Artikelen bij COM(2023)65 - Tot Frankrijk gerichte machtiging om met Algerije te onderhandelen over een bilaterale overeenkomst aangaande samenwerking op het gebied van burgerlijke en handelszaken

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.Artikel 1

Frankrijk wordt hierbij gemachtigd om met Algerije te onderhandelen over een overeenkomst inzake justitiële samenwerking in burgerlijke zaken, op voorwaarde dat de volgende onderhandelingsrichtsnoeren worden gevolgd:

–Algerije ervan in kennis stellen dat de Europese Commissie als waarnemer aan de onderhandelingen deelneemt en op de hoogte wordt gebracht van de vooruitgang en de resultaten die in de verschillende stadia van de onderhandelingen worden geboekt;

–Algerije aanmoedigen toetreding tot de door de Haagse Conferentie voor Internationaal Privaatrecht ontwikkelde kernverdragen te overwegen en een diepgaande analyse aanvatten van de redenen waarom Algerije dit vooralsnog niet heeft gedaan;

–Algerije ervan in kennis stellen dat, na de afsluiting van de onderhandelingen, het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie toestemming moeten verlenen voordat de partijen de overeenkomst mogen sluiten;

–Algerije ervan in kennis stellen dat in de machtiging van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie om de overeenkomst op voorstel van de Commissie te sluiten, kan worden bepaald dat de overeenkomst een beperkte geldigheidsduur kan hebben (bijvoorbeeld vijf jaar) en later wellicht opnieuw moet worden heroverwogen;

–een bepaling opnemen dat de besluiten die in Frankrijk op grond van deze overeenkomst worden erkend, vervolgens niet in andere EU-lidstaten kunnen gelden;

– ervoor zorgen dat de bepalingen betreffende het recht om de betekening of kennisgeving van stukken te weigeren, in overeenstemming zijn met de bepalingen van artikel 12, lid 3, van de herschikte verordening inzake de betekening en de kennisgeving van stukken 11 , dat wil zeggen dat degene voor wie het stuk bestemd is, de betekening of kennisgeving van stukken kan weigeren op het tijdstip van betekening of kennisgeving of binnen twee weken na de betekening of kennisgeving;

–Algerije ervan in kennis stellen dat, afhankelijk van de ontwikkeling van de onderhandelingen, te zijner tijd andere onderhandelingsrichtsnoeren nodig kunnen zijn.

Artikel 2

De onderhandelingen worden gevoerd in overleg met de Commissie.

Frankrijk brengt regelmatig verslag uit aan de Commissie over de uit hoofde van dit besluit genomen maatregelen en raadpleegt haar regelmatig.

Op verzoek van de Commissie brengt Frankrijk haar schriftelijk verslag uit over het verloop en het resultaat van de onderhandelingen.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking op de dag volgend op die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Artikel 4

Dit besluit is gericht tot de Franse Republiek.