Artikelen bij COM(2017)827 - Instelling van het Europees Monetair Fonds - EU monitor

EU monitor
Zaterdag 15 augustus 2020
kalender

Artikelen bij COM(2017)827 - Instelling van het Europees Monetair Fonds

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

dossier COM(2017)827 - Instelling van het Europees Monetair Fonds.
document COM(2017)827 NLEN
datum 6 december 2017


DEEL I

HET EUROPEES MONETAIR FONDS

Artikel 1

Oprichting

1. Bij deze verordening wordt het Europees Monetair Fonds (“EMF”) ingesteld.

2. Het Statuut van het EMF is vervat in de bijlage bij deze verordening en maakt er een integrerend deel van uit.

Artikel 2

Opvolging en vervanging van het Europees Stabiliteitsmechanisme


1. Het EMF is de opvolger en vervanger van het Europees stabiliteitsmechanisme (“ESM”), met inbegrip van zijn rechtspositie, en neemt al zijn rechten en verplichtingen over. Het proces wordt afgerond op de datum van inwerkingtreding van deze verordening of na de toestemming van het ESM, naargelang welke datum de laatste is.

2. Alle bestaande benoemingen en mandaten in het ESM worden gehandhaafd voor de resterende duur van hun respectieve ambtstermijnen, binnen het kader van het EMF.

DEEL II - ROL VAN DE RAAD EN VERANTWOORDINGSPLICHT


Titel I - Rol van de Raad


Artikel 3

Rol van de Raad

1. Door de Raad van gouverneurs genomen besluiten op grond van artikel 8, lid 6, artikel 9, lid 1, artikel 10, artikel 11, lid 4, artikel 11, lid 5, artikel 11, lid 6, artikel 13, lid 2, artikel 13, lid 4, artikel 14, lid 1, artikel 14, lid 2, artikel 15, lid 1, artikel 15, lid 2, artikel 19, lid 1, artikel 19, lid 4, artikel 16, lid 1, artikel 16, lid 2, artikel 17, lid 1, artikel 17, lid 2, artikel 18, lid 1, artikel 18, lid 3, artikel 22, lid 4, artikel 22, lid 5, en artikel 23, lid 1, van het Statuut van het EMF, door de Raad van gouverneurs genomen besluiten betreffende overeenkomsten inzake een financiële bijstandsfaciliteit op grond van artikel 13, lid 3, van het Statuut van het EMF, en door de Raad van directeuren genomen besluiten op grond van artikel 9, lid 2, artikel 14, lid 4, artikel 15, lid 4, artikel 19, lid 5, artikel 16, lid 4, artikel 17, lid 4, artikel 18, lid 5, en artikel 23, lid 3, van het Statuut van het EMF worden onmiddellijk na de aanneming ervan toegezonden aan de Raad, met opgave van de redenen waarop ze zijn gebaseerd. Ze kunnen pas in werking treden als zij door de Raad zijn goedgekeurd.

2. Wanneer door omstandigheden een snelle verstrekking van stabiliteitssteun aan een EMF-lid is vereist overeenkomstig artikel 16, kunnen besluiten door middel van een urgentieprocedure worden genomen. In dat geval wordt het door de Raad van gouverneurs of de Raad van directeuren genomen besluit onmiddellijk na de aanneming ervan toegezonden aan de Raad, met opgave van de redenen waarop het is gebaseerd. Op verzoek van de voorzitter bespreekt de Raad het besluit binnen 24 uur na de toezending ervan. De Raad kan bezwaar aantekenen tegen het besluit. Als de Raad bezwaar maakt, kan hij zelf een andere beslissing nemen over de zaak, of deze opnieuw aan de Raad van gouverneurs voorleggen met het oog op een ander besluit.

De urgentieprocedure kan door de Raad van gouverneurs ook worden gebruikt om het besluit op grond van artikel 22, leden 4 en 5, en artikel 23, lid 1, te nemen.

3. De Raad vermeldt de redenen voor de uitoefening van zijn in lid 1 bedoelde bevoegdheden wanneer hij een besluit niet goedkeurt of voor de uitoefening van zijn in lid 2 bedoelde bevoegdheden wanneer hij bezwaar maakt tegen een besluit. Bij een nieuw door de Raad van gouverneurs of de Raad van directeurs genomen besluit over dezelfde zaak wordt rekening gehouden met de door de Raad aangevoerde redenen.

4. Wanneer de Raad handelt overeenkomstig de leden 1 of 2, en met uitzondering van op grond van de artikelen 22 en 23 van dit Statuut genomen besluiten, worden de stemmen geschorst van de leden van de Raad die lidstaten vertegenwoordigen die de euro niet als munt hebben. Een gekwalificeerde meerderheid wordt bepaald overeenkomstig artikel 238, lid 3, VWEU. De voorzitter van de Raad van gouverneurs mag de vergaderingen van de Raad bijwonen.


Artikel 4

Bekendmaking

Door de Raad van gouverneurs genomen en door de Raad op grond van artikel 3, lid 1, goedgekeurde besluiten worden bekendgemaakt in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Titel II - VerantwoordingsplichtArtikel 5

Verantwoordingsplicht ten aanzien van het Europees parlement en de Raad

1. Het EMF legt verantwoording af aan het Europees Parlement en de Raad over de uitvoering van zijn taken.

2. Het EMF dient jaarlijks bij het Europees Parlement, de Raad en de Commissie een verslag in over de uitvoering van zijn taken, samen met zijn jaarrekeningen en financieel memorandum. De uitvoerend directeur legt deze documenten voor aan het Europees Parlement en de Raad, die op deze basis een algemeen debat kunnen houden.

3. De uitvoerend directeur kan, op verzoek van het Europees Parlement of op eigen initiatief, door de bevoegde commissies van het Europees Parlement worden gehoord over de uitvoering van taken van het EMF.

4. Het EMF antwoordt mondeling of schriftelijk op vragen van het Europees Parlement of de Raad overeenkomstig de eigen procedures van het EMF.

5. Op verzoek voert de uitvoerend directeur vertrouwelijke mondelinge besprekingen met de voorzitters en de vicevoorzitters van de bevoegde commissies van het Europees Parlement over zijn taken, onder meer over de sociale-effectbeoordeling, de uitvoering van de financiële-stabiliteitssteun en de verstrekking van kredietlijnen of van garanties ter ondersteuning van de GAR. Het Europees Parlement en het EMF sluiten een overeenkomst over de nadere regelingen voor het houden van dergelijke besprekingen, teneinde volledige vertrouwelijkheid te garanderen.


Artikel 6

Verantwoordingsplicht ten aanzien van nationale parlementen

1. Bij de indiening van het in artikel 5, lid 2, bedoelde verslag zendt het EMF dat verslag tegelijkertijd rechtstreeks toe aan de nationale parlementen van de EMF-leden en van de deelnemende lidstaten, als omschreven in artikel 2 van Verordening (EU) nr. 1024/2013. De nationale parlementen kunnen hun gemotiveerde opmerkingen over dat verslag tot het EMF richten.

2. De nationale parlementen van de in lid 1 bedoelde lidstaten kunnen het EMF verzoeken schriftelijk te reageren op hun opmerkingen of vragen betreffende de taken van het EMF.

3. Het nationale parlement van een EMF-lid kan de uitvoerend directeur verzoeken om deel te nemen aan een gedachtewisseling over de vorderingen die zijn gemaakt met de uitvoering van de financiële-stabiliteitssteun.

DEEL III - SLOTBEPALINGENArtikel 7

Verwijzingen in het recht van de Unie

Verwijzingen naar het Europees Stabiliteitsmechanisme of ESM in het recht van de Unie gelden als verwijzingen naar het Europees Monetair Fonds of EMF.

Artikel 8 - Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op de dag van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.