Artikelen bij COM(2013)423 - Ondertekening en voorlopige toepassing van de Overeenkomst met Peru inzake bepaalde aspecten van luchtdiensten

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.


Artikel 1

De ondertekening van de Overeenkomst tussen de Europese Unie en de regering van de Republiek Peru inzake bepaalde aspecten van luchtdiensten (de Overeenkomst) wordt hierbij goedgekeurd namens de Unie, onder voorbehoud van de sluiting van de Overeenkomst.

De tekst van de Overeenkomst is aan dit besluit gehecht.

Artikel 2

Het Secretariaat-generaal van de Raad zal de door de onderhandelaar over de Overeenkomst aangewezen persoon (personen) de volledige bevoegdheid verlenen om die Overeenkomst te ondertekenen.

Artikel 3

In afwachting van de inwerkingtreding van de Overeenkomst wordt ze toegepast vanaf de eerste dag van de maand volgende op de datum waarop de partijen elkaar in kennis hebben gesteld van de voltooiing van de daartoe vereiste procedures.

Artikel 4

De voorzitter van de Raad wordt gemachtigd de in artikel 8, lid 2, van de Overeenkomst bedoelde kennisgeving te verrichten.

Artikel 5

Dit besluit treedt in werking op de datum waarop het wordt vastgesteld.

Artikel 6

Dit besluit wordt bekendgemaakt in het Publicatieblad van de Europese Unie.