Artikelen bij COM(2013)424 - Sluiting van de Overeenkomst met de Regering van Peru inzake bepaalde aspecten van luchtdiensten

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.


Artikel 1

De Overeenkomst tussen de Europese Unie en de regering van de Republiek Peru inzake bepaalde aspecten van luchtdiensten (de Overeenkomst) wordt hierbij namens de Unie goedgekeurd.

De tekst van de Overeenkomst is aan dit besluit gehecht.

Artikel 2

De voorzitter van de Raad wijst de persoon aan die bevoegd is om namens de Europese Unie over te gaan tot de in artikel 8, lid 1, van de Overeenkomst bedoelde kennisgeving teneinde kenbaar te maken dat de Europese Unie ermee instemt door de Overeenkomst gebonden te zijn.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking op de dag waarop het wordt vastgesteld.