;

(c)onderdanen van derde landen aan wie aan de buitengrens visa zijn afgegeven overeenkomstig hoofdstuk VI.”;

(b)aan lid 4 wordt het volgende punt d) toegevoegd:

“d) een andere persoon, wanneer de aanvraag wordt ingediend via het EU-aanvraagplatform.”;

(7) artikel 10 wordt als volgt gewijzigd:

(a)lid 1 wordt vervangen door:

“1. Bij het indienen van de aanvraag verschijnt de aanvrager persoonlijk voor het verstrekken van zijn vingerafdrukken en gezichtsopname, wanneer dat overeenkomstig artikel 13 vereist is. De aanvrager verschijnt ook persoonlijk voor het verifiëren van zijn of haar reisdocument overeenkomstig artikel 12.”;

(b)de volgende leden 1 bis en 1 ter worden ingevoegd:

“1 bis. De lidstaten kunnen in gemotiveerde en individuele gevallen verlangen dat de aanvrager een reisdocument overlegt en/of bewijsstukken verstrekt. Dit is mogelijk in uitzonderlijke gevallen en in gevallen waarin op een bepaalde plaats veel frauduleuze documenten voorkomen.

1 ter. Consulaten beoordelen in het kader van plaatselijke Schengensamenwerking de uitvoering van de voorwaarden van lid 1 bis, om rekening te houden met plaatselijke omstandigheden.”;

(c)lid 3 wordt vervangen door:

“3. Bij het indienen van de aanvraag moet de aanvrager:

(a)de in artikel 11 bedoelde gegevens verstrekken;

(b)aantonen in het bezit te zijn van het in artikel 12 bedoelde reisdocument;

(c)toestaan dat ter plaatse een gezichtsopname van hem of haar wordt gemaakt overeenkomstig artikel 13 of, indien de in artikel 13, lid 7 bis, bedoelde uitzonderingen van toepassing zijn, een foto overleggen die beantwoordt aan de normen van Verordening (EG) nr. 1683/95;

(d)de afname van zijn of haar vingerafdrukken toestaan overeenkomstig artikel 13, voor zover van toepassing;

(e)de visumleges betalen overeenkomstig artikel 16;

(f)aantonen in het bezit te zijn van de in artikel 14 bedoelde bewijsstukken;

(g)indien nodig aantonen een toereikende en geldige reisverzekering tot dekking van ziektekosten te hebben afgesloten overeenkomstig artikel 15.”;

(8) artikel 11 wordt als volgt gewijzigd:

(a)lid 1 wordt vervangen door:

“1. Het aanvraagformulier wordt ingediend via het EU-aanvraagplatform. In gevallen als bedoeld in artikel 9, lid 1 ter, kunnen aanvragers een manueel of elektronisch ingevuld aanvraagformulier als omschreven in bijlage I indienen.

De Commissie stelt overeenkomstig artikel 51 bis gedelegeerde handelingen vast om het in bijlage I omschreven of via het EU-aanvraagplatform ingediende aanvraagformulier te actualiseren.

Het aanvraagformulier wordt ondertekend. Het kan elektronisch worden ondertekend. Personen die in het reisdocument van de aanvrager staan bijgeschreven, vullen afzonderlijke aanvraagformulieren in. Minderjarigen leggen een aanvraagformulier over dat is ondertekend door een persoon die tijdelijk of permanent het ouderlijke gezag of de wettelijke voogdij uitoefent.”;

(b)lid 1 ter wordt geschrapt;

(c)het volgende lid 1 quater wordt ingevoegd:

“1 quater.    Elke aanvrager dient een ingevuld aanvraagformulier in, met inbegrip van een verklaring van de echtheid, volledigheid, nauwkeurigheid en betrouwbaarheid van de ingediende gegevens en een verklaring van de waarachtigheid en betrouwbaarheid van de afgelegde verklaringen. Tevens verklaart elke aanvrager de in artikel 6 van Verordening (EG) 2016/399 bedoelde toegangsvoorwaarden te hebben begrepen en te hebben begrepen dat hem of haar verzocht kan worden de relevante bewijsstukken bij elke inreis over te leggen.”;

(9) artikel 12 wordt vervangen door:

 “Artikel 12
Reisdocument

1. De aanvrager toont aan in het bezit te zijn van een geldig reisdocument dat aan de volgende criteria voldoet:

(a)de geldigheid van het reisdocument verstrijkt niet eerder dan drie maanden na de voorgenomen datum van vertrek uit het grondgebied van de lidstaten of, in het geval van herhaalde bezoeken, na de voorgenomen datum van het laatste vertrek uit het grondgebied van de lidstaten. In gemotiveerde spoedeisende gevallen mag van deze verplichting worden afgezien;

(b)het is afgegeven in de voorafgaande tien jaar.

2. De aanvrager is alleen verplicht het reisdocument persoonlijk over te leggen in het geval van een eerste aanvraag met dat reisdocument, of indien de aanvrager biometrische gegevens moet verstrekken.

De eerste alinea laat de toepassing van artikel 10, lid 1 bis, onverlet.

3. Het reisdocument wordt gecontroleerd met behulp van geschikte technologie.

4. Wanneer de aanvraag via het EU-aanvraagplatform wordt ingediend, verifieert het consulaat of de externe dienstverlener of het overgelegde reisdocument, dat persoonlijk wordt overgelegd overeenkomstig lid 2, overeenkomt met de gescande kopie die door de aanvrager is geüpload.

Indien de verificatie door de externe dienstverlener wordt verricht, maakt de externe dienstverlener gebruik van de gateway voor externe dienstverleners als bedoeld in artikel 7 sexies van Verordening (EG) nr. 767/2008.

5. Wanneer de kwaliteit van de in lid 4 bedoelde gescande kopie onbevredigend is of in geval van twijfel, met name ten aanzien van de echtheid, vervaardigt het bevoegde consulaat of de externe dienstverlener een nieuwe scan en uploadt deze naar het EU-aanvraagplatform.”;

(10) aan artikel 13 wordt het volgende lid 7 quater toegevoegd:

“7 quater. Wanneer de biometrische kenmerken door een externe dienstverlener worden verzameld overeenkomstig artikel 43, wordt daartoe de in artikel 7 sexies van Verordening (EG) nr. 767/2008 bedoelde gateway voor externe dienstverleners gebruikt.”;

(11) artikel 14 wordt als volgt gewijzigd:

(a)in lid 1 wordt het inleidende zinsdeel vervangen door:

“Van aanvragers van een eenvormig visum wordt verlangd dat zij aantonen in het bezit te zijn van:”;

(b)in lid 2 wordt het inleidende zinsdeel vervangen door:

“Van aanvragers van een luchthaventransitvisum wordt verlangd dat zij aantonen in het bezit te zijn van:”;

(12) in artikel 15, lid 2, wordt de tweede alinea vervangen door:

“Daarnaast verklaren dergelijke aanvragers in het aanvraagformulier dat het hun bekend is dat zij bij een volgend verblijf een medische reisverzekering dienen te hebben afgesloten.”;

(13) in artikel 16, lid 7, wordt de eerste alinea vervangen door:

“Voor aanvragen die via het EU-aanvraagplatform worden ingediend, worden de visumleges geheven in euro en worden zij behalve in de in artikel 18, lid 2, en artikel 19, lid 3, bedoelde gevallen, niet terugbetaald. ”;

Wanneer voor aanvragen die niet via het EU-aanvraagplatform worden ingediend de visumleges in een andere munt dan de euro worden geheven, wordt het in die munt geheven bedrag ervan vastgesteld en regelmatig opnieuw bezien aan de hand van de door de Europese Centrale Bank vastgestelde referentiewisselkoers. Het geheven bedrag mag worden afgerond en in het kader van de plaatselijke Schengensamenwerking wordt ervoor gezorgd dat gelijke leges worden geheven.”;

(14) aan artikel 18 worden de volgende leden 3 en 4 toegevoegd:

“3. Nadat een aanvraag via het EU-aanvraagplatform is ingediend en het EU-aanvraagplatform de kennisgeving over de geautomatiseerde voorcontrole van bevoegdheid en ontvankelijkheid ingevolge artikel 7 ter, lid 9, van Verordening (EG) nr. 767/2008 heeft verzonden, wordt door het (de) door het systeem in kennis gestelde consulaat of centrale autoriteiten van de lidstaat nagegaan of zij bevoegd zijn deze aanvraag te onderzoeken en er een beslissing over te nemen.

4. Wanneer de lidstaat in gevallen als bedoeld in lid 3 oordeelt niet bevoegd te zijn, stelt die lidstaat de aanvrager daarvan onverwijld in kennis via de beveiligde accountdienst in het EU-aanvraagplatform, onder opgave van de lidstaat die wel bevoegd is.

De aanvrager kan de aanvraag intrekken. Bij intrekking van de aanvraag worden de aanvraaggegevens uit de tijdelijke opslag verwijderd, ingevolge artikel 7 ter van Verordening (EG) nr. 767/2008”;

(15) artikel 19 wordt als volgt gewijzigd:

(a)het volgende lid 1 bis wordt ingevoegd:

“1 bis. Nadat een aanvraag via het EU-aanvraagplatform is ingediend en het EU-aanvraagplatform de kennisgeving over de geautomatiseerde voorcontrole van ontvankelijkheid ingevolge artikel 7 ter, lid 9, van Verordening (EG) nr. 767/2008 heeft verzonden, worden door het (de) door het systeem in kennis gestelde consulaat of centrale autoriteiten van de lidstaat de in lid 1 bedoelde controles onverwijld verricht.”;

(b)het volgende lid 2 ter wordt ingevoegd:

“2 ter. Wanneer in het geval van aanvragen die via het EU-aanvraagplatform worden ingediend, het bevoegde consulaat of de bevoegde centrale autoriteiten van de bevoegde lidstaat vaststelt (vaststellen) dat aan de in lid 1 bedoelde voorwaarden wordt voldaan, is de aanvraag ontvankelijk en accepteert (accepteren) het bevoegde consulaat of de bevoegde centrale autoriteiten van de bevoegde lidstaat de aanvraag.”;

(c)het volgende lid 4 bis wordt toegevoegd:

“4 bis. Voor aanvragen die via het EU-aanvraagplatform worden ingediend, kan het bevoegde consulaat of kunnen de centrale autoriteiten van de bevoegde lidstaat een aanvraag accepteren die niet is ingediend binnen de in artikel 9, lid 1 bedoelde termijn, met name in gemotiveerde spoedeisende gevallen als bedoeld in artikel 9, lid 3.”;

(16) artikel 20 wordt geschrapt;

(17) artikel 21 wordt als volgt gewijzigd:

(a)in lid 3 wordt punt a) vervangen door:

“a) of het verstrekte of overgelegde reisdocument niet vals, nagemaakt of vervalst is;”;

(b)in lid 6 wordt punt a) vervangen door:

“a) of het verstrekte of overgelegde reisdocument niet vals, nagemaakt of vervalst is;”;

(18) artikel 24 wordt als volgt gewijzigd:

(a)in lid 1, derde alinea, wordt de verwijzing naar “artikel 12, punt a),” vervangen door een verwijzing naar “artikel 12, lid 1, punt a),”;

(b)in lid 2, eerste alinea, wordt het inleidende zinsdeel vervangen door:

“Mits de aanvrager aan de inreisvoorwaarden van artikel 6, lid 1, punten a), c), d) en e), van Verordening (EU) 2016/399 voldoet, worden meervoudige inreisvisa met een lange geldigheidsduur afgegeven voor de volgende periodes:”;

(c)het volgende lid 2 bis bis wordt ingevoegd:

“2 bis bis. De geldigheid van meervoudige visa met een lange geldigheidsduur wordt niet beperkt door de geldigheidsduur van het reisdocument”;

(19) aan artikel 25 wordt het volgende lid 6 toegevoegd:

“6. De afgifte van een visum in een digitaal formaat laat de bevoegdheid van de lidstaten met betrekking tot de erkenning van reisdocumenten onverlet. Dit betreft ook die reisdocumenten die niet worden erkend door een of meer, maar niet alle lidstaten.”;

(20) het volgende artikel 26 bis wordt ingevoegd:

“Artikel 26 bis
Digitale visa

Visa worden in digitaal formaat afgegeven als een in het VIS geregistreerd gegeven, met inbegrip van een uniek visumnummer. ”;

(21) artikel 32 wordt als volgt gewijzigd:

(a)lid 2 wordt vervangen door:

“2. Voor aanvragen die via het EU-aanvraagplatform zijn ingediend, wordt informatie met betrekking tot afwijzende beslissingen en de redenen daarvoor langs beveiligde elektronische weg aan de aanvrager kenbaar gemaakt overeenkomstig artikel 7 septies, lid 1, van Verordening (EG) nr. 767/2008. De kennisgeving bevat dezelfde informatie als omschreven in bijlage VI, in de taal van de lidstaat die de definitieve beslissing over de aanvraag heeft genomen en een andere officiële taal van de Unie.

De lidstaten kunnen de standaardkennisgeving van aanvullende documenten vergezeld laten gaan om de afwijzing te motiveren.

Voor aanvragen die niet via het EU-aanvraagplatform zijn ingediend in gevallen als bedoeld in artikel 9, lid 1 ter, worden de afwijzende beslissing en de redenen daarvoor aan de aanvrager kenbaar gemaakt middels het standaardformulier van bijlage VI in de taal van de lidstaat die de definitieve beslissing over de aanvraag heeft genomen en een andere officiële taal van de Unie.

De Commissie stelt overeenkomstig artikel 51 bis gedelegeerde handelingen vast tot wijziging van het afwijzingsformulier, zoals omschreven in bijlage VI, of als een kennisgeving als bedoeld in hoofdstuk I bis van Verordening (EG) nr. 767/2008.”;

(b)in lid 3 wordt de derde zin vervangen door:

“De lidstaten verstrekken de aanvragers informatie over de procedure in geval van een beroep, zoals gespecificeerd in bijlage VI of in de kennisgeving van afwijzing die wordt verzonden via het EU-aanvraagplatform”;

(22) het volgende artikel 32 bis wordt ingevoegd:

“Artikel 32 bis
Koppeling van een geldig visum aan een nieuw reisdocument

1. Visumhouders wier reisdocument is verloren of gestolen of waarvan de geldigheidsduur is verstreken terwijl hun visum nog geldig is, kunnen de koppeling van het visum aan een nieuw reisdocument aanvragen.

2. De in lid 1 bedoelde visumhouders vragen de koppeling van het visum aan een nieuw reisdocument aan via het in hoofdstuk I bis van Verordening (EG) nr. 767/2008 bedoelde EU-aanvraagplatform. Zij verstrekken de volgende persoonsgegevens:

(a)naam, geboortedatum, nationaliteit;

(b)nummer van het visum;

(c)gegevens van het reisdocument dat is verloren of gestolen of waarvan de geldigheidsduur is verstreken;

(d)gegevens van het nieuwe reisdocument;

(e)een scan van de pagina met biometrische gegevens;

(f)een bewijs van verlies of diefstal van het reisdocument of van het verstrijken van de geldigheidsduur.

3. De visumhouder voldoet de leges voor de koppeling van het visum van 30 EUR.

4. De visumhouder moet persoonlijk verschijnen om het nieuwe reisdocument over te leggen om te verifiëren of dit reisdocument overeenkomt met de gescande kopie die via het EU-aanvraagplatform is geüpload, en of de houder van het reisdocument overeenkomt met de persoon voor wie een visum was afgegeven.

5. Het nieuwe reisdocument voldoet aan de voorwaarden van artikel 12.

6. Wanneer het bevoegde consulaat of de centrale autoriteiten van de bevoegde lidstaat vaststelt (vaststellen) dat het geldige visum kan worden gekoppeld aan een nieuw reisdocument, voert dat consulaat of voeren die autoriteiten de gegevens in het aanvraagdossier in het VIS in overeenkomstig artikel 12 bis van Verordening (EG) nr. 767/2008.

7. Het feit dat een visum aan een nieuw reisdocument is gekoppeld, wordt via beveiligde elektronische kanalen aan de aanvrager meegedeeld overeenkomstig artikel 7 septies van Verordening (EG) nr. 767/2008.

8. Wanneer het bevoegde consulaat of de centrale autoriteiten van de bevoegde lidstaat niet kan (kunnen) vaststellen of het geldige visum aan een nieuw reisdocument kan worden gekoppeld, met name vanwege twijfel met betrekking tot de identiteit van de visumhouder, dient het (dienen zij):

(a)de koppeling te weigeren;

(b)het geldige visum in te trekken overeenkomstig artikel 34.

9. De procedure voor het koppelen van een geldig visum aan een nieuw reisdocument ontneemt de visumhouder niet het recht een nieuwe visumaanvraag in te dienen.”;

(23) artikel 33 wordt als volgt gewijzigd:

(a)lid 6 wordt vervangen door:

“6. Visumhouders kunnen verlenging online aanvragen via het EU-aanvraagplatform. Zij verstrekken persoonsgegevens, de nummers van het visum en het reisdocument, uploaden bewijsstukken ter staving van overmacht, humanitaire redenen en/of zwaarwegende persoonlijke redenen die hen beletten het grondgebied van de lidstaten te verlaten, en voldoen de leges van 30 EUR uitsluitend in geval van de in lid 2 bedoelde zwaarwegende persoonlijke redenen.”;

(b)het volgende lid 8 wordt toegevoegd:

“8. Wanneer een visum ingevolge de leden 1 tot en met 7 van dit artikel via het EU-aanvraagplatform wordt verlengd, wordt de verlenging via beveiligde elektronische kanalen aan de aanvrager meegedeeld overeenkomstig artikel 7 septies van Verordening (EG) nr. 767/2008.”;

(24) artikel 34 wordt als volgt gewijzigd:

(a)de leden 5 en 6 worden vervangen door:

“5. Indien een niet in digitaal formaat afgegeven visum nietig wordt verklaard of wordt ingetrokken, wordt daarop het stempel “NIETIG VERKLAARD” of “INGETROKKEN” aangebracht en worden het optische variabele kenmerk van de visumsticker, het veiligheidskenmerk “latent-beeldeffect” en het woord “visum” ongeldig gemaakt door middel van een doorhaling.

6. Een besluit tot nietigverklaring of intrekking van een visum en de redenen daarvoor worden digitaal gegeven door het invoeren van de gegevens in het VIS overeenkomstig artikel 12 van Verordening (EG) nr. 767/2008, en via beveiligde elektronische kanalen aan de aanvrager meegedeeld overeenkomstig artikel 7 septies van Verordening (EG) nr. 767/2008, of door middel van het standaardformulier van bijlage VI in het geval van aanvragen die niet zijn ingediend via het EU-aanvraagplatform. De kennisgeving bevat de in bijlage VI vastgestelde informatie.”;

(b)in lid 7 wordt de derde zin vervangen door:

“De lidstaten verstrekken de aanvragers informatie over de te volgen procedure in geval van beroep, zoals omschreven in bijlage VI of in de kennisgeving die via het EU-aanvraagplatform wordt verzonden.”;

(25) artikel 37 wordt als volgt gewijzigd:

(a)lid 2 wordt vervangen door:

“2. Lidstaten die geen visa in digitaal formaat afgeven, treffen voor opslag en behandeling van visumstickers afdoende veiligheidsmaatregelen om fraude of verlies te voorkomen. Elk consulaat houdt een inventaris bij van zijn voorraad visumstickers en registreert hoe elke visumsticker is gebruikt. Elk aanzienlijk verlies van blanco visumstickers wordt aan de Commissie gemeld.”;

(b)in lid 3 wordt de eerste zin vervangen door:

“De consulaten of centrale autoriteiten archiveren de aanvragen in elektronisch formaat. ”;

(26) artikel 38 wordt als volgt gewijzigd:

(a)lid 1 bis wordt vervangen door:

“De lidstaten zorgen ervoor dat de hele visumprocedure in consulaten, met inbegrip van het indienen en het behandelen van aanvragen en de praktische samenwerking met externe dienstverleners, wordt gecontroleerd door uitgezonden medewerkers, om de integriteit van alle fasen van de procedure te waarborgen.”;

(b)het volgende lid 3 quater wordt ingevoegd:

“3 quater. De centrale autoriteiten van de lidstaten leiden hun personeel op passende wijze op met betrekking tot het EU-aanvraagplatform.”;

(27) artikel 42 wordt geschrapt;

(28) artikel 43 wordt als volgt gewijzigd:

(a)lid 4 wordt vervangen door:

“4.  Het onderzoek van aanvragen, het persoonlijke onderhoud, in voorkomend geval, en de beslissing over aanvragen worden uitsluitend door het consulaat verricht.”;

(b)aan lid 5 wordt de volgende tweede alinea toegevoegd:

“In afwijking hiervan kunnen externe dienstverleners toegang tot het EU-aanvraagplatform hebben via de in artikel 7 sexies van Verordening (EG) nr. 767/2008 bedoelde gateway voor externe dienstverleners, om:

(a)door de aanvrager geüploade gegevens te verifiëren;

(b)biometrische kenmerken te uploaden;

(c)bewijsstukken te uploaden;

(d)de afsprakenfunctie te gebruiken om beschikbare tijdstippen aan te geven.”;

(c)lid 6 wordt als volgt gewijzigd:

(1) punt c) wordt vervangen door:

“c) het verzamelen van gegevens (met inbegrip van het verzamelen van biometrische kenmerken en, in uitzonderlijke gevallen, van voor identiteitscontroles benodigde bewijsstukken en documenten), het in voorkomend geval doorzenden daarvan aan het consulaat of de centrale autoriteiten en het uploaden daarvan naar het EU-aanvraagplatform;”;

(2) het volgende punt c bis) wordt ingevoegd:

“c bis) het ter verificatie vergelijken van het reisdocument met de door de aanvrager geüploade kopie;”;

(29) in artikel 44 wordt het volgende lid 1 bis ingevoegd :

“1 bis. Lid 1 is niet van toepassing op de eventuele toegang van externe dienstverleners tot het EU-aanvraagplatform via de in artikel 7 sexies van Verordening (EG) nr. 767/2008 bedoelde gateway voor externe dienstverleners.”;

(30) aan artikel 47 wordt het volgende lid 3 toegevoegd:

“3. Het EU-aanvraagplatform voorziet het publiek van alle relevante informatie over het aanvragen van een visum via het EU-aanvraagplatform, en in het bijzonder van de informatie als bedoeld in artikel 7 bis van Verordening (EG) nr. 767/2008.”;

(31) in artikel 51 bis, lid 2, lid 3 en lid 6, wordt de verwijzing naar “artikel 16, lid 9,” vervangen door een verwijzing naar “artikel 11, lid 1, artikel 16, lid 9, en artikel 32, lid 2,”;

(32) in artikel 53, lid 1, wordt punt f) vervangen door:

“f) voor lidstaten die geen visa in digitaal formaat afgeven: de aanvullende nationale vermeldingen in het voor opmerkingen bestemde gedeelte van de visumsticker, zoals bedoeld in artikel 27, lid 2;”;

(33) bijlage III wordt geschrapt.

Artikel 2
Wijzigingen van Verordening (EG) nr. 767/2008

Verordening (EG) nr. 767/2008 wordt als volgt gewijzigd:

(1) artikel 2 bis wordt als volgt gewijzigd:

(a)lid 1 wordt als volgt gewijzigd:

(1) het volgende punt wordt ingevoegd:

“f bis) EU-aanvraagplatform;”;

(2) de volgende alinea wordt toegevoegd:

“Voor het EU-aanvraagplatform worden de hardware- en softwareonderdelen van de EES-webdienst en de Etias-website en de app voor mobiele apparaten zoveel als technisch mogelijk gedeeld en hergebruikt.”;

(b)het volgende lid 6 wordt toegevoegd:

“6. Het EU-aanvraagplatform bestaat uit de volgende onderdelen:

(a)een openbare website en een app voor mobiele apparaten;

(b)tijdelijke opslagcapaciteit;

(c)een beveiligde accountdienst;

(d)een verificatiefunctie voor aanvragers;

(e)een webdienst voor visumhouders;

(f)een e-maildienst;

(g)een betaalfunctie;

(h)een afsprakenfunctie;

(i)een gateway voor externe dienstverleners;

(j)een configuratiemodule voor eu-LISA, centrale autoriteiten en consulaten;

(k)software voor het genereren en lezen van versleutelde 2D-barcodes;

(l)een beveiligde webdienst voor communicatie tussen de onderdelen van het EU-aanvraagplatform;

(m)een door eu-LISA te beheren helpdeskfunctie;

(n)een alleen-lezen-kopie van de VIS-databank.”;

(2) in artikel 4 wordt punt 2 vervangen door:

“2. “digitaal visum”: het visum in digitaal formaat als bedoeld in artikel 26 bis van Verordening (EG) nr. 810/2009;”

(3) het volgende hoofdstuk I bis wordt ingevoegd:

“HOOFDSTUK I bis
ONLINE EU-VISUMAANVRAAGPLATFORM

Artikel 7 bis
Publieksinformatie op het EU-aanvraagplatform

1. Het online EU-visumaanvraagplatform (“EU-aanvraagplatform”) verschaft het publiek de algemene informatie als bedoeld in artikel 47 van Verordening (EG) nr. 810/2009.

De Commissie en de lidstaten zijn verantwoordelijk voor de verstrekking van de informatie overeenkomstig hun respectieve verantwoordelijkheden als omschreven in de leden 2 tot en met 4 van dit artikel.

2. eu-LISA is verantwoordelijk voor het publiceren en actualiseren van de volgende publieksinformatie op het EU-aanvraagplatform, na ontvangst van de volgende informatie van de Commissie of de lidstaten:

(a)de visumplicht, met inbegrip van visumlijsten en overeenkomsten inzake visumvrijstelling, ook voor diplomatieke en dienstpaspoorten, en met inbegrip van gevallen van mogelijke opschorting van visumvrij reizen, ingevolge de artikelen 3, 4, 5, 7 en 8 van Verordening (EU) 2018/1806 en de bijlagen I en II daarbij, alsmede informatie ingevolge Richtlijn 2004/38/EG en het Akkoord inzake de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie;

(b)het bedrag van de visumleges als bedoeld in artikel 16 van Verordening (EG) nr. 810/2009; gereduceerde of verhoogde visumleges in het geval van een visumversoepelingsovereenkomst of een maatregel inzake overname op grond van artikel 25 bis van die verordening, alsmede Richtlijn 2004/38/EG en het Akkoord inzake de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie;

(c)in voorkomend geval: geharmoniseerde lijsten van bewijsstukken, opgesteld overeenkomstig artikel 14, lid 5 bis, van Verordening (EG) nr. 810/2009;

(d)in voorkomend geval: vereisten voor medische reisverzekeringen, overeenkomstig artikel 15 van Verordening (EG) nr. 810/2009.

Indien een lidstaat de informatie verstrekt, configureert eu-LISA het EU-aanvraagplatform na bevestiging van deze informatie door de Commissie.

3. De centrale visumautoriteiten zijn verantwoordelijk voor de aanlevering van het volgende:

(a)vestigingsplaatsen van consulaten en hun territoriale bevoegdheid als bedoeld in artikel 6 van Verordening (EG) nr. 810/2009;

(b)vertegenwoordigingsovereenkomsten of -regelingen als bedoeld in artikel 8 van Verordening (EG) nr. 810/2009;

(c)de inschakeling van externe dienstverleners en hun vestigingsplaatsen als bedoeld in artikel 43 van Verordening (EG) nr. 810/2009;

(d)bewijsstukken als bedoeld in artikel 14 van Verordening (EG) nr. 810/2009, en bewijsstukken die van toepassing zijn op grond van Richtlijn 2004/38/EG en het Akkoord inzake de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie;

(e)optionele vrijstellingen van de visumplicht als bedoeld in artikel 6 van Verordening (EU) 2018/1806;

(f)optionele vrijstellingen van de betaling van visumleges als bedoeld in artikel 16, lid 5, van Verordening (EG) nr. 810/2009.

4. Het consulaat of de centrale autoriteiten van de bevoegde lidstaten is (zijn) verantwoordelijk voor de aanlevering van het volgende:

(a)contactgegevens en toegangsrechten van externe dienstverleners, onder meer voor de afsprakenfunctie;

(b)de afsprakenfunctie, met inbegrip van beschikbare tijden;

(c)het aantal aanvragen dat per week/maand wordt geaccepteerd.

Artikel 7 ter
Online-aanvraagformulier

1. Elke aanvrager dient een ingevulde online-aanvraag in als bedoeld in artikel 11 van Verordening (EG) nr. 810/2009, met gebruikmaking van het EU-aanvraagplatform.

2. Onverminderd artikel 7 ter bis verstrekt de aanvrager de volgende persoonsgegevens in het aanvraagformulier:

(1) achternaam/-namen (familienaam);

(2) achternaam bij de geboorte (vroegere familienaam/-namen);

(3) voornaam/-namen;

(4) geboortedatum (dag-maand-jaar);

(5) geboorteplaats;

(6) geboorteland;

(7) huidige nationaliteit; nationaliteiten bij geboorte, indien anders; andere nationaliteiten;

(8) geslacht;

(9) burgerlijke staat;

(10) persoon die het ouderlijk gezag uitoefent (voor minderjarigen) / voogd (achternaam, voornaam, adres, indien dat verschilt van dat van de aanvrager, telefoonnummer, e-mailadres en nationaliteit);

(11) nationaal identiteitsnummer, indien van toepassing;

(12) soort reisdocument;

(13) nummer van het reisdocument;

(14) datum van afgifte;

(15) geldig tot en met;

(16) afgegeven door (land);

(17) persoonsgegevens van het gezinslid dat een mobiele EU-, EER- of CH-burger is of dat onderdaan van het VK is, en in de gaststaat waarvoor de visumaanvraag wordt gedaan onder het Akkoord inzake de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie valt, indien van toepassing: achternaam (familienaam), voornaam/-namen, geboortedatum, nationaliteit, nummer van het reisdocument of identiteitskaart;

(18) familieband met een mobiele EU-, EER- of CH-burger of met een onderdaan van het VK die onder het Akkoord inzake de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie valt in de gastlidstaat waarvoor de visumaanvraag wordt gedaan, indien van toepassing;

(19) huisadres, e-mailadres en telefoonnummer van de aanvrager;

(20) verblijf in een ander land dan het land van de huidige nationaliteit;

(21) huidig beroep;

(22) werkgever en adres en telefoonnummer van de werkgever: voor studenten: naam en adres van de onderwijsinstelling;

(23) doel(en) van de reis;

(24) aanvullende informatie over het doel van het verblijf;

(25) lidstaat waar de hoofdbestemming van de reis ligt (en andere lidstaten van bestemming, indien van toepassing);

(26) lidstaat van eerste binnenkomst;

(27) aantal verlangde binnenkomsten; voorgenomen datum van aankomst van het eerste voorgenomen verblijf in het Schengengebied; voorgenomen datum van vertrek uit het Schengengebied na afloop van het eerste voorgenomen verblijf;

(28) vingerafdrukken eerder afgenomen voor de aanvraag van een Schengenvisum; datum (indien bekend); visumnummer, indien bekend;

(29) eventuele inreisvergunning voor het land dat het einddoel van de reis is;

(30) naam en voornaam van de uitnodigende persoon/personen in de lidstaat/lidstaten. Indien niet van toepassing: naam van hotel(s) of tijdelijk(e) onderkomen(s) in de lidsta(a)t(en).;

(31) naam en adres van uitnodigend bedrijf/uitnodigende organisatie;

(32) de wijze waarop reiskosten en kosten van levensonderhoud tijdens het verblijf van de aanvrager worden gedragen.

De aanvrager geeft ook een e-mailadres op.

Al deze gegevens worden vastgelegd en tijdelijk opgeslagen met inachtneming van de in artikel 7 quater vastgestelde termijnen voor de bewaring van gegevens.

3. Het EU-aanvraagplatform is ook voorzien van een beveiligde accountdienst. De beveiligde accountdienst biedt de aanvrager de mogelijkheid om de verstrekte gegevens voor volgende aanvragen te bewaren, maar uitsluitend indien de aanvrager er uit eigen vrije wil en uitdrukkelijk mee instemt dat de gegevens worden bewaard.

De beveiligde accountdienst biedt de aanvrager de mogelijkheid om een aanvraag in een aantal stappen in te dienen. De Commissie stelt gedelegeerde handelingen overeenkomstig artikel 48 bis vast om de voorschriften voor de beveiligde accountdienst te definiëren, waaronder de bewaartermijn voor de daarin opgeslagen gegevens en voor onvoltooide aanvragen of aanvragen die bij de controle van bevoegdheid en ontvankelijkheid worden afgewezen.

4. De in lid 2 bedoelde gegevens worden door de aanvrager ingevoerd in lettertekens van het Latijnse alfabet.

5. Bij de indiening van het onlineaanvraagformulier registreert het EU-aanvraagplatform het IP-adres van waaraf het aanvraagformulier werd ingediend en voegt dit toe aan de gegevens van de aanvraag.

6. De Commissie stelt, door middel van uitvoeringshandelingen, de voorschriften vast voor de inhoud van vereenvoudigde aanvraagformulieren voor de koppeling van geldige visa aan een nieuw reisdocument, zoals bedoeld in artikel 32 bis van Verordening (EG) nr. 810/2009, en voor de verlenging van visa, zoals bedoeld in artikel 33 van die verordening, met gebruikmaking van het EU-aanvraagplatform. Die uitvoeringshandelingen worden overeenkomstig de in artikel 49, lid 2, bedoelde onderzoeksprocedure vastgesteld.

7. De Commissie stelt, door middel van uitvoeringshandelingen, de voorschriften vast voor het formaat van de in de leden 2 en 5 van dit artikel bedoelde persoonsgegevens die op het aanvraagformulier moeten worden ingevuld, alsmede voor de parameters en verificaties waarin moet worden voorzien om de volledigheid van de aanvraag en de samenhang van die gegevens te garanderen. Die uitvoeringshandelingen worden overeenkomstig de in artikel 49, lid 2, bedoelde onderzoeksprocedure vastgesteld.

Artikel 7 ter bis
Specifieke bepalingen voor het gebruik van het EU-aanvraagplatform door gezinsleden van burgers van de Unie of van andere onderdanen van derde landen die onder het Unierecht inzake vrij verkeer vallen of van onderdanen van het VK die onder het Akkoord inzake de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie vallen

1. Een onderdaan van een derde land die een gezinslid is van een burger van de Unie op wie Richtlijn 2004/38/EG van toepassing is, of van een onderdaan van een derde land die een recht van vrij verkeer geniet dat gelijkwaardig is aan dat van de burgers van de Unie op grond van een overeenkomst tussen de Unie en haar lidstaten, enerzijds, en een derde land, anderzijds, kan een aanvraag voor een visum indienen zonder gebruik te maken van het EU-aanvraagplatform en het recht hebben de aanvraag persoonlijk in te dienen bij naar keuze het consulaat of de vestiging van de externe dienstverlener.

2. Wanneer een onderdaan van een derde land die een gezinslid is van een burger van de Unie op wie Richtlijn 2004/38/EG van toepassing is, of van een onderdaan van een derde land die een recht van vrij verkeer geniet dat gelijkwaardig is aan dat van de burgers van de Unie op grond van een overeenkomst tussen de Unie en haar lidstaten, enerzijds, en een derde land, anderzijds, een aanvraag voor een visum indient via het EU-aanvraagplatform, verloopt de aanvraagprocedure overeenkomstig Richtlijn 2004/38/EG.

3. In het bijzonder wordt het EU-aanvraagplatform zodanig ontworpen dat de navolgende specifieke voorschriften van toepassing zijn:

(a)er vindt vrijstelling plaats van de betaling van visumleges;

(b)in het aanvraagformulier voor een visum behoeft de aanvrager de volgende persoonsgegevens niet te verstrekken:

(a)huidig beroep;

(b)werkgever en adres en telefoonnummer van de werkgever: voor studenten: naam en adres van de onderwijsinstelling;

(c)naam en voornaam van de uitnodigende persoon/personen in de lidstaat/lidstaten. Indien niet van toepassing: naam van hotel(s) of tijdelijk(e) onderkomen(s) in de lidsta(a)t(en);

(d)naam en adres van uitnodigend bedrijf/uitnodigende organisatie;

(e)de wijze waarop de reiskosten en de kosten van levensonderhoud tijdens het verblijf van de aanvrager worden gedragen;

(c) de aanvrager kan documenten indienen waaruit blijkt dat hij/zij een gezinslid is van een burger van de Unie op wie Richtlijn 2004/38/EG van toepassing is of van een onderdaan van een derde land die een recht van vrij verkeer geniet dat gelijkwaardig is aan dat van de burgers van de Unie op grond van een overeenkomst tussen de Unie en haar lidstaten, enerzijds, en een derde land, anderzijds. De aanvrager wordt niet gevraagd in artikel 14 van Verordening (EG) nr. 810/2009 bedoelde bewijsstukken in te dienen, en behoeft evenmin aan te tonen een toereikende en geldige reisverzekering tot dekking van ziektekosten te hebben afgesloten overeenkomstig artikel 15 van Verordening (EG) nr. 810/2009;

(d)in afwijking van artikel 7 quater, lid 8, wordt bij de geautomatiseerde voorcontrole van de ontvankelijkheid alleen geverifieerd of:

(a)alle verplichte velden van het aanvraagformulier zijn ingevuld;

(b)is aangetoond dat de aanvrager in het bezit is van een geldig paspoort overeenkomstig Richtlijn 2004/38/EG;

(c)de biometrische gegevens van de aanvrager, indien van toepassing, zijn verzameld;

(e) wanneer een visum wordt afgegeven, ontvangt de aanvrager in de in artikel 7 septies bedoelde kennisgeving een herinnering dat het gezinslid van een burger die het recht van vrij verkeer uitoefent die in het bezit is van een visum, slechts recht op binnenkomst heeft indien dat gezinslid wordt vergezeld door of zich voegt bij de burger van de Unie of de onderdaan van het andere derde land die zijn recht van vrij verkeer uitoefent.

4. De leden 1 en 2 zijn ook van toepassing wanneer een onderdaan van een derde land die een gezinslid is van een burger van de Unie op wie Richtlijn 2004/38/EG van toepassing is, of van een onderdaan van een derde land die een recht van vrij verkeer geniet dat gelijkwaardig is aan dat van de burgers van de Unie op grond van een overeenkomst tussen de Unie en haar lidstaten, enerzijds, en een derde land, anderzijds, verlenging van een visum aanvraagt of koppeling van het visum aan een nieuw reisdocument. De verlenging van een visum en de koppeling van een visum zijn vrijgesteld van de betaling van visumleges.

5. De leden 1 tot en met 4 zijn overeenkomstig van toepassing op gezinsleden van onderdanen van het VK die zelf onder het Akkoord inzake de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie vallen in de gastlidstaat waarvoor de visumaanvraag wordt ingediend.

Artikel 7 quater
Aanvraagprocedure met gebruikmaking van het EU-aanvraagplatform

1. Bij indiening van het aanvraagformulier ingevolge artikel 7 ter bepaalt het EU-aanvraagplatform welk type visum wordt aangevraagd en verricht het een geautomatiseerde voorcontrole van de bevoegdheid, om vooraf automatisch te bepalen welke lidstaat bevoegd is, gelet op de door de aanvrager verstrekte gegevens. Dit laat de handmatige verificatie van de bevoegdheid door de lidstaten overeenkomstig artikel 18, lid 3, van Verordening (EG) nr. 810/2009 onverlet.

Het EU-aanvraagplatform wordt zodanig ontworpen dat aanvragers kunnen aangeven of zij legaal aanwezig maar niet woonachtig zijn in een ambtsgebied, zoals bedoeld in artikel 6, lid 2, van Verordening (EG) nr. 810/2009.

2. Aanvragers kunnen het EU-aanvraagplatform gebruiken om een gescande kopie van het reisdocument in elektronisch formaat in te dienen, alsmede bewijsstukken en een bewijs van medische reisverzekering in digitaal formaat, naargelang van het geval, ingevolge Verordening (EG) nr. 810/2009 of Richtlijn 2004/38/EG.

3. De Commissie stelt, door middel van uitvoeringshandelingen, de technische voorschriften vast voor het formaat van bewijsstukken, de medische reisverzekering en de kopie van het reisdocument in elektronisch formaat. Die uitvoeringshandelingen worden overeenkomstig de in artikel 49, lid 2, bedoelde onderzoeksprocedure vastgesteld.

4. Indien nodig kan de aanvrager het EU-aanvraagplatform gebruiken om de visumleges te betalen met behulp van de in artikel 7 quinquies bedoelde betaalfunctie.

5. Het EU-aanvraagplatform kan in de alleen-lezen-kopie van het VIS controleren of de biometrische gegevens van de aanvrager in de laatste 59 maanden zijn afgenomen en of de aanvrager reeds eerder een aanvraag met hetzelfde reisdocument heeft ingediend.

Wanneer dat het geval is, deelt het EU-aanvraagplatform de aanvrager mee dat voor het indienen van de aanvraag geen bezoek aan een consulaat of externe dienstverlener nodig is.

Wanneer dat niet het geval is, deelt het EU-aanvraagplatform de aanvrager mee dat voor het indienen van de aanvraag naargelang van het geval een consulaat of externe dienstverlener moet worden bezocht.

6. Indien een bezoek aan een consulaat of externe dienstverlener noodzakelijk is overeenkomstig Verordening (EG) nr. 810/2009, kan een lidstaat besluiten daartoe de in artikel 7 quinquies bedoelde afsprakenfunctie te gebruiken.

7. De aanvrager dient de aanvraag in, vergezeld van de verklaring omtrent de echtheid, volledigheid, nauwkeurigheid en betrouwbaarheid van de gegevens.

8. Nadat de aanvrager de aanvraag via het EU-aanvraagplatform heeft ingediend, verricht het EU-aanvraagplatform een geautomatiseerde voorcontrole van de ontvankelijkheid.

Bij de geautomatiseerde voorcontrole van de ontvankelijkheid wordt automatisch geverifieerd of:

(a)de aanvraag, indien van toepassing, is ingediend binnen de in artikel 9, lid 1, genoemde termijn;

(b)alle verplichte velden van het aanvraagformulier zijn ingevuld;

(c)is aangetoond dat de aanvrager in het bezit is van een reisdocument overeenkomstig artikel 12 van Verordening (EG) nr. 810/2009;

(d)de biometrische gegevens van de aanvrager, indien van toepassing, zijn verzameld;

(e)de visumleges zijn geïnd, indien van toepassing.

9. Indien bij de geautomatiseerde voorcontrole van de ontvankelijkheid blijkt dat de aanvraag ontvankelijk is, zendt het EU-aanvraagplatform het consulaat of de centrale autoriteiten van de lidstaat een kennisgeving met de uitkomst van de geautomatiseerde voorcontrole van zowel de bevoegdheid als de ontvankelijkheid.

Indien uit de geautomatiseerde voorcontrole van de ontvankelijkheid blijkt dat de aanvraag niet ontvankelijk is, zendt het EU-aanvraagplatform de aanvrager een kennisgeving waarin wordt meegedeeld welk deel van het aanvraagdossier ontbreekt.

Het aanvraagplatform wordt zodanig ontworpen dat wordt gewaarborgd dat artikel 19, lid 4, en lid 4 bis, van Verordening (EG) nr. 810/2009 van toepassing kunnen zijn, teneinde aanvragen als ontvankelijk te kunnen beschouwen.

10. Naar aanleiding van de in lid 9 bedoelde kennisgeving verricht het consulaat of verrichten de centrale autoriteiten van de lidstaat een handmatige verificatie van de bevoegdheid, overeenkomstig artikel 18, lid 3, van Verordening (EG) nr. 810/2009, en vervolgens indien nodig, een handmatige verificatie van de ontvankelijkheid overeenkomstig artikel 19 van die verordening.

11. Indien de via het EU-aanvraagplatform ingediende aanvraag wordt geaccepteerd door het bevoegde consulaat of de centrale autoriteiten van de bevoegde lidstaat, worden de gegevens vanuit de tijdelijke opslag overgebracht naar het nationale systeem. De gegevens worden onmiddellijk uit de tijdelijke opslag verwijderd, met uitzondering van contactgegevens voor de beveiligde accountdienst.

12. Indien de aanvrager de aanvraag na de geautomatiseerde voorcontrole van bevoegdheid en toegankelijkheid intrekt, worden de gegevens onmiddellijk uit de tijdelijke opslag verwijderd, met uitzondering van contactgegevens voor de beveiligde accountdienst.

13. De beveiligde accountdienst kan door het bevoegde consulaat of de centrale autoriteiten van de bevoegde lidstaat worden gebruikt om met de aanvragers te communiceren.

Artikel 7 quinquies
Betaalfunctie en afsprakenfunctie

1. Er wordt een betaalfunctie gebruikt voor de betaling van de visumleges via het EU-aanvraagplatform. De betaalfunctie wordt beheerd door een externe dienstverlener.

2. De Commissie stelt, door middel van uitvoeringshandelingen, de voorschriften vast voor de betaalfunctie als bedoeld in lid 1 van dit artikel, met inbegrip van regelingen voor de restitutie van betalingen aan aanvragers. Die uitvoeringshandelingen worden overeenkomstig de in artikel 49, lid 2, bedoelde onderzoeksprocedure vastgesteld.

3. De lidstaten of externe dienstverleners kunnen een functie voor het beheer van afspraken gebruiken.

4. De Commissie stelt, door middel van uitvoeringshandelingen, de voorschriften vast voor de in lid 3 van dit artikel bedoelde afsprakenfunctie, met inbegrip van regelingen voor de bevestiging van afspraken, de koppeling met bestaande afsprakenfuncties of informatie over inloopafspraken die door de consulaten of externe dienstverleners worden ingesteld en de technische bepalingen om te waarborgen dat van een versnelde procedure gebruik kan worden gemaakt door gezinsleden van een burger van de Unie op wie Richtlijn 2004/38/EG van toepassing is of van een onderdaan van een derde land die een recht van vrij verkeer geniet dat gelijkwaardig is aan dat van de burgers van de Unie op grond van een overeenkomst tussen de Unie en haar lidstaten, enerzijds, en een derde land, anderzijds, of van onderdanen van het VK die zelf onder het Akkoord inzake de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie vallen in de gastlidstaat waarvoor de visumaanvraag wordt ingediend. Die uitvoeringshandelingen worden overeenkomstig de in artikel 49, lid 2, bedoelde onderzoeksprocedure vastgesteld.

Artikel 7 sexies
Gateway voor externe dienstverleners

1. Externe dienstverleners hebben via de gateway voor externe dienstverleners uitsluitend toegang tot het EU-aanvraagplatform om:

(a)naar de tijdelijke opslag geüploade gegevens, waaronder met name de gescande kopie van het reisdocument, te verifiëren en de kwaliteit ervan te controleren;

(b)biometrische kenmerken te uploaden;

(c)indien nodig bewijsstukken te uploaden;

(d)indien van toepassing de afsprakenfunctie te gebruiken om beschikbare tijdstippen aan te geven;

(e)aanvragen voor verdere verwerking vrij te geven voor het consulaat.

2. Een uitsluitend voor externe dienstverleners bestemd authenticatiesysteem wordt door de lidstaten opgericht om voor de doeleinden van dit artikel naar behoren gemachtigde personeelsleden toegang tot de gateway te bieden. Bij de oprichting van het authenticatiesysteem wordt rekening gehouden met risicobeheer op het gebied van informatiebeveiliging en met de beginselen van gegevensbescherming door ontwerp en door standaardinstellingen.

3. De Commissie stelt middels uitvoeringshandelingen nadere voorschriften vast voor het authenticatiesysteem voor personeelsleden van externe dienstverleners. Die uitvoeringshandelingen worden overeenkomstig de in artikel 49, lid 2, bedoelde onderzoeksprocedure vastgesteld.

Artikel 7 septies
Kennisgeving van besluiten

1. Aanvragers en visumhouders worden via beveiligde elektronische kanalen in kennis gesteld van besluiten van de lidstaten over hun aanvragen of afgegeven visa.

2. Naargelang van het geval worden de volgende gegevens opgenomen in de kennisgevingen aan aanvragers of visumhouders:

(a)voor afgegeven visa: de gegevens die zijn vermeld in artikel 24, 25 of 26 van Verordening (EG) nr. 810/2009 en artikel 10 van deze verordening;

(b)voor geweigerde visa: de gegevens die zijn vermeld in artikel 32 van Verordening (EG) nr. 810/2009 en artikel 12 van deze verordening;

(c)voor gekoppelde visa: de gegevens die zijn vermeld in artikel 32 bis van Verordening (EG) nr. 810/2009 en artikel 12 bis van deze verordening;

(d)voor verlengde visa: de gegevens die zijn vermeld in artikel 33 van Verordening (EG) nr. 810/2009 en artikel 14 van deze verordening;

(e)voor nietig verklaarde of ingetrokken visa: de gegevens die zijn vermeld in artikel 33 van Verordening (EG) nr. 810/2009 en artikel 13 van deze verordening.

3. In de in lid 2 bedoelde kennisgeving is een 2D-barcode opgenomen die digitaal is ondertekend door de instantie van afgifte, en de gezichtsopname van de houder. De 2D-barcode bevat de in lid 2 bedoelde informatie.

De kennisgeving wordt opgesteld in een afdrukbaar formaat.

4. De Commissie stelt bij uitvoeringshandelingen technische specificaties vast voor de digitale visa en de kennisgeving als bedoeld in lid 1, met inbegrip van nadere voorschriften voor het formaat van de kennisgeving, waaronder de 2D-barcode en het afdrukbare formaat. Die uitvoeringshandelingen worden overeenkomstig de in artikel 49, lid 2, bedoelde onderzoeksprocedure vastgesteld.

Artikel 7 octies
Verificatiefunctie

1. Met behulp van de verificatiefunctie kunnen aanvragers en visumhouders het volgende controleren:

(a)de status van hun aanvraag;

(b)de status en de geldigheid van hun visum.

2. De verificatiefunctie wordt gebaseerd op de in artikel 7 ter, lid 3, bedoelde beveiligde accountdienst.

3. Het EU-aanvraagplatform biedt een webservicefunctionaliteit waarmee aanvragers het digitale visum zonder de beveiligde accountdienst kunnen verifiëren.

4. De Commissie stelt uitvoeringshandelingen vast in verband met de uitvoerige bepalingen over de voorwaarden voor de werking van de webdienst en de voorschriften voor gegevensbescherming en beveiliging die voor de webdienst gelden, met inbegrip van een unieke identificatiecode voor de aanvrager. Die uitvoeringshandelingen worden overeenkomstig de in artikel 49, lid 2, bedoelde onderzoeksprocedure vastgesteld. ”;

(4) aan artikel 9, lid 4, worden de volgende punten toegevoegd:

“m) in voorkomend geval, het feit dat de aanvrager de aanvraag indient als gezinslid van een onderdaan van het Verenigd Koninkrijk die onder het Akkoord inzake de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie valt in de gastlidstaat waarvoor de visumaanvraag wordt gedaan;

o) e-mailadres;

p) IP-adres van waaraf het aanvraagformulier werd ingediend.”;

(5) aan artikel 9 ter wordt het volgende lid toegevoegd:

“5. De leden 1 tot en met 4 zijn overeenkomstig van toepassing op gezinsleden van onderdanen van het VK die zelf onder het Akkoord inzake de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie vallen in de gastlidstaat waarvoor de visumaanvraag wordt ingediend.”;

(6) artikel 10 wordt als volgt gewijzigd:

(a)in lid 1 wordt punt e) vervangen door:

“e) visumnummer;”;

(b)in lid 1 wordt punt k) geschrapt;

(c)aan lid 1 wordt punt m) toegevoegd:

“m) in voorkomend geval, de status van de persoon waaruit blijkt dat de onderdaan van een derde land lid is van het gezin van een onderdaan van het VK die onder het Akkoord inzake de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie valt in de gastlidstaat waarvoor de visumaanvraag wordt gedaan.”;

(7) het volgende artikel 12 bis wordt ingevoegd:

“Artikel 12 bis
Bij koppeling van een visum toe te voegen gegevens

1. Ingeval van een beslissing tot koppeling van een visum, voegt de visumautoriteit die deze beslissing heeft genomen de volgende gegevens toe aan het aanvraagdossier:

(a)statusinformatie;

(b)de autoriteit die het visum heeft gekoppeld;

(c)plaats en datum van de beslissing;

(d)gegevens van het nieuwe reisdocument, met inbegrip van nummer, land en autoriteit van afgifte, datum van afgifte, einddatum van de geldigheidsduur.

2. Wanneer een besluit is genomen om een visum te koppelen, leest het systeem onmiddellijk de in artikel 19, lid 1, van Verordening (EU) 2017/2226 bedoelde gegevens uit het VIS en exporteert het deze naar het EES.”;

(8) in artikel 14, lid 1, wordt punt d) vervangen door:

“d) visumnummer van het verlengde visum;”;

(9) in artikel 15, lid 2, wordt punt f) vervangen door:

“f) het nummer van het visum, het visum voor verblijf van langere duur of de verblijfsvergunning en de datum van afgifte van een eventueel eerder afgegeven visum, visum voor verblijf van langere duur of verblijfsvergunning;”;

(10) artikel 18 wordt als volgt gewijzigd:

(a)in lid 1 wordt punt b) geschrapt;

(b)lid 3 wordt vervangen door:

“3. Als het EES wordt doorzocht krachtens artikel 23, lid 2, of lid 4, van Verordening (EU) 2017/2226, kan de bevoegde grensautoriteit, in afwijking van lid 2 van dit artikel, het VIS doorzoeken zonder van de interoperabiliteit met het EES gebruik te maken indien bijzondere omstandigheden dit vereisen, met name wanneer raadpleging van de EES-gegevens tijdelijk technisch onmogelijk is of in geval van een storing in het EES.”;

(11) het volgende artikel 18 sexies wordt ingevoegd:

“Artikel 18 sexies
Vangnetprocedures wanneer het technisch onmogelijk is toegang tot gegevens te verkrijgen aan de buitengrenzen

1. Wanneer het technisch onmogelijk is om de in artikel 18 bedoelde raadpleging te verrichten vanwege een storing in een onderdeel van het VIS, stelt eu-LISA de grensautoriteiten van de lidstaten in kennis.

2. Wanneer het technisch onmogelijk is om de in artikel 18 bedoelde zoekopdracht te verrichten vanwege een storing in de nationale grensinfrastructuur in een lidstaat, stellen de grensautoriteiten eu-LISA in kennis. eu-LISA informeert vervolgens de Commissie.

3. In de gevallen als bedoeld in de leden 1 en 2 van dit artikel passen de grensautoriteiten hun nationale noodplannen toe. In het nationale noodplan kunnen de grensautoriteiten worden gemachtigd om tijdelijk af te wijken van de in artikel 8 van Verordening (EU) 2016/399 bedoelde verplichting om het VIS te raadplegen.

4. De Commissie stelt, door middel van uitvoeringshandelingen, modelnoodplannen vast voor de in de leden 1 en 2 van dit artikel bedoelde gevallen, met inbegrip van de door de grensautoriteiten te volgen procedures. Die uitvoeringshandelingen worden overeenkomstig de in artikel 49, lid 2, bedoelde onderzoeksprocedure vastgesteld. De lidstaten stellen hun nationale noodplannen vast met gebruikmaking van modelnoodplannen als basis, waar nodig aangepast op nationaal niveau.”;

(12) in artikel 19 wordt lid 1 vervangen door:

“1. Uitsluitend met het oog op de verificatie van de identiteit van de visumhouder en/of de echtheid van het visum en/of de naleving van de voorwaarden voor binnenkomst, verblijf of vestiging op het grondgebied van de lidstaten hebben de autoriteiten die bevoegd zijn om controles op het grondgebied van de lidstaten te verrichten om na te gaan of aan de voorwaarden voor binnenkomst, verblijf of vestiging op het grondgebied van de lidstaten is voldaan, toegang om te zoeken aan de hand van het nummer van het visum in combinatie met de verificatie van vingerafdrukken van de visumhouder.

Wanneer de identiteit van de visumhouder niet aan de hand van vingerafdrukken kan worden geverifieerd, kunnen de bevoegde autoriteiten ook de verificatie met de gezichtsopname uitvoeren.”;

(13) in artikel 20, lid 2, wordt punt d) vervangen door:

“d)    de gegevens die zijn ingevoerd in verband met afgegeven, geweigerde, gekoppelde, nietig verklaarde, ingetrokken of verlengde visa als bedoeld in de artikelen 10 tot en met 14.”;

(14) in artikel 21, lid 2, wordt punt d) vervangen door:

“d)    de gegevens die zijn ingevoerd in verband met afgegeven, gekoppelde, nietig verklaarde, ingetrokken of verlengde visa als bedoeld in de artikelen 10, 12 bis, 13 en 14;”;

(15) in artikel 22, lid 2, wordt punt e) vervangen door:

“e)    de gegevens die zijn ingevoerd in verband met afgegeven, gekoppelde, nietig verklaarde, ingetrokken of verlengde visa als bedoeld in de artikelen 10, 12 bis, 13 en 14;”;

(16) in artikel 22 septies, lid 1, wordt punt d) vervangen door:

“d) het visumnummer;”;

(17) in artikel 22 sexdecies wordt lid 3 als volgt gewijzigd:

(a)punt c) wordt vervangen door:

“c) visumnummer of nummer van het visum voor verblijf van langere duur of de verblijfsvergunning en de datum van het verstrijken van de geldigheidsduur van het visum, het visum voor verblijf van langere duur of de verblijfsvergunning, naargelang van het geval;”;

(b)de volgende punten f) en g) worden toegevoegd:

“f) IP-adres;

g) e-mailadres.”;

(18) in artikel 22 novodecies wordt lid 3 als volgt gewijzigd:

(a)punt c) wordt vervangen door:

“c) visumnummer of nummer van het visum voor verblijf van langere duur of de verblijfsvergunning en de datum van het verstrijken van de geldigheidsduur van het visum, het visum voor verblijf van langere duur of de verblijfsvergunning, naargelang van het geval;”;

(b)de volgende punten f) en g) worden toegevoegd:

“f) IP-adres;

g) e-mailadres.”;

(19) in artikel 45, lid 2, worden de volgende punten g) tot en met o) toegevoegd:

“g) voor de vaststelling van de inhoud van een vereenvoudigd aanvraagformulier voor de koppeling van geldige visa aan een nieuw reisdocument en voor verlenging van visa, overeenkomstig artikel 7 ter;

h) voor de vaststelling van eisen voor het formaat van de persoonsgegevens in het onlineaanvraagformulier, overeenkomstig artikel 7 ter;

i) voor de vaststelling van de technische eisen voor het formaat van bewijsstukken, de reisverzekering tot dekking van ziektekosten en de kopie van het reisdocument in elektronisch formaat die via het EU-aanvraagplatform moeten worden verstrekt, overeenkomstig artikel 7 quater en 7 ter bis;

j) voor de vaststelling van de eisen voor de betaalfunctie, met inbegrip van regelingen voor restitutie van betalingen aan aanvragers, overeenkomstig artikel 7 quinquies;

k) voor de vaststelling van de eisen voor de bedoelde afsprakenfunctie, met inbegrip van de regelingen voor het bevestigen van afspraken, en de door de consulaten of externe dienstverleners in te stellen koppeling naar bestaande afsprakenfuncties of informatie over inloopafspraken, overeenkomstig artikel 7 quinquies;

l) voor de vaststelling van voorschriften voor het authenticatiesysteem voor personeelsleden van externe dienstverleners die de gateway voor externe dienstverleners gebruiken, overeenkomstig artikel 7 sexies;

m) voor de vaststelling van technische specificaties voor de visa in digitaal formaat, en de visumkennisgeving, met inbegrip van nadere voorschriften voor het formaat van de kennisgeving, waaronder de 2D-barcode en het afdrukbare formaat, overeenkomstig artikel 7 septies;

n) voor de vaststelling van uitvoerige voorschriften voor de werking van de webdienst en de voorschriften voor gegevensbescherming en beveiliging die voor de webdienst gelden, overeenkomstig artikel 7 octies;

o) voor de vaststelling van modelnoodplannen voor vangnetprocedures wanneer het technisch onmogelijk is toegang tot gegevens te verkrijgen aan de buitengrenzen, met inbegrip van de procedures die door grensautoriteiten moeten worden gevolgd, overeenkomstig artikel 18 sexies.”;

(20) in artikel 48 bis, leden 2, 3, en 6, worden de verwijzingen naar “artikel 9, artikel 9 nonies, lid 2, artikel 9 undecies, lid 2, en artikel 22 ter, lid 18,” vervangen door verwijzingen naar “artikel 7 ter, artikel 9, artikel 9 nonies, lid 2, artikel 9 undecies, lid 2, en artikel 22 ter, lid 18”.


Artikel 3
Wijzigingen van Verordening (EG) nr. 1683/95 66

Verordening (EG) nr. 1683/95 wordt als volgt gewijzigd:

(1) artikel 1 wordt vervangen door:

“Artikel 1

De visa die in de zin van artikel 5 van deze verordening worden afgegeven door de lidstaten die geen visa in digitaal formaat afgeven als bedoeld in artikel 26 bis van Verordening (EG) nr. 810/2009 worden vervaardigd in de vorm van een uniform visummodel (sticker). Zij moeten beantwoorden aan de in de bijlage vervatte specificaties.”;

(2) aan artikel 7 wordt de volgende vierde alinea toegevoegd:

“Het gebruik van het uniforme visummodel voor andere doeleinden dan omschreven in artikel 5 laat de afgifte van visa in digitaal formaat als bedoeld in artikel 26 bis van Verordening (EG) nr. 810/2009 onverlet.”.

Artikel 4
Wijzigingen van Verordening (EG) nr. 333/2002 67  

In artikel 1 van Verordening (EG) nr. 333/2002 wordt lid 1 vervangen door:

“1. Deze verordening is van toepassing op de lidstaten die geen visa in digitaal formaat afgeven als bedoeld in artikel 26 bis van Verordening (EG) nr. 810/2009 van het Europees Parlement en de Raad*.

Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder “blad waarop een visum kan worden aangebracht” het door de autoriteiten van een lidstaat aan de houder van een reisdocument dat door die lidstaat niet wordt erkend verstrekte document waarop de bevoegde autoriteiten van die lidstaat een visum aanbrengen.”.

_________

* Verordening (EG) nr. 810/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 13 juli 2009 tot vaststelling van een gemeenschappelijke visumcode (Visumcode) (PB L 243 van 15.9.2009, blz. 1).”.

Artikel 5
Wijzigingen van Verordening (EG) nr. 694/2003 68  

Verordening (EG) nr. 694/2003 wordt als volgt gewijzigd:

(1) artikel 1 wordt vervangen door:

“Artikel 1

1. Door de lidstaten afgegeven doorreisfaciliteringsdocumenten (FTD) als bedoeld in artikel 2, lid 1, van Verordening (EG) nr. 693/2003 worden afgegeven in het digitale formaat als bedoeld in artikel 26 bis van Verordening (EG) nr. 810/2009 van het Europees Parlement en de Raad* en zijn gelijkwaardig aan doorreisvisa met territoriaal beperkte geldigheid. Daarnaast is in het digitale formaat een duidelijke vermelding opgenomen dat het afgegeven document een FTD is.

2. Door de lidstaten afgegeven doorreisfaciliteringsdocumenten voor treinreizigers (FRTD) als bedoeld in artikel 2, lid 2, van Verordening (EG) nr. 693/2003 worden afgegeven in het digitale formaat als bedoeld in artikel 26 bis van Verordening (EG) nr. 810/2009 en zijn gelijkwaardig aan doorreisvisa met territoriaal beperkte geldigheid. Daarnaast is in het digitale formaat een duidelijke vermelding opgenomen dat het afgegeven document een FRT is.”;

__________

* Verordening (EG) nr. 810/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 13 juli 2009 tot vaststelling van een gemeenschappelijke visumcode (Visumcode) (PB L 243 van 15.9.2009, blz. 1).”.

(2) in artikel 2, lid 1, wordt de eerste alinea vervangen door:

“1. Overeenkomstig de procedure van artikel 4, lid 2, worden onder meer nadere technische specificaties voor het digitale formaat voor het FTD en het FRTD vastgesteld voor: ”;

(3) in artikel 6 wordt de eerste alinea vervangen door:

“2. De lidstaten die hebben besloten het digitale model voor het FTD en het FRTD, als bedoeld in artikel 1, af te geven, doen dit uiterlijk één jaar nadat de in artikel 2 bedoelde aanvullende veiligheidskenmerken en -vereisten zijn vastgesteld.”.

Artikel 6
Wijzigingen van de Overeenkomst ter uitvoering van het Akkoord van Schengen 69  

Artikel 18 van de Overeenkomst ter uitvoering van het akkoord van Schengen wordt als volgt gewijzigd:

(1) lid 1 wordt vervangen door:

“1. De visa voor een verblijf van langer dan 90 dagen (visa voor verblijf van langere duur) zijn nationale visa die door een van de lidstaten overeenkomstig de eigen wetgeving of het Unierecht worden afgegeven. Dergelijke visa worden afgegeven in het digitale formaat als bedoeld in artikel 26 bis van Verordening (EG) nr. 810/2009.

Bij wijze van uitzondering geven lidstaten die geen visa afgeven in het digitale formaat als bedoeld in artikel 26 bis van Verordening (EG) nr. 810/2009 visa af in het eenvormige model voor visa als omschreven in Verordening (EG) nr. 1683/95 van de Raad (*), met voor de rubriek die het type visum aangeeft de letter “D”. Zij worden ingevuld overeenkomstig de toepasselijke bepalingen van bijlage VII bij Verordening (EG) nr. 810/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 13 juli 2009 tot vaststelling van een communautaire visumcode (de Visumcode).”;

(2) het volgende lid 1 bis wordt ingevoegd:

“1 bis. Van in digitaal formaat afgegeven visa voor verblijf van langere duur worden aanvragers langs elektronische weg in kennis gesteld overeenkomstig artikel 7 septies van Verordening (EG) nr. 767/2008.”.

Artikel 7
Wijziging van Verordening (EG) nr. 693/2003 van de Raad 70

Verordening (EG) nr. 693/2003 wordt als volgt gewijzigd:

(1) in artikel 2 wordt lid 3 vervangen door:

“3. Het FTD/FRTD wordt afgegeven in het digitale formaat als bedoeld in artikel 26 bis van Verordening (EG) nr. 810/2009*

__________

* Verordening (EG) nr. 810/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 13 juli 2009 tot vaststelling van een gemeenschappelijke visumcode (Visumcode) (PB L 243 van 15.9.2009, blz. 1).”;

(2) artikel 5 wordt als volgt gewijzigd:

(a)in lid 1 wordt de eerste zin vervangen door:

“De aanvraag van een FTD wordt ingediend bij de consulaire autoriteiten van een lidstaat die zijn besluit tot afgifte van het FTD/FRTD heeft meegedeeld overeenkomstig artikel 12. ”;

(b)het volgende lid 5 wordt ingevoegd:

“5. De aanvraag voor een FTD en een FTRD wordt uitgevoerd met behulp van een online-aanvraaginstrument. Het online-aanvraaginstrument bevat de gegevens als bedoeld in de leden 3 en 4 van dit artikel.”;

(3) in artikel 6 worden de leden 2, 3 en 4 vervangen door:

“2. Het FTD/FRTD mag nooit worden afgegeven voor een reisdocument waarvan de geldigheidsduur is verstreken.

3. De geldigheidsduur van het reisdocument waarvoor het FTD/FRTD wordt afgegeven is langer dan die van het FTD/FRTD.

4. Het FTD/FRTD mag nooit worden afgegeven voor een reisdocument indien dit document voor geen enkele lidstaat geldig is. Indien een reisdocument slechts voor één lidstaat of voor een aantal lidstaten geldig is, wordt de geldigheid van het FTD/FRTD beperkt tot de betrokken lidstaat of lidstaten.”.

Artikel 8
Wijzigingen van Verordening (EU) 2017/2226 van het Europees Parlement en de Raad 71  

Verordening (EU) 2017/2226 wordt als volgt gewijzigd:

(1) in artikel 16, lid 2, wordt punt d) vervangen door:

“d) indien van toepassing, het nummer van het visum voor kort verblijf, met de drieletterige code van de lidstaat van afgifte, het type visum voor kort verblijf, de datum waarop de op grond van het visum voor kort verblijf toegestane maximale verblijfsduur verstrijkt, welke datum bij elke binnenkomst wordt bijgewerkt, en de datum waarop de geldigheid van het visum voor kort verblijf verstrijkt;”;

(2) artikel 19 wordt als volgt gewijzigd:

(a)in lid 1 wordt punt d) vervangen door:

“d) in voorkomend geval, het nummer van het nieuwe visum met de drieletterige code van het land van afgifte;”;

(b)het volgende lid 7 wordt toegevoegd:

“7. Indien is beslist een geldig visum aan een nieuw reisdocument te koppelen, gaat de visumautoriteit die de beslissing heeft genomen er onmiddellijk toe over de in lid 1 van dit artikel bedoelde gegevens uit het VIS op te halen en rechtstreeks in het EES te importeren, overeenkomstig artikel 12 bis van Verordening (EG) nr. 767/2008.”;

(3) in artikel 24, lid 2, wordt punt b) vervangen door:

“b) het nummer van het visum voor kort verblijf, met de drieletterige code van de lidstaat van afgifte, zoals bedoeld in artikel 16, lid 2, punt d);”;

(4) in artikel 32, lid 5, wordt punt c) vervangen door:

“c) nummer van het visum en de datum waarop de geldigheidstermijn van het visum verstrijkt;”.


Artikel 9
Evaluatie van het EU-aanvraagplatform

1. Vijf jaar na de ingebruikname overeenkomstig artikel 12 van deze verordening evalueert de Commissie de werking van het EU-aanvraagplatform. Daarbij worden de bereikte resultaten getoetst aan de doelstellingen en wordt nagegaan hoe Verordening (EG) nr. 810/2009 en Verordening (EG) nr. 767/2008, zoals gewijzigd bij onderhavige verordening, zijn toegepast.

2. De Commissie legt de in lid 1 bedoelde evaluatie voor aan het Europees Parlement en de Raad. Zo nodig dient de Commissie op basis van de evaluatie passende voorstellen in.

Artikel 10
Ingebruikname van het EU-aanvraagplatform

1. De Commissie bepaalt de begindatum van de werkzaamheden van het EU-aanvraagplatform ingevolge deze verordening, zodra aan de volgende voorwaarden is voldaan:

(a)de in artikel 1, punt 31, en artikel 2, punten 19 en 20, bedoelde maatregelen zijn goedgekeurd;

(b)eu-LISA heeft verklaard dat een uitgebreide test met succes is afgesloten;

(c)eu-LISA heeft de technische en juridische regelingen gevalideerd en deze aan de Commissie meegedeeld.

2. Het in lid 1 bedoelde besluit van de Commissie wordt gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie.

3. In afwijking van lid 1, en onverminderd de afgifte van visa in digitaal formaat, kan een lidstaat besluiten om gedurende een periode van vijf jaar na de in lid 1 bedoelde datum geen gebruik te maken van het EU-aanvraagplatform.

In dat geval deelt de lidstaat de Commissie mee te hebben besloten om gedurende de overgangsperiode geen gebruik te maken van het EU-aanvraagplatform. De Commissie publiceert deze kennisgeving in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Gedurende deze overgangsperiode kunnen visumhouders digitale visa verifiëren met behulp van de webdienst van het online-visumaanvraagplatform als bedoeld in artikel 7 octies van Verordening (EG) nr. 767/2008 indien de lidstaat die hun visumaanvraag verwerkt heeft besloten geen gebruik te maken van het EU-aanvraagplatform.

4. Een lidstaat kan de Commissie en eu-LISA voor het einde van de in lid 3 bedoelde overgangsperiode meedelen gebruik te willen maken van het EU-aanvraagplatform.

De Commissie bepaalt vanaf welke datum dit van toepassing zal zijn. Het besluit van de Commissie wordt gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Artikel 11
Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat overeenkomstig de Verdragen.