Artikelen bij COM(2018)394 - Wijziging van Verordening 1308/2013 tot vaststelling van een gemeenschappelijke marktordening voor landbouwproducten en van vier andere verordeningen op landbouwgebied - EU monitor

EU monitor
Maandag 6 april 2020
kalender

Artikelen bij COM(2018)394 - Wijziging van Verordening 1308/2013 tot vaststelling van een gemeenschappelijke marktordening voor landbouwproducten en van vier andere verordeningen op landbouwgebied

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.


Artikel 1

Wijzigingen van Verordening (EU) nr. 1308/2013

Verordening (EU) nr. 1308/2013 wordt als volgt gewijzigd:

(1)Artikel 3 wordt als volgt gewijzigd:

(a)lid 2 wordt geschrapt;

(b)de leden 3 en 4 worden vervangen door:

"3.Tenzij in deze verordening anders is bepaald, zijn voor de toepassing ervan de in Verordening (EU) …/… van het Europees Parlement en de Raad* [horizontale verordening] en Verordening (EU) …/… van het Europees Parlement en de Raad** [verordening inzake de strategische GLB-plannen] vastgestelde definities van toepassing.

4. De Commissie is bevoegd om overeenkomstig artikel 227 gedelegeerde handelingen vast te stellen tot wijziging van de definities inzake de in bijlage II vermelde sectoren voor zover dit noodzakelijk is om de definities aan de marktontwikkelingen aan te passen.

----------------------------

* Verordening (EU) …/… van het Europees Parlement en de Raad van …. inzake de financiering, het beheer en de monitoring van het gemeenschappelijk landbouwbeleid en tot intrekking van Verordening (EU) nr. 1306/2013 (PB L … van ......, blz. …).

**Verordening (EU) …/… van het Europees Parlement en de Raad van …. tot vaststelling van voorschriften inzake steun voor de strategische plannen die de lidstaten in het kader van het gemeenschappelijk landbouwbeleid opstellen (strategische GLB-plannen) en die uit het Europees Landbouwgarantiefonds (ELGF) en het Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling (Elfpo) worden gefinancierd, en tot intrekking van Verordening (EU) nr. 1305/2013 van het Europees Parlement en de Raad en van Verordening (EU) nr. 1307/2013 van het Europees Parlement en de Raad (PB L … van ......, blz. …).".

(2)Artikel 5 wordt vervangen door:

"Artikel 5 - Omrekeningspercentages voor rijst

De Commissie kan uitvoeringshandelingen vaststellen tot bepaling van de omrekeningspercentages voor rijst in de verschillende bewerkingsstadia.

Die uitvoeringshandelingen worden volgens de in artikel 229, lid 2, bedoelde onderzoeksprocedure vastgesteld.".

(3)Artikel 6 wordt geschrapt.

(4)Deel II, titel I, hoofdstuk II, wordt als volgt gewijzigd:

(a)de titel wordt vervangen door:

"HOOFDSTUK II

Steun voor de verstrekking van groenten en fruit en van melk en zuivelproducten in onderwijsinstellingen";

(b)het kopje 'Afdeling 1' en de titel daarvan worden geschrapt;

(c)    artikel 23 bis wordt als volgt gewijzigd:

i) lid 1 wordt vervangen door:

"1.Onverminderd lid 4 bedraagt de steun die uit hoofde van de schoolregeling wordt toegewezen voor de verstrekking van producten, de begeleidende educatieve maatregelen en de daarmee gepaard gaande kosten, zoals bedoeld in artikel 23, lid 1, niet meer dan 220 804 135 EUR per schooljaar.

Binnen dat algemene maximum, bedraagt de steun maximaal:

(a)voor schoolgroenten en -fruit: 130 608 466 EUR per schooljaar;

(b)voor schoolmelk: 90 195 669 EUR per schooljaar.';

ii) in lid 2, derde alinea, wordt de laatste zin geschrapt;

iii) lid 4 wordt vervangen door:

"4.Een lidstaat mag één keer per schooljaar maximaal 20 % van een of meer van zijn indicatieve toewijzingen overdragen, mits het in lid 1 vastgestelde algemene maximum van 220 804 135 EUR niet wordt overschreden.";

(d)    de afdelingen 2 tot en met 6, die de artikelen 29 tot en met 60 bestrijken, worden geschrapt.

(5)In artikel 63 wordt lid 1 vervangen door:

"1.De lidstaten stellen elk jaar vergunningen voor nieuwe aanplant beschikbaar voor ofwel:

a) 1 % van de totale werkelijk met wijnstokken beplante oppervlakte op hun grondgebied, zoals gemeten op 31 juli van het voorgaande jaar; ofwel

b) 1 % van de oppervlakte die bestaat uit de totale werkelijk met wijnstokken beplante oppervlakte op hun grondgebied, zoals gemeten op 31 juli 2015, en de oppervlakte op hun grondgebied waarvoor overeenkomstig artikel 85 nonies, artikel 85 decies of artikel 85 duodecies van Verordening (EG) nr. 1234/2007 aan producenten aanplantrechten zijn verleend en die op 1 januari 2016 beschikbaar waren voor omzetting als bedoeld in artikel 68 van de onderhavige verordening.".

(6)In artikel 81 wordt lid 2 vervangen door:

"2.De lidstaten stellen in een indeling vast welke wijndruivenrassen op hun grondgebied mogen worden aangeplant, heraangeplant of geënt met het oog op de wijnbereiding, met inachtneming van lid 3.

Een wijndruivenras mag in de indeling van de lidstaten worden opgenomen indien:

a) het betrokken ras behoort tot de soort Vitis vinifera of Vitis labrusca; of

b) het betrokken ras voortkomt uit een kruising van de soort Vitis vinifera, Vitis labrusca en andere soorten van het geslacht Vitis.

Indien een wijndruivenras uit de in de eerste alinea bedoelde indeling wordt geschrapt, worden de wijnstokken van dit ras binnen vijftien jaar na die schrapping gerooid.".

(7)In artikel 90 wordt lid 3 vervangen door:

"3. Tenzij anders is bepaald in overeenkomstig het VWEU gesloten internationale overeenkomsten, worden voor de invoer van de in lid 1 bedoelde producten de volgende documenten overgelegd:

a) een bewijs van naleving van de in de leden 1 en 2 bedoelde bepalingen, dat in het land van oorsprong van het product is opgesteld door een bevoegde instantie die is opgenomen in een door de Commissie te publiceren lijst;

b) met betrekking tot voor rechtstreekse menselijke consumptie bestemde producten, een analyseverslag dat is opgesteld door een door het land van oorsprong van het product aangewezen instantie of dienst.".

(8)In deel II, titel II, hoofdstuk I, afdeling 1, wordt de volgende onderafdeling 4 bis ingevoegd:

"Onderafdeling 4 bis

Controles en sancties

Artikel 90 - bis Controles en sancties inzake marktvoorschriften

1. Onverminderd krachtens artikel 57 van Verordening (EU) […/…] (horizontale verordening) vastgestelde handelingen betreffende de wijnsector, passen de lidstaten, in geval van inbreuken op de Unievoorschriften in de wijnsector, overeenkomstig titel IV, hoofdstuk I, van die verordening (horizontale verordening) administratieve sancties toe die evenredig, doeltreffend en afschrikkend zijn.

2. Ter bescherming van de financiële middelen van de Unie en van de identiteit, de herkomst en de kwaliteit van wijn uit de Unie is de Commissie bevoegd om overeenkomstig artikel 227 gedelegeerde handelingen vast te stellen met betrekking tot:

a) het opzetten van een analytische databank van isotopische gegevens op basis van door de lidstaten verzamelde monsters, om fraude te helpen constateren;

b) voorschriften inzake de controle-instanties en de door hen te verlenen onderlinge bijstand;

c) voorschriften inzake het gemeenschappelijke gebruik van bevindingen van de lidstaten.

3. De Commissie kan door middel van uitvoeringshandelingen de maatregelen vaststellen die nodig zijn voor het vaststellen van:

a) de procedures met betrekking tot de eigen databanken van de lidstaten en de analytische databank van isotopische gegevens om fraude te helpen constateren;

b) de procedures voor de samenwerking en bijstand tussen de controleautoriteiten en -instanties;

c) wat de in lid 3 bedoelde verplichting betreft, de voorschriften voor het verrichten van controles op de naleving van de handelsnormen, de voorschriften betreffende de instanties die verantwoordelijk zijn voor het verrichten van de controles, alsmede betreffende de inhoud, de frequentie en het afzetstadium waarop die controles van toepassing dienen te zijn.

Die uitvoeringshandelingen worden volgens de in artikel 229, lid 2, bedoelde onderzoeksprocedure vastgesteld.".

(9)Artikel 93 wordt als volgt gewijzigd:

(a)in lid 1 wordt punt a) vervangen door:

"a)"oorsprongsbenaming": een naam die een in artikel 92, lid 1, bedoeld product aanduidt:

i) waarvan de kwaliteit of de kenmerken hoofdzakelijk of uitsluitend zijn toe te schrijven aan de specifieke geografische omgeving met haar eigen door de natuur en, waar van toepassing, de mens bepaalde factoren;

ii) dat afkomstig is uit een bepaalde plaats, een bepaalde streek of, in uitzonderlijke gevallen, een bepaald land;

iii) dat is bereid uit druiven die uitsluitend afkomstig zijn uit dat geografische gebied;

iv) waarvan de productie in dit geografische gebied plaatsvindt; en

v) dat is verkregen van wijndruivenrassen die tot de soort Vitis vinifera behoren of die het resultaat zijn van een kruising van deze soort met andere soorten van het geslacht Vitis.";

(b)in lid 2 wordt punt c) vervangen door:

"c)voldoen aan de in lid 1, onder a), i) tot en met v), bedoelde eisen; en";

(c)lid 4 wordt vervangen door:

"4.De in lid 1, onder a), iv), en onder b), iii), bedoelde productie heeft betrekking op alle betrokken acties, van het oogsten van de druiven tot de voltooiing van het wijnbereidingsproces, met uitzondering van eventuele procedés die na het productiestadium plaatsvinden.".

(10)In artikel 94, lid 1, wordt de inleidende zin vervangen door:

"Een aanvraag om een naam te beschermen als oorsprongsbenaming of als geografische aanduiding omvat:".

(11)In artikel 96 worden de volgende leden 6 en 7 toegevoegd:

"6. Indien bij een nationale rechtbank of een andere nationale instantie een procedure wordt ingeleid met betrekking tot een beschermingsaanvraag die door een lidstaat overeenkomstig lid 5 naar de Commissie is verzonden, brengt die lidstaat de Commissie daar onverwijld van op de hoogte.

7. In voorkomend geval kan de Commissie uitvoeringshandelingen vaststellen om het in artikel 97, lid 2, bedoelde onderzoek van een aanvraag op te schorten tot een nationale rechtbank of andere nationale instantie een uitspraak heeft gedaan over een betwisting van een beschermingsaanvraag waarvan de lidstaat in een inleidende nationale procedure overeenkomstig lid 5 heeft geoordeeld dat aan de eisen is voldaan.

Die uitvoeringshandelingen worden vastgesteld zonder toepassing van de in artikel 229, lid 2 of lid 3, bedoelde procedure.". 

(12)In artikel 97 worden de leden 2, 3 en 4 vervangen door:

"2.De Commissie onderzoekt de beschermingsaanvragen die zij overeenkomstig artikel 94 en artikel 96, lid 5, ontvangt. Zij gaat na of er sprake is van kennelijke fouten, rekening houdend met de uitkomst van de inleidende nationale procedure die door de betrokken lidstaat is gevolgd.

Het onderzoek door de Commissie zou niet langer dan zes maanden mogen duren, te rekenen vanaf de datum waarop de Commissie de aanvraag van de lidstaat heeft ontvangen. Indien deze termijn wordt overschreden, stelt de Commissie de aanvrager schriftelijk in kennis van de redenen voor deze vertraging.

3. Indien de Commissie op basis van het overeenkomstig lid 2 van dit artikel gevoerde onderzoek van oordeel is dat is voldaan aan de in de artikelen 93, 100 en 101 vastgestelde voorwaarden, stelt zij een uitvoeringshandeling vast inzake de bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie van het in artikel 94, lid 1, onder d), bedoelde enig document en de verwijzing naar de bekendmaking van het productdossier die tijdens de inleidende nationale procedure heeft plaatsgevonden.

Die uitvoeringshandeling wordt vastgesteld zonder toepassing van de in artikel 229, lid 2 of lid 3, bedoelde procedure.

4. Indien de Commissie op basis van het overeenkomstig lid 2 van dit artikel gevoerde onderzoek van oordeel is dat niet is voldaan aan de in de artikelen 93, 100 en 101 vastgestelde voorwaarden, stelt zij een uitvoeringshandeling vast waarin de aanvraag wordt afgewezen.

Die uitvoeringshandeling wordt volgens de in artikel 229, lid 2, bedoelde onderzoeksprocedure vastgesteld.".

(13)De artikelen 98 en 99 worden vervangen door:

"Artikel 98 - Bezwaarprocedure

Binnen drie maanden na de datum van de bekendmaking van het in artikel 94, lid 1, onder d), bedoelde enig document in het Publicatieblad van de Europese Unie kunnen de autoriteiten van een lidstaat of van een derde land of een natuurlijke of rechtspersoon die een rechtmatig belang heeft en in een derde land verblijft of gevestigd is, bij de Commissie een bezwaarschrift tegen de voorgestelde bescherming indienen. Het bezwaarschrift wordt naar behoren gemotiveerd.

Iedere natuurlijke of rechtspersoon die een rechtmatig belang heeft en verblijft of gevestigd is in een andere lidstaat dan de lidstaat die de beschermingsaanvraag heeft doorgestuurd, kan het bezwaarschrift indienen via de autoriteiten van de lidstaat waarin hij verblijft of gevestigd is, binnen een termijn die het mogelijk maakt het bezwaarschrift in te dienen binnen de in de eerste alinea bedoelde termijn.

Artikel 99 - Beschermingsbesluit

1. Wanneer de Commissie geen ontvankelijk bezwaarschrift krachtens artikel 98 heeft ontvangen, stelt zij een uitvoeringshandeling vast tot verlening van bescherming. Die uitvoeringshandeling wordt vastgesteld zonder toepassing van de in artikel 229, lid 2 of lid 3, bedoelde onderzoeksprocedure.

2. Wanneer de Commissie een ontvankelijk bezwaarschrift heeft ontvangen, stelt zij een uitvoeringshandeling vast tot verlening van bescherming of tot afwijzing van de aanvraag. Die uitvoeringshandeling wordt volgens de in artikel 229, lid 2, bedoelde onderzoeksprocedure vastgesteld.

3. De op grond van dit artikel verleende bescherming laat voor de betrokken producten de naleving van andere voorschriften van de Unie, met name met betrekking tot het in de handel brengen van producten, marketing en de etikettering van levensmiddelen, onverlet.".

(14)In artikel 103 wordt het volgende lid 4 toegevoegd:

"4.De in lid 2 bedoelde bescherming is ook van toepassing op goederen die het douanegebied van de Unie binnenkomen zonder dat zij binnen het douanegebied van de Unie in het vrije verkeer worden gebracht, en op goederen die in de Unie via elektronische handel worden verkocht.".

(15)Artikel 106 wordt vervangen door:

"Artikel 106 - Annulering

De Commissie kan, op eigen initiatief of naar aanleiding van een met redenen omkleed verzoek van een lidstaat, een derde land of een natuurlijke of rechtspersoon met een rechtmatig belang, in een van de volgende omstandigheden uitvoeringshandelingen vaststellen waarin de bescherming van een oorsprongsbenaming of geografische aanduiding wordt geannuleerd:

(a)wanneer de naleving van het desbetreffende productdossier niet langer gegarandeerd is;

(b)wanneer gedurende ten minste zeven opeenvolgende jaren geen product met de oorsprongsbenaming of de geografische aanduiding in de handel is gebracht;

(c)wanneer een aanvrager die voldoet aan de voorwaarden van artikel 95, verklaart dat hij de bescherming van een oorsprongsbenaming of een geografische aanduiding niet langer wil behouden.

Die uitvoeringshandelingen worden volgens de in artikel 229, lid 2, bedoelde onderzoeksprocedure vastgesteld.".

(16)Artikel 111 wordt geschrapt.

(17)In deel II, titel II, hoofdstuk I, afdeling 2, wordt de volgende onderafdeling 4 toegevoegd:

"Onderafdeling 4

Controles in verband met oorsprongsbenamingen, geografische aanduidingen en traditionele aanduidingen

Artikel 116 - bis Controles

1. De lidstaten zetten de nodige stappen om een einde te maken aan het in deze verordening bedoelde onrechtmatige gebruik van beschermde oorsprongsbenamingen, beschermde geografische aanduidingen en beschermde traditionele aanduidingen.

2. De lidstaten wijzen de bevoegde autoriteit aan die verantwoordelijk is voor het uitvoeren van de controles met betrekking tot de in deze afdeling vastgestelde verplichtingen. Daartoe zijn artikel 4, leden 2 en 4, en artikel 5, leden 1, 4 en 5, van Verordening (EU) 2017/625 van het Europees Parlement en de Raad* van toepassing.

3. In de Unie wordt jaarlijks de naleving van het productdossier tijdens de productie van de wijn en tijdens of na de verpakking ervan gecontroleerd door de in lid 2 bevoegde autoriteit of door een of meer gemachtigde instanties in de zin van artikel 3, punt 5, van Verordening (EU) 2017/625 die optreden als certificerende instantie voor het product overeenkomstig de in titel II, hoofdstuk III, van die verordening vastgestelde criteria.

4. De Commissie stelt uitvoeringshandelingen vast met betrekking tot:

(a)de mededeling die de lidstaten aan de Commissie moeten versturen;

(b)de voorschriften voor de instantie die verantwoordelijk is voor de controle op de naleving van het productdossier, ook indien het geografische gebied in een derde land is gelegen;

(c)de door de lidstaten te nemen maatregelen om het onrechtmatige gebruik van beschermde oorsprongsbenamingen, beschermde geografische aanduidingen en beschermde traditionele aanduidingen te voorkomen;

(d)de door de lidstaten uit te voeren controles en verificaties, inclusief tests.

Die uitvoeringshandelingen worden volgens de in artikel 229, lid 2, bedoelde onderzoeksprocedure vastgesteld.

* Verordening (EU) 2017/625 van het Europees Parlement en de Raad van 15 maart 2017 betreffende officiële controles en andere officiële activiteiten die worden uitgevoerd om de toepassing van de levensmiddelen- en diervoederwetgeving en van de voorschriften inzake diergezondheid, dierenwelzijn, plantgezondheid en gewasbeschermingsmiddelen te waarborgen, tot wijziging van de Verordeningen (EG) nr. 999/2001, (EG) nr. 396/2005, (EG) nr. 1069/2009, (EG) nr. 1107/2009, (EU) nr. 1151/2012, (EU) nr. 652/2014, (EU) 2016/429 en (EU) 2016/2031 van het Europees Parlement en de Raad, de Verordeningen (EG) nr. 1/2005 en (EG) nr. 1099/2009 van de Raad en de Richtlijnen 98/58/EG, 1999/74/EG, 2007/43/EG, 2008/119/EG en 2008/120/EG van de Raad, en tot intrekking van de Verordeningen (EG) nr. 854/2004 en (EG) nr. 882/2004 van het Europees Parlement en de Raad, de Richtlijnen 89/608/EEG, 89/662/EEG, 90/425/EEG, 91/496/EEG, 96/23/EG, 96/93/EG en 97/78/EG van de Raad en Besluit 92/438/EEG van de Raad (verordening officiële controles) (PB L 95 van 7.4.2017, blz. 1).".

(18)Artikel 119 wordt als volgt gewijzigd:

(a)in lid 1 wordt de inleidende zin vervangen door:

"Bij de etikettering en presentatie van de in bijlage VII, deel II, punten 1 tot en met 11, 13, 15, 16, 18 en 19, vermelde producten die in de Unie in de handel worden gebracht of bestemd zijn voor uitvoer, worden de volgende aanduidingen vermeld:";

(b)het volgende lid 4 wordt toegevoegd:

"4. De lidstaten nemen de nodige maatregelen om ervoor te zorgen dat de in lid 1 genoemde producten die niet overeenkomstig deze verordening zijn geëtiketteerd, hetzij niet in de handel worden gebracht, hetzij, indien zij reeds in de handel zijn gebracht, uit de handel worden genomen.".

(19)In artikel 120, lid 1, wordt de inleidende zin vervangen door:

Bij de etikettering en presentatie van de in bijlage VII, deel II, punten 1 tot en met 11, 13, 15, 16, 18 en 19, vermelde producten mogen, met name, de volgende facultatieve aanduidingen worden vermeld:".

(20)In artikel 122 wordt lid 1 als volgt gewijzigd:

(a)in punt b) wordt punt ii) geschrapt;

(b)in punt c) wordt het volgende punt iii) toegevoegd:

"iii)de aanduidingen die naar een bedrijf verwijzen en de voorwaarden voor het gebruik daarvan;";

(c)in punt d) wordt punt i) vervangen door:

"i) de voorwaarden voor het gebruik van bepaalde flesvormen en van sluitingen, en een lijst van bepaalde specifieke flesvormen;".

(21)Deel II, titel II, hoofdstuk II, afdeling 1, wordt als volgt gewijzigd:

(a)artikel 124 wordt geschrapt;

(b)het kopje 'Onderafdeling 1' en de titel daarvan worden geschrapt;

(c)de onderafdelingen 2 en 3, die de artikelen 127 tot en met 144 bestrijken, worden geschrapt;

(22)In artikel 145, lid 3, wordt de eerste zin vervangen door:

"De lidstaten die in hun strategische GLB-plannen overeenkomstig artikel 52, lid 1, punt a), van Verordening (EU) …/…[verordening inzake de strategische GLB-plannen] voorzien in de herstructurering en omschakeling van wijngaarden, dienen uiterlijk op 1 maart van elk jaar een op het wijnbouwkadaster gebaseerde, bijgewerkte inventaris van hun productiepotentieel in bij de Commissie.".

(23)Artikel 189 wordt geschrapt.

(24)De artikelen 192 en 193 worden geschrapt.

(25)In hoofdstuk IV wordt het volgende artikel 193 bis toegevoegd:

"Artikel 193 - bis Schorsing van invoerrechten voor melasse

De Commissie kan uitvoeringshandelingen vaststellen voor het geheel of gedeeltelijk schorsen van invoerrechten voor melasse van GN-code 1703.

Die uitvoeringshandelingen worden vastgesteld zonder toepassing van de in artikel 229, lid 2 of lid 3, bedoelde procedure.".

(26)In deel III wordt hoofdstuk VI, dat de artikelen 196 tot en met 204 bestrijkt, geschrapt.

(27)In artikel 225 worden de punten a) tot en met d) geschrapt.

(28)In deel V wordt hoofdstuk III, dat artikel 226 bestrijkt, geschrapt.

(29)Bijlage II, deel II, wordt als volgt gewijzigd:

(a)in afdeling A, punt 4, wordt de tweede zin geschrapt;

(b)afdeling B wordt geschrapt.

(30)Bijlage III wordt als volgt gewijzigd:

(a)    de titel wordt vervangen door:

"IN ARTIKEL 1 BIS VAN VERORDENING (EU) NR. 1370/2013* BEDOELDE STANDAARDKWALITEIT VAN RIJST EN VAN SUIKER

* Verordening (EU) nr. 1370/2013 van de Raad van 16 december 2013 houdende maatregelen tot vaststelling van steun en restituties in het kader van de gemeenschappelijke ordening van de markten voor landbouwproducten (PB L 346 van 20.12.2013, blz. 12).";

(b)    deel B, afdeling I, wordt geschrapt.

(31)Bijlage VI wordt geschrapt.

(32)In bijlage VII, deel II, worden de volgende punten (18) en (19) toegevoegd:

"(18)de term 'alcoholvrij' mag in combinatie met de in de punten (1) en (4) tot en met (9) bedoelde wijnbouwproducten worden gebruikt, wanneer het product:

a) is verkregen uit wijn zoals omschreven in punt (1), mousserende wijn zoals omschreven in punt (4), mousserende kwaliteitswijn zoals omschreven in punt (5), aromatische mousserende kwaliteitswijn zoals omschreven in punt (6), mousserende wijn waaraan koolzuurgas is toegevoegd, zoals omschreven in punt (7), parelwijn zoals omschreven in punt (8) of parelwijn waaraan koolzuurgas is toegevoegd, zoals omschreven in punt (9);

b) is gedealcoholiseerd volgens de in bijlage VIII, deel I, afdeling E, vermelde processen; en

c) een totaal alcoholvolumegehalte van ten hoogste 0,5 % vol heeft.

(19) De term 'met verlaagd alcoholgehalte' mag in combinatie met de in de punten (1) en (4) tot en met (9) bedoelde wijnbouwproducten worden gebruikt, wanneer het product:

a) is verkregen uit wijn zoals omschreven in punt (1), mousserende wijn zoals omschreven in punt (4), mousserende kwaliteitswijn zoals omschreven in punt (5), aromatische mousserende kwaliteitswijn zoals omschreven in punt (6), mousserende wijn waaraan koolzuurgas is toegevoegd, zoals omschreven in punt (7), parelwijn zoals omschreven in punt (8) of parelwijn waaraan koolzuurgas is toegevoegd, zoals omschreven in punt (9);

b) is gedealcoholiseerd volgens de in bijlage VIII, deel I, afdeling E, vermelde processen; en

c) een totaal alcoholvolumegehalte van meer dan 0,5 % vol heeft en het totale alcoholgehalte na de processen als bedoeld in bijlage VIII, deel I, afdeling E, met meer dan 20 % in volume is verlaagd ten opzichte van het oorspronkelijke alcoholgehalte.".

(33)In deel I van bijlage VIII wordt de volgende afdeling E toegevoegd:

"E.Dealcoholisatieprocessen

De volgende dealcoholisatieprocessen mogen afzonderlijk of in combinatie met elkaar worden gebruikt om het ethanolgehalte van de in bijlage VII, deel II, punten 1 en 4 tot en met 9, bedoelde wijnbouwproducten deels of bijna volledig te verlagen:

a) gedeeltelijke vacuümverdamping;

b) membraantechnieken;

c) distillatie.

De dealcoholisatieprocessen mogen geen organoleptische gebreken van het wijnbouwproduct veroorzaken. De verwijdering van ethanol uit het wijnbouwproduct mag niet gepaard gaan met een verhoging van het suikergehalte in de druivenmost.".

Artikel 2

Wijzigingen van Verordening (EU) nr. 1151/2012

Verordening (EU) nr. 1151/2012 wordt als volgt gewijzigd:

(1)In artikel 2 worden de leden 2 en 3 vervangen door:

"2.Deze verordening is niet van toepassing op gedistilleerde dranken of wijnbouwproducten als omschreven in deel II van bijlage VII bij Verordening (EU) nr. 1308/2013, met uitzondering van wijnazijn.

3. Deze verordening en met name de registraties op grond van artikel 52 laten voor de betrokken producten de naleving van andere voorschriften van de Unie, met name met betrekking tot het in de handel brengen van producten, marketing en de etikettering van levensmiddelen, onverlet.".

(2)In artikel 5, lid 1, wordt punt b) vervangen door:

"b)waarvan de kwaliteit of de kenmerken hoofdzakelijk of uitsluitend zijn toe te schrijven aan de specifieke geografische omgeving met haar eigen door de natuur en, waar van toepassing, de mens bepaalde factoren;".

(3)In artikel 7, lid 1, wordt punt d) geschrapt.

(4)In artikel 10, lid 1, wordt de inleidende zin vervangen door:

"Een met redenen omkleed bezwaarschrift als bedoeld in artikel 51, lid 1, is enkel ontvankelijk indien het door de Commissie binnen de in dat lid genoemde termijn wordt ontvangen en het:".

(5)In artikel 13 wordt het volgende lid 4 toegevoegd:

"4.De in lid 1 bedoelde bescherming is ook van toepassing op goederen die het douanegebied van de Unie binnenkomen zonder dat zij binnen het douanegebied van de Unie in het vrije verkeer worden gebracht, en op goederen die via elektronische handel worden verkocht.".

(6)Artikel 15 wordt als volgt gewijzigd:

(a)in lid 1 wordt de tweede alinea vervangen door:

"Die uitvoeringshandelingen worden vastgesteld zonder toepassing van de in artikel 57, lid 2, bedoelde onderzoeksprocedure.";

(b)in lid 2 wordt de inleidende zin vervangen door:

"Onverminderd artikel 14 kan de Commissie in gerechtvaardigde gevallen uitvoeringshandelingen vaststellen waarbij de in lid 1 van dit artikel vermelde overgangsperiode wordt verlengd wanneer wordt aangetoond dat:".

(7)Het volgende artikel 16 bis wordt ingevoegd:

"Artikel 16 - bis Bestaande geografische aanduidingen voor gearomatiseerde wijnbouwproducten

De namen die zijn ingeschreven in het in artikel 21, van Verordening (EU) nr. 251/2014 van het Europees Parlement en de Raad* bedoelde register worden automatisch ingeschreven in het in artikel 11 van deze verordening bedoelde register. De bijbehorende productdossiers worden gelijkgesteld met de productdossiers voor de toepassing van artikel 7 van deze verordening.

* Verordening (EU) nr. 251/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 26 februari 2014 inzake de definitie, de aanduiding, de aanbiedingsvorm, de etikettering en de bescherming van geografische aanduidingen van gearomatiseerde wijnbouwproducten en houdende intrekking van Verordening (EEG) nr. 1601/91 van de Raad (PB L 84 van 20.3.2014, blz. 14).".

(8)In artikel 21, lid 1, wordt de inleidende zin vervangen door:

"Een met redenen omkleed bezwaarschrift als bedoeld in artikel 51, lid 1, is enkel ontvankelijk indien het door de Commissie binnen de gestelde termijn wordt ontvangen en het:".

(9)Het volgende artikel 24 bis wordt ingevoegd:

"Artikel 24 - bis Overgangsbepalingen voor het gebruik van gegarandeerde traditionele specialiteiten

De Commissie kan uitvoeringshandelingen vaststellen waarbij een overgangsperiode van maximaal vijf jaar wordt toegestaan om de mogelijkheid te bieden dat voor producten waarvan de aanduiding geheel of gedeeltelijk bestaat uit een naam die in strijd is met artikel 24, lid 1, de aanduiding waaronder het product in de handel was gebracht verder wordt gebruikt, op voorwaarde dat uit een ontvankelijk bezwaarschrift krachtens artikel 49, lid 3, of artikel 51 blijkt dat die naam ten minste vijf jaar voorafgaand aan de in artikel 50, lid 2, onder a), bedoelde datum van bekendmaking legaal op de markt van de Unie is gebruikt.

Die uitvoeringshandelingen worden vastgesteld zonder toepassing van de in artikel 57, lid 2, bedoelde onderzoeksprocedure.".

(10)In artikel 49 worden de volgende leden 8 en 9 toegevoegd:

"8.Indien bij een nationale rechtbank of een andere nationale instantie een procedure wordt ingeleid met betrekking tot een overeenkomstig lid 4 bij de Commissie ingediende aanvraag, brengt die lidstaat de Commissie daar onverwijld van op de hoogte.

9. In voorkomend geval kan de Commissie uitvoeringshandelingen vaststellen om het in artikel 50 bedoelde onderzoek van een beschermingsaanvraag op te schorten tot een nationale rechtbank of andere nationale instantie een uitspraak heeft gedaan over een betwisting van een registratieaanvraag waarbij de lidstaat overeenkomstig lid 4 in een nationale procedure een gunstig besluit heeft genomen.

Die uitvoeringshandelingen worden vastgesteld zonder toepassing van de in artikel 57, lid 2, bedoelde onderzoeksprocedure.".

(11)Artikel 50 wordt vervangen door:

"Artikel 50 - Onderzoek door de Commissie en openbaarmaking ten behoeve van bezwaar

1. De Commissie onderzoekt de registratieaanvragen die zij overeenkomstig artikel 49, leden 4 en 5, ontvangt. De Commissie gaat na of de aanvragen kennelijke fouten bevatten, rekening houdend met de uitkomst van het onderzoek en de bezwaarprocedure zoals uitgevoerd door de betrokken lidstaat.

Het onderzoek door de Commissie zou niet langer dan zes maanden mogen duren, te rekenen vanaf de datum waarop de Commissie de aanvraag van de lidstaat heeft ontvangen. Indien deze termijn wordt overschreden, stelt de Commissie de aanvrager schriftelijk in kennis van de redenen voor de vertraging.

De Commissie publiceert ten minste maandelijks de lijst van de namen waarvoor bij haar registratieaanvragen zijn ingediend, en de datum waarop die aanvragen zijn ingediend.

2. Indien de Commissie op grond van het overeenkomstig lid 1 verrichte onderzoek van oordeel is dat aan de voorwaarden van de artikelen 5 en 6 is voldaan voor een registratieaanvraag krachtens de in titel II beschreven regeling, of dat aan de voorwaarden van artikel 18, leden 1 en 2, is voldaan voor een aanvraag krachtens de in titel III beschreven regeling, maakt zij in het Publicatieblad van de Europese Unie het volgende bekend:

a) voor aanvragen krachtens de in titel II bedoelde regeling: het enig document en de publicatiegegevens van het productdossier;

b) voor aanvragen krachtens de in titel III beschreven regeling: het productdossier.".

(12)Artikel 51 wordt als volgt gewijzigd:

(a)lid 1 wordt vervangen door:

"1.Binnen drie maanden na de datum van de bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie kunnen de autoriteiten van een lidstaat of van een derde land of een natuurlijke of rechtspersoon die een rechtmatig belang heeft en in een derde land is gevestigd, bij de Commissie een met redenen omkleed bezwaarschrift indienen.

Een natuurlijke of rechtspersoon die een rechtmatig belang heeft en gevestigd of woonachtig is in een andere lidstaat dan de lidstaat vanwaar de aanvraag is ingediend, kan, binnen een termijn die de tijdige indiening van een bezwaar uit hoofde van de eerste alinea toelaat, een met redenen omkleed bezwaarschrift indienen bij de lidstaat waar hij gevestigd of woonachtig is.";

(b)lid 2 wordt vervangen door:

"2.De Commissie onderzoekt de ontvankelijkheid van het met redenen omklede bezwaarschrift met name op basis van de in artikel 10 vastgestelde gronden voor bezwaar wat betreft beschermde oorsprongsbenamingen en beschermde geografische aanduidingen, en met name op basis van de in artikel 21 vastgestelde gronden voor bezwaar wat betreft gegarandeerde traditionele specialiteiten.";

(c)lid 3 wordt vervangen door:

"3.Indien de Commissie van oordeel is dat het met redenen omklede bezwaarschrift ontvankelijk is, verzoekt zij, binnen vijf maanden na de bekendmaking van de aanvraag in het Publicatieblad van de Europese Unie, de autoriteit of de persoon die het met redenen omklede bezwaarschrift heeft ingediend en de autoriteit die of het orgaan dat de aanvraag bij de Commissie heeft ingediend, op gepaste wijze overleg te plegen gedurende een redelijke periode van ten hoogste drie maanden.

De autoriteit of de persoon die het met redenen omklede bezwaarschrift heeft ingediend en de autoriteit die of het orgaan dat de aanvraag heeft ingediend, vangen het gepaste overleg zonder onnodige vertraging aan. Zij verstrekken elkaar de informatie die relevant is om te beoordelen of de registratieaanvraag aan de voorwaarden van deze verordening voldoet. Indien geen overeenstemming wordt bereikt, wordt die informatie aan de Commissie verstrekt.

Op elk moment gedurende de overlegperiode kan de Commissie op verzoek van de aanvrager de overlegtermijn met ten hoogste drie maanden verlengen.";

(d)lid 5 wordt vervangen door:

"5. Het met redenen omklede bezwaarschrift en de andere stukken die overeenkomstig de leden 1, 2 en 3 van dit artikel aan de Commissie worden toegezonden, zijn opgesteld in een van de officiële talen van de Unie.".

(13)In artikel 52 wordt lid 2 vervangen door:

"2.Indien de Commissie geen ontvankelijk met redenen omkleed bezwaarschrift krachtens artikel 51 ontvangt, stelt zij zonder de in artikel 57, lid 2, bedoelde onderzoeksprocedure toe te passen, een uitvoeringshandeling vast tot registratie van de naam.".

(14)In artikel 53 worden de leden 2 en 3 vervangen door:

"2.Wijzigingen van een productdossier worden naargelang de belangrijkheid ervan ingedeeld in twee categorieën: wijzigingen op het niveau van de Unie, waarvoor een bezwaarprocedure op het niveau van de Unie moet worden gevolgd, en standaardwijzigingen, die moeten worden behandeld op het niveau van een lidstaat of derde land.

Een wijziging wordt beschouwd als een wijziging op het niveau van de Unie indien:

a) zij een wijziging behelst van de naam van de beschermde oorsprongsbenaming, de beschermde geografische aanduiding of de gegarandeerde traditionele specialiteit;

b) zij het verband als bedoeld in artikel 5, lid 1, onder b), voor beschermde oorsprongsbenamingen of in artikel 5, lid 2, voor beschermde geografische aanduidingen dreigt teniet te doen;

c) de productiemethode of het gebruik van grondstoffen en ingrediënten wordt gewijzigd in afwijking van de traditionele praktijken en de gebruiken voor een gegarandeerde traditionele specialiteit;

d) zij leidt tot nieuwe beperkingen op het in de handel brengen van het product.

Alle andere wijzigingen van een productdossier worden beschouwd als standaardwijzigingen. Een tijdelijke wijziging die bestaat in een tijdelijke verandering van het productdossier ten gevolge van door de overheid opgelegde verplichte gezondheids- of sanitaire maatregelen, of die noodzakelijk is wegens een natuurramp of ongunstige weersomstandigheden, voor zover officieel erkend door de bevoegde autoriteiten, wordt eveneens beschouwd als standaardwijziging.

Wijzigingen op het niveau van de Unie worden goedgekeurd door de Commissie. De goedkeuringsprocedure verloopt door overeenkomstige toepassing van de in de artikelen 49 tot en met 52 vastgestelde procedure.

Standaardwijzigingen worden goedgekeurd door de lidstaat op het grondgebied waarvan het geografische gebied van het betrokken product zich bevindt, zoals meegedeeld aan de Commissie. Derde landen keuren standaardwijzigingen goed overeenkomstig het recht van het betrokken derde land en delen die aan de Commissie mee.

Bij het onderzoek van de wijzigingen wordt rekening gehouden met andere elementen van het productdossier. Indien nodig kan de Commissie of de betrokken lidstaat de aanvrager verzoeken andere elementen van het productdossier te wijzigen.

3. Om het administratieve proces voor wijzigingen op het niveau van de Unie en standaardwijzigingen van een productdossier te vergemakkelijken, onder meer indien de wijziging geen verandering in het enig document betreft, is de Commissie bevoegd om overeenkomstig artikel 56 gedelegeerde handelingen vast te stellen tot aanvulling van de voorschriften betreffende de procedure voor de wijzigingsaanvraag.

De Commissie kan uitvoeringshandelingen vaststellen tot vaststelling van uitvoeringsbepalingen betreffende de procedures, de vorm en de presentatie van een wijzigingsaanvraag en betreffende de mededeling van standaardwijzigingen aan de Commissie. Die uitvoeringshandelingen worden vastgesteld overeenkomstig de onderzoeksprocedure van artikel 57, lid 2.".

(15)Aan bijlage I, punt I, worden de volgende streepjes toegevoegd:

"–gearomatiseerde wijnen als omschreven in artikel 3, lid 2, van Verordening (EU) nr. 251/2014;

– andere alcoholhoudende dranken, met uitzondering van gedistilleerde dranken en de wijnbouwproducten als omschreven in deel II van bijlage VII bij Verordening (EU) nr. 1308/2013.".

Artikel 3

Wijzigingen van Verordening (EU) nr. 251/2014

(1)De titel wordt vervangen door:

"Verordening (EU) nr. 251/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 26 februari 2014 inzake de definitie, de aanduiding, de aanbiedingsvorm en de etikettering van gearomatiseerde wijnbouwproducten en houdende intrekking van Verordening (EEG) nr. 1601/91 van de Raad".

(2)In artikel 1 wordt lid 1 vervangen door:

"1.In deze verordening worden voorschriften vastgesteld voor de definitie, de beschrijving, de aanbiedingsvorm en de etikettering van gearomatiseerde wijnbouwproducten.".

(3)In artikel 2 wordt punt 3 geschrapt.

(4)In artikel 5 wordt lid 4 vervangen door:

"4.Verkoopbenamingen mogen worden aangevuld met of vervangen door een krachtens Verordening (EU) nr. 1151/2012 beschermde geografische aanduiding van een gearomatiseerd wijnbouwproduct.".

(5)In artikel 8 wordt lid 2 vervangen door:

"2.De naam van een krachtens Verordening (EU) nr. 1151/2012 beschermde geografische aanduiding van een gearomatiseerd wijnbouwproduct wordt op het etiket vermeld in de taal of de talen waarin deze is geregistreerd, zelfs wanneer de geografische aanduiding de verkoopbenaming vervangt overeenkomstig artikel 5, lid 4, van de onderhavige verordening.

Wanneer de naam van een krachtens Verordening (EU) nr. 1151/2012 beschermde geografische aanduiding van een gearomatiseerd wijnbouwproduct in een niet-Latijns alfabet is geschreven, mag deze tevens in een of meer officiële talen van de Unie worden vermeld.".

(6)Artikel 9 wordt geschrapt.

(7)Hoofdstuk III wordt geschrapt.

Artikel 4

Wijziging van Verordening (EU) nr. 228/2013

In artikel 30 worden de leden 2 en 3 vervangen door:

"2. Voor elk begrotingsjaar financiert de Unie de maatregelen waarin de hoofdstukken III en IV voorzien, tot het volgende jaarlijkse maximum:

- voor de Franse overzeese departementen: 267 580 000 EUR

- voor de Azoren en Madeira:102 080 000 EUR

- voor de Canarische Eilanden:257 970 000 EUR.

3. De bedragen voor elk begrotingsjaar om de in hoofdstuk III vastgestelde maatregelen te financieren, mogen niet groter zijn dan:

- voor de Franse overzeese departementen: 25 900 000 EUR

- voor de Azoren en Madeira:20 400 000 EUR

- voor de Canarische Eilanden:69 900 000 EUR.

De Commissie stelt uitvoeringshandelingen vast ter bepaling van de vereisten waaraan de lidstaten moeten voldoen om de bestemming te wijzigen van de middelen die elk jaar voor de verschillende onder de voorzieningsregeling vallende producten worden toegewezen. Die uitvoeringshandelingen worden volgens de in artikel 34, lid 2, bedoelde onderzoeksprocedure vastgesteld.".

Artikel 5

Wijziging van Verordening (EU) nr. 229/2013

In artikel 18 worden de leden 2 en 3 vervangen door:

"2. De Unie financiert de in de hoofdstukken III en IV vastgestelde maatregelen tot ten hoogste 23 000 000 EUR.

3. Voor de in hoofdstuk III bedoelde specifieke voorzieningsregeling kan ten hoogste 6 830 000 EUR worden toegewezen.".

Artikel 6 - Overgangsbepalingen

1. De regels die van toepassing waren vóór de datum van inwerkingtreding van deze verordening, blijven van toepassing op de aanvragen tot bescherming van oorsprongsbenamingen of geografische aanduidingen die de Commissie overeenkomstig Verordening (EU) nr. 1308/2013 heeft ontvangen vóór de datum van inwerkingtreding van deze verordening, en op de registratieaanvragen voor beschermde oorsprongsbenamingen, beschermde geografische aanduidingen of gegarandeerde traditionele specialiteiten die de Commissie overeenkomstig Verordening (EU) nr. 1151/2012 heeft ontvangen vóór de datum van inwerkingtreding van deze verordening.

2. De regels die van toepassing waren vóór de datum van inwerkingtreding van deze verordening, blijven van toepassing op aanvragen tot bescherming van een naam van een gearomatiseerde wijn als geografische aanduiding die de Commissie overeenkomstig Verordening (EU) nr. 251/2014 heeft ontvangen vóór de datum van inwerkingtreding van deze verordening. Het besluit over de registratie wordt echter vastgesteld krachtens artikel 52 van Verordening (EU) nr. 1151/2012, zoals gewijzigd bij artikel 2, punt 13), van deze verordening.

3. De artikelen 29 tot en met 60 van Verordening (EU) nr. 1308/2013 blijven na 1 januari 2021 van toepassing voor wat betreft de uitgaven die vóór 1 januari 2021 zijn gedaan in het kader van de in die artikelen bedoelde steunregelingen.

Artikel 7 - Inwerkingtreding en toepassing

Deze verordening treedt in werking op de [X] dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Artikel 1, punt 1, onder b), en de punten 4), 8), 17), 22), 27), 28) en 31), en de artikelen 4 en 5 zijn van toepassing met ingang van 1 januari 2021.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.