Artikelen bij COM(2020)153 - Mededeling aan het EP over Raadsstandpunt inzake wijziging van Verordening betreffende gemeenschappelijke statistieken over migratie en internationale bescherming - EU monitor

EU monitor
Woensdag 21 oktober 2020
kalender

Artikelen bij COM(2020)153 - Mededeling aan het EP over Raadsstandpunt inzake wijziging van Verordening betreffende gemeenschappelijke statistieken over migratie en internationale bescherming

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

EUROPESE COMMISSIE

Brussel, 15.4.2020

COM(2020) 153 final

2018/0154(COD)

MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT

overeenkomstig artikel 294, lid 6, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie

over het

standpunt van de Raad met het oog op de aanneming van een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 862/2007 betreffende communautaire statistieken over migratie en internationale bescherming


2018/0154 (COD)

MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT

overeenkomstig artikel 294, lid 6, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie

over het

standpunt van de Raad met het oog op de aanneming van een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 862/2007 betreffende communautaire statistieken over migratie en internationale bescherming

1. Chronologisch overzicht

Indiening van het voorstel bij het Europees Parlement en de Raad (document COM(2018) 307 final – 018/0154(COD)):16.5.2018
Standpunt van het Europees Parlement in eerste lezing:16.4.2019
Vaststelling van het standpunt van de Raad:20.3.2020

2. Doel van het voorstel van de Commissie

Het doel van dit voorstel is: i) de Europese migratieagenda te ondersteunen door beleidsmakers en besluitvormers in de EU betere en tijdiger statistieken te verstrekken, en ii) de respons op de uitdagingen van migratie te versterken. Door het initiatief zullen in het bijzonder Europese statistieken over asiel en beheerde migratie worden verbeterd door statistieken die op dit moment op vrijwillige basis worden verzameld een rechtsgrondslag te geven.

Bovendien leidt de herziening van Verordening (EG) nr. 862/2007 tot een betere volledigheid, nauwkeurigheid, tijdigheid en zekerheid van de huidige vrijwillige toezending van gegevens door de nationale autoriteiten. Met name zal de herziening ervoor zorgen dat statistieken worden verstrekt op gebieden waarvoor de belanghebbenden duidelijke behoeften hebben geuit, zoals asiel, terugkeer (waarover frequenter statistieken worden opgesteld), hervestiging, verblijfsvergunningen en migrerende kinderen.

3. Opmerkingen over het standpunt van het Europees Parlement

Het Europees Parlement heeft op 16 april 2019 zijn standpunt in eerste lezing vastgesteld op basis van het verslag dat op 20 november 2018 door de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken werd goedgekeurd en op 11 april 2019 werd bevestigd.

In dit standpunt in eerste lezing zijn veel amendementen op het Commissievoorstel voorgesteld, op basis van statistische behoeften, beleidsbehoeften en de haalbaarheid van het opstellen van statistieken. Er zijn ook enkele wijzigingen aangebracht op: i) de invoering van nieuwe statistieken, en ii) wijzigingen in de frequentie en de tijdigheid van statistieken.

Het nieuwe onderhandelingsteam van het Europees Parlement heeft voorgesteld de onderhandelingen te hervatten op basis van het compromisvoorstel van het Roemeense voorzitterschap ( doc. 7935/19 of 1 April 2019).

Na de vaststelling door de Raad van zijn standpunt in eerste lezing zal het Europees Parlement naar verwachting formeel zijn goedkeuring hechten aan het in de trialoogrondes bereikte akkoord.

4. Opmerkingen over het standpunt van de Raad

Het standpunt van de Raad volgt het in de trialoogrondes bereikte akkoord. De Raad steunt het voorstel van de Commissie en werkt dit nader uit, en het standpunt bevat verscheidene verzoeken van het Europees Parlement.

De Raad heeft in zijn eerste lezing met name:

–verklaard dat: i) de haalbaarheid van een aantal voorgestelde nieuwe variabelen eerst moet worden getest aan de hand van proefstudies, in plaats van onmiddellijk te beginnen met het verzamelen van gegevens, en ii) alleen nieuwe gegevens mogen worden verzameld als de resultaten van de proefstudies positief zijn;

–de frequentie van één categorie van gegevensverzameling gewijzigd van maandelijks naar jaarlijks, en daarbij voorgesteld dat in de proefstudies de maandelijkse verstrekking van gegevens wordt geëvalueerd;

–een nieuw artikel over de financiering ingevoegd, dat voorziet in financiële steun voor de aanpassing van de instrumenten voor het verzamelen van gegevens en verdere verwerking van gegevens;

–een nieuw artikel ingevoegd, op grond waarvan de lidstaten kunnen verzoeken om een afwijking van de verplichting om gegevens te verzamelen voor de duur van maximaal 3 jaar, met een aanvullende afwijking van nog eens 2 jaar.

5. Conclusie

De Commissie gaat akkoord met het standpunt van de Raad. De financiële steun aan de lidstaten is afhankelijk van de voorwaarde dat er voldoende middelen beschikbaar worden gesteld in het nieuw Meerjarig Financieel Kader 2021‑2027.