Artikelen bij COM(2012)700 - Standpunt EU betreffende de tenuitvoerlegging van enkele bepalingen inzake industrieproducten in de associatieovereenkomst met Algerije

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.


Artikel 1

Het standpunt dat de Europese Unie inneemt in het Associatiecomité EU-Algerije dat is ingesteld bij de Europees-mediterrane overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, enerzijds, en de Democratische Volksrepubliek Algerije, anderzijds, inzake de tenuitvoerlegging van de artikelen 9 en 11 van die Overeenkomst, is in te stemmen met de vaststelling van het hierbij gevoegde ontwerp van besluit.

Artikel 2

Het besluit van het Associatiecomité tot wijziging van de voorwaarden voor de geleidelijke afschaffing van de rechten op industrieproducten zal zodra het is vastgesteld worden bekendgemaakt in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking op de dag waarop het wordt vastgesteld.