Artikelen bij COM(2018)621 - Globaliseringsfonds aanvraag van Portugal - EGF/2018/002 PT/Norte - Centro - Lisboa kleding - EU monitor

EU monitor
Dinsdag 19 januari 2021
kalender

Artikelen bij COM(2018)621 - Globaliseringsfonds aanvraag van Portugal - EGF/2018/002 PT/Norte - Centro - Lisboa kleding

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.


Inhoudsopgave

Artikel 1

Ten laste van de algemene begroting van de Unie voor het begrotingsjaar 2018 wordt een bedrag van 4 655 883 EUR aan vastleggings- en betalingskredieten beschikbaar gesteld uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking op de dag van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie. Het is van toepassing vanaf [de datum waarop het wordt vastgesteld]*.