Artikelen bij COM(2023)150 - Voorstel voor een Gewijzigde begroting nr. 1 bij de begroting 2023 Technische aanpassingen naar aanleiding van de politieke akkoorden die over verschillende wetgevingsvoorstellen zijn bereikt, waaronder met betrekking tot REPowerEU, het mechanisme voor koolstofgrenscorrectie en het programma van de Unie voor beveiligde connectiviteit

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

27.7.2023   NLPublicatieblad van de Europese UnieL 189/1


DEFINITIEVE VASTSTELLING (EU, Euratom) 2023/1469

van de gewijzigde begroting nr. 1 van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2023

DE VOORZITTER VAN HET EUROPEES PARLEMENT,

gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en met name artikel 314, lid 4, punt a), en artikel 314, lid 9,

gezien het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie, en met name artikel 106 bis,

gezien Besluit (EU, Euratom) 2020/2053 van de Raad van 14 december 2020 betreffende het stelsel van eigen middelen van de Europese Unie en tot intrekking van Besluit 2014/335/EU, Euratom (1),

gezien Verordening (EU, Euratom) 2018/1046 van het Europees Parlement en de Raad van 18 juli 2018 tot vaststelling van de financiële regels van toepassing op de algemene begroting van de Unie, tot wijziging van Verordeningen (EU) nr. 1296/2013, (EU) nr. 1301/2013, (EU) nr. 1303/2013, (EU) nr. 1304/2013, (EU) nr. 1309/2013, (EU) nr. 1316/2013, (EU) nr. 223/2014, (EU) nr. 283/2014 en Besluit nr. 541/2014/EU en tot intrekking van Verordening (EU, Euratom) nr. 966/2012 (2), en met name artikel 43,

gezien Verordening (EU, Euratom) 2020/2093 van de Raad van 17 december 2020 tot bepaling van het meerjarig financieel kader voor de jaren 2021-2027 (3),

gezien het Interinstitutioneel Akkoord van 16 december 2020 tussen het Europees Parlement, de Raad van de Europese Unie en de Europese Commissie betreffende begrotingsdiscipline, samenwerking in begrotingszaken en goed financieel beheer, alsmede betreffende nieuwe eigen middelen, met inbegrip van een routekaart voor de invoering van nieuwe eigen middelen (4),

gezien de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2023, definitief vastgesteld op 23 november 2022 (5),

gezien het ontwerp van gewijzigde begroting nr. 1 van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2023, goedgekeurd door de Commissie op 16 maart 2023,

gezien het standpunt inzake het ontwerp van gewijzigde begroting nr. 1/2023, vastgesteld door de Raad op 16 mei 2023 en de volgende dag toegezonden aan het Europees Parlement,

gezien de goedkeuring van het standpunt van de Raad door het Parlement op 13 juni 2023,

gezien de artikelen 94 en 96 van het Reglement van het Europees Parlement,

CONSTATEERT:

Enig artikel

De procedure zoals vastgelegd in artikel 314 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, is afgerond en de gewijzigde begroting nr. 1 van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2023 is definitief vastgesteld.