Artikelen bij COM(2022)26 - Wijziging van Beschikking 2003/17/EG wat betreft de toepassingsperiode ervan en de gelijkwaardigheid van sommige producten uit en veldkeuringen verricht in Bolivia

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.


Artikel 1 - Wijzigingen van Beschikking 2003/17/EG

Beschikking 2003/17/EG wordt als volgt gewijzigd:

1) In artikel 6 wordt de datum “31 december 2022” vervangen door “31 december 2029”.

2) Bijlage I wordt gewijzigd overeenkomstig de bijlage bij dit besluit.

Artikel 2 - Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Artikel 3 - Adressaten

Dit besluit is gericht tot de lidstaten.