Artikelen bij COM(2019)325 - Proposal from the President of the Commission for a BESLUIT VAN DE RAAD over de niet-vervanging van leden van de Commissie

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.Artikel 1 In de vacatures in de Europese Commissie als gevolg van het ontslag van de heer Ansip en

mevrouw Creţu behoeft niet te worden voorzien.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking op de dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.