Artikelen bij COM(2018)196 - Sluiting van de vrijhandelsovereenkomst met Singapore - EU monitor

EU monitor
Zaterdag 21 september 2019
kalender

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

dossier COM(2018)196 - Sluiting van de vrijhandelsovereenkomst met Singapore.
document COM(2018)196 NLEN
datum 18 april 2018


Artikel 1

De vrijhandelsovereenkomst tussen de Europese Unie en de Republiek Singapore wordt hierbij gesloten.

Artikel 2

Voor de toepassing van artikel 9.18 (Wijziging en rectificatie van het toepassingsgebied) wordt het standpunt van de Unie inzake de wijzigingen of rectificaties van de bijlagen 9-A tot en met 9-I bij de overeenkomst goedgekeurd door de Commissie.

Artikel 3

Voor de toepassing van de artikelen 10.17 (Systeem voor de bescherming van geografische aanduidingen) en 10.18 (Wijziging van de lijst van geografische aanduidingen) van de overeenkomst wordt het standpunt van de Unie inzake de wijzigingen van de bijlagen 10-A en 10-B bij de overeenkomst goedgekeurd door de Commissie.

Artikel 4

De voorzitter van de Raad wijst de persoon aan die bevoegd is om namens de Europese Unie over te gaan tot de in artikel 16.13, lid 2, van de overeenkomst bedoelde kennisgeving, teneinde kenbaar te maken dat de Europese Unie ermee instemt door de overeenkomst gebonden te zijn 5 .

Artikel 5

Dit besluit treedt in werking op de datum van de vaststelling ervan.