Artikelen bij COM(2018)784 - Sluiting van de partnerschapsovereenkomst met Singapore - EU monitor

EU monitor
Dinsdag 21 januari 2020
kalender

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

dossier COM(2018)784 - Sluiting van de partnerschapsovereenkomst met Singapore.
document COM(2018)784 NLEN
datum 4 december 2018

Artikel 1

De partnerschaps- en samenwerkingsovereenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en de Republiek Singapore, anderzijds, de gemeenschappelijke verklaringen en het begeleidend schrijven die integraal deel uitmaken van de overeenkomst, worden hierbij namens de Unie goedgekeurd.

De tekst van de overeenkomst, van de gemeenschappelijke verklaringen en van het begeleidend schrijven zijn aan dit besluit gehecht.

Artikel 2

De voorzitter van de Raad wijst de persoon (personen) aan die gemachtigd is (zijn) om namens de Unie over te gaan tot de in artikel 49, lid 1, van de overeenkomst bedoelde kennisgeving, waarmee de instemming van de Unie om door de overeenkomst gebonden te zijn, tot uiting wordt gebracht.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking op de dag waarop het wordt vastgesteld 3 .