Artikelen bij COM(2019)3 - Voorwaarden voor toegang tot andere EU-informatiesystemen - EU monitor

EU monitor
Zaterdag 28 maart 2020
kalender

Artikelen bij COM(2019)3 - Voorwaarden voor toegang tot andere EU-informatiesystemen

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

dossier COM(2019)3 - Voorwaarden voor toegang tot andere EU-informatiesystemen.
document COM(2019)3 NLEN
datum 7 januari 2019


Artikel 1

Wijzigingen in Verordening (EU) 2018/1862 [SIS Politie]


(1)aan hoofdstuk III wordt het volgende artikel toegevoegd:

„Artikel 18 bis
Bijhouden van logbestanden met het oog op de interoperabiliteit met Etias

Van elke gegevensverwerking binnen het SIS en Etias overeenkomstig artikel 50 bis en 50 ter worden logbestanden bewaard overeenkomstig artikel 18 van deze verordening en artikel 69 van Verordening (EU) 2018/1240 van het Europees Parlement en de Raad*.

_____________

* Verordening (EU) 2018/1240 van het Europees Parlement en de Raad van 12 september 2018 tot oprichting van een Europees reisinformatie en -autorisatiesysteem (Etias) en tot wijziging van de Verordeningen (EU) nr. 1077/2011, (EU) nr. 515/2014, (EU) 2016/399, (EU) 2016/1624 en (EU) 2017/2226 (PB L 236 van 19.9.2018, blz. 1).”;


(2)aan artikel 44, lid 1, wordt het volgende punt toegevoegd:

“f) handmatige verwerking van Etias-aanvragen door de nationale Etias-eenheid, overeenkomstig artikel 8 van Verordening (EU) 2018/1240.”;


(3)de volgende artikelen worden ingevoegd:

„Artikel 50 bis
Toegang tot SIS-gegevens door de centrale Etias-eenheid

1. De centrale Etias-eenheid, die overeenkomstig artikel 7 van Verordening (EU) 2018/1240 binnen het Europees Grens- en kustwachtagentschap is opgericht, heeft voor het vervullen van de taken die haar bij Verordening (EU) 2018/1240 zijn opgedragen, het recht op toegang tot en het doorzoeken van relevante gegevens in het SIS. Artikel 50, leden 4 tot en met 8, van deze verordening zijn van toepassing op toegang en doorzoeken als hiervoor bedoeld.

2. Wanneer een verificatie door de centrale Etias-eenheid uitwijst dat in Etias-aanvraagdossiers geregistreerde gegevens en een signalering in het SIS met elkaar overeenstemmen, zijn de artikelen 23, 24 en 26 van Verordening (EU) 2018/1240 van toepassing.

Artikel 50 - ter Interoperabiliteit met Etias in de zin van artikel 11 van Verordening (EU) 2018/1240

1. Vanaf de ingebruikneming van Etias overeenkomstig artikel 88, lid 1, van Verordening (EU) 2018/1240 wordt het centrale SIS-systeem met het in artikel 11 van Verordening (EU) 2018/1240 bedoelde instrument verbonden om de in dat artikel bedoelde geautomatiseerde verwerking mogelijk te maken.

2. De geautomatiseerde verwerking bedoeld in artikel 11 van Verordening (EU) 2018/1240 maakt de in artikel 20, artikel 23, artikel 24, lid 6, onder c), punt ii), artikel 41 en artikel 54, lid 1, onder b), van die verordening bedoelde verificaties en de daaropvolgende verificaties bedoeld in de artikelen 22, 23 en 26 van die verordening mogelijk.

3. Voor de in artikel 20, lid 2, onder a), d) en m), punt i), en artikel 23 van Verordening (EU) 2018/1240 bedoelde verificaties maakt het centrale Etias-systeem gebruik van het in artikel 11 van die verordening bedoelde instrument om de gegevens bedoeld in artikel 11, lid 5, van Verordening (EU) 2018/1240 te vergelijken met gegevens in het SIS, overeenkomstig artikel 11, lid 8, van die verordening.

4. Wanneer een zoekopdracht van Etias een of meer hits oplevert ingevolge artikel 23, lid 1, van Verordening (EU) 2018/1240, zendt het centrale Etias-systeem een geautomatiseerde kennisgeving naar het Sirene-bureau van de lidstaat die de signalering heeft ingevoerd, overeenkomstig artikel 23, leden 2 en 3, van die verordening.

Wanneer in het SIS een nieuwe signalering als bedoeld in artikel 41, lid 3, van Verordening (EU) 2018/1240 wordt opgenomen in verband met een reisdocument dat is geregistreerd als verloren, gestolen, verduisterd of ongeldig verklaard, zendt het SIS, met gebruikmaking van de geautomatiseerde verwerking en het instrument bedoeld in artikel 11 van die verordening, de informatie over deze signalering toe aan het centrale Etias-systeem om te verifiëren of deze nieuwe signalering betrekking heeft op een bestaande reisautorisatie.”.

Artikel 2

Wijzigingen van Verordening (EU) yyyy/xxxx [ECRIS-TCN]


Verordening yyyy/xxxx (ECRIS-TCN-verordening) wordt als volgt gewijzigd 44 45 :


(1)aan artikel 1 wordt het volgende punt toegevoegd:

“d)    worden de voorwaarden vastgesteld waaronder in het ECRIS-TCN-systeem opgenomen gegevens mogen worden gebruikt ten behoeve van grensbeheer overeenkomstig Verordening (EU) 2018/1240 van het Europees Parlement en de Raad*.

_____________

* Verordening (EU) 2018/1240 van het Europees Parlement en de Raad van 12 september 2018 tot oprichting van een Europees reisinformatie en -autorisatiesysteem (Etias) en tot wijziging van de Verordeningen (EU) nr. 1077/2011, (EU) nr. 515/2014, (EU) 2016/399, (EU) 2016/1624 en (EU) 2017/2226 (PB L 236 van 19.9.2018, blz. 1).”;


(2)Artikel 2 wordt vervangen door:

“Artikel 2
Werkingssfeer

Deze verordening is van toepassing op het verwerken van identiteitsgegevens van in de lidstaten veroordeelde onderdanen van derde landen, met als doel te bepalen in welke lidstaten deze veroordelingen zijn uitgesproken, alsook ten behoeve van grensbeheer [en om bij te dragen aan het vergemakkelijken en bevorderen van de correcte identificatie van personen].

Met uitzondering van artikel 5, lid 1, onder b), punt ii), zijn de bepalingen van deze verordening die gelden voor onderdanen van derde landen ook van toepassing op burgers van de Unie die tevens de nationaliteit van een derde land bezitten en die in de lidstaten veroordeeld zijn.";


(3)Artikel 3 wordt als volgt gewijzigd:

(a)punt f) wordt vervangen door:

“f)“bevoegde autoriteiten”: de centrale autoriteiten en de organen van de Unie (Eurojust, Europol, het Europees Openbaar Ministerie, de binnen het Europees Grens- en kustwachtagentschap opgerichte centrale Etias-eenheid) die overeenkomstig deze verordening bevoegd zijn om toegang te hebben tot het ECRIS-TCN-systeem of dit te doorzoeken;”;

(b)de volgende punten worden toegevoegd:

“t) “terroristische misdrijf”: strafbaar feit dat overeenkomt met of gelijkwaardig is aan een van de in Richtlijn (EU) 2017/541 van het Europees Parlement en de Raad bedoelde misdrijven;*;

u) “ernstig strafbaar feit”: een strafbaar feit dat overeenkomt met of gelijkwaardig is aan een van de strafbare feiten bedoeld in artikel 2, lid 2, van Kaderbesluit 2002/584/JBZ**, indien het volgens het nationaal recht strafbaar is gesteld met een vrijheidsstraf of een tot vrijheidsbeneming strekkende maatregel met een maximumduur van ten minste drie jaar.

_____________

Richtlijn (EU) 2017/541 van het Europees Parlement en de Raad van 15 maart 2017 inzake terrorismebestrding en ter vervanging van Kaderbesluit 2002/475/JBZ van de Raad en tot wijziging van Besluit 2005/671/JBZ van de Raad (PB L 88 van 31.3.2017, blz. 6).

** Kaderbesluit 2002/584/JBZ van de Raad van 13 juni 2002 betreffende het Europees aanhoudingsbevel en de procedures van overlevering tussen de lidstaten (PB L 190 van 18.7.2002, blz. 1)”;


(4)Artikel 5 wordt als volgt gewijzigd:

(a)aan lid 1 wordt het volgende punt toegevoegd:

“c)in voorkomend geval, een markering die aangeeft dat de betrokken persoon is veroordeeld voor een terroristisch misdrijf of ander ernstig strafbaar feit en de code van de lidstaat of lidstaten van veroordeling.”;

(b)lid 1, onder a), wordt vervangen door:

“1a.[Het gemeenschappelijke identiteitsregister bevat de in lid 1, onder b) en c), en lid 2 bedoelde gegevens alsook de volgende in lid 1, onder a), bedoelde gegevens: achternaam (familienaam); voornaam/-namen; geboortedatum; geboorteplaats (gemeente en land); nationaliteit(en); geslacht; soort en nummer van het reisdocument/de reisdocumenten van de persoon, alsmede de naam van de autoriteit van afgifte; en in voorkomend geval vorige namen, pseudoniemen en/of bijnamen alsook, in de in lid 1, onder c), bedoelde gevallen, de code van de lidstaat van veroordeling. De overige ECRIS-TCN-gegevens worden opgeslagen in het centrale ECRIS-TCN-systeem.]”;


(5)in artikel 7 wordt lid 5 vervangen door:

“5.In het geval van een treffer verstrekt het centrale systeem [of het gemeenschappelijke identiteitsregister] de bevoegde autoriteit automatisch informatie over de lidstaten die over strafregistergegevens van een onderdaan van een derde land beschikken, alsmede de in artikel 5, lid 1, bedoelde bijbehorende referentienummers en alle overeenkomstige identiteitsgegevens. Deze identiteitsgegevens worden uitsluitend gebruikt ter verificatie van de identiteit van de betrokken onderdaan van een derde land. Het resultaat van een zoekopdracht in het centrale systeem mag alleen worden gebruikt ten behoeve van een verzoek krachtens artikel 6 van Kaderbesluit 2009/315/JBZ, een verzoek als bedoeld in artikel 16, lid 4, van deze verordening, of ten behoeve van grensbeheer [en het vergemakkelijken en bevorderen van de correcte identificatie van in het ECRIS-TCN-systeem geregistreerde personen].”;


(6)aan hoofdstuk II wordt het volgende artikel toegevoegd:

“Artikel 7 bis
Gebruik van het ECRIS-TCN-systeem voor Etias-verificaties

1. De centrale Etias-eenheid, die overeenkomstig artikel 7 van Verordening (EU) 2018/1240 binnen het Europees Grens- en kustwachtagentschap is opgericht, heeft voor het vervullen van de taken die haar bij Verordening (EU) 2018/1240 zijn opgedragen, het recht op toegang tot en het doorzoeken van ECRIS-TCN-gegevens in het [gemeenschappelijke identiteitsregister]. Zij heeft echter alleen toegang tot gegevensbestanden die overeenkomstig artikel 5, lid 1, onder c), van deze verordening zijn gemarkeerd.

2. Het [gemeenschappelijke identiteitsregister] wordt gekoppeld aan het in artikel 11 van Verordening (EU) 2018/1240 bedoelde instrument teneinde de in dat artikel bedoelde automatische verwerking mogelijk te maken.

3. Onverminderd artikel 24 van Verordening (EU) 2018/1240, maakt de geautomatiseerde verwerking bedoeld in artikel 11 van Verordening (EU) 2018/1240 de in artikel 20 bedoelde verificaties en de daaropvolgende verificaties als bedoeld in de artikelen 22 en 26 van die verordening mogelijk.

Voor het verrichten van de verificaties bedoeld in artikel 20, lid 2, onder n), van Verordening (EU) 2018/1240 maakt het centrale Etias-systeem gebruik van het in artikel 11 van Verordening (EU) 2018/1240 bedoelde instrument om de gegevens in Etias te vergelijken met de uit hoofde van artikel 5, lid 1, onder c), van deze verordening gemarkeerde gegevens in het ECRIS-TCN [in het gemeenschappelijke identiteitsregister], overeenkomstig artikel 11, lid 8, van Verordening 2018/1240 en met gebruikmaking van de concordantietabel in bijlage II.";


(7)in artikel 8 wordt lid 2 vervangen door:

“2. Na het verstrijken van de in lid 1 bedoelde bewaringstermijn wist de centrale autoriteit van de lidstaat van veroordeling het gegevensbestand, met inbegrip van vingerafdrukken, gezichtsopnames, of markeringen als bedoeld in artikel 5, lid 1, onder c), uit het centrale systeem [en het gemeenschappelijke identiteitsregister]. In de gevallen waarin de gegevens met betrekking tot een terroristisch misdrijf of een andere vorm van een ernstig strafbaar feit als bedoeld in artikel 5, lid 1, onder c), uit het nationaal strafregister worden gewist, maar informatie over andere veroordelingen van dezelfde persoon bewaard blijven, wordt alleen de in artikel 5, lid 1, onder c), bedoelde markering uit het gegevensbestand gewist. Dit wissen geschiedt zo mogelijk automatisch en in ieder geval niet later dan één maand na het verstrijken van de bewaringstermijn.”;


(8)in artikel 22 wordt lid 1 vervangen door:

“1. De gegevens in het centrale systeem [en het gemeenschappelijke identiteitsregister] worden uitsluitend verwerkt ten behoeve van de vaststelling welke lidstaten over strafregistergegevens van onderdanen van derde landen beschikken alsook ten behoeve van grensbeheer [en het vergemakkelijken en bevorderen van de correcte identificatie van in het ECRIS-TCN-systeem geregistreerde personen].”;


(9)in artikel 30, lid 4, wordt de tweede alinea vervangen door:

“Elke maand verstrekt eu-LISA de Commissie statistieken in verband met de registratie, opslag en uitwisseling van informatie die via het ECRIS-TCN-systeem en de ECRIS-referentie-implementatie uit strafregisters is verkregen, onder meer met betrekking tot de gegevensbestanden die overeenkomstig artikel 5, lid 1, onder c), zijn gemarkeerd, zonder dat daarbij personen kunnen worden geïdentificeerd."


(10)het volgende artikel wordt toegevoegd:

“Artikel 29 bis
Het bijhouden van logbestanden ten behoeve van Etias

Voor de raadplegingen bedoeld in artikel 7 bis van deze verordening wordt per ECRIS-TCN-gegevensverwerkingsverrichting in [het gemeenschappelijke identiteitsregister] en Etias een logbestand bijgehouden overeenkomstig artikel 69 van Verordening (EU) 2018/1240.”;


(11)de volgende bijlage wordt toegevoegd:

“Bijlage II

Concordantietabel bedoeld in artikel 7 bis

De door het centrale Etias-systeem verzonden gegevens bedoeld in artikel 17, lid 2, van Verordening 2018/1240De met de in artikel 5, lid 1, van deze verordening bedoelde gegevens corresponderende ECRIS-TCN-gegevens waaraan de Etias-gegevens dienen te worden getoetst
achternaam (familienaam)achternaam (familienaam)
achternaam bij geboortevorige namen
voornaam(-namen)voornaam/-namen
andere namen (alias(sen), artiestennaam(-namen), roepnaam(-namen))pseudoniemen en/of bijnamen
geboortedatumgeboortedatum
geboorteplaatsgeboorteplaats (gemeente en land)
geboortelandgeboorteplaats (gemeente en land)
geslachtgeslacht
huidige nationaliteitnationaliteit(en)
overige nationaliteiten indien van toepassingnationaliteit(en)
soort reisdocumentsoort reisdocument/ reisdocumenten van de persoon
nummer van het reisdocumentnummer reisdocument/ reisdocumenten van de persoon
land van afgifte van het reisdocumentde naam van de autoriteit van afgifte

”]

Artikel 3

Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Zij is van toepassing vanaf de overeenkomstig artikel 96, tweede alinea, van Verordening (EU) 2018/1240 vastgestelde datum.


Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in de lidstaten overeenkomstig de Verdragen.