Artikelen bij COM(2023)327 - Machtiging voor onderhandelingen met de VS betreffende de versterking van de internationale toeleveringsketens van kritieke mineralen

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.Artikel 1

De Commissie wordt gemachtigd om namens de Europese Unie onderhandelingen te openen met de Verenigde Staten van Amerika over een overeenkomst tussen de Europese Unie en de Verenigde Staten van Amerika betreffende de versterking van de internationale toeleveringsketens van kritieke mineralen.

Artikel 2

De onderhandelingen worden gevoerd op basis van de onderhandelingsrichtsnoeren van de Raad in de bijlage.

Artikel 3

De Commissie voert de onderhandelingen in overleg met [door de Raad in te voegen naam van het speciale comité].

Artikel 4

Dit besluit en de bijlage worden onmiddellijk na de goedkeuring ervan openbaar gemaakt.

Artikel 5

Dit besluit is gericht tot de Commissie.