Artikelen bij COM(2013)816 - Overeenkomstig artikel 294, lid 6, van het Verdrag betreffende de werking van de EU over het het standpunt van de Raad in eerste lezing met het oog op de vaststelling van een Verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende tachografen in het wegvervoer en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 3821/85 betreffende het controleapparaat in het wegvervoer en tot wijziging van Verordening 561/2006 tot harmonisatie van bepaalde voorschriften van sociale aard voor het wegvervoer - EU monitor

EU monitor
Zondag 12 juli 2020
kalender