Artikelen bij COM(2022)204 - Wijziging van Richtlijn 2011/83/EU betreffende op afstand gesloten overeenkomsten inzake financiële diensten

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.
Artikel 1

Wijzigingen van Richtlijn 2011/83/EU

Richtlijn 2011/83/EU wordt als volgt gewijzigd:

1. Artikel 3 wordt als volgt gewijzigd:

a) het volgende lid 1 ter wordt ingevoegd:

“1 ter) De artikelen 1 en 2, artikel 3, leden 2, 5, en 6, artikel 4, de artikelen 16 bis tot en met 16 sexies, artikel 19, de artikelen 21 tot en met 23, artikel 24, leden 1, 2, 3 en 4, en de artikelen 25 en 26 zijn van toepassing op overeenkomsten op afstand tussen een handelaar en een consument voor de verlening van financiële diensten.

Indien de in de eerste alinea bedoelde overeenkomsten een initieel akkoord over diensten omvatten, gevolgd door opeenvolgende verrichtingen of een reeks in de tijd gespreide aparte verrichtingen van dezelfde aard, zijn de in de eerste alinea bedoelde bepalingen alleen van toepassing op het initiële akkoord.”;

b) in lid 3 wordt punt d) vervangen door:

“d) voor financiële diensten die niet onder artikel 3, lid 1 ter vallen.”.


2. Het volgende hoofdstuk wordt ingevoegd:

HOOFDSTUK III bis

REGELS VOOR OP AFSTAND GESLOTEN OVEREENKOMSTEN INZAKE FINANCIËLE DIENSTEN

Artikel 16 -  bis Informatievoorschriften voor op afstand gesloten overeenkomsten inzake financiële diensten aan consumenten

1. Voordat de consument door een op afstand gesloten overeenkomst dan wel een daarmee overeenstemmend aanbod daartoe is gebonden, verstrekt de handelaar de consument op duidelijke en begrijpelijke wijze de volgende informatie:

(a) de identiteit en het hoofdbedrijf van de handelaar;

(b) het geografisch adres waar de handelaar gevestigd is en het telefoonnummer en e-mailadres van de handelaar; als de handelaar andere vormen van onlinecommunicatie gebruikt waarmee de consument de schriftelijke correspondentie met de handelaar, waaronder de datum en het tijdstip van dergelijke correspondentie, op een duurzame gegevensdrager kan bewaren, moet ook gedetailleerde informatie over deze andere vormen worden vermeld; al deze door de handelaar aangeboden communicatiemethoden moeten de consument in staat stellen snel contact op te nemen met de handelaar en efficiënt met hem of haar te communiceren; indien van toepassing verstrekt de handelaar ook het geografische adres en de identiteit van de handelaar namens wie hij of zij optreedt;

(c) wanneer dat verschilt van het overeenkomstig punt b) verstrekte adres, het geografische adres van de bedrijfsvestiging van de handelaar (en indien van toepassing dat van de handelaar namens wie hij of zij optreedt), waaraan de consument eventuele klachten kan richten;

(d) indien de handelaar ingeschreven staat in een handels- of soortgelijk openbaar register, het handelsregister waar de handelaar staat ingeschreven en het inschrijvingsnummer of een soortgelijke wijze van identificatie in dat register;

(e) indien de activiteiten van de handelaar onderworpen zijn aan een vergunningsplicht, de gegevens over de bevoegde toezichthoudende autoriteit;

(f) een beschrijving van de belangrijkste kenmerken van de financiële dienst;

(g) de totale prijs die de consument aan de handelaar moet betalen voor de financiële dienst, met inbegrip van alle daarmee samenhangende vergoedingen, kosten en uitgaven, alsmede alle belastingen die via de handelaar worden betaald, of, wanneer de exacte prijs niet kan worden aangegeven, de grondslag voor de berekening van de prijs, zodat de consument de prijs kan verifiëren;

(h) indien van toepassing, dat de prijs is gepersonaliseerd op basis van geautomatiseerde besluitvorming;

(i) in voorkomend geval, het feit dat de financiële dienst betrekking heeft op instrumenten die bijzondere risico’s met zich meebrengen in verband met hun specifieke kenmerken of de uit te voeren verrichtingen, of waarvan de prijs afhangt van schommelingen op de financiële markten waarop de handelaar geen invloed heeft, alsmede het feit dat in het verleden behaalde resultaten geen indicatie vormen voor toekomstige resultaten;

(j) het feit dat er andere belastingen en/of kosten kunnen bestaan die niet via de handelaar worden betaald of niet door de handelaar worden opgelegd;

(k) eventuele beperkingen van de geldigheidsduur van de verstrekte informatie;

(l) de wijze van betaling en uitvoering;

(m) specifieke extra kosten die de consument eventueel voor het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden aangerekend;

(n) indien van toepassing, een korte beschrijving van het risico-rendementsprofiel;

(o) indien van toepassing, informatie over de door het product beoogde milieu- of sociale doelstellingen;

(p) het al dan niet bestaan van een herroepingsrecht, en, waar dat recht bestaat, de duur van en de voorwaarden voor de uitoefening van dat recht, met inbegrip van informatie over het bedrag dat de consument gehouden kan zijn te betalen alsook de gevolgen van niet-uitoefening van dat recht;

(q) de minimumduur van de overeenkomst op afstand bij permanente of periodieke verrichting van financiële diensten;

(r) informatie betreffende het eventuele recht van de partijen om de overeenkomst vroegtijdig of eenzijdig op te zeggen op grond van de bepalingen van de overeenkomst, en eventuele contractuele boetes voor een dergelijk geval;

(s) praktische instructies voor de uitoefening van het herroepingsrecht, met vermelding van onder meer het adres of e-mailadres waarnaar de kennisgeving van de herroeping moet worden verzonden, en voor financiële overeenkomsten die elektronisch worden gesloten, informatie over het bestaan en de plaatsing van de in artikel 16 quinquies bedoelde herroepingsknop;

(t) contractuele bepalingen inzake het op de overeenkomst toepasselijke recht en/of inzake de bevoegde rechter;

(u) de taal of talen waarin de contractvoorwaarden en de in dit artikel bedoelde voorafgaande informatie worden verstrekt, en voorts de taal of talen waarin de handelaar, met instemming van de consument, toezegt te zullen communiceren gedurende de looptijd van de overeenkomst;

(v) voor zover van toepassing, de mogelijkheid van toegang tot buitengerechtelijke klachten- en geschilbeslechtingsprocedures waarbij de handelaar is aangesloten, en de wijze waarop daar toegang toe is.

2. In geval van telefonische communicatie moeten de identiteit van de handelaar en het commerciële oogmerk van het door de handelaar geïnitieerde gesprek met de consument aan het begin expliciet kenbaar worden gemaakt.

Indien de consument uitdrukkelijk instemt met de voortzetting van het gesprek, moet in afwijking van lid 1 alleen de in de punten a), f), g) en p) van dat lid bedoelde informatie worden verstrekt.

De handelaar informeert de consument over de aard en de beschikbaarheid van de andere in lid 1 bedoelde informatie en verstrekt die informatie bij het nakomen van de verplichtingen uit hoofde van lid 3.

3. De handelaar verstrekt de in lid 1 bedoelde informatie ten minste één dag voordat de consument door een overeenkomst op afstand gebonden is.

Indien de in lid 1 bedoelde informatie minder dan een dag voordat de consument door de overeenkomst op afstand is gebonden, wordt verstrekt, schrijven de lidstaten voor dat de handelaar de consument op een duurzame gegevensdrager een herinnering stuurt over de mogelijkheid om de overeenkomst op afstand te herroepen en over de procedure daarvoor, overeenkomstig artikel 16 ter. Deze herinnering wordt uiterlijk één dag na de sluiting van de op afstand gesloten overeenkomst aan de consument verstrekt.

4. De in lid 1 bedoelde informatie wordt op een duurzame gegevensdrager aan de consument beschikbaar gesteld en is zo opgesteld dat zij gemakkelijk leesbaar is, met gebruikmaking van tekens van leesbare grootte.

Met uitzondering van de in lid 1, punten a), f), g) en p), bedoelde informatie mag de handelaar de informatie in gelaagde vorm verstrekken indien zij elektronisch wordt verstrekt.

Indien de handelaar besluit de informatie in gelaagde vorm te verstrekken, moet de in lid 1 bedoelde informatie als één enkel document kunnen worden afgedrukt.

Indien bij het verstrekken van de in lid 1 bedoelde informatie kleuren worden gebruikt, mag dit geen afbreuk doen aan de leesbaarheid van de informatie wanneer het basisdocument in zwart-wit wordt afgedrukt of gefotokopieerd.

De in lid 1 bedoelde informatie wordt op verzoek in een passend formaat ter beschikking gesteld van consumenten met een visuele beperking.

5. De bewijslast voor de naleving van de in dit artikel neergelegde informatievoorschriften ligt bij de handelaar.

6. Indien een andere handeling van de Unie betreffende specifieke financiële diensten regels bevat inzake de informatie die voorafgaand aan de sluiting van de overeenkomst aan de consument moet worden verstrekt, zijn alleen de voorschriften inzake precontractuele informatie van die handeling van de Unie van toepassing op die specifieke financiële dienst, tenzij in die handeling anders is bepaald.


Artikel 16 ter

Herroepingsrecht voor overeenkomsten op afstand inzake financiële diensten

1. De lidstaten zorgen ervoor dat de consument over een termijn van 14 kalenderdagen beschikt om een overeenkomst zonder sancties en zonder opgave van redenen te herroepen.

De in de eerste alinea bedoelde herroepingstermijn gaat in op een van de volgende dagen:

(a) de dag waarop de overeenkomst op afstand wordt gesloten,

(b) de dag waarop de consument de contractvoorwaarden en de informatie overeenkomstig artikel 16 bis ontvangt, als die dag later valt dan de in punt a) bedoelde datum.

2. Het herroepingsrecht is niet van toepassing op:

(a) financiële diensten aan consumenten waarvan de prijs afhankelijk is van schommelingen op de financiële markt waarop de handelaar geen vat heeft, en die zich tijdens de herroepingstermijn kunnen voordoen, zoals diensten in verband met:

- deviezen;

- geldmarktinstrumenten; effecten;

- rechten van deelneming in instellingen voor collectieve belegging;

- financiële futures, met inbegrip van gelijkwaardige instrumenten die aanleiding geven tot afwikkeling in contanten;

- rentetermijncontracten (“FRA’s”);

- rente- en valutaswaps en swaps betreffende aan aandelen of een aandelenindex gekoppelde cashflows (“equity swaps”);

- opties ter verkrijging of vervreemding van in dit punt bedoelde instrumenten, met inbegrip van gelijkwaardige instrumenten die aanleiding geven tot afwikkeling in contanten. Deze categorie omvat met name valuta- en renteopties;

- cryptoactiva in de zin van [artikel 3, lid 1, punt 2, van het voorstel van de Commissie van 24 september 2020 voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende markten in cryptoactiva en tot wijziging van Richtlijn (EU) 2019/1937, COM(2020) 593 final].

(b) reis- en bagageverzekeringspolissen of soortgelijke kortetermijnverzekeringspolissen met een looptijd van minder dan een maand;

(c) overeenkomsten die op uitdrukkelijk verzoek van de consument door beide partijen volledig zijn uitgevoerd voordat de consument van zijn herroepingsrecht gebruikmaakt.

3. De consument heeft zijn herroepingsrecht binnen de in lid 1 bedoelde herroepingstermijn uitgeoefend indien hij of zij kennis heeft gegeven van uitoefening van het herroepingsrecht of de in lid 5 bedoelde herroepingsknop heeft geactiveerd voordat deze termijn is verstreken.

4. Dit artikel doet geen afbreuk aan nationale wetgeving houdende vaststelling van een termijn waarbinnen de uitvoering van de overeenkomst geen aanvang kan nemen.

5. De lidstaten zorgen ervoor dat de handelaar voor elektronisch gesloten overeenkomsten op afstand de mogelijkheid biedt om een herroepingsknop te gebruiken om de uitoefening van het herroepingsrecht door de consument te vergemakkelijken. Deze knop moet duidelijk zijn voorzien van de woorden “overeenkomst herroepen” of een soortgelijke ondubbelzinnige formulering.

De herroepingsknop is op opvallende wijze aanwezig en gedurende de gehele herroepingstermijn onafgebroken beschikbaar op dezelfde elektronische interface als die welke wordt gebruikt voor het sluiten van de overeenkomst op afstand. Daarnaast kan de handelaar de herroepingsknop ook via een ander kanaal ter beschikking stellen.

De handelaar zorgt ervoor dat door activering van de herroepingsknop onmiddellijk aan de consument wordt bevestigd dat het herroepingsrecht is uitgeoefend, met vermelding van de datum en het tijdstip waarop het is uitgeoefend. De handelaar bezorgt de consument op een duurzame gegevensdrager een bevestiging van de uitoefening van het herroepingsrecht.

6. Indien een andere handeling van de Unie betreffende specifieke financiële diensten regels bevat inzake het herroepingsrecht, zijn alleen de regels inzake herroeping van die handeling van de Unie van toepassing op die specifieke financiële diensten, tenzij in die handeling anders is bepaald.


Artikel 16 quater

Betaling van vóór de herroeping geleverde diensten

1. Indien de consument gebruikmaakt van het in artikel 16 ter bedoelde herroepingsrecht, kan van hem of haar niet meer worden verlangd dan onverwijlde betaling van de financiële dienst die de handelaar krachtens de overeenkomst op afstand effectief heeft geleverd. Het te betalen bedrag mag:

(a) niet hoger zijn dan een bedrag evenredig aan de verhouding tussen de reeds geleverde dienst en de volledige uitvoering van de overeenkomst op afstand;

(b) in geen geval zo hoog zijn dat het als een sanctie kan worden opgevat.

2. De handelaar mag van de consument slechts betaling op grond van lid 1 verlangen indien hij of zij kan aantonen dat de consument overeenkomstig artikel 16 bis, lid 1, punt p), naar behoren geïnformeerd was over het te betalen bedrag. De handelaar mag deze betaling evenwel in geen geval verlangen wanneer hij of zij vóór het verstrijken van de in artikel 16 ter, lid 1, bedoelde herroepingstermijn met de uitvoering van de overeenkomst is begonnen zonder dat de consument daarom heeft verzocht.

3. De handelaar betaalt de consument zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen 30 kalenderdagen alle bedragen terug die hij of zij krachtens de overeenkomst op afstand van hem of haar heeft ontvangen, met uitzondering van het in lid 1 bedoelde bedrag. Deze termijn gaat in op de dag waarop de handelaar de kennisgeving van de herroeping ontvangt.

4. De consument retourneert de handelaar onverwijld, en uiterlijk binnen 30 kalenderdagen, alle bedragen die hij of zij van de handelaar heeft ontvangen. Deze termijn gaat in op de dag waarop de consument de overeenkomst herroept.


Artikel 16 quinquies

Adequate toelichtingen

1. De lidstaten zorgen ervoor dat handelaren verplicht zijn de consument adequate toelichtingen te verstrekken over de voorgestelde overeenkomsten inzake financiële diensten aan de hand waarvan de consument kan beoordelen of de voorgestelde overeenkomst en nevendiensten zijn afgestemd op zijn of haar behoeften en financiële situatie. De toelichtingen bevatten de volgende elementen:

(a) de vereiste precontractuele informatie;

(b) de essentiële kenmerken van de voorgestelde overeenkomst, met inbegrip van de mogelijke nevendiensten;

(c) de specifieke effecten die de voorgestelde overeenkomst kan hebben voor de consument, met inbegrip van de gevolgen van wanbetaling door de consument.

2. Lid 1 is ook van toepassing op de aan de consument verstrekte toelichtingen bij het gebruik van online-instrumenten zoals live chats, chatbots, geautomatiseerd advies, interactieve instrumenten of bij soortgelijke methoden.

3. De lidstaten zorgen ervoor dat, indien de handelaar gebruikmaakt van online-instrumenten, de consument het recht heeft om menselijke tussenkomst te verzoeken en die te verkrijgen.

4. Indien een andere handeling van de Unie betreffende specifieke financiële diensten regels bevat over de informatie die voorafgaand aan de sluiting van de overeenkomst aan de consument moet worden verstrekt, zijn de leden 1 tot en met 3 niet van toepassing.


Artikel 16 sexies

Aanvullende bescherming met betrekking tot online-interfaces

Onverminderd Richtlijn 2005/29/EG van het Europees Parlement en de Raad24 en Richtlijn 93/13/EEG van de Raad25 stellen de lidstaten maatregelen vast die vereisen dat handelaren bij het op afstand sluiten van overeenkomsten inzake financiële diensten de structuur, het ontwerp, de functie of de werking van hun online-interface niet op zodanige wijze gebruiken dat het vermogen van consumenten om vrij, autonoom en met kennis van zaken een beslissing te nemen of een keuze te maken, wordt verstoord of beperkt.”.


Artikel 2

Omzetting

1. Uiterlijk op [24 maanden vanaf de vaststelling] stellen de lidstaten de nodige wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen vast om aan deze richtlijn te voldoen en maken deze bekend. Zij delen de Commissie de tekst van die bepalingen onmiddellijk mee.

Zij passen die bepalingen toe vanaf [de datum na 24 maanden vanaf de vaststelling].

Wanneer de lidstaten die bepalingen aannemen, wordt in die bepalingen zelf of bij de officiële bekendmaking ervan naar deze richtlijn verwezen. De regels voor de verwijzing worden vastgesteld door de lidstaten.

2. De lidstaten delen de Commissie de tekst van de belangrijkste bepalingen van intern recht mee die zij op het onder deze richtlijn vallende gebied vaststellen.

Artikel 3

Intrekking

Richtlijn 2002/65/EG wordt met ingang van [24 maanden vanaf de vaststelling] ingetrokken.

Verwijzingen naar de ingetrokken richtlijn gelden als verwijzingen naar Richtlijn 2011/83/EU, zoals gewijzigd bij deze richtlijn, en worden gelezen volgens de concordantietabel in de bijlage bij deze richtlijn.

Artikel 4

Inwerkingtreding

Deze richtlijn treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Artikel 5

Adressaten

Deze richtlijn is gericht tot de lidstaten.