Artikelen bij COM(2020)354 - Gedelegeerde handelingen van de Commissie onder Verordening (EU) 2016/792 betreffende geharmoniseerde indexcijfers van de consumptieprijzen en van de huizenprijzen - EU monitor

EU monitor
Woensdag 21 oktober 2020
kalender

Artikelen bij COM(2020)354 - Gedelegeerde handelingen van de Commissie onder Verordening (EU) 2016/792 betreffende geharmoniseerde indexcijfers van de consumptieprijzen en van de huizenprijzen

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

EUROPESE COMMISSIE

Brussel, 4.8.2020

COM(2020) 354 final

VERSLAG VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

over de uitoefening van de bevoegdheid tot het vaststellen van gedelegeerde handelingen die aan de Commissie is toegekend overeenkomstig Verordening (EU) 2016/792 betreffende geharmoniseerde indexcijfers van de consumptieprijzen en van de huizenprijzen


1.Achtergrond

Verordening (EU) 2016/792 van het Europees Parlement en de Raad betreffende geharmoniseerde indexcijfers van de consumptieprijzen en van de huizenprijzen is in mei 2016 goedgekeurd 1 .

Artikel 10 van Verordening (EU) 2016/792 verleent de Commissie de bevoegdheid om gedelegeerde handelingen vast te stellen. Overeenkomstig artikel 4, lid 3, kan deze bevoegdheid worden gebruikt om de in bijlage I vermelde Europese Coicop 2 -indeling te wijzigen. Artikel 4, lid 5, voorziet in de bevoegdheid om gedelegeerde handelingen vast te stellen tot wijziging van artikel 4, lid 4, en op grond van artikel 5, lid 8, kan de bevoegdheid worden gebruikt om de lijst van uitgesloten subindexcijfers te wijzigen.

Op grond van artikel 10, lid 3, wordt de bevoegdheid tot vaststelling van gedelegeerde handelingen aan de Commissie verleend voor een termijn van vijf jaar met ingang van 13 juni 2016. De bevoegdheidsdelegatie wordt stilzwijgend verlengd met termijnen van vijf jaar, tenzij het Europees Parlement of de Raad zich verzet tegen die verlenging.

De Commissie moet uiterlijk negen maanden voor het einde van de termijn van vijf jaar een verslag over de bevoegdheidsdelegatie opstellen. Die verplichting wordt met dit verslag vervuld.

2.Uitoefening door de Commissie van de gedelegeerde bevoegdheden uit hoofde van Verordening (EU) 2016/792

De Commissie heeft haar bevoegdheid tot vaststelling van gedelegeerde handelingen uit hoofde van Verordening (EU) 2016/792 nog niet uitgeoefend.

Sinds Verordening (EU) 2016/792 in werking is getreden, heeft de Commissie geen noodzaak gezien om artikel 4, lid 4, artikel 5, lid 8, of bijlage I bij te werken. Het is echter te verwachten dat bijlage I binnen de komende vijf jaar geactualiseerd moet worden om rekening te houden met wijzigingen in de COICOP van de Verenigde Naties. Door deze actualisering zullen de geharmoniseerde indexcijfers van de consumptieprijzen relevanter worden voor de huidige economische structuren.

3.Conclusies

De Commissie heeft haar bevoegdheid tot vaststelling van gedelegeerde handelingen uit hoofde van Verordening (EU) 2016/792 nog niet uitgeoefend.

De Commissie is van mening dat zij over deze gedelegeerde bevoegdheden moet blijven beschikken, aangezien het mogelijk is dat zij in de toekomst een gedelegeerde handeling moet vaststellen om artikel 4, lid 4, artikel 5, lid 8, of bijlage I te wijzigen teneinde de geharmoniseerde indexcijfers van de consumptieprijzen en de huizenprijzen te verbeteren.


(1)

   PB L 135 van 24.5.2016, blz. 11.

(2)

   Classification of Individual Consumption According to Purpose (classificatie van individuele consumptie naar doel). De Europese Coicop-classificatie is een versie van de Coicop-classificatie die door de Verenigde Naties wordt gehanteerd.