Artikelen bij COM(2022)102 - Wijziging van Verordening 2021/768 wat betreft uitvoeringsmaatregelen voor de nieuwe eigen middelen van de EU

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.Artikel 1

Verordening (EU, Euratom) 2021/768 wordt als volgt gewijzigd:

1) Artikel 2 wordt als volgt gewijzigd:

(a) lid 1 wordt vervangen door:

“1. De in artikel 2, lid 1, van Besluit (EU, Euratom) 2020/2053 bedoelde eigen middelen worden gecontroleerd overeenkomstig de voorschriften van deze verordening, onverminderd Verordening (EEG, Euratom) nr. 1553/89, Verordening (EU) 2019/516 van het Europees Parlement en de Raad*, Verordening (EU) nr. 600/2014 van het Europees Parlement en de Raad** en Richtlijn 2014/65/EU van het Europees Parlement en van de Raad***.

______________________

* Verordening (EU) 2019/516 van het Europees Parlement en de Raad van 19 maart 2019 betreffende de harmonisatie van het bruto nationaal inkomen tegen marktprijzen en tot intrekking van Richtlijn 89/130/EEG, Euratom van de Raad en Verordening (EG, Euratom) nr. 1287/2003 van de Raad (bni-verordening) (PB L 91 van 29.3.2019, blz. 19).

** Verordening (EU) nr. 600/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 15 mei 2014 betreffende markten in financiële instrumenten en tot wijziging van Verordening (EU) nr. 648/2012 (PB L 173 van 12.6.2014, blz. 84).

*** Richtlijn 2014/65/EU van het Europees Parlement en de Raad van 15 mei 2014 betreffende markten voor financiële instrumenten en tot wijziging van Richtlijn 2002/92/EG en Richtlijn 2011/61/EU (PB L 173 van 12.6.2014, blz. 349).”;

(b) de volgende leden 6 bis, 6 ter en 6 quater worden ingevoegd:

“6 bis. Indien de controle- en toezichtmaatregelen betrekking hebben op de in artikel 2, lid 1, punt e), van Besluit (EU, Euratom) 2020/2053 bedoelde eigen middelen op basis van het emissiehandelssysteem:

(a) heeft de Commissie toegang tot alle gegevens van het veilingproces die nodig zijn voor de berekening van de eigen middelen op basis van het emissiehandelssysteem, waaronder de in Verordening (EU) nr. 1031/2010 van de Commissie* bedoelde gegevens;

(b) heeft de Commissie toegang tot de documentatie met betrekking tot de jaarlijkse hoeveelheid emissierechten waarvoor de betrokken lidstaat gebruikmaakt van een van de volgende opties, met de gemiddelde gewogen prijs van de op het gemeenschappelijke veilingplatform geveilde emissierechten in het jaar waarin deze rechten zouden zijn geveild:

- voorlopige kosteloze toewijzing als bedoeld in artikel 10 quater van Richtlijn 2003/87/EG van het Europees Parlement en de Raad**;

- beperkte annulering als bedoeld in artikel 6, lid 1, van Verordening (EU) 2018/842 van het Europees Parlement en de Raad***;

- het gebruik van emissierechten als bedoeld in artikel 10 quinquies, lid 4, van Richtlijn 2003/87/EG om te veilen voor het in artikel 10 quinquies, lid 3, van die richtlijn bedoelde moderniseringsfonds.

(c) mag de Commissie zelf controles ter plaatse verrichten. De lidstaten faciliteren die controles.

Bij wijze van toetsing ziet de Commissie erop toe dat de in artikel 2, lid 1, punt e), van Besluit (EU, Euratom) 2020/2053 bedoelde berekeningen gebaseerd zijn op de juiste gegevens. Hierbij wordt nagegaan of de onderliggende gegevens stroken met Verordening (EU) nr. 1031/2010.

6 ter. Indien de controle- en toezichtmaatregelen betrekking hebben op de in artikel 2, lid 1, punt f), van Besluit (EU, Euratom) 2020/2053 bedoelde eigen middelen op basis van het mechanisme voor koolstofcorrectie aan de grens:

(a) verrichten de lidstaten de controles en onderzoeken met betrekking tot de berekening en de terbeschikkingstelling van de eigen middelen overeenkomstig Verordening (EU) [XXX] van het Europees Parlement en de Raad****;

(b) mag de Commissie zelf controles ter plaatse verrichten. De personeelsleden die de Commissie tot dergelijke controles heeft gemachtigd, hebben toegang tot de documenten op dezelfde wijze als in het geval van de in lid 6 bis, punt b) bedoelde toetsingen. De lidstaten faciliteren die controles.

De Commissie heeft, voor zover dit voor de toepassing van Verordening [XXX] van het Europees Parlement en de Raad tot instelling van een mechanisme voor koolstofcorrectie aan de grens vereist is, toegang tot de bewijsstukken betreffende de terbeschikkingstelling van de eigen middelen.

Tijdens de in de eerste alinea, punt b), van dit lid bedoelde controle ziet de Commissie er met name op toe dat de door de lidstaten ingevoerde processen en controles om de bedragen te verifiëren en te aggregeren adequaat zijn en in overeenstemming zijn met Verordening [XXX] van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een mechanisme voor koolstofcorrectie aan de grens.

De Commissie ziet erop toe dat de berekeningen om het bedrag van de in artikel 2, lid 1, punt f), van Besluit (EU, Euratom) 2020/2053 bedoelde eigen middelen te bepalen, correct zijn uitgevoerd. Hierbij wordt nagegaan of de onderliggende gegevens stroken met Verordening [XXX] van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een mechanisme voor koolstofcorrectie aan de grens.

6 quater. Indien de controle- en toezichtmaatregelen betrekking hebben op de in artikel 2, lid 1, punt g), van Besluit (EU, Euratom) 2020/2053 bedoelde eigen middelen op basis van het deel van de restwinst van multinationale ondernemingen dat aan de lidstaten wordt toegewezen:

(a) heeft de Commissie toegang tot de door de lidstaten gebruikte bewijsstukken betreffende de vaststelling en de terbeschikkingstelling van de eigen middelen;

(b) worden de verificaties van de Commissie uitgevoerd samen met de bevoegde autoriteiten van de betrokken lidstaat.

Tijdens die verificaties ziet de Commissie erop toe dat de berekeningen voor de in artikel 2, lid 1, punt g), van Besluit (EU, Euratom) 2020/2053 bedoelde eigen middelen correct zijn uitgevoerd. Hierbij wordt nagegaan of de onderliggende gegevens stroken met de toewijzing van een deel van de restwinst van multinationale ondernemingen die aan de lidstaten wordt toegerekend.

______________________

* Verordening (EU) nr. 1031/2010 van de Commissie van 12 november 2010 inzake de tijdstippen, het beheer en andere aspecten van de veiling van broeikasgasemissierechten overeenkomstig Richtlijn 2003/87/EG van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een systeem voor de handel in broeikasgasemissierechten binnen de Unie (PB L 302 van 18.11.2010, blz. 1).

** Richtlijn 2003/87/EG van het Europees Parlement en de Raad van 13 oktober 2003 tot vaststelling van een regeling voor de handel in broeikasgasemissierechten binnen de Gemeenschap en tot wijziging van Richtlijn 96/61/EG van de Raad (PB L 275 van 25.10.2003, blz. 32).

*** Verordening (EU) 2018/842 van het Europees Parlement en de Raad van 30 mei 2018 betreffende bindende jaarlijkse broeikasgasemissiereducties door de lidstaten van 2021 tot en met 2030 teneinde bij te dragen aan klimaatmaatregelen om aan de toezeggingen uit hoofde van de Overeenkomst van Parijs te voldoen, en tot wijziging van Verordening (EU) nr. 525/2013 (PB L 156 van 19.6.2018, blz. 26).

**** Verordening (EU) [XXX] van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een mechanisme voor koolstofcorrectie aan de grens.”;

(c) lid 7 wordt vervangen door:

“7. De in dit artikel bedoelde controle-, toezicht- en toetsingsmaatregelen laten onverlet:

(a) de controles die de lidstaten uitvoeren overeenkomstig hun nationale wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen;

(b) de maatregelen waarin de artikelen 287 en 319 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU) voorzien;

(c) de maatregelen waarin artikel 325 VWEU voorziet en zoals nader gespecificeerd in relevante maatregelen van de Unie;

(d) de controles die worden georganiseerd op grond van artikel 322, lid 1, punt b), VWEU;

(e) de artikelen 53 en 79 van Richtlijn 2014/65/EU;

(f) de verplichtingen in Verordening (EU) nr. 600/2014 met betrekking tot technische reguleringsnormen wat betreft transparantievereisten voor handelsplatformen en beleggingsondernemingen ten aanzien van obligaties, gestructureerde financiële producten, emissierechten en derivaten;

(g) de artikelen 14 en 15 van Richtlijn 2003/87/EG;

(h) Verordening (EU) nr. 596/2014 van het Europees Parlement en de Raad*;

(i) Verordening (EU) nr. 648/2012 van het Europees Parlement en de Raad**;

(j) Verordening (EU) nr. 909/2014 van het Europees Parlement en de Raad***.

_________________________

* Verordening (EU) nr. 596/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 16 april 2014 betreffende marktmisbruik (verordening marktmisbruik) en houdende intrekking van Richtlijn 2003/6/EG van het Europees Parlement en de Raad en Richtlijnen 2003/124, 2003/125/EG en 2004/72/EG van de Commissie (PB L 173 van 12.6.2014, blz. 1).

** Verordening (EU) nr. 648/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 4 juli 2012 betreffende otc-derivaten, centrale tegenpartijen en transactieregisters (PB L 201 van 27.7.2012, blz. 1).

*** Verordening (EU) nr. 909/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 23 juli 2014 betreffende de verbetering van de effectenafwikkeling in de Europese Unie, betreffende centrale effectenbewaarinstellingen en tot wijziging van Richtlijnen 98/26/EG en 2014/65/EU en Verordening (EU) nr. 236/2012 (PB L 257 van 28.8.2014, blz. 1).”;

(d) lid 8 wordt vervangen door:

“8. Met het oog op de controle- en toezichtmaatregelen uit hoofde van de leden 3 tot en met 6 quater, kan de Commissie de lidstaten verzoeken haar de relevante documenten en verslagen met betrekking tot de systemen die gebruikt zijn voor de inning van eigen middelen toe te zenden of dergelijke documenten en verslagen aan de Commissie ter beschikking te stellen.”.

(2) In artikel 4, lid 6, wordt de tweede alinea vervangen door:

De in de eerste alinea bedoelde resultaten en opmerkingen worden ter kennis gebracht van de lidstaten, samen met het beknopt verslag dat is opgesteld naar aanleiding van de controles betreffende de eigen middelen bedoeld in artikel 2, lid 1, punten b), c), f) en g), van Besluit (EU, Euratom) 2020/2053.”.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de datum van inwerkingtreding van Besluit (EU, Euratom) 20xx/xxxx tot wijziging van Besluit (EU, Euratom) 2020/2053. Zij is van toepassing met ingang van 1 januari 2023.

Artikel 6 quater is evenwel van toepassing vanaf de datum van toepassing van de [richtlijn inzake de tenuitvoerlegging van de algemene overeenkomst inzake de herverdeling van heffingsrechten] of de dag van inwerkingtreding en vankrachtwording van het multilaterale verdrag, indien dat later is.


Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.