Artikelen bij COM(2018)708 - Gebruik middelen uit het flexibiliteitsinstrument ter financiering van de maatregelen mbt migratie, vluchtelingeninstroom en veiligheid

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.Artikel 1

(1)Voor de algemene begroting van de Unie voor het begrotingsjaar 2019 wordt uit het flexibiliteitsinstrument 1 009 839 138 EUR aan vastleggingskredieten in rubriek 3 (Veiligheid en burgerschap) ter beschikking gesteld.

Het in de eerste alinea genoemde bedrag zal worden gebruikt ter financiering van maatregelen voor de aanpak van de huidige met migratie, vluchtelingeninstroom en veiligheid verband houdende problemen.

(2)Op basis van het verwachte betalingsprofiel worden de met het gebruik van het flexibiliteitsinstrument corresponderende betalingskredieten als volgt verdeeld:

(a)508 897 672 EUR in 2019;

(b)203 643 836 EUR in 2020;

(c)121 431 721 EUR in 2021;

(d)122 227 946 EUR in 2022;

(e)53 637 963 EUR in 2023.

De specifieke bedragen van de betalingskredieten worden voor elk begrotingsjaar goedgekeurd in het kader van de jaarlijkse begrotingsprocedure.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking op de datum van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Het is van toepassing met ingang van 1 januari 2019.