Artikelen bij COM(2019)125 - Wijziging van Besluit 1313/2013/EU betreffende een Uniemechanisme voor civiele bescherming - EU monitor

EU monitor
Zaterdag 15 augustus 2020
kalender

Artikelen bij COM(2019)125 - Wijziging van Besluit 1313/2013/EU betreffende een Uniemechanisme voor civiele bescherming

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.Artikel 1

Besluit nr. 1313/2013/EU wordt als volgt gewijzigd:

(1)Artikel 19 wordt als volgt gewijzigd:

a) lid 1 wordt vervangen door:

"1. De financiële middelen voor de uitvoering van het Uniemechanisme voor de periode 2021 tot en met 2027 bedragen 1 400 000 000 EUR in lopende prijzen.

b) de leden 4, 5 en 6 worden geschrapt.

(2)Artikel 20bis 12 wordt als volgt gewijzigd:

(a)lid 1 wordt vervangen door:

"1. De ontvangers van financiering van de Unie erkennen de oorsprong van en geven zichtbaarheid aan de financiering van de Unie (met name wanneer zij de acties en de resultaten ervan promoten) door meerdere doelgroepen, waaronder de media en het grote publiek, doelgericht en op samenhangende, doeltreffende en evenredige wijze te informeren. Elke steun of financiering die wordt verstrekt uit hoofde van dit besluit, dient ook de nodige zichtbaarheid te geven aan de Unie, met inbegrip van het logo van de Unie voor de capaciteit die wordt genoemd onder de artikelen 11, 12 en 21, lid 2, onder c).

2. De Commissie voert informatie- en communicatieacties uit met betrekking tot dit besluit alsmede de acties en de resultaten ervan. De aan dit besluit toegewezen financiële middelen dragen tevens bij aan de institutionele communicatie over de politieke prioriteiten van de Unie, voor zover zij verband houden met de in artikel 3, lid 1, bedoelde doelstellingen.

De Commissie ontwikkelt een communicatiestrategie om de tastbare resultaten van de acties in het kader van het Uniemechanisme onder de aandacht van de burgers te brengen.

3. De Commissie reikt medailles uit om langdurige inzet voor en buitengewone bijdragen aan de civiele bescherming van de Unie te erkennen en te eren."

(3)Artikel 30 13 wordt als volgt gewijzigd:

(a)lid 2 wordt geschrapt;

(b)lid 4 wordt vervangen door:

"4. Het Europees Parlement of de Raad kan de in de artikel 21, lid 3, bedoelde bevoegdheidsdelegatie te allen tijde intrekken. Een besluit tot intrekking beëindigt de delegatie van de in dat besluit genoemde bevoegdheid. Het besluit treedt in werking op de dag na de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie of op een latere datum die in het besluit wordt vermeld. Het laat de geldigheid van de reeds van kracht zijnde gedelegeerde handelingen onverlet.”

(c)lid 7 wordt vervangen door:

"Een overeenkomstig artikel 21, lid 3, vastgestelde gedelegeerde handeling treedt alleen in werking indien het Europees Parlement noch de Raad daartegen binnen een termijn van twee maanden na de kennisgeving van de handeling aan het Europees Parlement en de Raad bezwaar heeft gemaakt, of indien zowel het Europees Parlement als de Raad voor het verstrijken van die termijn de Commissie hebben medegedeeld dat zij daartegen geen bezwaar zullen maken. Die termijn wordt op initiatief van het Europees Parlement of de Raad met twee maanden verlengd".

(4)Bijlage I wordt geschrapt.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Artikel 1, lid 1, onder a), van dit besluit is evenwel van toepassing met ingang van 1 januari 2021.

Artikel 3

Dit besluit is gericht tot de lidstaten.