Artikelen bij COM(2009)97 - Standpunt van de EG over het lidmaatschap van het Raadgevend Comité Cariforum-EG, opgericht bij de economische partnerschapsovereenkomst tussen de Cariforum-staten en de EG en over de selectie van de vertegenwoordigers van in de EG gevestigde organisaties

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.


Inhoudsopgave

Artikel 1

Het standpunt van de Gemeenschap met betrekking tot de goedkeuring van een besluit van de bij de overeenkomst opgerichte Gezamenlijke Raad, dat moet leiden tot de selectie van de permanente leden van het Raadgevend Comité Cariforum-EG (hierna 'het comité' genoemd), opgericht bij de economische partnerschapsovereenkomst tussen de Cariforum-staten, enerzijds, en de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, anderzijds, wordt gebaseerd op het ontwerpbesluit van de Gezamenlijke Raad in de bijlage bij dit besluit (hierna 'de bijlage' genoemd).

Artikel 2

1. Vertegenwoordigers van de Europese organisaties, als bedoeld in artikel 1, lid 1, onder a), van de bijlage, worden door het Europees Economisch en Sociaal Comité in overleg met de Commissie voorgesteld voor goedkeuring door het Handels- en ontwikkelingscomité Cariforum-EG.

2. Het Europees Economisch en Sociaal Comité wordt verzocht lijsten van de in artikel 1, lid 1, onder b) en c), van de bijlage bedoelde organisaties op te stellen. Daartoe wordt op ruime schaal een oproep tot het geven van blijken van belangstelling voor opname in een dergelijke lijst gepubliceerd. In hun reactie op deze oproep moeten de belangstellende organisaties aangeven in welk opzicht zij aan de in artikel 1 van de bijlage vastgestelde eisen voldoen. De lijsten blijven openstaan voor organisaties die voldoen aan de eisen van die bepaling. In de lijsten opgenomen organisaties zullen speciaal op de hoogte worden gehouden van de werking van het comité.

3. In de oproep tot het geven van blijken van belangstelling wordt de organisaties ook verzocht aan te geven of zij er belangstelling voor hebben dat een van hun vertegenwoordigers als permanent lid van het comité fungeert. De in de lijsten opgenomen organisaties zal daarna worden verzocht uit degenen die belangstelling daarvoor hebben betoond, de kandidatuur van maximaal twee permanente vertegenwoordigers voor het comité te steunen. De EG stelt het Handels- en ontwikkelingscomité Cariforum-EG als permanente leden voor de categorieën 1.1.b) en 1.1.c) de vertegenwoordigers voor die de meeste steun hebben gekregen.

4. Een oproep tot het geven van blijken van belangstelling om te fungeren als permanente leden van het comité wordt vier maanden vóór het verstrijken van het mandaat van de leden van het comité gepubliceerd. De aanwijzing geschiedt volgens dezelfde procedures als vastgesteld in lid 3.