Artikelen bij COM(2013)816 - Overeenkomstig artikel 294, lid 6, van het Verdrag betreffende de werking van de EU over het het standpunt van de Raad in eerste lezing met het oog op de vaststelling van een Verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende tachografen in het wegvervoer en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 3821/85 betreffende het controleapparaat in het wegvervoer en tot wijziging van Verordening 561/2006 tot harmonisatie van bepaalde voorschriften van sociale aard voor het wegvervoer

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.