Artikelen bij COM(2018)280 - Aanspreken van het flexibiliteitsinstrument voor de aanpak van migratie, vluchtelingeninstroom en veiligheid, alsmede uitbreiding van het steunprogramma voor hervormingen

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.Artikel 1

(1)Voor de algemene begroting van de Unie voor het begrotingsjaar 2019 wordt uit het flexibiliteitsinstrument 927 518 138 EUR aan vastleggingskredieten in rubriek 3 (Veiligheid en burgerschap) en 38 069 903 EUR aan vastleggingskredieten in rubriek 1b (Economische, sociale en territoriale cohesie) ter beschikking gesteld.

De in de eerste alinea genoemde bedragen zullen worden gebruikt ter financiering van maatregelen voor de aanpak van de huidige met migratie, vluchtelingeninstroom en veiligheid verband houdende problemen, alsmede voor de uitbreiding van het steunprogramma voor structurele hervormingen.

(2)Op basis van het verwachte betalingsprofiel worden de met het gebruik van het flexibiliteitsinstrument corresponderende betalingskredieten als volgt verdeeld:

(a)486 597 803 EUR in 2019;

(b)194 720 174 EUR in 2020;

(c)116 110 590 EUR in 2021;

(d)116 871 924 EUR in 2022;

(e)51 287 550 EUR in 2023.

De specifieke bedragen van de betalingskredieten worden voor elk begrotingsjaar goedgekeurd in het kader van de jaarlijkse begrotingsprocedure.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking op de datum van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Het is van toepassing met ingang van 1 januari 2019.