Artikelen bij COM(2021)138 - Machtiging tot het openen van onderhandelingen over een overeenkomst met Angola inzake investeringsfacilitering

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.Artikel 1

De Commissie wordt gemachtigd om namens de Unie met de Republiek Angola te onderhandelen over een overeenkomst inzake investeringsfacilitering.

Artikel 2

De onderhandelingsrichtsnoeren zijn opgenomen in punt 6.2, eerste alinea, van het addendum bij Besluit (EU) 2020/13.

Artikel 3

De onderhandelingen worden gevoerd in overleg met [door de Raad in te voegen naam van het bijzondere comité].

Artikel 4

Dit besluit is gericht tot de Commissie.