Artikelen bij COM(2022)187 - Wijziging van Verordening 2018/1727, over het bij Eurojust verzamelen, bewaren en analyseren van bewijs i.v.m. genocide, misdaden tegen de menselijkheid en oorlogsmisdaden

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.Artikel 1

Wijzigingen van Verordening (EU) 2018/1727

Verordening (EU) 2018/1727 wordt als volgt gewijzigd:

(1) Aan artikel 4, lid 1, wordt het volgende punt j) toegevoegd:

“j) ondersteunt het optreden van de lidstaten bij de bestrijding van genocide, misdaden tegen de menselijkheid, oorlogsmisdaden en daarmee verband houdende strafbare feiten, onder meer door bewijsmateriaal in verband met deze strafbare feiten te verzamelen, te bewaren en te analyseren en, waar nodig en passend, de uitwisseling ervan mogelijk te maken of dat bewijsmateriaal anderszins rechtstreeks ter beschikking te stellen van de bevoegde nationale en internationale justitiële autoriteiten, met name het Internationaal Strafhof.”.

(2) Aan artikel 80 wordt het volgende lid 8 toegevoegd:

“8. In afwijking van artikel 23, lid 6, kan Eurojust voor de uitvoering van de in artikel 4, lid 1, punt j), bedoelde taken operationele persoonsgegevens verwerken in een faciliteit voor geautomatiseerd gegevensbeheer en geautomatiseerde gegevensopslag buiten het casemanagementsysteem. De faciliteit voor geautomatiseerd gegevensbeheer en geautomatiseerde gegevensopslag voldoet aan de hoogste normen op het gebied van cyberbeveiliging. De werking van de faciliteit voor geautomatiseerd gegevensbeheer en geautomatiseerde gegevensopslag is onderworpen aan voorafgaande raadpleging van de EDPS. De EDPS brengt zijn advies uit binnen twee maanden na ontvangst van een kennisgeving van de functionaris voor gegevensbescherming.

De kennisgeving van de functionaris voor gegevensbescherming bevat ten minste de volgende elementen:

a) een algemene beschrijving van de beoogde verwerkingen;

b) een beoordeling van de risico's voor de rechten en vrijheden van betrokkenen;

c) de maatregelen die worden overwogen om deze risico’s aan te pakken;

d) waarborgen, beveiligingsmaatregelen en mechanismen om de bescherming van persoonsgegevens te garanderen en om aan te tonen dat aan deze verordening is voldaan, met inachtneming van de rechten en gerechtvaardigde belangen van de betrokkenen en andere personen in kwestie.

De gegevensbeschermingsbepalingen van deze verordening zijn van toepassing op de verwerking van gegevens in de faciliteit voor geautomatiseerd gegevensbeheer en geautomatiseerde gegevensopslag, voor zover zij niet rechtstreeks verband houden met de technische opzet van het casemanagementsysteem overeenkomstig artikel 23, lid 1, van deze verordening. De toegangsrechten en de termijnen voor de gegevens die worden opgeslagen in de faciliteit voor geautomatiseerd gegevensbeheer en geautomatiseerde gegevensopslag, worden gekoppeld aan de toegang tot de tijdelijke werkbestanden ter ondersteuning waarvan de gegevens zijn opgeslagen.

De in dit lid bedoelde afwijking eindigt op het moment waarop het nieuwe casemanagementsysteem operationeel wordt. De Commissie stelt bij een in het Publicatieblad van de Europese Unie bekendgemaakt besluit de datum vast waarop het nieuwe casemanagementsysteem operationeel wordt.”.

(3) Bijlage II wordt als volgt gewijzigd:

(a) punt 1, n), wordt vervangen door:

“n) op basis van het niet-coderende deel van het DNA vastgestelde DNA-profielen, foto’s, vingerafdrukken en, met betrekking tot de in artikel 4, lid 1, punt j), bedoelde strafbare feiten, video’s en geluidsopnamen.”.

(b) punt 2, f), wordt vervangen door:

“f) de beschrijving en de aard van de strafbare feiten van de betrokkene, de datum waarop en de plaats waar de strafbare feiten werden gepleegd, de strafrechtelijke kwalificatie ervan en, met betrekking tot de in artikel 4, lid 1, punt j), bedoelde strafbare feiten, informatie betreffende crimineel gedrag, waaronder geluidsopnamen, video’s, satellietbeelden en foto’s, en informatie over de voortgang van het onderzoek;”.

Artikel 2

Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op de dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in de lidstaten overeenkomstig de Verdragen.