Artikelen bij COM(2021)85 - Roaming op openbare mobielecommunicatienetwerken binnen de Unie (herschikking)

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.Artikel 1

Onderwerp en toepassingsgebied

1. Deze verordening voorziet in een gemeenschappelijke aanpak die ervoor moet zorgen dat gebruikers van openbare mobielecommunicatienetwerken, wanneer zij binnen de Unie reizen, in vergelijking met concurrerende binnenlandse prijzen geen buitensporig hoge tarieven betalen voor roamingdiensten in de Unie wanneer zij oproepen initiëren of ontvangen, sms-berichten initiëren of ontvangen of gebruikmaken van pakketgeschakelde datacommunicatiediensten.

Daarmee draagt deze verordening bij aan de soepele werking van de interne markt, terwijl tegelijkertijd een hoog niveau van consumentenbescherming, gegevensbescherming, privacy en vertrouwen wordt geboden, vrije concurrentie, onafhankelijkheid en transparantie op de markt worden bevorderd en prikkels voor innovatie, keuzevrijheid voor de consument en de integratie van personen met een beperking worden geboden, met volledige inachtneming van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie.

Deze verordening bepaalt de voorwaarden voor de wholesaletoegang tot publieke mobielecommunicatienetwerken met het oog op het aanbieden van gereguleerde roamingdiensten. De verordening is van toepassing op zowel de tarieven die op wholesaleniveau door de netwerkaanbieders in rekening worden gebracht als op die welke op retailniveau door de roamingaanbieders worden gehanteerd.

2. Bij deze verordening worden tevens regels ingevoerd ter vergroting van de transparantie en ter verbetering van de verstrekking van informatie over tarieven aan gebruikers van roamingdiensten, met inbegrip van gebruikers van niet-gereguleerde roamingdiensten in derde landen. De verordening vergroot ook de transparantie voor gebruikers van niet-gereguleerde roamingdiensten wanneer zij gebruikmaken van een niet-terrestrische openbaar mobielecommunicatienetwerk, zoals aan boord van schepen of vliegtuigen, indien van toepassing.

3. De in deze verordening genoemde maximumtarieven zijn uitgedrukt in euro.

4. Indien onder de artikelen 8 tot en met 11 vallende maximumtarieven in andere munteenheden dan de euro zijn uitgedrukt, worden de waarden in die munteenheden bepaald door middel van toepassing van het gemiddelde van de referentiewisselkoersen die op 15 januari, 15 februari en 15 maart van het betrokken kalenderjaar door de Europese Centrale Bank in het Publicatieblad van de Europese Unie zijn bekendgemaakt. Voor de maximumtarieven worden de grenswaarden in andere munteenheden dan de euro vanaf 2023 jaarlijks herzien. De jaarlijks herziene grenswaarden in die munteenheden worden vanaf 15 mei van kracht.

5. Deze verordening doet geen afbreuk aan de toewijzing van taken aan de nationale regelgevende instanties en andere bevoegde instanties uit hoofde van Richtlijn (EU) 2018/1972, met inbegrip van de verantwoordelijkheden voor de uitvoering van deel III, titel III, van die richtlijn.

Artikel 2

Definities

1. Voor de toepassing van deze verordening zijn de definities van artikel 2 van Richtlijn (EU) 2018/1972 van toepassing.

2. Naast de definities waarnaar wordt verwezen in lid 1 zijn de volgende definities van toepassing:

a) “roamingaanbieder”: een onderneming die een roamende klant gereguleerde retailroamingdiensten aanbiedt;

b) “binnenlandse aanbieder”: een onderneming die een roamende klant binnenlandse mobielecommunicatiediensten aanbiedt;

c) “thuisnetwerk”: een openbaar communicatienetwerk dat zich bevindt binnen een lidstaat en dat door de roamingaanbieder wordt gebruikt voor de levering van gereguleerde retailroamingdiensten aan een roamende klant;

d) “bezocht netwerk”: een terrestrisch openbaar mobielcommunicatienetwerk dat zich bevindt in een lidstaat die niet de lidstaat is waarin de binnenlandse aanbieder van de roamende klant zich bevindt, en dat het voor een roamende klant mogelijk maakt om oproepen te initiëren of te ontvangen, sms-berichten te initiëren of te ontvangen of gebruik te maken van pakketgeschakelde datacommunicatie door middel van regelingen met de exploitant van het thuisnetwerk;

e) “roaming in de Unie”: het gebruik door roamende klanten van een mobiel toestel om oproepen binnen de Unie te initiëren of te ontvangen, sms-berichten binnen de Unie te initiëren of te ontvangen, of gebruik te maken van pakketgeschakelde datacommunicatie, terwijl zij in een andere lidstaat zijn dan die waar zich het netwerk van de binnenlandse aanbieder bevindt, door middel van regelingen tussen de exploitant van het thuisnetwerk en de exploitant van het bezochte netwerk;

f) “roamende klant”: een klant van een roamingaanbieder van gereguleerde roamingdiensten, die gebruik maakt van een terrestrisch openbaar mobielcommunicatienetwerk dat zich in de Unie bevindt, en aan wie op grond van zijn contract of regeling met deze roamingaanbieder roaming in de Unie is toegestaan;

g) “gereguleerd roaminggesprek”: een mobiel telefoongesprek dat hetzij is geïnitieerd door een roamende klant, opgebouwd op een bezocht netwerk en afgegeven op een openbaar communicatienetwerk binnen de Unie, hetzij is ontvangen door een roamende klant, opgebouwd op een openbaar communicatienetwerk binnen de Unie en afgegeven op een bezocht netwerk;

h) “sms-bericht”: een hoofdzakelijk uit alfabetische of numerieke tekens, of beide, samengesteld kort tekstbericht (Short Message Service) dat kan worden verzonden tussen mobiele en/of vaste nummers die in overeenstemming met de nationale nummerplannen zijn toegewezen;

i) “gereguleerd roaming-sms-bericht”: een sms-bericht dat verzonden is door een roamende klant, met opbouw op een bezocht netwerk en afgifte op een openbaar communicatienetwerk binnen de Unie, of dat is ontvangen door een roamende klant, met opbouw op een openbaar communicatienetwerk binnen de Unie en met afgifte op een bezocht netwerk;

j) “gereguleerde dataroamingdienst”: een roamingdienst waarmee pakketgeschakelde datacommunicatie door een roamende klant kan worden gebruikt door middel van zijn mobiel toestel, terwijl het is verbonden met een bezocht netwerk, met uitzondering van de verzending of ontvangst van gereguleerde roaminggesprekken of sms-berichten, maar inclusief de verzending en ontvangst van mms-berichten;

k) “toegang tot wholesaleroaming”: rechtstreekse toegang tot wholesaleroaming of toegang tot wholesaleroaming via doorverkoop;

l) “rechtstreekse toegang tot wholesaleroaming”: het onder vastgestelde voorwaarden beschikbaar stellen van faciliteiten of diensten, of beide, door de exploitant van een mobiel netwerk aan een andere onderneming, met de bedoeling dat die onderneming gereguleerde roamingdiensten aan roamende klanten aanbiedt;

m) “toegang tot wholesaleroaming via doorverkoop”: het op wholesalebasis aanbieden van roamingdiensten door de exploitant van een mobiel netwerk, die niet de exploitant van een bezocht netwerk is, aan een andere onderneming, met de bedoeling dat die onderneming gereguleerde roamingdiensten aanbiedt aan roamende klanten;

n) “binnenlandse retailprijs”: binnenlands retailtarief per eenheid dat een roamingaanbieder hanteert voor geïnitieerde gesprekken en verzonden sms-berichten (geïnitieerd en beëindigd op verschillende openbare communicatienetwerken binnen dezelfde lidstaat) en voor gegevens die worden gebruikt door een klant.

Indien er met betrekking tot de eerste alinea, punt n), geen specifiek binnenlands retailtarief per eenheid is, wordt de binnenlandse retailprijs geacht het tariefmechanisme te zijn dat van toepassing is op de klant voor geïnitieerde gesprekken en verzonden sms-berichten (geïnitieerd en beëindigd op verschillende openbare communicatienetwerken binnen dezelfde lidstaat) en voor gegevens die worden gebruikt in de lidstaat van die klant.

Artikel 3

Toegang tot wholesaleroaming

1. De exploitant van een mobiel netwerk voldoet aan elk redelijk verzoek om toegang tot wholesaleroaming, met name op dergelijke wijze dat de roamingaanbieder de in eigen land aangeboden retaildiensten kan repliceren, voor zover dit op het bezochte netwerk technisch haalbaar is.

2. De exploitant van een mobiel netwerk kan een verzoek om toegang tot wholesaleroaming uitsluitend op grond van objectieve criteria, zoals de technische haalbaarheid en de integriteit van het netwerk, weigeren. Commerciële overwegingen zijn geen reden om verzoeken om toegang tot wholesaleroaming te weigeren teneinde de verlening van concurrerende roamingdiensten te beperken.

3. Toegang tot wholesaleroaming omvat de toegang tot alle netwerkonderdelen en bijbehorende faciliteiten, relevante diensten, software en informatiesystemen die nodig zijn om klanten gereguleerde roamingdiensten aan te bieden, en omvat alle beschikbare netwerktechnologieën en alle beschikbare netwerkgeneraties.

4. De regels betreffende de tarieven voor gereguleerde wholesaleroaming, zoals neergelegd in de artikelen 9, 10 en 11, zijn van toepassing op de verlening van toegang op alle netwerkonderdelen van wholesaleroaming als bedoeld in lid 3 van dit artikel tenzij beide partijen bij de overeenkomst betreffende wholesaleroaming uitdrukkelijk overeenkomen dat elk gemiddeld wholesaleroamingtarief dat voortvloeit uit de toepassing van de overeenkomst tijdens de looptijd van de overeenkomst niet wordt onderworpen aan het maximale tarief voor gereguleerde wholesaleroaming.

Onverminderd de eerste alinea van dit lid kan de exploitant van een mobiel netwerk in het geval van toegang tot wholesaleroaming via doorverkoop, billijke en redelijke prijzen berekenen voor netwerkonderdelen die niet onder lid 3 vallen.

5. Exploitanten van een mobiel netwerk maken een referentieofferte bekend, waarin de richtsnoeren van Berec als bedoeld in lid 8 in aanmerking zijn genomen, en stellen deze beschikbaar aan een onderneming die om toegang tot wholesaleroaming verzoekt. Exploitanten van een mobiel netwerk verschaffen de onderneming die om toegang verzoekt, uiterlijk binnen een maand na ontvangst van het verzoek door de exploitant van een mobiel netwerk, een wholesaleroamingontwerpovereenkomst overeenkomstig dit artikel. Toegang tot wholesaleroaming wordt toegestaan binnen een redelijke termijn van ten hoogste drie maanden na de sluiting van de wholesaleroamingovereenkomst. Exploitanten van een mobiel netwerk die een verzoek om toegang tot wholesaleroaming ontvangen, en de ondernemingen die om toegang verzoeken, onderhandelen te goeder trouw.

6. De referentieofferte als bedoeld in lid 5 moet voldoende zijn gespecificeerd en moet alle componenten omvatten die nodig zijn voor de in lid 3 bedoelde toegang tot wholesaleroaming, waarbij een beschrijving wordt gegeven van het aanbod betreffende rechtstreekse toegang tot wholesaleroaming en toegang via doorverkoop tot wholesaleroaming, en ook de bijbehorende bepalingen en voorwaarden. De referentieofferte bevat alle informatie die de roamingaanbieder nodig heeft om ervoor te zorgen dat zijn klanten kosteloos toegang hebben tot noodhulpdiensten door middel van noodcommunicatie naar de meest geschikte alarmcentrale en dat locatiegegevens van de oproeper kosteloos kunnen worden doorgegeven naar de meest geschikte alarmcentrale bij het gebruik van roamingdiensten.

Die referentieofferte kan voorwaarden omvatten ter voorkoming van permanente roaming of afwijkend gebruik of misbruik van toegang tot wholesaleroaming voor andere doeleinden dan de levering van gereguleerde roamingdiensten aan klanten van roamingaanbieders tijdens hun periodieke reizen binnen de Unie. Indien dit zo bepaald is in een referentieofferte, kunnen die voorwaarden de specifieke maatregelen omvatten die de exploitant van een bezocht netwerk kan nemen ter voorkoming van permanente roaming of afwijkend gebruik of misbruik van toegang tot wholesaleroaming, alsook de objectieve criteria op grond waarvan dergelijke maatregelen kunnen worden genomen. Dergelijke criteria kunnen betrekking hebben op geaggregeerde informatie over roamingverkeer. Zij mogen geen betrekking hebben op specifieke informatie over het individuele verkeer van klanten van de roamingaanbieder.

In de referentieofferte kan onder meer worden bepaald dat wanneer de exploitant van het bezochte netwerk gegronde redenen heeft om aan te nemen dat er sprake is van permanente roaming door een aanzienlijk percentage klanten van de roamingaanbieder of van afwijkend gebruik of misbruik van toegang tot wholesaleroaming, de exploitant van het bezochte netwerk mag verlangen dat de roamingaanbieder, onverminderd de uniale en nationale voorschriften inzake gegevensbescherming, informatie verstrekt op basis waarvan kan worden vastgesteld of een aanzienlijk percentage van de klanten van de roamingaanbieder zich in een toestand van permanente roaming bevindt dan wel of er sprake is van afwijkend gebruik of misbruik van toegang tot wholesaleroaming op het netwerk van de exploitant van het bezochte netwerk, zoals informatie over het percentage klanten waarvoor een risico op afwijkend gebruik of misbruik van gereguleerde retailroamingdiensten tegen de geldende binnenlandse retailprijs is vastgesteld op basis van objectieve indicatoren overeenkomstig de uitvoeringshandelingen betreffende de toepassing van beleid inzake redelijk gebruik dat is vastgesteld overeenkomstig artikel 7.

De referentieofferte kan, in laatste instantie en wanneer minder strenge maatregelen niet volstonden om die toestand aan te pakken, voorzien in de mogelijkheid om een wholesaleroamingovereenkomsten te beëindigen indien de exploitant van het bezochte netwerk op basis van objectieve criteria heeft vastgesteld dat er sprake is van permanente roaming door een aanzienlijk percentage klanten van de roamingaanbieder of van afwijkend gebruik of misbruik van toegang tot wholesaleroaming, en de exploitant van het thuisnetwerk hiervan in kennis heeft gesteld.

De exploitant van het bezochte netwerk kan de wholesaleroamingovereenkomst enkel eenzijdig beëindigen op grond van permanente roaming of afwijkend gebruik of misbruik van toegang tot wholesaleroaming na voorafgaande goedkeuring door de nationale regelgevende instantie van de exploitant van het bezochte netwerk.

Binnen drie maanden na ontvangst van een verzoek door de exploitant van het bezochte netwerk om toestemming voor de beëindiging van een wholesaleroamingovereenkomst beslist de nationale regelgevende instantie van het bezochte netwerk, na raadpleging van de nationale regelgevende instantie van de exploitant van het thuisnetwerk, om dat verzoek in te willigen dan wel af te wijzen, en stelt zij de Commissie daarvan in kennis.

De nationale regelgevende instanties van de exploitant van het bezochte netwerk en van de exploitant van het thuisnetwerk kunnen Berec verzoeken een opinie te geven over de overeenkomstig deze verordening te nemen maatregelen. Berec stelt zijn opinie vast binnen een maand na ontvangst van een dergelijk verzoek.

Wanneer Berec werd geraadpleegd, moet de nationale regelgevende instantie van de exploitant van het bezochte netwerk afwachten en zo veel mogelijk rekening houden met de door Berec gegeven opinie alvorens binnen de in de zesde alinea bedoelde termijn van drie maanden te beslissen om de beëindiging van de wholesaleroamingovereenkomst krachtens de zesde alinea in te willigen dan wel af te wijzen.

De nationale regelgevende instantie van de exploitant van het bezochte netwerk maakt informatie betreffende toestemmingen om wholesaleroamingovereenkomst te beëindigen openbaar, met inachtneming van de vertrouwelijkheidsvereisten inzake bedrijfsgegevens.

De vijfde tot en met de negende alinea van dit lid doen geen afbreuk aan de bevoegdheid van de nationale regelgevende instantie om onmiddellijke beëindiging te eisen van een inbreuk op de in deze verordening uiteengezette verplichtingen uit hoofde van artikel 17, lid 7, en evenmin aan het recht van de exploitant van het bezochte netwerk om passende maatregelen te nemen om fraude te bestrijden.

Indien nodig leggen nationale regelgevende instanties wijzigingen op met betrekking tot referentieoffertes, onder meer inzake de specifieke maatregelen die de exploitant van het bezochte netwerk kan nemen ter voorkoming van permanente roaming of afwijkend gebruik of misbruik van toegang tot wholesaleroaming, alsook inzake de objectieve criteria op grond waarvan de exploitant van het bezochte netwerk dergelijke maatregelen kan nemen, om gevolg te geven aan de in dit artikel neergelegde verplichtingen.

7. Indien de onderneming die om toegang verzoekt, wenst dat zakelijke onderhandelingen worden geopend over het opnemen van componenten die buiten de referentieofferte vallen, wordt een dergelijk verzoek door de exploitant van een mobiel netwerk beantwoord binnen een redelijke termijn van ten hoogste twee maanden na ontvangst van het oorspronkelijke verzoek. Voor de toepassing van dit lid zijn de leden 2 en 5 niet van toepassing.

8. Als bijdrage aan de consistente toepassing van dit artikel actualiseert Berec uiterlijk op 5 oktober 2022, na raadpleging van de belanghebbenden en in nauwe samenwerking met de Commissie, de overeenkomstig artikel 3, lid 8, van Verordening (EU) nr. 531/2012 vastgestelde richtsnoeren betreffende toegang tot wholesaleroaming.

Artikel 4

Verlening van gereguleerde retailroamingdiensten

1. Roamingaanbieders brengen roamende klanten in eender welke lidstaat geen toeslag bovenop de binnenlandse retailprijs in rekening voor geïnitieerde of ontvangen gereguleerde roaminggesprekken, verzonden gereguleerde roaming-sms-berichten of gebruikte gereguleerde dataroamingdiensten, en brengen geen algemene kosten in rekening om de eindapparatuur of de dienst in het buitenland te kunnen gebruiken, onverminderd de artikelen 5 en 6.

2. Roamingaanbieders bieden geen gereguleerde retailroamingdiensten aan onder minder gunstige voorwaarden dan die welke in eigen land worden aangeboden, met name wat de in de retailovereenkomst vermelde servicekwaliteit betreft, indien dezelfde generatie mobielecommunicatienetwerken en -technologieën beschikbaar zijn op het bezochte netwerk.

Exploitanten van mobiele communicatie vermijden onredelijke vertragingen bij de overdrachten tussen netwerken aan de binnengrenzen van de Unie.

3. Om bij te dragen tot de consequente toepassing van dit artikel actualiseert Berec uiterlijk 1 januari 2023, na raadpleging van de belanghebbenden en in nauwe samenwerking met de Commissie, zijn richtsnoeren voor de uitvoering van de maatregelen inzake de servicekwaliteit.

Artikel 5

Redelijk gebruik

1. Roamingaanbieders kunnen in overeenstemming met dit artikel en de krachtens artikel 7 vastgestelde uitvoeringshandelingen een beleid inzake “redelijk gebruik” toepassen op het gebruik van gereguleerde retailroamingdiensten die tegen het geldende binnenlandse retailprijsniveau worden verleend, ter voorkoming van misbruik of afwijkend gebruik van gereguleerde retailroamingdiensten door roamende klanten, zoals het gebruik van dergelijke diensten door roamende klanten in een andere lidstaat dan die van hun binnenlandse aanbieder voor andere doeleinden dan periodieke reizen.

Een beleid inzake “redelijk gebruik” stelt de klant van de roamingaanbieder in staat tegen het geldende binnenlandse retailtarief volumes gereguleerde retailroamingdiensten af te nemen die stroken met hun respectieve tariefplannen.

2. Artikel 8 is van toepassing op gereguleerde retailroamingdiensten die een van de door een beleid inzake “redelijk gebruik” gestelde grenzen, overschrijden.

Artikel 6

Houdbaarheidsmechanisme

1. In specifieke en uitzonderlijke omstandigheden kan de roamingaanbieder, teneinde de houdbaarheid van zijn binnenlands tariefmodel te waarborgen en wanneer hij zijn totale werkelijke en geraamde kosten voor het leveren van gereguleerde roamingdiensten overeenkomstig de artikelen 4 en 5, niet kan dekken met zijn werkelijke en geraamde inkomsten uit die diensten, verzoeken om een toeslag te mogen aanrekenen. Die toeslag wordt uitsluitend toegepast voor zover dit nodig is om de kosten van de levering van gereguleerde retailroamingdiensten te dekken, met inachtneming van de toepasselijke maximale wholesaletarieven.

2. Indien een roamingaanbieder besluit van lid 1 van dit artikel gebruik te maken, dient hij onverwijld een verzoek in bij de nationale regelgevende instantie en verstrekt hij deze alle nodige informatie overeenkomstig de in artikel 7 bedoelde uitvoeringshandelingen. Daarna actualiseert de roamingaanbieder deze informatie om de twaalf maanden en verstrekt hij die aan de nationale regelgevende instantie.

3. Bij ontvangst van het in lid 2 bedoelde verzoek beoordeelt de nationale regelgevende instantie of de roamingaanbieder heeft aangetoond dat hij niet in staat is de kosten overeenkomstig lid 1 te dekken, met als gevolg dat de houdbaarheid van zijn binnenlands tariefmodel zal worden ondermijnd. De beoordeling van de houdbaarheid van het binnenlands tariefmodel is gebaseerd op relevante objectieve factoren die specifiek zijn voor de roamingaanbieder, waaronder objectieve verschillen tussen roamingaanbieders in de betrokken lidstaat en het binnenlandse prijs- en inkomstenniveau. De nationale regelgevende instantie keurt de toeslag goed indien aan in lid 1 en dit lid neergelegde voorwaarden is voldaan.

4. De nationale regelgevende instantie keurt de toeslag goed binnen een maand na ontvangst van een verzoek uit hoofde van lid 2, tenzij het verzoek kennelijk ongegrond is of bij het verzoek onvoldoende informatie is verstrekt. Wanneer de nationale regelgevende instantie van oordeel is dat het verzoek kennelijk ongegrond is, of meent dat onvoldoende informatie is verstrekt, neemt zij, na de roamingaanbieder de gelegenheid te hebben geboden te worden gehoord, binnen een nieuwe termijn van twee maanden een definitief besluit waarbij zij de toeslag toestaat, wijzigt of weigert.

Artikel 7

Toepassing van het beleid inzake redelijk gebruik en van het houdbaarheidsmechanisme

1. Met het oog op een uniforme toepassing van de artikelen 5 en 6 stelt de Commissie, na raadpleging van Berec, uitvoeringshandelingen vast ter vastlegging van gedetailleerde voorschriften betreffende:

a) de toepassing van het beleid inzake redelijk gebruik;

b) de methode voor de beoordeling van de houdbaarheid van het aanbod van retailroamingdiensten tegen binnenlandse prijzen, en

c) het verzoek dat een door een roamingaanbieder ten behoeve van de in punt b) bedoelde beoordeling moet indienen.

De in de eerste alinea van dit lid bedoelde uitvoeringshandelingen worden vastgesteld overeenkomstig de in artikel 20, lid 2, bedoelde onderzoeksprocedure.

De Commissie evalueert, na raadpleging van Berec, de in de eerste alinea bedoelde uitvoeringshandelingen periodiek in het licht van de marktontwikkelingen.

2. Bij het vaststellen van de uitvoeringshandelingen ter vastlegging van de gedetailleerde voorschriften betreffende de toepassing van het beleid inzake redelijk gebruik, houdt de Commissie rekening met het volgende:

a) de ontwikkeling van prijsstellings- en gebruikspatronen in de lidstaten;

b) de mate van convergentie van de binnenlandse prijsniveaus binnen de Unie;

c) de reispatronen binnen de Unie;

d) waarneembare risico’s van verstoring van de concurrentie en investeringsstimulansen op thuismarkten en bezochte markten.

3. De Commissie baseert de in lid 1, punten b) en c), bedoelde uitvoeringshandelingen op het volgende:

a) de bepaling van de totale werkelijke en geraamde kosten voor het leveren van gereguleerde retailroamingdiensten, onder verwijzing naar de effectieve wholesaleroamingtarieven voor ongelijk verkeer en een redelijk aandeel van de gezamenlijke en gemeenschappelijke kosten die moeten worden gemaakt om gereguleerde retailroamingdiensten te leveren;

b) de bepaling van de totale werkelijke en geraamde inkomsten uit het leveren van gereguleerde retailroamingdiensten;

c) het gebruik van gereguleerde retailroamingdiensten en het binnenlandse gebruik door de klanten van de roamingaanbieder;

d) het concurrentie-, prijs- en inkomstenniveau op de binnenlandse markt, en elk merkbaar risico dat roaming tegen binnenlandse retailprijzen een aanzienlijke invloed zou hebben op de ontwikkeling van die prijzen.

4. De nationale regelgevende instantie en, indien van toepassing voor de uitoefening van de bevoegdheden die hun bij de nationale wetgeving tot omzetting van Richtlijn (EU) 2018/1972 zijn verleend, andere bevoegde instanties voeren strenge controle en toezicht uit op de toepassing van het beleid inzake redelijk gebruik. De nationale regelgevende instantie voert strenge controle en toezicht uit op de toepassing van de maatregelen voor de houdbaarheid van het aanbod van retailroamingdiensten tegen binnenlandse prijzen, waarbij zij zo veel mogelijk rekening houdt met relevante objectieve factoren die specifiek zijn voor de betrokken lidstaat en met relevante objectieve verschillen tussen roamingaanbieders. Onverminderd de procedure van artikel 6, lid 3, handhaaft de nationale regelgevende instantie tijdig de voorschriften van de artikelen 5 en 6, en de in lid 2 van dit artikel genoemde uitvoeringshandelingen. De nationale regelgevende instantie kan op elk moment verlangen dat de roamingaanbieder de toeslag wijzigt of ervan afziet indien hij niet voldoet aan de artikelen 5 of 6.

Andere bevoegde autoriteiten zien toe op de naleving van de voorschriften van artikel 5 en van de uitvoeringshandelingen die relevant zijn voor de uitoefening van de bevoegdheden die hun bij de nationale wetgeving tot omzetting van Richtlijn (EU) 2018/1972 zijn verleend, naargelang van het geval.

De nationale regelgevende instantie en, indien van toepassing, andere bevoegde instanties, stellen de Commissie jaarlijks op de hoogte betreffende de toepassing van de artikelen 5 en 6, en van dit artikel.

5. Uitvoeringsverordening (EU) 2016/2286 blijft van toepassing tot de toepassingsdatum van een nieuwe overeenkomstig lid 1 van dit artikel vastgestelde uitvoeringshandeling.

Artikel 8

Uitzonderlijke toepassing van retailtoeslagen voor het gebruik van gereguleerde retailroamingdiensten en aanbod van alternatieve tarieven

1. Onverminderd het bepaalde in de derde alinea, voldoet een roamingaanbieder die een toeslag aanrekent voor het gebruik van gereguleerde retailroamingdiensten dat een van de door een beleid inzake redelijk gebruik gestelde grenzen overschrijdt, aan de volgende voorschriften (exclusief btw):

a) de toeslag voor geïnitieerde gereguleerde roaminggesprekken, verzonden gereguleerde roaming-sms-berichten en gereguleerde dataroamingdiensten ligt niet hoger dan de maximale wholesaletarieven bedoeld in respectievelijk artikel 9, lid 2, artikel 10, lid 1, en artikel 11, lid 1;

b) de toeslag voor ontvangen gereguleerde roaminggesprekken bedraagt niet meer dan de enkele maximumtarieven voor mobiele gespreksafgifte voor de hele Unie die voor dat jaar zijn vastgesteld overeenkomstig artikel 75, lid 1, van Richtlijn (EU) 2018/1972.

Indien de Commissie, met betrekking tot punt b) van de eerste alinea van dit lid, na haar evaluatie van de op grond van artikel 75, lid 1, van Richtlijn (EU) 2018/1972 vastgestelde gedelegeerde handeling besluit dat de vaststelling van een maximumtarief voor gespreksafgifte voor de hele Unie niet langer nodig is en geen maximumtarief voor mobiele gespreksafgifte oplegt, mag de toeslag voor ontvangen gereguleerde roaminggesprekken niet meer bedragen dan het tarief dat is vastgesteld in de meest recente gedelegeerde handeling die op grond van artikel 75 van die richtlijn is vastgesteld.

Roamingaanbieders rekenen geen toeslag aan op ontvangen gereguleerde roaming-sms-berichten of ontvangen roamingvoicemailberichten. Dit laat onverlet dat andere kosten in rekening worden gebracht, zoals kosten voor het beluisteren van dergelijke berichten.

Roamingaanbieders brengen geïnitieerde en ontvangen roaminggesprekken in rekening per seconde. Roamingaanbieder kunnen voor geïnitieerde gesprekken een aanvankelijke minimumperiode van ten hoogste 30 seconden in rekening brengen. Roamingaanbieders brengen hun klanten gereguleerde dataroamingdiensten in rekening per kilobyte, met uitzondering van mms-berichten, die per eenheid mogen worden aangerekend. In een dergelijk geval ligt het retailtarief dat een roamingaanbieder aan een roamende klant kan aanrekenen voor de doorgifte of ontvangst van een roaming-mms-bericht, niet hoger dan het in de eerste alinea voor gereguleerde dataroamingdiensten bedoelde maximale retailroamingtarief.

2. Roamingaanbieders kunnen roamende klanten een ander roamingtarief aanbieden dan een tarief dat is vastgesteld overeenkomstig de artikelen 4, 5 en 6 en lid 1 van dit artikel, en roamende klanten kunnen ook vrijwillig voor dat ander tarief kiezen, waardoor zij een ander tarief voor gereguleerde roamingdiensten genieten dan het tarief dat hun zou zijn aangeboden indien zij deze keuze niet hadden gemaakt. De roamingaanbieder wijst deze roamende klanten op de aard van de roamingvoordelen die daardoor verloren gaan.

Onverminderd de eerste alinea, passen roamingaanbieders het overeenkomstig de artikelen 4 en 5 en lid 1 van dit artikel vastgestelde tarief automatisch toe voor alle bestaande en nieuwe roamende klanten.

Een roamende klant kan op elk moment verzoeken om over te stappen naar of van het tarief dat is vastgesteld overeenkomstig de artikelen 4, 5 en 6, en lid 1 van dit artikel. Wanneer roamende klanten vrijwillig kiezen om over te schakelen van of naar het tarief dat wordt vastgesteld overeenkomstig de artikelen 4, 5 en 6 en lid 1 van dit artikel, geschiedt elke overstap kosteloos binnen één werkdag na ontvangst van het verzoek, en zonder dat voorwaarden of beperkingen worden opgelegd op grond van elementen van het abonnement die geen betrekking hebben op roaming. Roamingaanbieders kunnen deze overstap uitstellen totdat het voorgaande roamingtarief gedurende een gespecificeerde minimumtermijn van kracht is geweest; deze minimumtermijn mag niet langer zijn dan twee maanden.

3. Onverminderd deel III, titel III, van Richtlijn (EU) 2018/1972 zorgen roamingaanbieders ervoor dat elke retailovereenkomst met betrekking tot een gereguleerde retailroamingdienst de kenmerken van die verleende gereguleerde retailroamingdienst bevat, in het bijzonder:

a) het specifieke tariefplan of de specifieke tariefplannen, en voor elk van deze tariefplannen de soorten diensten die worden aangeboden, inclusief de communicatievolumes;

b) iedere beperking die wordt opgelegd op het gebruik van gereguleerde retailroamingdiensten die tegen het geldende binnenlandse retailprijsniveau worden verleend, met name gekwantificeerde informatie over de wijze waarop een beleid inzake redelijk gebruik wordt toegepast, door verwijzing naar de belangrijkste parameters inzake prijsstelling of volumebepaling, of andere parameters van de verleende gereguleerde retailroamingdienst in kwestie;

c) duidelijke en begrijpelijke informatie over de voorwaarden en de kwaliteit van de roamingdienst bij roaming binnen de Unie, overeenkomstig de in lid 6 bedoelde richtsnoeren van Berec.

4. Onverminderd artikel 97 van Richtlijn (EU) 2018/1972 zorgen roamingaanbieders ervoor dat in een retailcontract dat een soort gereguleerde retailroamingdienst omvat, informatie wordt verstrekt over de soorten diensten waarvoor bij roaming hogere tarieven kunnen gelden.

5. Roamingaanbieders publiceren de in de leden 3 en 4 bedoelde informatie.

Daarnaast publiceren roamingaanbieders informatie over de redenen die ertoe leiden dat een roamingdienst mogelijk wordt aangeboden onder voorwaarden die minder gunstig zijn dan die welke in eigen land worden aangeboden. Die informatie omvat factoren die van invloed kunnen zijn op de kwaliteit van de roamingdienst waarop de roamende klant zich abonneert, zoals netwerkgeneraties en -technologieën die voor de roamende klant beschikbaar zijn in een bezochte lidstaat.

6. Met het oog op de consequente toepassing van dit artikel actualiseert Berec uiterlijk 1 januari 2023, na raadpleging van de belanghebbenden en in nauwe samenwerking met de Commissie, zijn richtsnoeren inzake retailroaming, met name wat betreft de uitvoering van dit artikel en de transparantiemaatregelen als bedoeld in de artikelen 13, 14 en 15.

Artikel 9

Wholesaletarieven voor gereguleerde roaminggesprekken

1. Het gemiddelde wholesaletarief dat de exploitant van het bezochte netwerk in rekening mag brengen aan de roamingaanbieder voor de levering van een gereguleerd roaminggesprek dat op het bezochte netwerk is opgebouwd, inclusief onder meer de kosten voor opbouw, doorgifte en afgifte, mag niet meer bedragen dan een preventief plafond van 0,022 EUR per minuut. Dat maximale wholesaletarief neemt op 1 januari 2025 af tot 0,019 EUR en wordt, onverminderd artikel 21, tot en met 30 juni 2032 gehandhaafd op 0,019 EUR per minuut.

2. Het in lid 1 bedoelde gemiddelde wholesaletarief wordt tussen elke twee willekeurige exploitanten toegepast, en wordt berekend over een tijdvak van twaalf maanden of over elk korter resterend tijdvak tot het eind van de periode waarin het in lid 1 bedoelde maximale gemiddelde wholesaletarief wordt toegepast, of voor 30 juni 2032.

3. Het in lid 1 bedoelde gemiddelde wholesaletarief wordt berekend door de totale wholesaleroaminginkomsten te delen door het totale aantal wholesaleroamingminuten die de exploitant tijdens het betreffende tijdvak daadwerkelijk voor de levering van wholesaleroaminggesprekken binnen de Unie heeft gebruikt, uitgedrukt in een bedrag per seconde en aangepast teneinde rekening te houden met de mogelijkheid voor de exploitant van het bezochte netwerk om een aanvankelijke minimumperiode van ten hoogste 30 seconden in rekening te brengen.

Artikel 10

Wholesaletarieven voor gereguleerde roaming-sms-berichten

1. Het gemiddelde wholesaletarief dat de exploitant van het bezochte netwerk aan de roamingaanbieder mag berekenen voor de levering van een gereguleerd roaming-sms-bericht dat geïnitieerd wordt op het bezochte netwerk, mag niet meer bedragen dan een preventief plafond van 0,004 EUR per sms-bericht. Dat maximale wholesaletarief daalt op 1 januari 2025 tot 0,003 EUR per sms-bericht en wordt, onverminderd artikel 21, tot en met 30 juni 2032 gehandhaafd op 0,003 EUR.

2. Het in lid 1 bedoelde gemiddelde wholesaletarief wordt tussen elke twee willekeurige exploitanten toegepast, en wordt berekend over een tijdvak van twaalf maanden of over elk korter resterend tijdvak tot het eind van de periode waarin het in lid 1 bedoelde maximale gemiddelde wholesaletarief wordt toegepast, of voor 30 juni 2032.

3. Het in lid 1 bedoelde gemiddelde wholesaletarief wordt berekend door de totale door de exploitant van het bezochte netwerk of de exploitant van het thuisnetwerk ontvangen wholesale-inkomsten voor opbouw en verzending van gereguleerde roaming-sms-berichten binnen de Unie in het betreffende tijdvak, te delen door het totale aantal van die sms-berichten dat in dat tijdvak namens de roamingaanbieder of de exploitant van het thuisnetwerk werd geïnitieerd en verzonden.

4. De exploitant van een bezocht netwerk brengt de roamingaanbieder of de exploitant van het thuisnetwerk van een roamende klant geen kosten in rekening, afgezien van het in lid 1 bedoelde tarief, voor de afgifte van een gereguleerd roaming-sms-bericht dat wordt verzonden naar een roamende klant die op dat bezochte netwerk aan het roamen is.

Artikel 11

Wholesaletarieven voor gereguleerde dataroamingdiensten

1. Het gemiddelde wholesaletarief dat de exploitant van het bezochte netwerk aan de roamingaanbieder mag berekenen voor de levering van gereguleerde dataroamingdiensten door middel van het bezochte netwerk, mag niet meer bedragen dan een preventief plafond van 2,00 EUR per gigabyte verzonden en ontvangen data. Dat maximale wholesaletarief daalt tot 1,80 EUR per gigabyte verzonden data op 1 januari 2023, tot 1,55 EUR per gigabyte op 1 januari 2024, tot 1,30 EUR per gigabyte op 1 januari 2025, tot 1,10 EUR per gigabyte op 1 januari 2026 en tot 1,00 EUR per gigabyte op uiterlijk 1 januari 2027, waarna het, onverminderd artikel 21, wordt gehandhaafd op 1,00 EUR per gigabyte verzonden data tot 30 juni 2032.

2. Het in lid 1 bedoelde gemiddelde wholesaletarief wordt tussen elke twee willekeurige exploitanten toegepast, en wordt berekend over een tijdvak van twaalf maanden of over elk korter resterend tijdvak tot het eind van de periode waarin het in lid 1 bedoelde maximale gemiddelde wholesaletarief wordt toegepast, of voor 30 juni 2032.

3. Het in lid 1 bedoelde gemiddelde wholesaletarief wordt berekend door de som van de wholesale-inkomsten die de exploitant van het bezochte netwerk of het thuisnetwerk heeft ontvangen voor de levering van gereguleerde dataroamingdiensten in de desbetreffende periode, te delen door het totale aantal megabytes aan data dat in die periode namens de betrokken roamingaanbieder of exploitant van het thuisnetwerk daadwerkelijk is gebruikt voor de levering van die diensten in die periode, uitgedrukt in kilobytes.

Artikel 12

Wholesaletarieven voor noodcommunicatie

Onverminderd de artikelen 9, 10 en 11 brengt de exploitant van het bezochte netwerk de roamingaanbieder geen kosten in rekening in verband met enigerlei door de roamende klant geïnitieerde noodcommunicatie of de doorgifte van locatiegegevens van de oproeper.

Artikel 13

Transparantie van de retailvoorwaarden voor roamingoproepen en sms-berichten

1. Om roamende klanten attent te maken op het feit dat zij roamingkosten zullen moeten betalen wanneer zij een oproep initiëren of ontvangen of wanneer zij een sms-bericht verzenden, verstrekt elke roamingaanbieder, behalve wanneer de klanten de roamingaanbieder hebben laten weten dat zij deze dienst niet wensen te gebruiken, aan de klanten, zodra deze een andere lidstaat dan die van zijn binnenlandse aanbieder binnengaan, via een automatisch bericht, zonder onnodige vertraging en kosteloos via een berichtendienst basale gepersonaliseerde prijsinformatie over de roamingtarieven (inclusief btw) die van toepassing zijn op het initiëren en ontvangen van oproepen en op het verzenden van sms-berichten door deze klanten in de bezochte lidstaat.

Die basale gepersonaliseerde prijsinformatie wordt uitgedrukt in de munteenheid van de factuur die de klant in zijn lidstaat van herkomst van zijn binnenlandse aanbieder ontvangt en bevat gegevens over:

a) het beleid inzake redelijk gebruik dat op de roamende klant binnen de Unie van toepassing is en de toeslagen bij overschrijding van een door dat beleid inzake redelijk gebruik vastgestelde grenzen, en

b) overeenkomstig artikel 6 aangerekende toeslagen.

Behalve wanneer de roamende klanten de roamingaanbieder ervan in kennis hebben gesteld dat zij deze dienst niet nodig hebben, verstrekken roamingaanbieders de klanten automatisch, door middel van een berichtendienst, zonder onnodige vertraging en kosteloos, wanneer de roamende klanten een andere lidstaat binnengaan dan die van hun binnenlandse aanbieder, informatie over het risico van hogere kosten als gevolg van het gebruik van diensten met toegevoegde waarde. Deze informatie omvat een link die gratis toegang geeft tot een speciale webpagina met actuele informatie over de soorten diensten waarvoor hogere kosten kunnen gelden en, indien beschikbaar, informatie over nummerreeksen voor diensten met toegevoegde waarde of andere relevante aanvullende informatie in de overeenkomstig artikel 16, eerste alinea, punt a), opgezette databank, overeenkomstig artikel 16, derde alinea. De webpagina bevat informatie over eventuele kosten die voor gratis telefoonnummers gelden bij roaming.

De in de eerste alinea van dit lid bedoelde basale gepersonaliseerde prijsinformatie omvat verder het in lid 2 bedoelde gratis telefoonnummer waar de klant meer gedetailleerde informatie kan verkrijgen.

Bij elk bericht krijgen klanten de mogelijkheid de roamingaanbieder kosteloos en op eenvoudige wijze mee te delen dat zij geen gebruik wensen te maken van de automatische berichtendienst. Klanten die kenbaar hebben gemaakt geen gebruik te willen maken van deze automatische berichtendienst, hebben het recht om op elk moment en kosteloos de verstrekking van de dienst door de roamingaanbieder opnieuw te verlangen.

Op verzoek wordt de in de eerste alinea bedoelde basale gepersonaliseerde prijsinformatie door de roamingaanbieders automatisch, door middel van een telefoongesprek en kosteloos verstrekt aan klanten met een beperking.

Met uitzondering van het geval met betrekking tot het beleid inzake redelijk gebruik en de overeenkomstig artikel 6 aangerekende toeslag, zijn de eerste, de tweede, de vijfde en de zesde alinea van dit lid eveneens van toepassing op zowel gespreks- als sms-roamingdiensten die door roamende klanten worden gebruikt wanneer zij van niet-terrestrische openbare mobielecommunicatienetwerken gebruikmaken en door een roamingaanbieder worden aangeboden, en eveneens op gespreks- en sms-roamingdiensten die door roamende klanten die buiten de Unie reizen worden gebruikt en door een roamingaanbieder worden aangeboden.

2. In aanvulling op de in lid 1 verstrekte informatie heeft de klant, waar in de Unie hij zich ook bevindt, het recht om door middel van een mobiel telefoongesprek of via sms-bericht kosteloos meer gedetailleerde gepersonaliseerde prijsinformatie over de in het bezochte netwerk toepasselijke roamingtarieven voor telefoongesprekken en sms-berichten, alsmede informatie over de op grond van deze verordening toepasselijke transparantiemaatregelen te vragen en te ontvangen. Voor een dergelijk verzoek wordt een gratis nummer gebruikt dat de roamingaanbieder voor dat doel beschikbaar stelt. De bij lid 1 opgelegde verplichtingen zijn niet van toepassing op toestellen die de sms-functie niet ondersteunen.

3. De roamingaanbieder zendt de roamende klant een kennisgeving wanneer het toepasselijke redelijke gebruiksvolume voor gereguleerde gespreks- of sms-roamingdiensten volledig is opgebruikt of wanneer eender welke overeenkomstig artikel 6 toegepaste gebruiksdrempel wordt bereikt. Deze kennisgeving vermeldt de toeslag die zal worden toegepast op elk extra gebruik van gereguleerde gespreks- of sms-roamingdiensten door de roamende klant. Elke klant heeft het recht van de roamingaanbieder te verlangen dat hij stopt met het versturen van dergelijke kennisgevingen, en het recht om te allen tijde en kosteloos van de roamingaanbieder te verlangen dat hij de levering van de dienst hervat.

4. Roamingaanbieders verstrekken alle klanten bij het nemen van hun abonnement alle informatie over de door hen gehanteerde roamingtarieven. Voorts delen zij elke wijziging van hun geldende roamingtarieven zonder onnodige vertraging aan de roamende klanten mee.

Zij sturen daarna met redelijke tussenpozen een herinnering aan alle klanten die voor een ander tarief hebben gekozen.

5. Roamingaanbieders stellen voor hun klanten informatie beschikbaar waaruit blijkt hoe ongewilde roaming in grensgebieden effectief kan worden vermeden. Roamingaanbieders nemen alle redelijke maatregelen om hun klanten te beschermen tegen betaling van roamingtarieven voor roamingdiensten die ongewild zijn gebruikt wanneer zij zich in hun eigen lidstaat bevinden.

6. Roamingaanbieders nemen alle redelijke maatregelen om hun klanten te beschermen tegen extra kosten voor telefoongesprekken en sms-berichten wanneer zij ongewild van niet-terrestrische openbare mobiele netwerken gebruikmaken, bijvoorbeeld door roamende klanten de mogelijkheid te bieden af te zien van het gebruik van niet-terrestrische netwerken. Wanneer een dergelijk opt-outmechanisme wordt aangeboden, heeft de roamende klant het recht te allen tijde eenvoudig en kosteloos af te zien van het gebruik van niet-terrestrische netwerken en te verzoeken om opnieuw op dergelijke netwerken te worden aangesloten.

Artikel 14

Transparantie en preventieve mechanismen voor retaildataroamingdiensten

1. In overeenstemming met de leden 2 en 4 zorgen roamingaanbieders ervoor dat hun roamende klanten zowel vóór als na de sluiting van een retailovereenkomst naar behoren worden voorgelicht over de tarieven die van toepassing zijn op hun gebruik van gereguleerde dataroamingdiensten, zodat deze een beter inzicht krijgen in de financiële gevolgen van dat gebruik en hun uitgaven voor gereguleerde dataroamingdiensten kunnen bewaken en beheersen.

Waar nodig stellen roamingaanbieders hun klanten vóór de sluiting van een retailovereenkomst en vervolgens met regelmatige tussenpozen op de hoogte van het risico dat automatisch en ongecontroleerd een dataroamingverbinding tot stand komt en data worden gedownload. Voorts delen roamingaanbieders hun klanten kosteloos en op duidelijke en gemakkelijk te begrijpen wijze mee hoe zij die automatische dataroamingverbinding kunnen uitschakelen om te voorkomen dat op ongecontroleerde wijze gebruik wordt gemaakt van dataroamingdiensten.

2. Een automatisch bericht van de roamingaanbieder stelt de roamende klant ervan in kennis dat hij gebruik maakt van gereguleerde dataroamingdiensten, en omvat basale gepersonaliseerde prijsinformatie over de kosten (in de munteenheid van de factuur die de klant in de lidstaat van herkomst van zijn binnenlandse aanbieder ontvangt) die van toepassing zijn op de levering van gereguleerde dataroamingdiensten aan die roamende klant in de desbetreffende lidstaat, tenzij de klant de roamingaanbieder heeft medegedeeld dat hij deze informatie niet verlangt.

De basale gepersonaliseerde tariefinformatie omvat ook informatie over:

a) het beleid inzake redelijk gebruik dat op de roamende klant binnen de Unie van toepassing is en de toeslagen bij overschrijding van een door dat beleid inzake redelijk gebruik vastgestelde grenzen, en

b) overeenkomstig artikel 6 aangerekende toeslagen.

De roamende klant ontvangt deze informatie rechtstreeks op zijn mobiele toestel, bijvoorbeeld door middel van een sms-bericht, een e-mail, een tekstbericht of een pop-upvenster op het mobiele toestel, telkens als hij een andere lidstaat binnengaat dan die van zijn binnenlandse aanbieder en hij aldaar voor het eerst gebruik begint te maken van een dataroamingdienst. De informatie wordt kosteloos verstrekt op het moment dat de roamende klant gebruik begint te maken van een gereguleerde dataroamingdienst, op zodanige wijze dat de ontvangst en het begrip ervan worden vergemakkelijkt.

Een klant die zijn roamingaanbieder heeft laten weten deze automatische tariefinformatie niet te willen ontvangen, heeft het recht om op elk moment en kosteloos de verlening van deze dienst door de roamingaanbieder opnieuw te verlangen.

3. De roamingaanbieder zendt een kennisgeving wanneer het toepasselijke redelijke gebruiksvolume van gereguleerde dataroamingdiensten volledig is opgebruikt of eender welke overeenkomstig artikel 6 toegepaste gebruiksdrempel wordt bereikt. Die kennisgeving vermeldt de toeslag die zal worden aangerekend voor elk extra gebruik van gereguleerde dataroamingdiensten door de roamende klant. Elke klant heeft het recht van de roamingaanbieder te verlangen dat hij stopt met het versturen van dergelijke kennisgevingen, en het recht om te allen tijde en kosteloos van de roamingaanbieder te verlangen dat hij de levering van de dienst hervat.

4. Iedere roamingaanbieder verschaft al zijn roamende klanten kosteloos toegang tot een faciliteit die tijdig informatie geeft over het totale gebruik uitgedrukt in volume of in de munteenheid waarin de roamende klant voor gereguleerde dataroamingdiensten wordt gefactureerd, en die waarborgt dat de totale uitgaven voor gereguleerde dataroamingdiensten in een specifieke gebruiksperiode, uitgezonderd mms-berichten die per eenheid gefactureerd worden, zonder de uitdrukkelijke toestemming van de klant een bepaald maximumbedrag niet overschrijden. Klanten kunnen de roamingaanbieder laten weten dat zij geen toegang tot een dergelijke faciliteit wensen.

Daartoe stelt de roamingaanbieder één of meer maximumbedragen voor specifieke gebruiksperiodes voor, mits de klant vooraf op de hoogte wordt gesteld van de daarmee overeenkomende volumes. Eén van deze maximumbedragen (het standaard maximumbedrag) ligt in de nabijheid van 50 EUR aan verschuldigde kosten per maandelijkse factureringsperiode, exclusief btw zonder dit te overschrijden.

Een andere mogelijkheid is dat de roamingaanbieder in volumes uitgedrukte plafonds bepaalt, mits de klant vooraf op de hoogte wordt gesteld van de dienovereenkomstige financiële bedragen. Eén van deze plafonds (het standaard volumeplafond) gaat gepaard met een bedrag van ten hoogste 50 EUR aan verschuldigde kosten per maandelijkse factureringsperiode, exclusief btw.

De roamingaanbieder kan zijn roamende klanten tevens andere plafonds aanbieden met andere, dat wil zeggen hogere of lagere, maandelijkse maximumbedragen.

Het in de tweede en de derde alinea bedoelde standaardplafond geldt voor alle klanten die niet hebben gekozen voor een ander plafond.

Elke roamingaanbieder zorgt er eveneens voor dat een passende kennisgeving rechtstreeks naar de het mobiele toestel van de roamende klant, bijvoorbeeld door middel van een sms-bericht, een e-mail, een tekstbericht of een pop-upvenster op de computer, wordt verstuurd wanneer de dataroamingdiensten 80 % van het overeengekomen financiële of volumeplafond hebben bereikt. Elke klant heeft het recht van de roamingaanbieder te verlangen dat hij stopt met het versturen van dergelijke kennisgevingen, en het recht om te allen tijde en kosteloos van de roamingaanbieder te verlangen dat hij de levering van de dienst hervat.

Als dit financiële of volumeplafond dreigt te worden overschreden, wordt een kennisgeving gestuurd naar het mobiele toestel van de roamende klant. Wanneer een roamende klant voor wie een standaard financieel plafond of standaard volumeplafond als bedoeld in de vijfde alinea geldt, in een maandelijkse factureringsperiode (exclusief btw) meer dan 100 EUR verbruikt, wordt een aanvullende kennisgeving naar het mobiele toestel van die roamende klant gezonden. Die kennisgevingen vermelden welke procedure moet worden gevolgd indien de klant voortzetting van de levering van die diensten wenst, alsook de kosten die verbonden zijn aan elke extra af te nemen eenheid. Indien de roamende klant niet reageert op de ontvangen kennisgeving, stopt de roamingaanbieder onmiddellijk met de levering en de facturering van gereguleerde dataroamingdiensten aan de roamende klant, tenzij en totdat de roamende klant verzoekt om voortzetting of hervatting van de levering van deze diensten.

Wanneer een roamende klant vraagt om de verwijdering of herinvoering van een “financiële of volumebeperkende” faciliteit, vindt deze wijziging kosteloos plaats binnen één werkdag na ontvangst van het verzoek, zonder dat voorwaarden of beperkingen op grond van andere elementen van het abonnement worden opgelegd.

5. De leden 2 en 4 zijn niet van toepassing op toestellen voor communicatie van machine naar machine die gebruik maakt van mobieledatacommunicatie.

6. Roamingaanbieders nemen alle redelijke maatregelen om hun klanten te beschermen tegen betaling van roamingtarieven voor roamingdiensten die ongewild zijn gebruikt wanneer zij zich in hun eigen lidstaat bevinden. Daaronder valt ook het informeren van de klanten over hoe zij ongewilde roaming in grensgebieden effectief kunnen vermijden.

7. Roamingaanbieders nemen alle redelijke maatregelen om hun klanten te beschermen tegen extra kosten voor datadiensten wanneer zij ongewild van niet-terrestrische openbare mobiele netwerken gebruikmaken, bijvoorbeeld door roamende klanten de mogelijkheid te bieden af te zien van het gebruik van niet-terrestrische netwerken. Wanneer een dergelijk opt-outmechanisme wordt aangeboden, heeft de klant het recht te allen tijde eenvoudig en kosteloos af te zien van het gebruik van niet-terrestrische netwerken en te verzoeken om opnieuw op dergelijke netwerken te worden aangesloten.

8. Met uitzondering van lid 2, tweede alinea, lid 3, en lid 6, en behoudens de tweede en derde alinea van dit lid, is dit artikel tevens van toepassing op zowel dataroamingdiensten die door roamende klanten worden gebruikt wanneer zij gebruikmaken van niet-terrestrische openbare mobielecommunicatienetwerken en door een roamingaanbieder worden aangeboden, als op dataroamingdiensten die door roamende klanten worden gebruikt wanneer zij buiten de Unie reizen en door een roamingaanbieder worden aangeboden.

Ten aanzien van de in lid 4, eerste alinea, bedoelde faciliteit zijn de voorschriften van lid 4 niet van toepassing wanneer de exploitant van het bezochte netwerk in het bezochte land buiten de Unie de roamingaanbieder niet toelaat om het gebruik van zijn klant in real time te controleren.

In een dergelijk geval wordt de klant er bij binnenkomst in een dergelijk land onverwijld en kosteloos per sms-bericht van in kennis gesteld dat er geen informatie over de totale consumptie beschikbaar is, en dat niet kan worden gegarandeerd dat het gespecificeerde maximumbedrag niet wordt overschreden.

Artikel 15

Transparantie met betrekking tot de middelen om toegang te krijgen tot noodhulpdiensten

Roamingaanbieders zorgen ervoor dat hun roamende klanten passend worden geïnformeerd over de middelen om toegang te krijgen tot noodhulpdiensten in de bezochte lidstaat.

In een automatisch bericht van de roamingaanbieder wordt de roamende klant ervan in kennis gesteld dat deze laatste kosteloos toegang heeft tot noodhulpdiensten door het uniforme Europese noodnummer 112 te bellen. In dat bericht wordt de roamende klant ook een link aangeboden die gratis toegang geeft tot een speciale, voor personen met een beperking toegankelijke, webpagina die informatie biedt tot alternatieve middelen voor toegang tot noodhulpdiensten via noodcommunicatie die in de bezochte lidstaat is voorgeschreven. De informatie wordt door middel van een sms-bericht, of indien nodig op zodanige wijze dat de ontvangst en het begrip ervan worden vergemakkelijkt, naar het mobiele toestel van de roamende klant gestuurd, telkens als een roamende klant een andere lidstaat binnengaat dan die van de binnenlandse aanbieder van de roamende klant. De informatie wordt kosteloos verstrekt.

In lidstaten waar mobiele applicaties bestaan om het publiek te waarschuwen, delen roamingaanbieders, indien de bezochte lidstaat in de overeenkomstig artikel 16, eerste alinea, punt b), opgezette databank een link naar die applicatie heeft laten opnemen, in het bericht als bedoeld in de tweede alinea van dit artikel mee dat publieke waarschuwingen kunnen worden ontvangen met een mobiele applicatie om het publiek te waarschuwen. Op de speciale webpagina als bedoeld in de tweede alinea van dit artikel wordt een link naar de applicatie voor publieke waarschuwingen geplaatst en instructies voor het downloaden ervan gegeven.

Artikel 16

Database met nummerreeksen van diensten met toegevoegde waarde en middelen voor toegang tot noodhulpdiensten

De volgende databases worden uiterlijk op 31 december 2022 door Berec opgezet en vervolgens onderhouden:

a) één enkele database voor de hele Unie met nummerreeksen van diensten met toegevoegde waarde in elke lidstaat, die toegankelijk moet worden gemaakt voor exploitanten, nationale regelgevende instanties en, indien van toepassing, andere bevoegde instanties, en

b) één enkele database voor de hele Unie met middelen voor toegang tot nooddiensten die in elke lidstaat zijn voorgeschreven en technisch haalbaar zijn voor gebruik door roamende klanten, die toegankelijk moet worden gemaakt voor exploitanten en nationale regelgevende instanties en, indien van toepassing, voor andere bevoegde instanties.

Met het oog op het opzetten en onderhouden van de in de eerste alinea bedoelde databases verstrekken de nationale regelgevende instanties of andere bevoegde instanties Berec onverwijld langs elektronische weg de nodige informatie en de relevante updates.

Onverminderd artikel 13 stellen de in de eerste alinea bedoelde databases de nationale regelgevende instanties en andere bevoegde instanties in staat om facultatief aanvullende informatie te verstrekken.

Artikel 17

Toezicht en handhaving

1. De nationale regelgevende instanties en, in voorkomend geval, andere bevoegde instanties controleren en zien toe op de naleving van deze verordening op hun grondgebied.

De nationale regelgevende instanties oefenen strikte controle en toezicht uit op roamingaanbieders die gebruikmaken van de artikelen 5 en 6.

In voorkomend geval monitoren en controleren andere bevoegde instanties de naleving door de exploitanten van de in deze verordening vastgestelde verplichtingen die relevant zijn voor de uitoefening van de bevoegdheden die hun bij de nationale wetgeving tot omzetting van Richtlijn (EU) 2018/1972 zijn verleend.

2. De nationale regelgevende instanties en, indien van toepassing, andere bevoegde instanties stellen actuele informatie over de toepassing van deze verordening, met name de artikelen 4, 5, 6 en 8 tot en met 11, algemeen beschikbaar op een wijze die belangstellenden gemakkelijk toegang tot die informatie biedt.

3. Ter voorbereiding op de evaluatie bedoeld in artikel 21, zien de nationale regelgevende instanties en, indien van toepassing, andere bevoegde instanties, in overeenstemming met hun respectieve bevoegdheden, toe op de ontwikkeling van de wholesale- en retailtarieven voor de levering aan roamende klanten van gespreks- en datacommunicatiediensten, met inbegrip van sms en mms, inclusief in de ultraperifere regio’s van de Unie bedoeld in artikel 349 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie. De nationale regelgevende instanties en, indien van toepassing, andere bevoegde instanties geven tevens aandacht aan het bijzondere geval van ongewilde roaming in de grensgebieden van aan elkaar grenzende lidstaten en controleren of er verkeerssturingstechnieken worden gebruikt die nadelig zijn voor de klanten.

De nationale regelgevende instanties en, indien van toepassing, andere bevoegde instanties zien toe op en verzamelen informatie over ongewilde roaming, en nemen passende maatregelen.

4. De nationale regelgevende instanties en, indien van toepassing, andere bevoegde instanties hebben de bevoegdheid om bij de ondernemingen waarop de bepalingen van deze verordening van toepassing zijn, alle informatie op te vragen die relevant is voor de uitvoering en handhaving van deze verordening. Die ondernemingen verstrekken dergelijke informatie op verzoek onverwijld en in overeenstemming met de door de nationale regelgevende instantie en, indien van toepassing, andere bevoegde instanties vastgestelde termijnen en mate van detail.

5. Wanneer een nationale regelgevende instantie en, indien van toepassing, andere bevoegde instanties informatie overeenkomstig de uniale en nationale voorschriften betreffende vertrouwelijke bedrijfsgegevens als vertrouwelijk beschouwen, garanderen de Commissie, Berec en de andere betrokken nationale regelgevende instanties of andere bevoegde instanties het vertrouwelijke karakter van de verstrekte informatie. De vertrouwelijkheid van bedrijfsgegevens mag geen belemmering zijn voor de onderlinge tijdelijke uitwisseling van informatie tussen de nationale regelgevende instantie of andere bevoegde instanties, de Commissie en Berec en de andere betrokken nationale regelgevende instanties of andere bevoegde instanties met het oog op de beoordeling en bewaking van en het toezicht op de toepassing van deze verordening.

6. De nationale regelgevende instanties zijn bevoegd om op eigen initiatief op te treden om de naleving van deze verordening te waarborgen. In de gevallen als bedoeld in artikel 61, lid 2, punten b) en c), van Richtlijn (EU) 2018/1972 maken de nationale regelgevende instanties of andere bevoegde instanties gebruik van de bevoegdheden waarover zij uit hoofde van artikel 61 van die richtlijn beschikken om te zorgen voor de benodigde toegang en interconnectie teneinde de eind-tot-eindverbinding en de interoperabiliteit van roamingdiensten te verzekeren, bijvoorbeeld wanneer klanten geen gereguleerde roaming-sms-berichten kunnen uitwisselen met klanten van een terrestrisch publiek mobielcommunicatienetwerk in een andere lidstaat als gevolg van het ontbreken van een wholesaleroamingovereenkomst over de afgifte van dergelijke berichten.

7. Wanneer de nationale regelgevende instantie of, indien van toepassing voor de uitoefening van de bevoegdheden die hun bij de nationale wetgeving tot omzetting van Richtlijn (EU) 2018/1972 zijn verleend, andere bevoegde instanties een inbreuk op deze verordening constateren, hebben zij de bevoegdheid om de onmiddellijke beëindiging van deze inbreuk te eisen.

Artikel 18

Geschillenbeslechting

1. In geval van geschillen in verband met de in deze verordening vervatte verplichtingen tussen ondernemingen die elektronischecommunicatienetwerken of -diensten aanbieden in een lidstaat, zijn de geschilbeslechtingsprocedures van de artikelen 26 en 27 van Richtlijn (EU) 2018/1972 van toepassing.

Geschillen tussen exploitanten van bezochte netwerken en andere exploitanten over tarieven die worden toegepast op noodzakelijke inputs voor de levering van gereguleerde wholesaleroamingdiensten kunnen krachtens de artikelen 26 en 27 van Richtlijn (EU) 2018/1972 worden voorgelegd aan de bevoegde nationale regelgevende instantie of instanties. De bevoegde nationale regelgevende instantie of instanties stellen Berec in kennis van eventuele grensoverschrijdende geschillen om die op een consistente manier te beslechten. Wanneer Berec werd geraadpleegd, wachten de nationale regelgevende instantie of instanties de opinie van Berec af voordat actie wordt ondernomen om het geschil te beslechten.

2. Bij niet-beslechte geschillen over kwesties die onder deze verordening vallen en waarbij een consument of eindgebruiker betrokken is, zorgen de lidstaten ervoor dat de procedures van buitengerechtelijke beslechting van geschillen overeenkomstig artikel 25 van Richtlijn (EU) 2018/1972 kunnen worden gebruikt.

Artikel 19

Sancties

De lidstaten stellen voorschriften vast ten aanzien van de sancties die van toepassing zijn op overtredingen van deze verordening en nemen alle nodige maatregelen om ervoor te zorgen dat deze sancties worden uitgevoerd. De sancties moeten doeltreffend, evenredig en ontradend zijn. De lidstaten stellen de Commissie onverwijld in kennis van deze regels en maatregelen, alsook van latere wijzigingen daarvan.

Artikel 20

Comitéprocedure

1. De Commissie wordt bijgestaan door het Comité voor communicatie dat is ingesteld bij artikel 118, lid 1, van Richtlijn (EU) 2018/1972. Dat comité is een comité in de zin van Verordening (EU) nr. 182/2011.

2. In de gevallen waarin naar dit lid wordt verwezen, is artikel 5 van Verordening (EU) nr. 182/2011 van toepassing.

Artikel 21

Evaluatie

1. Na raadpleging van het Berec legt de Commissie het Europees Parlement en de Raad twee verslagen voor, indien nodig gevolgd door een wetsvoorstel tot wijziging van deze verordening.

Het eerste verslag moet uiterlijk op 30 juni 2025 worden ingediend en het tweede uiterlijk op 30 juni 2029.

De verslagen omvatten onder meer een beoordeling van:

a) het effect van de uitrol en implementatie van mobielecommunicatienetwerken en -technologieën van de volgende generatie op de roamingmarkt;

b) de doeltreffendheid van de verplichtingen inzake de servicekwaliteit met betrekking tot roamende klanten, de beschikbaarheid en kwaliteit van diensten, met inbegrip van die welke een alternatief vormen voor gereguleerde retailgespreks-, retailsms- en retaildataroamingdiensten, met name in het licht van de technologische ontwikkelingen en van de toegang tot de verschillende netwerktechnologieën en -generaties;

c) de mate van concurrentie op zowel de retail- als de wholesaleroamingmarkt, met name de feitelijk door de exploitanten betaalde wholesaletarieven en de concurrentiepositie van kleine, onafhankelijke of sinds kort op de markt actieve exploitanten en MVNO’s, met inbegrip van de gevolgen voor de concurrentie van commerciële wholesaleroamingovereenkomsten, van het verkeer dat op handelsplatformen en soortgelijke instrumenten wordt verhandeld, en de mate van interconnectie tussen exploitanten;

d) de ontwikkeling van intermachinale roaming, met inbegrip van roaming op IoT-apparaten;

e) de mate waarin de uitvoering van de in artikel 3 bedoelde maatregelen, met name, op grond van de door de nationale regelgevende instanties verstrekte informatie, van de procedure voor voorafgaande toestemming die is vastgelegd in artikel 3, lid 6, tot meer concurrentie heeft geleid op de interne markt voor gereguleerde roamingdiensten;

f) de evolutie van de beschikbare retailtariefregelingen;

g) de wijzigingen in de datagebruikspatronen, voor zowel binnenlandse diensten als roamingdiensten, met inbegrip van veranderingen in de reispatronen van Europese eindgebruikers als gevolg van omstandigheden zoals pandemieën, bijvoorbeeld COVID-19, of natuurrampen;

h) de mogelijkheid van exploitanten van een thuisnetwerk om hun binnenlandse tariefmodel te behouden en de mate waarin toestemming is verleend voor uitzonderlijke retailroamingtoeslagen overeenkomstig artikel 6;

i) de mogelijkheid van exploitanten van bezochte netwerken om de op efficiënte wijze gemaakte kosten voor levering van gereguleerde wholesaleroamingdiensten te dekken, rekening houdend met de meest recente informatie over de uitrol van netwerken, alsook met ontwikkelingen op het gebied van technische capaciteiten, prijsmodellen en beperkingen van de netwerken, bijvoorbeeld de mogelijkheid om kostenmodelberekeningen op basis van capaciteit in plaats van verbruik op te nemen;

j) het effect van de toepassing door exploitanten van het beleid inzake redelijk gebruik, met inbegrip van verbruik door eindgebruikers, overeenkomstig de krachtens artikel 7 vastgestelde uitvoeringsbepalingen, met inbegrip van het in kaart brengen van inconsistenties in de toepassing en tenuitvoerlegging van deze beleidsmaatregelen inzake redelijk gebruik, alsook de doeltreffendheid en evenredigheid van de algemene toepassing van dergelijk beleid;

k) de mate waarin roamende klanten en exploitanten problemen ondervinden met betrekking tot diensten met toegevoegde waarde en de implementatie van de overeenkomstig artikel 16, eerste alinea, punt a), opgezette database met nummerreeksen van diensten met toegevoegde waarde;

l) de toepassing van de maatregelen van deze verordening en klachten met betrekking tot het gebruik van noodcommunicatie bij roaming;

m) klachten over ongewilde roaming.

2. Om de ontwikkeling van de concurrentie op de roamingmarkten in de gehele Unie te beoordelen, verzamelt Berec regelmatig gegevens van de nationale regelgevende instanties over de ontwikkelingen van de retail- en wholesaletarieven voor gereguleerde gespreks-, sms- en dataroamingdiensten, met inbegrip van wholesaletarieven die respectievelijk voor gelijk en ongelijk roamingverkeer worden toegepast, over het effect van de uitrol en implementatie van mobielecommunicatienetwerken en -technologieën van de volgende generatie op de roamingmarkt, over het gebruik van handelsplatformen en soortgelijke instrumenten, over de ontwikkeling van intermachinale roaming en IOT-apparaten, en over de mate waarin wholesaleroamingovereenkomsten betrekking hebben op de servicekwaliteit en toegang verlenen tot verschillende netwerktechnologieën en -generaties. De nationale regelgevende instanties kunnen dergelijke gegevens in voorkomend geval verstrekken in coördinatie met andere bevoegde instanties.

Berec verzamelt ook op regelmatige basis gegevens van de nationale regelgevende instanties over de toepassing van het beleid inzake redelijk gebruik door exploitanten, over de ontwikkeling van exclusief binnenlandse tarieven, de toepassing van houdbaarheidsmechanismen en klachten over roaming en de naleving van de verplichtingen inzake de servicekwaliteit. In voorkomend geval coördineren de nationale regelgevende instanties met andere bevoegde instanties, en verzamelen zij dergelijke gegevens van andere bevoegde autoriteiten. Berec verzamelt en verstrekt regelmatig aanvullende informatie over transparantie, de toepassing van maatregelen inzake noodcommunicatie, diensten met toegevoegde waarde en roaming op niet-terrestrische openbare mobielecommunicatienetwerken.

Verder verzamelt Berec gegevens over de wholesaleroamingovereenkomsten waarvoor de in de artikelen 9, 10 of 11 vastgestelde maximale wholesaleroamingtoeslagen niet gelden, en over de uitvoering van contractuele maatregelen op wholesaleniveau die zijn gericht op het voorkomen van permanente roaming of afwijkend gebruik of misbruik van toegang tot wholesaleroaming voor andere doeleinden dan de levering van gereguleerde roamingdiensten aan de klanten van roamingaanbieders tijdens hun periodieke reizen binnen de Unie.

De gegevens die Berec overeenkomstig deze alinea verzamelt, worden minstens eenmaal per jaar meegedeeld aan de Commissie. De Commissie maakt deze gegevens bekend.

Op basis van de gegevens die Berec overeenkomstig dit lid heeft verzameld, dient de Commissie uiterlijk op 30 juni 2027 een tussentijds verslag in bij het Europees Parlement en de Raad, zo nodig gevolgd door een wetgevingsvoorstel tot wijziging van deze verordening.

Op basis van overeenkomstig dit lid verzamelde gegevens brengt Berec ook regelmatig verslag uit over de ontwikkeling van de prijsstellings- en gebruikspatronen in de lidstaten, zowel voor binnenlandse diensten als roamingdiensten, over de ontwikkeling van feitelijke wholesaleroamingtarieven voor ongelijk verkeer tussen aanbieders van roamingdiensten, alsook over de verhouding tussen retailprijzen, wholesaletarieven en wholesalekosten voor roamingdiensten. Berec beoordeelt hoe nauw deze elementen met elkaar zijn verbonden.

Artikel 22

Kennisgevingsvoorschriften

De lidstaten stellen de Commissie in kennis van de gegevens betreffende de nationale regelgevende instanties en, indien van toepassing, andere bevoegde instanties die belast zijn met de uitvoering van taken krachtens deze verordening.

Artikel 23

Intrekking

Verordening (EU) nr. 531/2012 wordt ingetrokken.

Verwijzingen naar de ingetrokken verordening gelden als verwijzingen naar de onderhavige verordening en worden gelezen volgens de concordantietabel in bijlage II.

Artikel 24

Datum van inwerkingtreden en verstrijken

Deze verordening treedt in werking op 1 juli 2022.

De verplichtingen van roamingaanbieders om informatie te verstrekken over nummerreeksen voor diensten met toegevoegde waarde als bedoeld in artikel 13, lid 1, derde alinea, en over alternatieve middelen voor toegang tot noodhulpdiensten als bedoeld in artikel 15, tweede alinea, met betrekking tot de informatie in de databases als bedoeld in artikel 16, zijn echter van toepassing met ingang van 1 juni 2023.

Deze verordening vervalt op 30 juni 2032.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.