Artikelen bij COM(2019)38 - Wijziging van Verordening (EU) 2015/757 om op gepaste wijze rekening te houden met het wereldwijde systeem voor verzameling van gegevens inzake stookolieverbruik door schepen - EU monitor

EU monitor
Zaterdag 15 augustus 2020
kalender

Artikelen bij COM(2019)38 - Wijziging van Verordening (EU) 2015/757 om op gepaste wijze rekening te houden met het wereldwijde systeem voor verzameling van gegevens inzake stookolieverbruik door schepen

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.


Inhoudsopgave

Artikel 1

1) Artikel 3 wordt als volgt gewijzigd:

a) punt d) wordt vervangen door:

"d)"maatschappij": de scheepseigenaar of een andere organisatie of persoon, zoals de beheerder of de rompbevrachter, die de verantwoordelijkheid voor de exploitatie van het schip van de scheepseigenaar heeft overgenomen en die ermee heeft ingestemd alle door Verordening (EG) nr. 336/2006 van het Europees Parlement en de Raad voorgeschreven plichten en verantwoordelijkheid op zich te nemen;";

b) punt m) wordt vervangen door:

"m)"verslagperiode": de periode van 1 januari tot en met 31 december. Voor reizen waarvan de aanvang en het einde niet in hetzelfde kalenderjaar vallen, worden de respectieve gegevens onder het betrokken kalenderjaar geregistreerd;";

c) er wordt een nieuw punt p) toegevoegd:

"p)"draagvermogen": het verschil in ton tussen de waterverplaatsing van een schip in water met een relatieve dichtheid van 1 023 kg/m3 bij zomerdiepgang en de massa van het lege schip. De zomerdiepgang moet worden opgevat als de maximale zomerdiepgang zoals in het door de overheid of een door de overheid erkende organisatie goedgekeurde stabiliteitsboek is gecertificeerd.".

2) Artikel 6 wordt als volgt gewijzigd:

a) lid 3 wordt als volgt gewijzigd:

i) de punten a), b) en c) worden vervangen door:

"a)de scheepsgegevens, waaronder de naam, het IMO-identificatienummer, het type schip en de naam van de maatschappij;";

"b)een beschrijving van de motoren en andere stookolieverbruikers op het schip en typen stookolie;";

"c)emissiefactoren;";

ii) punt d) wordt geschrapt;

iii) punt g) wordt geschrapt;

iv) in punt h) wordt punt iii) vervangen door:

"iii)de procedures, verantwoordelijkheden, formules en gegevensbronnen voor het vaststellen en registreren van de vaaruren;

v) punt i) wordt vervangen door:

"i)kwaliteit van de gegevens, met inbegrip van procedures om lacunes in de gegevens te ontdekken en aan te vullen;".

3) In artikel 9 wordt lid 1 als volgt gewijzigd:

a) de punten e) en f) worden vervangen door:

"e)vaaruren;";

"f)vervoerde vracht, op vrijwillige basis;".

4) Artikel 10 wordt als volgt gewijzigd:

a) punt h) wordt vervangen door:

"h)totaal aantal vaaruren;".

5) Artikel 11 wordt als volgt gewijzigd:

a) lid 2 wordt vervangen door:

"2.Wanneer een schip van maatschappij wisselt, dient de vorige maatschappij zo dicht mogelijk bij de dag waarop de wisseling wordt voltooid en niet later dan drie maanden na de wisseling, bij de Commissie en de autoriteiten van de betreffende vlaggenstaat een verslag in over dezelfde elementen als in het emissieverslag, maar beperkt tot de periode waarin de activiteiten onder haar verantwoordelijkheid werden uitgevoerd.";

b) aan lid 3, onder a), wordt een nieuw punt xi) toegevoegd:

"xi)draagvermogen van het schip;".

6) In artikel 21, lid 2, wordt punt g) vervangen door:

"g)totaal aantal vaaruren per jaar;".

7) Bijlage II wordt gewijzigd overeenkomstig de bijlage bij deze verordening.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Zij is van toepassing met ingang van 1 januari van het jaar na het jaar van inwerkingtreding van deze handeling. Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.