Artikelen bij COM(2017)331 - Wijziging van verordeningen 1095/2010 over de EU-Autoriteit voor effecten en markten en 648/2012 wat betreft vergunningen aan CTPís en erkenning van CTPís uit derde landen - EU monitor

EU monitor
Maandag 9 december 2019
kalender

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.


Artikel 1

Wijzigingen van Verordening (EU) nr. 1095/2010

Verordening (EU) nr.†1095/2010 wordt als volgt gewijzigd:

1. in artikel†4 wordt het volgende punt†4 ingevoegd:

"4. 'CTP': een CTP als omschreven in artikel†2, punt†1, van Verordening (EU) nr.†648/2012.";

2. in artikel†6 wordt het volgende punt†1†bis ingevoegd:

"1†bis. een raad van toezichthouders in bestuursvergadering voor CTP's (CTP-bestuursvergadering), die de in artikel†44†ter vastgestelde taken vervult;";

3. in artikel†35 wordt lid†6 vervangen door:

"6. Indien volledige of correcte informatie niet beschikbaar is of niet tijdig beschikbaar wordt gesteld overeenkomstig lid†1 of lid†5, kan de Autoriteit, middels een naar behoren gerechtvaardigd en met redenen omkleed verzoek, de volgende instellingen rechtstreeks om informatie verzoeken:

(a) een CTP die overeenkomstig artikel†14 van Verordening (EU) nr.†648/2012 beschikt over een vergunning, of overeenkomstig artikel†25 van die verordening over een erkenning;

(b) een centrale effectenbewaarinstelling die overeenkomstig Verordening (EU) nr.†909/2014 beschikt over een vergunning;

(c) een gereglementeerde markt in de zin van artikel†4, lid†1, punt†14, van Richtlijn†2004/39/EG;

(d) een multilaterale handelsfaciliteit in de zin van artikel†4, lid†1, punt†22, van Richtlijn†2014/65/EG;

(e) een georganiseerde handelsfaciliteit in de zin van artikel†4, lid†1, punt†23, van Richtlijn†2014/65/EU.

De geadresseerde van een dergelijk verzoek verstrekt de Autoriteit onverwijld en zonder onnodige vertraging duidelijke, correcte en volledige informatie.

De Autoriteit brengt de desbetreffende bevoegde autoriteiten op de hoogte van verzoeken overeenkomstig dit lid en overeenkomstig lid†5.

Op verzoek van de Autoriteit verlenen de bevoegde autoriteiten aan de Autoriteit bijstand bij het verzamelen van de informatie.";

4. aan artikel†40, lid†1, wordt het volgende punt f) toegevoegd:

"(f) de permanente leden van de CTP-bestuursvergadering, bedoeld in artikel†44†bis, lid†1, onder†a), punt†i), zonder stemrecht.";

5. in artikel 42 wordt de eerste alinea vervangen door:

"Bij het vervullen van de bij deze verordening aan hen opgedragen taken handelen de voorzitter, de stemgerechtigde permanente leden en de stemgerechtigde leden specifiek voor elke CTP van de CTP-bestuursvergadering bedoeld in artikel†44†bis, lid†1, onder†a), punt†i), en de stemgerechtigde leden van de raad van toezichthouders onafhankelijk en objectief uitsluitend in het belang van de Unie in haar geheel en vragen noch aanvaarden zij instructies van instellingen of organen van de Unie, van de regering van een lidstaat of van een ander publiek of privaat orgaan.";

6. artikel†43 wordt als volgt gewijzigd:

(a)lid†1 wordt vervangen door:

"1. De raad van toezichthouders stuurt de werkzaamheden van de Autoriteit. Hij is verantwoordelijk voor de in hoofdstuk†II bedoelde taken, met uitzondering van die taken waarvoor de CTP-bestuursvergadering verantwoordelijk is overeenkomstig artikel†44†ter, lid†1.";

(b)lid†8 wordt vervangen door:

"8. De raad van toezichthouders oefent tuchtrechtelijk gezag over de voorzitter uit en kan hem overeenkomstig artikel†48, lid†5, uit zijn ambt ontslaan. De raad van toezichthouders oefent in overeenstemming met de CTP-bestuursvergadering tuchtrechtelijk gezag over de uitvoerend directeur uit en kan hem overeenkomstig artikel†51, lid†5, uit zijn ambt ontslaan.";

7. in hoofdstuk†III wordt de volgende afdeling 1†bis ingevoegd:

"Afdeling 1 bis CTP-bestuursvergadering

Artikel 44 - bis Samenstelling

1. De CTP-bestuursvergadering bestaat uit:

(a) de volgende permanente leden:

(i) het hoofd en twee directeuren, benoemd overeenkomstig artikel†48†bis, die stemgerechtigd zijn;

(ii) een vertegenwoordiger, zonder stemrecht, van de ECB;

(iii) een vertegenwoordiger, zonder stemrecht, van de Commissie;

(b) de volgende niet-permanente leden specifiek voor elke CTP:

(i) een vertegenwoordiger van de bevoegde autoriteit voor elke in de Unie gevestigde CTP met betrekking waartoe de CTP-bestuursvergadering wordt bijeengeroepen, die stemgerechtigd is;

(ii) een vertegenwoordiger, zonder stemrecht, van elk van de relevante centrale banken van uitgifte bedoeld in artikel†18, lid†2, onder†h), van Verordening (EU) nr. 648/2012 voor elke CTP met betrekking waartoe de CTP-bestuursvergadering wordt bijeengeroepen.

Het hoofd mag indien passend en noodzakelijk de volgende personen uitnodigen als waarnemers bij de vergaderingen van de CTP-bestuursvergadering:

(a) andere leden bedoeld in artikel†18, lid†2, van Verordening (EU) nr.†648/2012 van het college van de relevante CTP;

(b) autoriteiten van in derde landen gevestigde CTP's die door de Autoriteit zijn erkend overeenkomstig artikel†25 van Verordening (EU) nr.†648/2012.

De vergaderingen van de CTP-bestuursvergadering worden door het hoofd op eigen initiatief of op verzoek van een lid bijeengeroepen.

Indien een taak van de CTP-bestuursvergadering geen verband houdt met een specifieke CTP van de Unie, is zij alleen samengesteld uit de onder†a) bedoelde permanente leden en, in voorkomend geval, de in onder†b), punt†ii) bedoelde centrale banken van uitgifte.

Artikel 44 - ter Taken en bevoegdheden van de CTP-bestuursvergadering

1. De CTP-bestuursvergadering is verantwoordelijk voor:

"(-a) †††het nemen van besluiten en maatregelen inzake CTP-aangelegenheden met betrekking tot de artikelen 17, 19, 29, 29 bis en 30 van deze verordening;".

(a) het verlenen van de in artikel†21†bis, lid†1, van Verordening (EU) nr.†648/2012 bedoelde toestemming;

(b) de erkenning van en het toezicht op in derde landen gevestigde CTP's overeenkomstig artikel†25 van Verordening (EU) nr.†648/2012, de monitoring van ontwikkelingen op het gebied van regelgeving en toezicht in derde landen op grond van hoofdstuk 2 van titel†II van Verordening (EU) nr.†648/2012; en

(c) de taken bedoeld in artikel†5, lid†1, eerste alinea, artikel†9, lid†3, eerste alinea, artikel†9, lid†4, artikel†17, lid†2, artikel†17, lid†3, artikel†18, lid†1, artikel†20, lid†2, artikel†20, lid†6, artikel†21†quater, artikel†23, artikel†24, artikel†29, lid†3, artikel†38, lid†5, artikel†48, lid†3, artikel†49, lid†1, en artikel†54, lid†3, van Verordening (EU) nr.†648/2012.

2. De CTP-bestuursvergadering beschikt over specifiek personeel en passende middelen, die haar door de Autoriteit worden verstrekt om haar taken te vervullen.

3. De CTP-bestuursvergadering brengt de raad van toezichthouders op de hoogte van haar besluiten.

Artikel 44 - quater Besluitvorming

De CTP-bestuursvergadering besluit bij gewone meerderheid van de stemmen van haar leden. Het hoofd heeft de beslissende stem.";

8. de titel van afdeling†3 van hoofdstuk†III wordt vervangen door:

"Voorzitter, hoofd en directeuren";

9. een nieuw artikel†48†bis wordt ingevoegd:

"Artikel 48 - bis Benoeming en taken van het hoofd van de CTP-bestuurvergadering en de directeuren

1. In afwijking van artikel†48, lid†1, wordt de Autoriteit vertegenwoordigd door het hoofd van de CTP-bestuursvergadering voor de in artikel†44†ter, lid†1, bedoelde taken en bevoegdheden.

Het hoofd van de CTP-bestuursvergadering is verantwoordelijk voor de voorbereiding van de werkzaamheden van de CTP-bestuursvergadering en zit haar vergaderingen voor.

2. Het hoofd van de CTP-bestuursvergadering en de directeuren, bedoeld in artikel 44†bis, lid†1, onder†a), punt†i), zijn voltijdse, onafhankelijke professionals. Zij worden benoemd op basis van verdienste, vaardigheden, kennis van clearing-, posttransactionele en financiŽle aangelegenheden, en van ervaring die relevant is voor toezicht op en reglementering van CTP's. Zij worden gekozen op basis van een open selectieprocedure die door de Commissie wordt georganiseerd, waarbij de beginselen van genderevenwicht, ervaring en beroepsbekwaamheid worden nageleefd.

3. De ambtstermijn van het hoofd van de CTP-bestuursvergadering en de directeuren, bedoeld in artikel 44†bis, lid†1, onder†a), punt†i), is vijf jaar en mag slechts eenmaal worden verlengd.

Het hoofd van de CTP-bestuursvergadering en de directeuren, bedoeld in artikel 44†bis, lid†1, onder†a), punt†i), mogen geen functie bekleden op nationaal, Unie- of internationaal niveau.

4. De Commissie bezorgt het Europees Parlement een beperkte lijst van kandidaten voor de ambten van hoofd en directeuren, bedoeld in artikel†44†bis, lid†1, onder†a), punt†i), en brengt de Raad op de hoogte van de beperkte lijst.

De Commissie dient bij het Europees Parlement ter goedkeuring een voorstel in voor de benoeming van het hoofd van de CTP-bestuursvergadering en de directeuren, bedoeld in artikel†44†bis, lid†1, onder†a), punt†i). Na de goedkeuring van dat voorstel stelt de Raad een uitvoeringsbesluit vast tot benoeming van het hoofd van de CTP-bestuursvergadering en de directeuren, bedoeld in artikel†44†bis, lid†1, onder†a), punt†i). De Raad besluit met gekwalificeerde meerderheid van stemmen.

5. Indien het hoofd van de CTP-bestuursvergadering of de directeuren, bedoeld in artikel†44†bis, lid†1, onder†a), punt†i), niet langer voldoen aan de voorwaarden om hun in lid†2 bedoelde taken te kunnen vervullen, of op ernstige wijze zijn tekortgeschoten, kan de Raad, op voorstel van de Commissie dat door het Europees Parlement is goedgekeurd, een uitvoeringsbesluit vaststellen om hem te ontslaan. De Raad besluit met gekwalificeerde meerderheid van stemmen.

Het Europees Parlement of de Raad kan de Commissie ervan op de hoogte brengen dat de voorwaarden voor ontzetting uit het ambt van het hoofd van de CTP-bestuursvergadering of de directeuren, bedoeld in artikel†44†bis, lid†1, onder†a), punt†i), vervuld worden geacht, waarop de Commissie reageert.";

10. artikel†49 wordt vervangen door:


"Onverminderd de rol van de raad van toezichthouders met betrekking tot de taken van het hoofd van de CTP-bestuursvergadering of de directeuren, bedoeld in artikel†44†bis, lid†1, onder†a), punt†i), of de voorzitter, vragen noch aanvaarden het hoofd, de directeuren of de voorzitter instructies van instellingen of organen van de Unie, van de regering van een lidstaat of van enig ander publiek of privaat orgaan.

De lidstaten, de instellingen en organen van de Unie of andere publieke of private organen doen geen pogingen invloed uit te oefenen op het hoofd van de CTP-bestuursvergadering of de directeuren, bedoeld in artikel†44†bis, lid†1, onder†a), punt†i), of de voorzitter bij het vervullen van hun taken.

Overeenkomstig het in artikel†68 bedoelde Statuut blijven de voorzitter, het hoofd van de CTP-bestuursvergadering of de directeuren, bedoeld in artikel†44†bis, lid†1, onder†a), punt†i), na vertrek uit de dienst verplicht zich met betrekking tot de aanvaarding van bepaalde benoemingen of gunsten integer en discreet op te stellen.";

11. artikel†50 wordt vervangen door:


"1. Het Europees Parlement of de Raad kan de voorzitter of de vervanger van de voorzitter, of het hoofd van de CTP-bestuursvergadering verzoeken een verklaring af te leggen, met volledige inachtneming van hun onafhankelijkheid. De voorzitter of het hoofd legt een verklaring af voor het Europees Parlement en beantwoordt desgevraagd alle vragen van de leden van het Europees Parlement.

2. Indien daarom wordt verzocht en ten minste 15†dagen voordat hij de in lid†1 bedoelde verklaring aflegt, brengt de voorzitter of het hoofd van de CTP-bestuursvergadering schriftelijk verslag uit aan het Europees Parlement over de belangrijkste werkzaamheden van de raad van toezichthouders respectievelijk de CTP-bestuursvergadering.

3. Afgezien van de in de artikelen†11 tot en met 18 en de artikelen†20 en†33 bedoelde informatie, verstrekt de voorzitter tevens door het Europees Parlement ad hoc opgevraagde relevante informatie.

Afgezien van de in artikel†33 bedoelde informatie, verstrekt het hoofd van de CTP-bestuursvergadering tevens door het Europees Parlement ad hoc opgevraagde relevante informatie.";

12. artikel†53 wordt als volgt gewijzigd:

(b)lid†2 wordt vervangen door:

"2. De uitvoerend directeur zorgt voor de tenuitvoerlegging van het jaarlijks werkprogramma van de Autoriteit, volgens de aanwijzingen van de raad van toezichthouders en de CTP-bestuursvergadering en onder toezicht van de raad van bestuur.";

(c)lid†4 wordt vervangen door:

"4. De uitvoerend directeur stelt een meerjarig werkprogramma op, als bedoeld in artikel†47, lid†2. Voor de in artikel†44†ter, lid†1, bedoelde taken en bevoegdheden verkrijgt de uitvoerend directeur de toestemming van de CTP-bestuursvergadering voordat hij het aan de raad van bestuur voorlegt.";

(d)lid†7 wordt vervangen door:

"7. De uitvoerend directeur stelt jaarlijks een ontwerpverslag op met een hoofdstuk over de regulerings- en toezichtwerkzaamheden van de Autoriteit en een hoofdstuk over financiŽle en administratieve aangelegenheden.

Voor de in artikel†44†ter, lid†1, bedoelde taken en bevoegdheden verkrijgt de uitvoerend directeur de toestemming van de CTP-bestuursvergadering voordat hij het aan de raad van bestuur voorlegt.";

13. in artikel†63 wordt het volgende lid†1†bis ingevoegd:

"1 bis. De uitgaven en vergoedingen van de Autoriteit met betrekking tot de in artikel†44†ter, lid†1, bedoelde taken en bevoegdheden kunnen worden onderscheiden in de in lid†1 bedoelde raming. Alvorens die raming wordt vastgesteld, wordt het ontwerp van de uitvoerend directeur met betrekking tot die uitgaven en vergoedingen goedgekeurd door de CTP-bestuursvergadering.

De overeenkomstig artikel†64, lid†6, opgestelde en gepubliceerde jaarrekening van de Autoriteit omvat de inkomsten en uitgaven met betrekking tot de in artikel†44†ter, lid†1, bedoelde taken.";

14. in artikel†70 wordt lid†1 vervangen door:

"1. De leden van de raad van toezichthouders, de CTP-bestuursvergadering en de raad van bestuur, de uitvoerend directeur en de personeelsleden van de Autoriteit, met inbegrip van door de lidstaten tijdelijk gedetacheerde ambtenaren en de andere personen die op contractuele basis taken vervullen voor de Autoriteit, zijn onderworpen aan de vereisten van het beroepsgeheim overeenkomstig artikel†339 VWEU en de desbetreffende bepalingen in de Uniewetgeving, zelfs na beŽindiging van hun functie.";

15. in artikel†76 wordt het volgende lid†2†bis ingevoegd:

"2†bis. Totdat het hoofd van de CTP-bestuursvergadering en de directeuren, bedoeld in artikel†44†bis, lid†1, hun functies opnemen na hun benoeming overeenkomstig artikel†48†bis, worden de functies van de CTP-bestuursvergadering uitgeoefend door de raad van toezichthouders.".

Artikel 2

Wijzigingen van Verordening (EU) nr. 648/2012

Verordening (EU) nr.†648/2012 wordt als volgt gewijzigd:

1. in artikel†6, lid†2, wordt punt b) vervangen door:

"(b) de CTP's die over een vergunning overeenkomstig artikel†17 beschikken of over een erkenning overeenkomstig artikel†25, en de datum van vergunning respectievelijk erkenning, met vermelding welke CTP's met het oog op de clearingverplichting over een vergunning of erkenning beschikken;";

2. in artikel†17 wordt lid†3 vervangen door:

"3. Uiterlijk 30 werkdagen na ontvangst van de aanvraag verifieert de bevoegde autoriteit, in overleg met ESMA, of de aanvraag volledig is. Indien de aanvraag onvolledig is, stelt de bevoegde autoriteit een termijn vast waarbinnen de aanvragende CTP aanvullende informatie moet verstrekken. Bij ontvangst van die aanvullende informatie geeft de bevoegde autoriteit die onmiddellijk door aan ESMA en het overeenkomstig artikel†18, lid†1, opgerichte college. Nadat de bevoegde autoriteit in overleg met ESMA heeft vastgesteld dat de aanvraag volledig is, stelt zij de aanvragende CTP en de leden van het college daarvan in kennis.";

3. artikel†18 wordt als volgt gewijzigd:

(e)lid†1 wordt vervangen door:

"1. De voor de CTP bevoegde autoriteit richt uiterlijk 30†kalenderdagen na de indiening van een volledige aanvraag in overeenstemming met artikel†17 een college op teneinde de uitvoering van de in de artikelen†15, 17, 49, 51 en†54 bedoelde taken te faciliteren.

Het in artikel†48†bis van Verordening (EU) nr.†1095/2010 bedoelde hoofd van de CTP-bestuursvergadering zit het college voor en bestuurt dit.";

(f)in lid†2 wordt punt†a) wordt vervangen door:

"(a) de in artikel†44†bis van Verordening (EU) nr.†1095/2010 bedoelde permanente leden van de CTP-bestuursvergadering;";

(g)in lid†2 wordt punt†c) vervangen door:

"(c) de bevoegde autoriteiten die verantwoordelijk zijn voor het toezicht op de clearingleden van de CTP die gevestigd zijn in de drie lidstaten met de grootste bijdragen in het in artikel†42 bedoelde wanbetalingsfonds van de CTP, op geaggregeerde basis gedurende een periode van ťťn jaar, met inbegrip van, in voorkomend geval, de ECB overeenkomstig Verordening (EU) nr.†1024/2013 van de Raad 54 ;";

4. in artikel†19 wordt lid†3 vervangen door:

"3. Het meerderheidsadvies van het college wordt met gewone meerderheid van de leden vastgesteld.

Voor colleges met ten hoogste twaalf leden hebben ten hoogste twee collegeleden die tot dezelfde lidstaat behoren stemrecht, en heeft elk lid met stemrecht ťťn stem. Voor colleges met mťťr dan twaalf leden hebben ten hoogste drie leden die tot dezelfde lidstaat behoren stemrecht, en heeft elk lid met stemrecht ťťn stem.

Indien de ECB een lid van het college is overeenkomstig artikel†18, lid†2, onder a), c) en h), heeft zij het volgende aantal stemmen:

(i) ten hoogste twee stemmen in colleges tot en met twaalf leden;

(iii) ten hoogste drie stemmen in colleges met meer dan met twaalf leden.

De vertegenwoordiger van de Commissie is niet-stemgerechtigd lid. De overige permanente leden van de CTP-bestuursvergadering hebben elk ťťn stem.";

5. in artikel†20 wordt lid†6 vervangen door:

"6. De bevoegde autoriteit van de CTP zendt aan ESMA en de leden van het college haar omstandig gemotiveerde ontwerpbesluit toe, waarin rekening wordt gehouden met de voorbehouden van de leden van het college.";

6. artikel†21 wordt als volgt gewijzigd:

(h)lid†1 wordt vervangen door:

"1. Onverminderd de rol van het college, toetsen de in artikel 22†bedoelde bevoegde autoriteiten, in samenwerking met ESMA, de regelingen, strategieŽn, procedures en mechanismen die CTP's met het oog op deze verordening hebben ingevoerd, en evalueren zij de risico's waaraan CTPís zijn blootgesteld of mogelijkerwijs worden blootgesteld.";

(i)lid†3 wordt vervangen door:

"3. ESMA stelt de frequentie en de grondigheid van de in lid†1 bedoelde toetsing en evaluatie vast met inachtneming van de omvang, het systeembelang, de aard, de schaal en de complexiteit van de activiteiten van de betrokken CTP's. De toetsing en de evaluatie worden ten minste eenmaal per jaar bijgewerkt.

De CTP's worden onderworpen aan inspecties ter plaatse. Personeelsleden van ESMA worden uitgenodigd om aan deze inspecties ter plaatse deel te nemen.

De bevoegde autoriteit deelt ESMA alle informatie mee die zij van de CTP's ontvangt, en vraagt bij de relevante CTP alle door ESMA gewenste informatie op die zij niet kan verstrekken.";

7. in titel†III worden in hoofdstuk†2 de volgende artikelen†21†bis, 21†ter en 21†quater ingevoegd:

"Artikel 21 - bis Voorbereiding van ontwerpbesluiten

1. De bevoegde autoriteiten bereiden ontwerpbesluiten voor en dienen die bij ESMA ter goedkeuring in alvorens een van de volgende besluiten vast te stellen:

(a) besluiten vastgesteld overeenkomstig de artikelen†7, 8, 14, 15, 16, 20, 21, 30, 31, 35, 49 en†54 van deze verordening en de artikelen†35 en†36 van Verordening (EU) nr.†600/2014;

(b) alle besluiten die worden vastgesteld bij het vervullen van hun taken die voortvloeien uit de in artikel†16 en de titels†IV en†V bedoelde vereisten.

2. De bevoegde autoriteiten bereiden ontwerpbesluiten voor en dienen die bij de in artikel†18, lid†2, onder†h), bedoelde centrale banken van uitgifte in alvorens een besluit overeenkomstig de artikelen†14, 15, 20, 44, 46, 50 en†54 vast te stellen.

De bevoegde autoriteiten verkrijgen overeenkomstig artikel†21, onder†b), de toestemming van de in de eerste alinea bedoelde centrale banken van uitgifte met betrekking tot alle aspecten van die besluiten die verband houden met de uitvoering van hun taken op het gebied van monetair beleid.

3. ESMA zendt de bevoegde autoriteiten alle relevante informatie toe die kan leiden tot de vaststelling van een in lid†1 bedoeld besluit, en kan verzoeken om specifieke toezichtmaatregelen, met inbegrip van intrekking van de vergunning. De bevoegde autoriteiten houden ESMA op de hoogte van alle volgende genomen of niet-genomen maatregelen.

4. Voor de toepassing van lid†1 wordt de toestemming van ESMA geacht te zijn gegeven tenzij zij wijzigingen voorstelt van of bezwaar maakt tegen het ontwerpbesluit binnen een termijn van ten hoogste 15†kalenderdagen nadat zij van dat ontwerpbesluit in kennis is gesteld. Indien ESMA wijzigingen voorstelt van of bezwaar maakt tegen een ontwerpbesluit, geeft zij schriftelijk de volledige en gedetailleerde redenen op.

5. Indien ESMA wijzigingen voorstelt, mag de bevoegde autoriteit het besluit slechts vaststellen zoals door ESMA gewijzigd.

Wanneer ESMA bezwaar maakt tegen een definitief ontwerpbesluit, stelt de bevoegde autoriteit dat besluit niet vast.

6. Wanneer de bevoegde autoriteit het oneens is met de voorgestelde wijziging of het bezwaar van ESMA, kan zij binnen een termijn van vijf dagen een met redenen omkleed verzoek indienen bij de in artikel†6, lid†1, van Verordening (EU) nr.†1095/2010 bedoelde raad van toezichthouders, met het oog op beoordeling van die wijziging of dat bezwaar. De raad van toezichthouders bekrachtigt de bezwaren of wijzigingen van ESMA, of wijst die af, binnen een termijn van tien dagen te rekenen vanaf dat verzoek en lid†5 is dienovereenkomstig van toepassing.

7. Onverminderd de bevoegdheden van de Commissie op grond van artikel†258 VWEU, kan ESMA een tot een financiŽlemarktdeelnemer gericht besluit vaststellen op grond waarvan die financiŽlemarktdeelnemer de nodige maatregelen moet nemen om te voldoen aan zijn verplichtingen op grond van het Unierecht, met inbegrip van de stopzetting van zijn praktijken in de volgende gevallen:

(a) indien een bevoegde autoriteit niet voldoet aan lid†5 ingeval ESMA bezwaar heeft gemaakt tegen een definitief ontwerpbesluit of wijzigingen daarvan heeft voorgesteld;

(b) indien een bevoegde autoriteit na een verzoek van ESMA overeenkomstig lid†3 nalaat de gevraagde maatregelen te nemen binnen een redelijke termijn en die nalatigheid ertoe leidt dat een financiŽlemarktdeelnemer inbreuk maakt op de toepasselijke vereisten in de titels†IV en†V van deze verordening.

Op grond van de eerste alinea vastgestelde besluiten hebben voorrang op eerdere besluiten die door de bevoegde autoriteiten over dezelfde aangelegenheid zijn vastgesteld.

Artikel 21 - ter Toestemming van de centrale bank van uitgifte

1. De in artikel†21†bis, lid†2, bedoelde toestemming wordt geacht te zijn gegeven tenzij de centrale bank van uitgifte wijzigingen voorstelt van of bezwaar maakt tegen het ontwerpbesluit binnen een termijn van ten hoogste 15†kalenderdagen na de indiening ervan. Indien de centrale bank van uitgifte wijzigingen voorstelt van of bezwaar maakt tegen een ontwerpbesluit, geeft zij schriftelijk de volledige en gedetailleerde redenen op.

Indien ESMA overeenkomstig artikel†21†bis, lid†4, wijzigingen heeft voorgesteld van de ontwerpbesluiten die overeenkomstig de artikelen†14, 15, 20 en†54 moeten worden vastgesteld, dient zij die ook in bij de centrale bank van uitgifte. In dat geval wordt de in de eerste alinea bedoelde termijn met vijf dagen verlengd.

2. Indien de centrale bank van uitgifte wijzigingen voorstelt, mag de bevoegde autoriteit het besluit alleen vaststellen zoals gewijzigd door die centrale bank van uitgifte.

Indien de centrale bank van uitgifte bezwaar maakt tegen een ontwerpbesluit, stelt de bevoegde autoriteit dat besluit niet vast.

Artikel 21 - quater Vergoedingen

1. CTP's betalen de volgende vergoedingen:

(a) vergoedingen voor in artikel†17 bedoelde vergunningsaanvragen;

(b) vergoedingen voor in artikel†25 bedoelde erkenningsaanvragen;

(c) jaarlijkse vergoedingen voor de taken van ESMA overeenkomstig deze verordening.

2. De Commissie stelt overeenkomstig artikel†82 een gedelegeerde handeling vast ter nadere bepaling van de soorten vergoedingen, de aangelegenheden waarvoor een vergoeding moet worden betaald, de hoogte van de vergoedingen en de wijze waarop deze moeten worden betaald door de volgende entiteiten:

(a) in de Unie gevestigde CTP's die over een vergunning beschikken of een vergunningsaanvraag hebben ingediend;

(b) in een derde land gevestigde CTP's die overeenkomstig artikel†25, lid†2, erkend zijn;

(c) in een derde land gevestigde CTP's die overeenkomstig artikel†25, lid†2†ter, erkend zijn.";

8. artikel†24 wordt vervangen door:


"De bevoegde autoriteit van de CTP of enige andere autoriteit informeert ESMA, het college, de relevante leden van het ESCB en andere relevante autoriteiten zonder onnodige vertraging over elke met een CTP verband houdende noodsituatie, waaronder ontwikkelingen op de financiŽle markten die een negatief effect kunnen hebben op de marktliquiditeit, de doorwerking van het monetaire beleid, de goede werking van betaalsystemen en de stabiliteit van het financiŽle stelsel in een lidstaat waar de CTP of een van de clearingleden ervan is gevestigd.";

9. artikel†25 wordt als volgt gewijzigd:

(j)in lid†2 wordt het volgende punt†e) toegevoegd:

"(e) de CTP is overeenkomstig lid†2†bis aangewezen als niet systeemrelevant of waarschijnlijk niet systeemrelevant in de toekomst (tier†1-CTP).";

(k)de volgende leden†2†bis, 2†ter en 2†quater worden ingevoegd:

"2†bis. ESMA bepaalt of een CTP systeemrelevant of waarschijnlijk systeemrelevant in de toekomst is voor de financiŽle stabiliteit van de Unie of voor een of meer van haar lidstaten (tier†2-CTP), waarbij zij rekening houdt met alle volgende criteria:

(a) de aard, de omvang en de complexiteit van de activiteiten van de CTP, met inbegrip van de waarde in geaggregeerde termen en in elke valuta van de Unie van de door de CTP geclearde transacties, of de geaggregeerde blootstelling van de CTP die clearingactiviteiten verricht, aan haar tegenpartijen;

(b) het effect dat het faillissement of een verstoring van de CTP zou hebben op de financiŽle markten, financiŽle instellingen, of het ruimere financiŽle stelsel, of op de financiŽle stabiliteit van de Unie of op een of meer van haar lidstaten;

(c) de structuur van het clearinglidmaatschap van de CTP;

(d) de betrekkingen, onderlinge afhankelijkheden of andere interacties van de CTP met andere financiŽlemarktinfrastructuren, andere financiŽle instellingen en het ruimere financiŽle stelsel.

De Commissie stelt binnen [zes maanden te rekenen vanaf de inwerkingtreding van deze verordening] overeenkomstig artikel†82 een gedelegeerde handeling vast om de in de eerste alinea vastgestelde criteria nader te bepalen.

2 ter. Indien ESMA overeenkomstig lid†2†bis vaststelt dat een CTP systeemrelevant is of waarschijnlijk systeemrelevant zal worden (tier†2-CTP), mag zij die CTP alleen erkennen indien naast de in artikel†25, lid†2, onder a), b), c) en†d), bedoelde voorwaarden de volgende voorwaarden vervuld zijn:

(a) de CTP voldoet op het ogenblik van erkenning en daarna doorlopend aan de vereisten die in artikel†16 en in de titels†IV en†V zijn vastgesteld. ESMA houdt rekening, overeenkomstig artikel†25†bis, lid†2, met de mate waarin de conformiteit van een CTP met die vereisten blijkt uit de conformiteit van de CTP met vergelijkbare vereisten die in het derde land van toepassing zijn;

(b) na de in lid†3, onder†f), bedoelde raadpleging hebben de daarin bedoelde centrale banken van uitgifte ESMA schriftelijk bevestigd, binnen een termijn van 180†dagen na de indiening van een aanvraag, dat de CTP voldoet aan alle vereisten die door die centrale banken van uitgifte zijn opgelegd in de uitvoering van hun taken op het gebied van monetair beleid. Indien de relevante centrale bank van uitgifte ESMA niet schriftelijk heeft geantwoord binnen de termijn, mag ESMA ervan uitgaan dat deze voorwaarde vervuld is;

(c) de CTP heeft ESMA haar onvoorwaardelijke schriftelijke toestemming gegeven, ondertekend door de wettelijke vertegenwoordiger van de CTP, om binnen een termijn van 72†uur na een verzoek in die zin van ESMA alle documenten, registers, informatie en gegevens te verstrekken waarover de CTP op dat ogenblik beschikt, en waarbij ESMA toegang wordt verleend tot alle bedrijfsruimten van de CTP, alsook een met redenen omkleed juridisch advies van een onafhankelijke juridische deskundige waarin wordt bevestigd dat de gegeven toestemming geldig is en op grond van de toepasselijke wetten afdwingbaar is;

(d) de CTP heeft alle nodige maatregelen en procedures ingevoerd om ervoor te zorgen dat de onder†a) en†c) vastgestelde vereisten daadwerkelijk worden nageleefd;

(e) de Commissie heeft geen uitvoeringshandeling vastgesteld overeenkomstig lid†2†quater.

2 quater. In overeenstemming met de relevante centrale banken van uitgifte en in verhouding tot de mate van systeembelang van een CTP overeenkomstig lid†2†bis, kan ESMA concluderen dat een CTP van zodanig aanzienlijk systeembelang is dat de naleving van de in lid†2†ter vastgestelde voorwaarden niet voldoende de financiŽle stabiliteit van de Unie of een of meer van haar lidstaten garandeert, en dat die CTP dus niet mag worden erkend. In een dergelijk geval beveelt ESMA aan dat de Commissie een uitvoeringshandeling vaststelt waarin wordt bevestigd dat die CTP niet mag worden erkend overeenkomstig lid†2†ter.

Na indiening van de in de eerste alinea bedoelde aanbeveling kan de Commissie een uitvoeringshandeling vaststellen waarin wordt verklaard dat die CTP niet mag worden erkend overeenkomstig lid†2†ter, en dat zij slechts clearingdiensten in de Unie mag aanbieden nadat haar overeenkomstig artikel†14 een vergunning is verleend.";

(l)lid†5 wordt vervangen door:

"5. ESMA toetst, na raadpleging van de in lid†3 bedoelde autoriteiten en entiteiten, de erkenning van een in een derde land gevestigde CTP in het geval dat die CTP het bereik van haar activiteiten en diensten in de Unie heeft uitgebreid, en in elk geval ten minste om de twee jaar. Die toetsing geschiedt overeenkomstig de leden†2, 3 en†4.";

(m)lid†6 wordt vervangen door:

"6. De Commissie kan op grond van artikel†5 van Verordening (EU) nr.†182/2011 een uitvoeringshandeling vaststellen, waarin het volgende wordt bepaald:

(a) het rechts- en het toezichtskader van een derde land waarborgt dat CTP's die in dat derde land over een vergunning beschikken, doorlopend voldoen aan wettelijk bindende vereisten die gelijkwaardig zijn aan de vereisten die in titel†IV van deze verordening zijn neergelegd;

(b) die CTP's zijn doorlopend onderworpen aan daadwerkelijk toezicht en daadwerkelijke handhaving in dat derde land;

(c) het rechtskader van dat derde land voorziet in een doeltreffend gelijkwaardig systeem voor de erkenning van CTP's waaraan uit hoofde van rechtsstelsels van derde landen een vergunning is verleend.

De Commissie kan de toepassing van de in de eerste alinea bedoelde uitvoeringshandeling doen afhangen van de doorlopende daadwerkelijke naleving door een derde land van alle daarin vastgestelde vereisten, en van het feit dat ESMA haar verantwoordelijkheden met betrekking tot in derde landen gevestigde CTP's die overeenkomstig de leden†2 en 2†ter erkend zijn, of met betrekking tot de in lid†6†ter bedoelde monitoring daadwerkelijk kan uitoefenen, onder meer door de in lid†7 bedoelde samenwerkingsovereenkomsten overeen te komen en toe te passen.";

(n)de volgende leden 6†bis en 6†ter worden ingevoegd:

"6 bis. De Commissie kan overeenkomstig artikel†82 een gedelegeerde handeling vaststellen om de in lid†6, onder†a), b) en†c), bedoelde criteria nader te bepalen.

6 ter. ESMA monitort de ontwikkelingen op het gebied van regelgeving en toezicht in derde landen waarvoor overeenkomstig lid†6 uitvoeringshandelingen zijn vastgesteld.

Indien ESMA in die derde landen ontwikkelingen op het gebied van regelgeving of toezicht vaststelt die van invloed kunnen zijn op de financiŽle stabiliteit van de Unie of van een of meer van haar lidstaten, informeert zij de Commissie vertrouwelijk en onverwijld.

ESMA dient jaarlijks bij de Commissie een vertrouwelijk verslag in over de ontwikkelingen op het gebied van regelgeving en toezicht in de in de eerste alinea bedoelde derde landen.";

(o)de eerste zin van lid†7 wordt vervangen door:

"7. ESMA sluit doeltreffende samenwerkingsovereenkomsten met de betrokken bevoegde autoriteiten van derde landen waarvan het rechts- en het toezichtskader overeenkomstig lid†6 gelijkwaardig is bevonden aan deze verordening.";

(p)in lid†7 wordt het volgende punt†e) toegevoegd:

"(d) de procedures voor de coŲrdinatie van toezichtsactiviteiten, met inbegrip van de overeenkomst met autoriteiten van derde landen om onderzoeken en inspecties ter plaatse overeenkomstig artikel†25†quinquies respectievelijk artikel†25†sexies mogelijk te maken;

(e) de procedures die nodig zijn voor de doeltreffende monitoring van ontwikkelingen op het gebied van regelgeving en toezicht in een derde land.";

10. de volgende artikelen 25†bis, 25†ter, 25†quater, 25†quinquies, 25†sexies, 25†septies, 25†octies, 25†nonies, 25†decies, 25†undecies, 25†duodecies, 25†terdecies, 25†quaterdecies en 25†quindecies worden ingevoegd:

"Artikel 25 - bis Vergelijkbare conformiteit

1. De in artikel†25, lid†2†ter, onder†a), bedoelde CTP kan een met redenen omkleed verzoek indienen dat ESMA haar vergelijkbare conformiteit met de vereisten bedoeld in artikel†25, lid†2†ter, onder†a), en vastgesteld in artikel†16 en de titels†IV en†V, beoordeelt.

2. Het in lid†1 bedoelde verzoek verstrekt de feitelijke gegevens om de vergelijkbaarheid vast te stellen en de redenen waarom de conformiteit met de in het derde land toepasselijke vereisten voldoet aan de vereisten die in artikel†16 en de titels†IV en†V zijn vastgesteld.

3. Om ervoor te zorgen dat bij de in lid†1 bedoelde beoordeling daadwerkelijk rekening wordt gehouden met de regelgevingsdoelstellingen van de vereisten die in artikel†16 en de titels†IV en†V zijn vastgesteld, en de belangen van de Unie als geheel, stelt de Commissie een gedelegeerde handeling vast waarin het volgende nader wordt bepaald:

(a) de minimumelementen die bij de toepassing van lid†1 moeten worden beoordeeld;

(b) de modaliteiten en voorwaarden om de beoordeling te verrichten.

De Commissie stelt de in de eerste alinea bedoelde gedelegeerde handeling vast overeenkomstig artikel†82.

Artikel 25 - ter Doorlopende conformiteit met de voorwaarden van erkenning

1. ESMA is verantwoordelijk voor het vervullen van de taken die uit deze verordening voortvloeien op het gebied van het doorlopende toezicht op de conformiteit van erkende tier†2-CTP's met de in artikel†25, lid†2†ter, onder†a), bedoelde vereisten.

ESMA verlangt voor elke tier†2-CTP ten minste jaarlijks bevestiging dat de in artikel†25, lid†2†ter, onder†a), b), c), d) en†e), bedoelde vereisten nog altijd vervuld zijn.

Indien een in artikel†18, lid†2, onder†h), bedoelde centrale bank van uitgifte van oordeel is dat een tier†2-CTP niet langer voldoet aan de in artikel†25, lid†2†ter, onder†b), bedoelde voorwaarde, stelt zij ESMA onmiddellijk daarvan in kennis.

2. ESMA bereidt ontwerpbesluiten voor en dient die bij de in artikel†18, lid†2, onder†h), bedoelde centrale bank van uitgifte in alvorens een besluit overeenkomstig de artikelen†41, 44, 46, 50 en†54 vast te stellen.

ESMA verkrijgt overeenkomstig dit lid de toestemming van de betrokken centrale bank van uitgifte wat betreft alle aspecten van die besluiten die verband houden met de uitvoering van hun taken op het gebied van monetair beleid. De toestemming van de in de tweede alinea bedoelde centrale bank van uitgifte wordt geacht te zijn gegeven tenzij zij wijzigingen voorstelt van of bezwaar maakt tegen het ontwerpbesluit binnen een termijn van ten hoogste 15†kalenderdagen nadat zij van dat ontwerpbesluit in kennis is gesteld. Indien de centrale bank van uitgifte wijzigingen voorstelt van of bezwaar maakt tegen een ontwerpbesluit, geeft zij schriftelijk de volledige en gedetailleerde redenen op.

Indien de centrale bank van uitgifte bezwaar maakt tegen een ontwerpbesluit, stelt ESMA dat besluit niet vast. Indien de centrale bank van uitgifte wijzigingen voorstelt, mag ESMA het besluit alleen vaststellen zoals gewijzigd door die centrale bank van uitgifte.

3. ESMA verricht overeenkomstig artikel†32, lid†2, van Verordening (EU)†nr.†1095/2010 beoordelingen van de vraag in hoeverre erkende CTP's bestand zijn tegen ongunstige marktontwikkelingen.

Artikel 25 - quater Verzoek om informatie

1. ESMA kan middels een eenvoudig verzoek of bij besluit bij erkende CTP's en gelieerde derden waaraan die CTP's operationele functies of activiteiten hebben uitbesteed, alle informatie opvragen die zij voor het vervullen van de haar krachtens deze verordening opgelegde taken nodig heeft.

2. Bij het toezenden van een eenvoudig verzoek om informatie op grond van lid†1 vermeldt ESMA al het volgende:

(a) de verwijzing naar dit artikel als de rechtsgrondslag voor het verzoek;

(b) de reden van het verzoek;

(c) de gewenste informatie;

(d) de termijn om de informatie te verstrekken;

(e) de mededeling aan de aangezochte persoon dat deze niet verplicht is de informatie te verstrekken maar dat, als er vrijwillig op het verzoek wordt ingegaan, de verstrekte informatie niet onjuist en misleidend mag zijn; en

(f) de geldboete die overeenkomstig artikel†25†octies in combinatie met bijlage†III, punt†V, onder†a), wordt opgelegd indien de antwoorden op vragen onjuist of misleidend zijn.

3. Indien bij besluit wordt vereist dat de in lid†1 bedoelde informatie wordt verstrekt, vermeldt ESMA al het volgende:

(a) de verwijzing naar dit artikel als de rechtsgrondslag voor het verzoek;

(b) de reden van het verzoek;

(c) de gewenste informatie;

(d) de termijn om de informatie te verstrekken;

(e) de dwangsom die overeenkomstig artikel 25†nonies wordt opgelegd indien de gevraagde informatie niet volledig wordt verstrekt;

(f) de geldboete die overeenkomstig artikel†25†octies in combinatie met bijlage†III, punt†V, onder†a), wordt opgelegd indien de antwoorden op vragen onjuist of misleidend zijn; en

(g) het recht tegen het besluit bezwaar aan te tekenen bij de bezwaarcommissie van ESMA en het recht op beroep bij het Hof van Justitie van de Europese Unie ("Hof van Justitie") tegen het besluit overeenkomstig de artikelen†60 en†61 van Verordening†(EU) nr.†1095/2010.

4. De in lid†1 bedoelde personen of hun vertegenwoordigers en, in het geval van rechtspersonen of verenigingen zonder rechtspersoonlijkheid, de krachtens de wet of hun statuten tot vertegenwoordiging bevoegde personen verstrekken de gevraagde informatie. Naar behoren gemachtigde advocaten kunnen namens hun cliŽnten de gevraagde informatie verstrekken. De cliŽnten blijven volledig verantwoordelijk indien de verstrekte informatie onvolledig, onjuist of misleidend is.

5. ESMA zendt onverwijld een kopie van het eenvoudig verzoek of van haar besluit aan de bevoegde autoriteit van het betrokken derde land waar de in lid†1 bedoelde door het verzoek om informatie betroffen personen woonachtig of gevestigd zijn.

Artikel 25 - quinquies Algemene onderzoeken

1. Om haar taken krachtens deze verordening te vervullen, kan ESMA de nodige onderzoeken naar tier†2-CTP's verrichten. In dit verband zijn de functionarissen van ESMA en andere door ESMA gemachtigde personen bevoegd:

(a) alle vastleggingen, gegevens, procedures en ander materiaal te onderzoeken die relevant zijn voor het vervullen van hun taken, ongeacht de aard van de informatiedrager;

(b) voor echt gewaarmerkte kopieŽn of uittreksels te maken of te verkrijgen van dergelijke vastleggingen, gegevens, procedures en ander materiaal;

(c) alle tier†2-CTP's of hun vertegenwoordigers of personeelsleden op te roepen en te verzoeken om mondelinge of schriftelijke toelichting bij feiten of documenten met betrekking tot het onderwerp en het doel van de inspectie, en de antwoorden op te tekenen;

(d) alle andere natuurlijke en rechtspersonen te horen die daarin toestemmen, om informatie betreffende het onderwerp van een onderzoek te verzamelen;

(e) overzichten van telefoon- en dataverkeer op te vragen.

2. De door ESMA ten behoeve van de in lid†1 bedoelde onderzoeken gemachtigde functionarissen en andere personen oefenen hun bevoegdheden uit na overlegging van een schriftelijke machtiging waarin het voorwerp en het doel van het onderzoek zijn vermeld. In die machtiging worden tevens de dwangsommen vermeld die overeenkomstig artikel†25†nonies worden opgelegd indien de vereiste vastleggingen, gegevens, procedures of ander materiaal of de antwoorden op aan tier†2-CTP's gestelde vragen niet of onvolledig worden verstrekt, alsmede de geldboeten die overeenkomstig artikel†25†octies in combinatie met bijlage†III, punt†V, onder†b), worden opgelegd indien de antwoorden op aan tier†2-CTP's gestelde vragen onjuist of misleidend zijn.

3. Tier†2-CTP's zijn verplicht zich aan op grond van een besluit van ESMA ingestelde onderzoeken te onderwerpen. Het besluit vermeldt het voorwerp en het doel van het onderzoek, de dwangsommen die overeenkomstig artikel†25†nonies worden opgelegd, de krachtens Verordening (EU) nr.†1095/2010 beschikbare rechtsmiddelen en het recht om bij het Hof van Justitie tegen het besluit in beroep te gaan.

4. Alvorens een tier†2-CTP van een onderzoek in kennis te stellen, brengt ESMA de bevoegde autoriteit van het betrokken derde land waar het onderzoek moet plaatsvinden op de hoogte van het onderzoek en van de identiteit van de gemachtigde personen. Die gemachtigde personen kunnen op verzoek van ESMA worden bijgestaan door functionarissen van de bevoegde autoriteit van het betrokken derde land bij het vervullen van hun taken. Functionarissen van de bevoegde autoriteit van het betrokken derde land mogen ook bij de onderzoeken aanwezig zijn. Onderzoeken overeenkomstig dit artikel worden gevoerd op voorwaarde dat de bevoegde autoriteit van het betrokken derde land daartegen geen bezwaar maakt.

5. Indien het toepasselijke nationale recht voorschrijft dat voor een van de in lid†1 bedoelde verzoeken de toestemming van een rechterlijke instantie vereist is, wordt die toestemming gevraagd. Die toestemming kan ook bij wijze van voorzorgsmaatregel worden gevraagd.

Artikel 25 - sexies Inspecties ter plaatse

1. Om haar taken krachtens deze verordening te vervullen, kan ESMA alle nodige inspecties ter plaatse in alle bedrijfsruimten van tier†2-CTP's verrichten. De betrokken centrale bank van uitgifte wordt uitgenodigd om aan dergelijke inspecties ter plaatse deel te nemen.

2. De functionarissen en andere personen die door ESMA gemachtigd zijn om een inspectie ter plaatse uit te voeren, kunnen de bedrijfsruimten of terreinen van onder het onderzoeksbesluit van ESMA vallende rechtspersonen betreden en hebben alle in artikel†25†quinquies, lid†1, bepaalde bevoegdheden. Zij zijn tevens bevoegd tot het verzegelen van alle bedrijfsruimten en boeken of vastleggingen van het bedrijf voor de duur van en voor zover nodig voor de inspectie.

3. ESMA stelt de bevoegde autoriteit van het betrokken derde land waar de inspectie moet worden verricht, voldoende tijd vůůr de inspectie hiervan in kennis. Wanneer dit voor het behoorlijk en efficiŽnt verrichten van de inspectie nodig is, kan ESMA, na de bevoegde autoriteit van het betrokken derde land daarvan op de hoogte te hebben gebracht, de inspectie ter plaatse verrichten zonder voorafgaande kennisgeving aan de CTP. Inspecties overeenkomstig dit artikel worden verricht op voorwaarde dat de bevoegde autoriteit van het betrokken derde land daartegen geen bezwaar maakt.

De functionarissen van ESMA en andere personen die door ESMA gemachtigd zijn om een inspectie ter plaatse uit te voeren, oefenen hun bevoegdheden uit onder overlegging van een schriftelijke machtiging waarin het voorwerp en het doel van de inspectie zijn vermeld alsmede de dwangsommen die overeenkomstig artikel†25†nonies worden opgelegd wanneer de betrokken personen zich niet aan het onderzoek onderwerpen.

4. Tier†2-CTP's onderwerpen zich aan bij besluit van ESMA gelaste inspecties ter plaatse. Het besluit vermeldt het voorwerp en het doel van de inspectie, de datum waarop de inspectie zal aanvangen, de dwangsommen die overeenkomstig artikel†25†nonies worden opgelegd, de krachtens Verordening (EU) nr.†1095/2010 beschikbare rechtsmiddelen en het recht om bij het Hof van Justitie tegen het besluit in beroep te gaan.

5. De functionarissen van de bevoegde autoriteit van het derde land waar de inspectie moet worden verricht, alsook door deze autoriteit gemachtigde of aangewezen personen kunnen op verzoek van ESMA de functionarissen van ESMA en andere door ESMA gemachtigde personen actief bijstand verlenen. Functionarissen van de bevoegde autoriteit van het betrokken derde land mogen eveneens bij de inspecties ter plaatse aanwezig zijn.

6. ESMA kan bevoegde autoriteiten van derde landen tevens vragen namens haar specifieke onderzoekstaken en inspecties ter plaatse uit te voeren als bedoeld in dit artikel en in artikel 25†quinquies, lid†1.

7. Als de door ESMA gemachtigde functionarissen en andere begeleidende personen vaststellen dat een persoon zich tegen een overeenkomstig dit artikel gelaste inspectie verzet, kan de bevoegde autoriteit van het derde land de nodige bijstand verlenen om hen in staat te stellen hun inspectie ter plaatse te verrichten, zo nodig door een beroep te doen op de politie of een gelijkwaardige handhavingsautoriteit.

8. Indien het toepasselijke nationale recht voorschrijft dat voor de in lid†1 bedoelde inspectie ter plaatse of voor de in lid†7 bedoelde bijstand de toestemming van een rechterlijke instantie vereist is, wordt die toestemming gevraagd. Die toestemming kan ook bij wijze van voorzorgsmaatregel worden gevraagd.

Artikel 25 - septies Procedureregels voor het nemen van toezichtmaatregelen en het opleggen van geldboeten

1. Indien ESMA bij het vervullen van haar taken krachtens deze verordening tot de bevinding komt dat er ernstige aanwijzingen zijn voor het bestaan van feiten die een of meer van de in bijlage†III vermelde inbreuken zouden kunnen vormen, wijst ESMA intern een onafhankelijke onderzoeksfunctionaris aan om de aangelegenheid te onderzoeken. De aangewezen functionaris mag niet direct of indirect betrokken zijn geweest bij de erkenning van of het toezichtproces op de betrokken CTP en vervult zijn taken onafhankelijk van ESMA.

2. De onderzoeksfunctionaris onderzoekt de vermeende inbreuken en neemt daarbij de opmerkingen van de aan het onderzoek onderworpen personen in aanmerking, waarna hij het volledige dossier met zijn bevindingen aan ESMA voorlegt.

Voor het vervullen van zijn taken kan de onderzoeksfunctionaris gebruikmaken van de bevoegdheid om informatie op te vragen overeenkomstig artikel†25†quater en om onderzoeken en inspecties ter plaatse te verrichten overeenkomstig de artikelen†25†quinquies en 25†sexies. Bij de uitoefening van die bevoegdheden houdt de onderzoeksfunctionaris zich aan het bepaalde in artikel†25†quater, lid†4.

Bij het verrichten van zijn taken heeft de onderzoeksfunctionaris toegang tot alle documenten en informatie die ESMA bij haar activiteiten vergaard heeft.

3. Na de afronding van zijn onderzoek en alvorens het dossier met zijn bevindingen aan ESMA voor te leggen, stelt de onderzoeksfunctionaris de aan het onderzoek onderworpen personen in de gelegenheid over de onderzochte punten van bezwaar te worden gehoord. De onderzoeksfunctionaris baseert zijn bevindingen alleen op de feiten ten aanzien waarvan de betrokken personen de gelegenheid hebben gehad opmerkingen te maken.

Het recht van verweer van de betrokken personen wordt in de loop van het onderzoek uit hoofde van dit artikel ten volle geŽerbiedigd.

4. Wanneer de onderzoeksfunctionaris het dossier met zijn bevindingen aan ESMA voorlegt, stelt hij de aan het onderzoek onderworpen personen in kennis van dat feit. De aan het onderzoek onderworpen personen zijn gerechtigd toegang tot het dossier te krijgen, onder voorbehoud van het rechtmatige belang van andere personen bij de bescherming van hun zakengeheimen. Het recht op toegang tot het dossier geldt niet voor vertrouwelijke informatie die derden raakt.

5. ESMA besluit op basis van het dossier met de bevindingen van de onderzoeksfunctionaris en na de aan het onderzoek onderworpen personen op hun verzoek overeenkomstig artikel†25†decies te hebben gehoord, of door de aan het onderzoek onderworpen personen al dan niet een of meer van de in bijlage†III vermelde inbreuken zijn gepleegd, en in voorkomend geval neemt zij een toezichtmaatregel overeenkomstig artikel†25† quindecies en legt zij overeenkomstig artikel†25†octies een geldboete op.

6. De onderzoeksfunctionaris neemt niet aan de beraadslagingen van ESMA deel en mengt zich in het geheel niet in het besluitvormingsproces van ESMA.

7. De Commissie stelt overeenkomstig artikel†82 bij gedelegeerde handelingen nadere procedureregels vast voor de uitoefening van de bevoegdheid tot het opleggen van geldboeten en dwangsommen, zoals bepalingen inzake het recht van verweer, termijnbepalingen en de inning van geldboeten of dwangsommen, verjaringstermijnen voor de oplegging en tenuitvoerlegging van sancties.

8. Indien ESMA bij het vervullen van haar taken krachtens deze verordening tot de bevinding komt dat er ernstige aanwijzingen zijn voor het mogelijke bestaan van strafbare feiten, verwijst zij de zaak voor onderzoek en mogelijke strafrechtelijke vervolging door naar de bevoegde instanties. Bovendien ziet ESMA af van het opleggen van geldboeten of dwangsommen wanneer een eerdere vrijspraak of veroordeling in een krachtens het nationale recht gevoerde strafprocedure wegens dezelfde feiten of in wezen gelijkaardige feiten reeds in kracht van gewijsde is gegaan.

Artikel 25 - octies Geldboeten

1. Indien ESMA overeenkomstig artikel†25†septies, lid†5, tot de bevinding komt dat een CTP, opzettelijk of uit onachtzaamheid, een van de in bijlage†III vermelde inbreuken heeft gepleegd, legt zij bij besluit een geldboete op overeenkomstig lid†2 van dit artikel.

Een inbreuk door een CTP wordt geacht opzettelijk te zijn gepleegd, indien ESMA objectieve elementen vindt die erop wijzen dat de CTP of het hoger management van de CTP doelbewust handelde om de inbreuk te plegen.

2. De basisbedragen van de in lid†1 bedoelde geldboeten zijn tot tweemaal het bedrag van de verkregen winst of het vermeden verlies dankzij de overtreding, wanneer die kunnen worden vastgesteld, of tot 10†% van de totale jaaromzet, zoals omschreven in het desbetreffende Unierecht, over het voorgaande boekjaar van een rechtspersoon.

3. De in lid†2 vermelde basisbedragen worden zo nodig onder inaanmerkingneming van verzwarende of verzachtende factoren met de in bijlage†IV bepaalde coŽfficiŽnten aangepast.

De desbetreffende verzwarende coŽfficiŽnten worden ťťn voor ťťn op het basisbedrag toegepast. Indien er meer dan ťťn verzwarende coŽfficiŽnt van toepassing is, wordt het verschil tussen het basisbedrag en het bedrag dat uit de toepassing van elke afzonderlijke verzwarende coŽfficiŽnt resulteert, aan het basisbedrag toegevoegd.

De desbetreffende verzachtende coŽfficiŽnten worden ťťn voor ťťn op het basisbedrag toegepast. Indien er meer dan ťťn verzachtende coŽfficiŽnt van toepassing is, wordt het verschil tussen het basisbedrag en het bedrag dat uit de toepassing van elke afzonderlijke verzachtende coŽfficiŽnt resulteert, van het basisbedrag afgetrokken.

4. Niettegenstaande de leden†2 en†3 mag de geldboete niet meer bedragen dan 20†% van de jaaromzet van de betrokken CTP over het voorgaande boekjaar, maar is, wanneer de CTP direct of indirect financieel voordeel heeft gehad bij de inbreuk, het bedrag van de geldboete ten minste gelijk aan dat voordeel.

Indien een handeling of verzuim van een CTP meer dan ťťn van de in bijlage†III vermelde inbreuken vormt, wordt alleen de hoogste overeenkomstig de leden†2 en†3 met betrekking tot een van die inbreuken berekende geldboete toegepast.

Artikel 25 - nonies Dwangsommen

1. ESMA legt, bij besluit, dwangsommen op teneinde:

(a) een tier†2-CTP ertoe te dwingen een einde te maken aan een inbreuk, overeenkomstig een uit hoofde van artikel†25†quindecies, lid†1, onder†a), genomen besluit;

(b) een in artikel 25†ter, lid 1, bedoelde persoon ertoe te dwingen de volledige informatie te verstrekken die bij een besluit uit hoofde van artikel 25†ter wordt verlangd;

(c) een tier†2-CTP ertoe te dwingen:

i) zich aan een onderzoek te onderwerpen en in het bijzonder volledige vastleggingen, gegevens, procedures of ander vereist materiaal te verstrekken en andere informatie aan te vullen en te verbeteren die in het kader van een bij een besluit uit hoofde van artikel†25†quinquies ingesteld onderzoek is verstrekt; of

ii) zich aan een bij een besluit uit hoofde van artikel†25†sexies gelaste inspectie ter plaatse te onderwerpen.

2. Een dwangsom is doeltreffend en proportioneel. De dwangsom wordt opgelegd voor elke dag van vertraging.

3. Niettegenstaande lid 2 bedraagt de dwangsom 3†% van de gemiddelde dagomzet in het voorgaande boekjaar of, voor natuurlijke personen, 2†% van hun gemiddelde inkomsten per dag in het voorgaande kalenderjaar. De dwangsom wordt berekend vanaf de in het besluit tot oplegging van een dwangsom bepaalde datum.

4. Een dwangsom wordt opgelegd voor een termijn van maximaal zes maanden na de kennisgeving van het besluit van ESMA. Na het verstrijken van de termijn herbeziet ESMA de maatregel.

Artikel 25 - decies Horen van de betrokken personen

1. Alvorens een besluit betreffende een boete of een dwangsom op grond van de artikelen†25†octies en 25†nonies te nemen, stelt ESMA de personen die aan een procedure worden onderworpen in de gelegenheid te worden gehoord met betrekking tot haar bevindingen. ESMA baseert haar besluiten slechts op bevindingen waarover de aan de procedure onderworpen personen in de gelegenheid zijn gesteld hun opmerkingen te maken.

2. Het recht van verweer van de aan de procedure onderworpen personen wordt tijdens de procedure ten volle geŽerbiedigd. Zij zijn gerechtigd toegang tot het dossier van ESMA te krijgen, onder voorbehoud van het rechtmatige belang van andere personen bij de bescherming van hun zakengeheimen. Het recht van toegang tot het dossier is niet van toepassing op vertrouwelijke informatie of interne documenten van ESMA.

Artikel 25 - undecies Openbaarmaking, aard, tenuitvoerlegging en toewijzing van de geldboeten en dwangsommen

1. ESMA maakt alle overeenkomstig de artikelen†25†octies en 25†nonies opgelegde geldboeten en dwangsommen openbaar, tenzij die openbaarmaking de financiŽle markten ernstig in gevaar zou brengen of onevenredige schade zou toebrengen aan de betrokken partijen. Deze openbaarmaking behelst geen persoonsgegevens in de zin van Verordening (EG) nr.†45/2001.

2. Overeenkomstig de artikelen 25†octies en 25†nonies opgelegde geldboeten en dwangsommen hebben een administratief karakter.

3. Indien ESMA besluit geen geldboeten of dwangsommen op te leggen, brengt zij het Europees Parlement, de Raad, de Commissie en de bevoegde autoriteiten van het betrokken derde land hiervan op de hoogte onder vermelding van de redenen voor haar besluit.

4. De overeenkomstig de artikelen 25†octies en 25†nonies genomen besluiten tot oplegging van geldboeten en dwangsommen vormen executoriale titel.

De tenuitvoerlegging geschiedt volgens de bepalingen van burgerlijke rechtsvordering die van kracht zijn in de lidstaat of het derde land op het grondgebied waarvan zij plaatsvindt.

5. De bedragen van de geldboeten en dwangsommen worden toegewezen aan de algemene begroting van de Europese Unie.

Artikel 25 - duodecies Toetsing door het Hof van Justitie

Het Hof van Justitie heeft volledige rechtsbevoegdheid om besluiten waarbij ESMA een geldboete of een dwangsom heeft opgelegd, te toetsen. Het kan de opgelegde geldboete of dwangsom intrekken, verlagen of verhogen.

Artikel 25 - terdecies Wijzigingen van bijlage IV

Om rekening te houden met ontwikkelingen op de financiŽle markten, is de Commissie bevoegd overeenkomstig artikel†82 gedelegeerde handelingen vast te stellen met betrekking tot maatregelen tot wijziging van bijlage†IV.

Artikel 25 - quaterdecies Intrekking van de erkenning

1. Onverminderd artikel†25†quindecies en met inachtneming van de volgende leden, trekt ESMA een overeenkomstig artikel†25 vastgesteld erkenningsbesluit in, wanneer:

(a) de betrokken CTP binnen zes maanden geen gebruik maakt van de erkenning, uitdrukkelijk afstand van de vergunning doet of sinds meer dan zes maanden haar diensten of activiteiten heeft gestaakt;

(b) de betrokken CTP de erkenning heeft verkregen door middel van valse verklaringen of op enige andere onregelmatige wijze;

(c) de betrokken CTP niet langer aan de voorwaarden voor erkenning overeenkomstig artikel†25, lid†2†ter, voldoet;

(d) de in artikel†25, lid†6, bedoelde uitvoeringshandeling is ingetrokken of geschorst, of aan een van de daaraan verbonden voorwaarden niet langer is voldaan.

ESMA kan de intrekking van de erkenning beperken tot een bepaalde dienst, activiteit of klasse financiŽle instrumenten.

Bij de vaststelling van de datum van inwerkingtreding van het besluit tot intrekking van de erkenning tracht ESMA de verstoring van de markten zo beperkt mogelijk te houden.

2. Wanneer ESMA van oordeel is dat het in lid†1, onder†c), bedoelde criterium is vervuld met betrekking tot een CTP, brengt zij die CTP en de bevoegde autoriteiten van het betrokken derde land daarvan op de hoogte voordat zij een erkenningsbesluit intrekt, en vraagt zij dat binnen een vastgestelde termijn van ten hoogste drie maanden passende maatregelen worden genomen om de situatie te verhelpen.

Indien ESMA vaststelt dat binnen de vastgestelde termijn geen maatregelen zijn genomen of dat de genomen maatregelen niet passend zijn, trekt zij de erkenning in.

3. ESMA stelt de bevoegde autoriteit van het betrokken derde land zonder onnodige vertraging in kennis van een besluit tot intrekking van de erkenning van een erkende CTP.

4. Een in artikel†25, lid†3, bedoelde autoriteit die van oordeel is dat aan een van de in lid†1 bedoelde voorwaarden voldaan is, kan ESMA verzoeken om te onderzoeken of aan de voorwaarden voor de intrekking van de erkenning van een erkende CTP voldaan is. Indien ESMA besluit de erkenning van de betrokken erkende CTP niet in te trekken, motiveert zij dit besluit omstandig aan de verzoekende autoriteit.

Artikel 25 - quindecies Toezichtmaatregelen

1. Indien ESMA overeenkomstig artikel†25†septies, lid†5, tot de bevinding komt dat een tier†2-CTP een van de in bijlage†III vermelde inbreuken heeft gepleegd, neemt zij een of meer van de volgende besluiten:

(a) het verzoek aan de CTP om een einde te maken aan de inbreuk;

(b) het opleggen van geldboeten krachtens artikel†25†octies;

(c) het uitgeven van bekendmakingen aan het publiek;

(d) de intrekking van de erkenning van een CTP op grond van artikel†25†quaterdecies.

2. Bij het nemen van de in lid†1 bedoelde besluiten houdt ESMA rekening met de aard en de ernst van de inbreuk en neemt daarbij de volgende criteria in aanmerking:

(a) de duur en frequentie van de inbreuk;

(b) of de inbreuk ernstige of systeemzwakheden binnen de procedures van de CTP of in haar managementsystemen of interne controlemechanismen aan het licht heeft gebracht;

(c) of financiŽle criminaliteit veroorzaakt of gefaciliteerd is dan wel op enige andere wijze toe te schrijven is aan de inbreuk;

(d) of de inbreuk opzettelijk of uit onachtzaamheid is gepleegd.

3. Zonder onnodige vertraging stelt ESMA de betrokken CTP in kennis van alle besluiten die op grond van lid†1 zijn vastgesteld, en deelt zij die besluiten mee aan de bevoegde autoriteiten van het betrokken derde land en aan de Commissie. Zij maakt dergelijke besluiten publiekelijk bekend op haar website binnen tien werkdagen vanaf de datum waarop de besluiten zijn vastgesteld.

Bij de openbaarmaking van een besluit als bedoeld in de eerste alinea vermeldt ESMA tevens dat de betrokken CTP bezwaar kan aantekenen tegen het besluit evenals, in voorkomend geval, dat een dergelijk bezwaar is aangetekend, daarbij vermeldend dat het bezwaar evenwel geen schorsende werking heeft, alsook dat de bezwaarcommissie van ESMA overeenkomstig artikel†60, lid†3, van Verordening (EU) nr.†1095/2010 de toepassing van het bestreden besluit kan opschorten.";

11. artikel†49 wordt als volgt gewijzigd:

(q)lid†1 wordt vervangen door:

"1. Een CTP toetst regelmatig de modellen en parameters die zij heeft vastgesteld om haar marginvereisten, bijdragen in het wanbetalingsfonds en zekerheidsvereisten te berekenen, alsook haar andere mechanismen voor risicobeheersing. Zij onderwerpt haar modellen aan strenge stresstests om hun veerkracht te testen in extreme maar plausibele marktomstandigheden, en voert backtests uit om de betrouwbaarheid van de vastgestelde methode te beoordelen. De CTP verkrijgt onafhankelijke validatie, brengt haar bevoegde autoriteit en ESMA op de hoogte van de resultaten van de uitgevoerde tests en verkrijgt de validatie van de bevoegde autoriteit overeenkomstig lid†1†bis alvorens aanmerkelijke wijzigingen van de modellen en parameters mogen worden vastgesteld.

De vastgestelde modellen en parameters, met inbegrip van alle aanmerkelijke wijzigingen daarvan, vormen het voorwerp van een advies van het college overeenkomstig de volgende leden.

ESMA zorgt ervoor dat de informatie betreffende de resultaten van de stresstests aan de ESA's, de ESCB en het gemeenschappelijk afwikkelingsfonds wordt doorgegeven om hen in staat te stellen de blootstelling van financiŽle instellingen aan de wanbetaling van CTP's te beoordelen.";

(r)de volgende leden 1†bis, 1†ter, 1†quater, 1†quinquies, 1†sexies en 1†septies worden ingevoegd:

"1 bis. Indien een CTP voornemens is een aanmerkelijke wijziging van de in lid†1 bedoelde modellen en parameters vast te stellen, dient zij bij de bevoegde autoriteit een aanvraag tot validatie van die wijziging in. De CTP voegt bij haar aanvraag een onafhankelijke validatie van de voorgenomen wijziging.

1 ter. Binnen 30†werkdagen na ontvangst van de aanvraag, verricht de bevoegde autoriteit, in overleg met ESMA, een risicobeoordeling van de CTP en dient zij een verslag in bij het overeenkomstig artikel†18 opgerichte college.

1 quater. Binnen 15†werkdagen na ontvangst van het in lid†1†ter bedoelde verslag stelt het college overeenkomstig artikel†19, lid†3, een meerderheidsadvies vast.

1 quinquies. Binnen 60†werkdagen na ontvangst van de in lid†1†bis bedoelde aanvraag deelt de bevoegde autoriteit de CTP schriftelijk onder opgaaf van alle redenen mee of de validatie is verleend dan wel geweigerd.

1 sexies. De CTP mag geen in lid†1 bedoelde aanmerkelijke wijziging van de modellen en parameters vaststellen voordat zij de in lid†5 bedoelde validatie heeft verkregen. De bevoegde autoriteit van de CTP kan, met akkoord van ESMA, in naar behoren gemotiveerde gevallen een voorlopige vaststelling van een aanmerkelijke wijziging van die modellen of parameters toestaan voorafgaand aan haar validatie.";

12. aan artikel†89 worden de volgende leden toegevoegd:

"3†bis. ESMA oefent haar bevoegdheden uit hoofde van artikel†25, leden†2†bis, 2†ter en 2†quater, niet uit tot [datum invoegen van inwerkingtreding van de gedelegeerde handeling bedoeld in de tweede alinea van lid†3 van dat artikel].

3 ter. ESMA toetst de erkenningsbesluiten die vůůr [inwerkingtreding van deze verordening] op grond van artikel†25, lid†1, zijn vastgesteld, binnen twaalf maanden na de inwerkingtreding van de in artikel†25, lid†2†ter, tweede alinea, bedoelde gedelegeerde handeling, overeenkomstig artikel†25, lid†5.";

13. de teksten in de bijlage bij deze verordening worden toegevoegd als de bijlagen†III en IV.

Artikel 3

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.