Artikelen bij COM(2023)230 - Machtiging tot het openen van onderhandelingen over regels voor de digitale handel met Korea en met Singapore

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.Artikel 1

De Commissie wordt gemachtigd om namens de Unie met de Republiek Korea en met Singapore te onderhandelen over regels voor de digitale handel.

Artikel 2

De aan de Commissie gerichte onderhandelingsrichtsnoeren voor de onderhandelingen met de Republiek Korea en met Singapore over regels voor de digitale handel zijn opgenomen in het addendum bij het besluit.

Artikel 3

De onderhandelingen worden gevoerd in overleg met het [door de Raad in te voegen naam van het speciale comité].

Artikel 4

Dit besluit is gericht tot de Commissie.