Toelichting bij COM(2021)723 - Europees centraal toegangspunt dat gecentraliseerde toegang biedt tot voor financiële diensten, kapitaalmarkten en duurzaamheid relevante publiek beschikbare informatie

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

1. ACHTERGROND VAN HET VOORSTEL

Motivering en doel van het voorstel

De oprichting van een European Single Access Point (“ESAP”) tegen 2024 is een vlaggenschipinitiatief van het actieplan voor de kapitaalmarktenunie (“KMU”) dat de Europese Commissie in september 2020 heeft aangenomen 1 . Het ESAP zal de doelstellingen van de KMU helpen te verwezenlijken doordat het EU-breed toegang zal bieden tot informatie over activiteiten en producten van de verschillende categorieën entiteiten die verplicht zijn dit soort informatie openbaar te maken die relevant is voor kapitaalmarkten, financiële diensten en het duurzame geldwezen. ESAP zal efficiënt en niet-discriminerend toegang geven tot deze informatie.

Informatie over activiteiten en producten van entiteiten is van essentieel belang voor de besluitvorming van kapitaalverschaffers. Ook zal ESAP bijdragen tot een verdere integratie van financiële diensten en kapitaalmarkten op de eengemaakte markt, een doelmatigere kapitaalallocatie in de EU en het bevorderen van de ontwikkeling van kleinere nationale kapitaalmarkten en economieën door deze beter zichtbaar te maken. Dankzij ESAP kunnen ook niet-beursgenoteerde entiteiten zoals kleine en middelgrote ondernemingen (kmo’s) op vrijwillige basis informatie beschikbaar stellen. Zo krijgen zij gemakkelijker toegang tot kapitaal.

1.

Dit voorstel maakt deel uit van een pakket bestaande uit:


·een voorstel voor een verordening tot oprichting van een European Single Access Point (het onderhavige voorstel);

·een voorstel voor een richtlijn tot wijziging van bepaalde richtlijnen; en

·een voorstel voor een verordening tot wijziging van bepaalde verordeningen.

ESAP maakt deel uit van de Europese financiële dataruimtes die worden gepresenteerd in de strategie voor het digitale geldwezen 2 die de Commissie in september 2020 heeft gepubliceerd. Deze strategie voor het digitale geldwezen schuift als doelstelling naar voren dat tegen 2024 informatie die uit hoofde van EU-wetgeving voor financiële diensten aan het publiek wordt openbaargemaakt, in gestandaardiseerde en machinaal leesbare formaten moet worden openbaar gemaakt.

ESAP is in hoofdzaak bestemd voor gebruikers zoals beleggers, financieel analisten en marktintermediairs (zoals activabeheerders, adviseurs of data-aggregatoren). Ook bij andere soorten gebruikers – zoals het maatschappelijke middenveld, toezichthouders en andere overheidsinstanties zoals bureaus voor de statistiek – kan er belangstelling bestaan om via ESAP toegang tot informatie te krijgen.

Verenigbaarheid met bestaande bepalingen op het beleidsterrein

Dit voorstel bouwt voort op de vereisten van bestaande wetgeving op het gebied van financiële diensten, kapitaalmarkten en het duurzame geldwezen. Willen kapitaalmarkten efficiënt kunnen functioneren, dan is het van essentieel belang dat er richting marktdeelnemers en andere stakeholders een regelmatige stroom is van relevante, betrouwbare, volledige, tijdige en vergelijkbare bedrijfsinformatie. ESAP zal de doeltreffendheid van EU-wetgeving op het gebied van financiële diensten en kapitaalmarkten ten goede komen.

Dit voorstel creëert geen nieuwe rapportageverplichtingen in termen van inhoud, maar bouwt integendeel voort op bestaande openbaarmakingsverplichtingen die zijn vastgelegd in de EU-wetgevingshandelingen die in de bijlage bij dit voorstel worden vermeld.

ESAP zal onafhankelijk van het Business Registers Interconnection System (“BRIS”), dat is ontwikkeld overeenkomstig de richtlijn vennootschapsrecht 3 , worden gebouwd. Daardoor zullen beide systemen hun eigen normen en doelstellingen kunnen nastreven, op basis van hun eigen governance. ESAP zal complementair zijn aan BRIS, dat op het Europese e-Justice Portal aan het publiek informatie verschaft over naamloze vennootschappen 4 . Bij de data die ten behoeve van BRIS en ESAP worden verzameld, zal de overlapping beperkt blijven tot bepaalde boekhoudkundige documenten (financiële verklaringen, controlerapporten, bedrijfsrapportage met inbegrip van duurzaamheidsrapportage van vennootschappen, en landenrapportage (CbCR) in de extractieve industrie).

Verenigbaarheid met andere beleidsterreinen van de Unie

Dit voorstel draagt bij aan de toepassing van de Europese datastrategie zoals die in een mededeling van de Commissie van februari 2020 5 is uitgetekend, aangezien ESAP deel uitmaakt van de financiële gemeenschappelijke Europese dataruimte die in die strategie wordt aangekondigd.

In haar strategie voor de financiering van de transitie naar een duurzame economie 6 heeft de Commissie van het duurzame geldwezen de hoeksteen van het financiële systeem gemaakt en de noodzakelijke voorwaarde om een raamwerk tot stand te brengen dat particuliere investeringen in duurzame projecten en activiteiten faciliteert.

ESAP draagt bij tot het behalen van de doelstellingen van de strategie voor de financiering van de transitie naar een duurzame economie en van de Europese Green Deal 7 , doordat het informatie over de duurzaamheid van activiteiten van Europese entiteiten gemakkelijk beschikbaar en bruikbaar maakt. Hierdoor zullen ook overheidsinstanties, particuliere stakeholders en het maatschappelijke middenveld zich een beter beeld kunnen vormen van de duurzaamheid van Europese entiteiten en, meer algemeen, van de progressie bij het behalen van de EU-beleidsdoelstellingen inzake duurzame ontwikkeling, zoals de EU-klimaatstrategie en -streefdoelen.

Ten slotte wordt ESAP geschraagd door het KMU-actieplan dat in september 2020 is aangenomen 8 .

2. RECHTSGRONDSLAG, SUBSIDIARITEIT EN EVENREDIGHEID

Rechtsgrondslag

Een EU-initiatief om compartimentering te verminderen door middel van een centraal toegangspunt (“single access point”) kan verder bijdragen tot de integratie van de interne markt doordat hinderpalen voor de circulatie van informatie binnen de Unie worden opgeruimd. Het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie kent aan de Europese instellingen de bevoegdheid toe om passende maatregelen vast te stellen met het oog op de instelling en de werking van de interne markt (artikel 114 VWEU).

Subsidiariteit (bij niet-exclusieve bevoegdheid)

De doelstellingen van dit initiatief kunnen niet voldoende door de individuele lidstaten worden verwezenlijkt. Momenteel beschikken de lidstaten over een zekere marge bij de vormgeving van regels inzake mechanismen en formaten van rapportageverplichtingen voor ondernemingen die in de EU-wetgeving zijn vastgesteld, waarbij sterk op nationale systemen wordt geleund. De daaruit resulterende geografische en thematische compartimentering van openbaarmakingsmechanismen en -formaten doet de toegangs- en verwerkingskosten toenemen voor gebruikers van bedrijfsinformatie. Verdere individuele initiatieven van lidstaten kunnen deze compartimentering alleen verminderen indien zij in dezelfde richting gaan van de uitbouw van een centraal toegangspunt en een aantal hinderpalen tegengaan, hetgeen zonder een gecoördineerde aanpak waarschijnlijk niet zal gebeuren.

Op EU-niveau betere toegang tot informatie bieden is, gezien de schaal en de effecten van dit soort project, een doelstelling die beter op Unieniveau kan worden behaald. Daarnaast vereist de vormgeving van geschikte formaten, gebruiksvoorwaarden, taalspecificaties enz. een zekere mate van harmonisatie op EU-niveau, om interoperabiliteit en grensoverschrijdende toegang en gebruik mogelijk te maken. Voor dit initiatief is er brede steun bij de lidstaten, het Europees Parlement, toezichthouders, deelnemers aan regionale of nationale markten, gebruikers, het maatschappelijke middenveld enz. De Unie kan derhalve, overeenkomstig het in artikel 5 van het Verdrag betreffende de Europese Unie neergelegde subsidiariteitsbeginsel, maatregelen nemen.

Evenredigheid

Overeenkomstig het in artikel 5 van het Verdrag betreffende de Europese Unie neergelegde evenredigheidsbeginsel gaat deze richtlijn niet verder dan hetgeen nodig is om deze doelstellingen te verwezenlijken. Dit voorstel zal geen rapportageverplichtingen toevoegen of wijzigen in termen van inhoud. Om de lasten voor entiteiten en nationale autoriteiten zo beperkt mogelijk te houden, bouwt ESAP zoveel als mogelijk voort op de bestaande kanalen en infrastructuur voor datarapportage.

Keuze van het instrument

Een verordening wordt voor de oprichting van ESAP als het meest geschikte wetgevingsinstrument beschouwd omdat de meeste van de bepalingen ervan de Europese Autoriteit voor effecten en markten (“ESMA”) betreffen, die het platform zal bouwen en beheren, alsmede de verzamelende instanties. De ESMA is een onafhankelijke instantie van de Europese Unie die de stabiliteit van het financiële stelsel in de EU helpt veilig te stellen door de bescherming van beleggers te versterken en door stabiele en ordelijk functionerende financiële markten te bevorderen. In dat verband krijgt de ESMA de taak om ESAP op te richten en te exploiteren, omdat zij met name helpt de integriteit, transparantie, efficiëntie en het ordelijk functioneren van financiële markten te verzekeren.

Bovendien schakelt een verordening het risico uit op sterke afwijkingen tussen nationale wetgeving wat betreft de kenmerken van op te nemen en beschikbaar te stellen informatie, alsmede de taken die de verzamelende instanties moeten uitvoeren.

3. EVALUATIE, RAADPLEGING VAN BELANGHEBBENDEN EN EFFECTBEOORDELING

Evaluatie van bestaande wetgeving en controle van de resultaatgerichtheid ervan

De effectbeoordeling waarvan dit voorstel vergezeld gaat, bouwt voort op – onder meer – de fitnesscheck van het in april 2021 door de Commissie bekendgemaakte EU-raamwerk voor publieke rapportage door entiteiten 9 . Een van de belangrijkste bevindingen van deze fitnesscheck is dat het potentieel van digitale instrumenten moet worden benut voor het verbeteren van de toegang tot en het (her)gebruik van gereglementeerde informatie die entiteiten openbaar maken. Met name liet de fitnesscheck duidelijk zien dat het ontbreekt aan een EU-breed centraal toegangspunt voor gereglementeerde informatie en dat machinale leesbaarheid van door entiteiten openbaar gemaakte informatie beperkt is.

Raadpleging van belanghebbenden

De raadplegingsprocedure en de belangrijkste conclusies ervan die als basis dienden voor dit voorstel, worden samengevat in bijlage 2 bij de effectbeoordeling 10 . De raadpleging vond onder meer plaats in de vorm van een gerichte onlineraadpleging, van workshops met diverse categorieën betrokken stakeholders, en van input van betrokken deskundigengroepen die de Commissie heeft opgericht, en met name het Forum op hoog niveau (“HLF”) over de kapitaalmarktenunie 11 .

Over het algemeen hebben alle geraadpleegde groepen stakeholders het initiatief van de Commissie voor het ESAP verwelkomd en hebben zij hun steun uitgesproken voor een gefaseerde uitrol, waarbij prioriteiten worden bepaald en de informatie op ESAP in verschillende fasen beschikbaar wordt gesteld. Stakeholders beklemtoonden ook het belang van de toepassing van het “file once”-beginsel (data hoeven slechts eenmaal te worden aangeleverd). Partijen die publiek te rapporteren informatie voorbereiden, en kmo’s hebben ook beklemtoond dat extra regeldruk moet worden vermelden, onder meer door geen nieuwe rapportageverplichtingen in te voeren voor entiteiten.

Het merendeel van de stakeholders steunde het idee dat de in ESAP op te nemen informatie breed moet zijn en zowel financiële als duurzaamheidsinformatie moet omvatten. De overgrote meerderheid van de stakeholders geloofde dat de standaardisering van informatie via een gemeenschappelijk rapportageraamwerk met gemeenschappelijke schema’s en metadata nuttig is om de mogelijke problemen inzake vergelijkbaarheid, betrouwbaarheid en herbruikbaarheid van informatie tegen te gaan. Ook tekenden zij aan dat het ontbreken van dit soort gemeenschappelijke standaarden een van de belangrijkste hinderpalen is waarmee gebruikers en de samenleving te maken krijgen wanneer zij financiële informatie en informatie over ecologische, sociale en governanceaspecten (“ESG-informatie”) verwerken.

De meeste stakeholders hebben gelijklopende ideeën over de infrastructuurdimensie en de vraag hoe ESAP informatie moet verzamelen. Zij stellen ook voor dat ESAP zou voortbouwen op de bestaande nationale en Europese rapportagekanalen. Daarnaast hebben stakeholders er ook voor gepleit om informatie via ESAP beschikbaar te stellen op hetzelfde tijdstip als dat waarop deze via andere middelen of kanalen wordt bekendgemaakt.

Alle groepen stakeholders waren er al bij al voorstander van dat ESAP kosteloos toegang moet bieden tot informatie en dat informatie beschikbaar moet zijn zonder dat enige betaling wordt verlangd. Zelfs indien het model van open data/kosteloze toegang sterk werd aanbevolen, toonden sommige stakeholders zich voorstander van het idee dat emittenten (bij het aanleveren van de informatie) of wie de informatie wil gaan gebruiken, bepaalde vergoedingen zouden betalen (bv. een jaarlijkse abonnementsvergoeding). Het voordeel dat ESAP die aanbieders of gebruikers zou opleveren, zou dan een keuze rechtvaardigen dat voor specifieke diensten bepaalde vergoedingen worden gevraagd.

Een duidelijke meerderheid van de stakeholders sprak zich uit voor een open model, bijvoorbeeld onder beheer van de ESMA, waarbij eventueel de Europese Bankautoriteit (“EBA”) en de Europese Autoriteit voor verzekeringen en bedrijfspensioenen (“Eiopa”) zouden worden betrokken.

Bijeenbrengen en gebruik van expertise

2.

De effectbeoordeling waarvan dit voorstel vergezeld gaat, maakt ook gebruik van data die beschikbaar zijn via deskresearch en met name de volgende studies en deskundigheid:


·de studie “Regulatory framework analysis for potential integration into the European Electronic Access Point (EEAP)” 12 ;

·de studie “Governance for a DLT / Blockchain enabled European Electronic Access Point (EEAP)” 13 ;

·“Impact Assessment study on the list of High Value Datasets to be made available by the Member States under the Open Data Directive” 14 ;

·deskundigheid aangeleverd door Business Reporting – Advisory Group (BR-AG), een onderneming die specifiek de opdracht kreeg om de Commissie bij te staan bij dit initiatief.

Het materiaal dat zo werd verzameld en verwerkt in de effectbeoordeling, was doorgaans feitelijk van aard of was anders afkomstig uit betrouwbare en erkende bronnen die als benchmarks en ijkpunten voor het thema gelden. Input die tijdens de raadpleging van belanghebbenden is ontvangen, werd meestal behandeld als standpunten, tenzij het feitelijke input betrof.

Effectbeoordeling

De effectbeoordeling bij dit voorstel is op 22 juli 2021 door de Raad voor regelgevingstoetsing bezien. De raad bracht een positief advies uit en maakte ook enkele opmerkingen, die de Commissie heeft verwerkt in de definitieve versie van de effectbeoordeling (zie, voor meer details, bijlage 1 daarbij).

De effectbeoordeling analyseert meerdere beleidsopties om de specifieke doelstellingen waar te maken van het faciliteren van naadloze en geïntegreerde toegang tot de betrokken publieke informatie van de entiteiten zodat die informatie beter binnen de Unie kan circuleren, en van het vergroten van het digitale (her)gebruik van dit soort informatie. De beleidsopties werden vastgesteld op basis van de volgende vijf belangrijkste dimensies van ESAP: 1) de breedte van de via ESAP toegankelijke informatie; 2) het formaat van de via ESAP toegankelijke informatie; 3) het verzamelen van de via ESAP toegankelijke informatie en de interconnectie met bestaande inzamelpunten; 4) open data, en 5) governance. Dit zijn de centrale aspecten wat betreft het aanpakken van de vastgestelde problemen en tegelijk ook de belangrijkste factoren die de kosten bepalen.

Daarnaast zijn ook de volgende aspecten beoordeeld, al werden die als meer technisch van aard en minder essentieel voor het behalen van specifieke ESAP-doelstellingen beschouwd: i) ESAP-functionaliteiten; ii) de tijdigheid van de toegankelijkheid van informatie via ESAP; iii) het borgen van de integriteit van data en geloofwaardigheid van de bron ervan; iv) het garanderen van de datakwaliteit; v) het zoeken naar oplossingen voor taalbarrières; vi) het wegwerken van bepaalde toegangsdrempels; vii) het “file only once”-beginsel; viii) grandfathering; ix) bewaartermijn; x) beginselen voor “vrijwillige informatie” die via ESAP toegankelijk zal zijn.

Resultaatgerichtheid en vereenvoudiging

Dit initiatief legt de regels vast voor de oprichting van ESAP. Doordat ESAP de openbaarmakingskanalen stroomlijnt, zal het voor een vereenvoudiging zorgen en een grotere efficiëntie vooral aan de vraagzijde (gebruikers), met lagere zoek- en verwerkingskosten, en in zekere mate voor entiteiten wat betreft verplichtingen voor de aanlevering van data.

Grondrechten

Dit voorstel eerbiedigt de grondrechten en neemt de beginselen in acht die met name in het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie zijn erkend. ESAP zal de toegang verbeteren tot informatie die ook persoonsgegevens bevat. Dit is noodzakelijk om in het geldwezen datagedreven innovatie te bevorderen, Europese kapitaalmarkten te helpen integreren, beleggingen naar duurzame activiteiten toe te leiden en efficiëntiewinsten tot stand te brengen voor consumenten en bedrijven. Tegelijkertijd zal ESAP zorgen voor betere toegang tot alleen de persoonsgegevens die uit hoofde van Unierecht of een andere rechtsgrond zijn verwerkt in overeenstemming met Verordening (EU) 2016/679 15 . Dit voorstel voert immers geen nieuwe vereisten voor datarapportage in dan die welke reeds bestaan.

4. GEVOLGEN VOOR DE BEGROTING

Om de doelstellingen van dit initiatief optimaal te verwezenlijken, heeft dit voorstel gevolgen wat betreft kosten en regeldruk voor de ESMA en nationale of EU-instanties die data verzamelen, en met name de officieel aangewezen mechanismen (OAM’s), nationale bevoegde autoriteiten, Europese toezichthoudende autoriteiten en hun Gemengd Comité. De precieze omvang en verdeling van deze kosten zullen afhangen van de uiteindelijke specificaties van de IT-infrastructuur en de omvang en timing van de daarmee samenhangende toezicht-, governance- en monitoringtaken, die voor een deel afhankelijk zijn van beslissingen die worden genomen nadat deze handeling is vastgesteld.

Het met dit initiatief samenhangende financieel memorandum geeft een gedetailleerd overzicht van de kosten die voor de ESMA verbonden zijn aan de governance van ESAP. Voor de ESMA zal het initiatief op termijn in totaal drie voltijdmedewerkers (VTE’s) vergen die worden belast met de taak van het overzien en het beheer van de ontwikkeling en operaties van dit project. De totale financiële middelen die vereist zijn voor de uitvoering van het voorstel in de periode 2022-2027, zullen tot 16,5 miljoen EUR bedragen: 2,3 miljoen EUR administratieve kosten en 14,2 miljoen operationele uitgaven, waarvan de EU voor 9,6 miljoen EUR zou steunen in het kader van het huidige meerjarig financieel kader (2022-2027). Van dit bedrag zal 5 miljoen EUR ten laste komen van het programma Digitaal Europa in de periode 2022-2023 16 . Over de periode 2024-2027 zouden de kosten voor de ESMA met betrekking tot ESAP uitkomen op 11,5 miljoen EUR. Deze kosten zouden voor 40 % of 4,6 miljoen EUR worden gefinancierd uit de EU-begroting, terwijl nationale bevoegde autoriteiten zou worden gevraagd om 6,9 miljoen EUR te financieren via hun bijdrage aan de ESMA.

Met de financiering zullen kosten worden gedekt in verband met ontwikkeling, instandhouding, exploitatie en ondersteuning van de nevenfuncties en -taken voor ESAP, zoals het uitvoeren van jaarlijkse monitoringactiviteiten.

Wat betreft de regelgevingsactiviteiten die ESAP inhoudt, zal een aantal uitvoeringshandelingen moeten worden ontwikkeld. De verordening voorziet daarvoor in een gefaseerde uitvoering. Voor bepaalde handelingen belast de verordening het Gemengd Comité van de Europese toezichthoudende autoriteiten (ESMA, EBA en Eiopa) met de uitwerking daarvan. Daarnaast zullen de EBA en de Eiopa met de ESMA samenwerken bij de uitvoering van bepaalde taken met betrekking tot het functioneren en monitoren van ESAP. Bij de uitvoering van deze taken zullen de ESMA, de EBA en de Eiopa zich elk blijven inspannen voor maximale synergie-effecten en efficiëntiewinsten, en zij zullen de met dit voorstel samenhangende extra werklast en VTE’s monitoren in het kader van hun algemene taken.

Voor de verzamelende instanties worden de kosten voor de interconnectie van de EU- of nationale instanties die data verzamelen, met ESAP (in hoofdzaak op basis van de ontwikkeling van application programming interfaces (API’s)) geraamd op rond 50 800 EUR op individueel niveau (eenmalig), terwijl de recurrente kosten jaarlijks op rond 6 500 EUR op individueel niveau zouden uitkomen. In sommige gevallen zijn er sterke synergie-effecten met bestaande taken uitgevoerd door of reeds geplande projecten van verzamelende instanties, zoals het recente voorstel tot wijziging van Verordening (EU) nr. 575/2013 17 waarbij de EBA wordt gemachtigd om de publicatie te centraliseren van prudentiële jaarlijkse, halfjaarlijkse en kwartaalopenbaarmakingen door instellingen. Voor deze informatie zal de EBA, in het kader van ESAP, fungeren als de verzamelende instantie 18 . Dit voorstel bouwt ook voort op de bestaande OAM’s die momenteel uit hoofde van de transparantierichtlijn 19 gereglementeerde informatie verzamelen bij emittenten van effecten die op gereglementeerde EU-markten zijn genoteerd.

De Commissie verschaft op maat gesneden deskundigheid via het Technical Support Initiative (“TSI”) om EU-lidstaten te helpen bij de vormgeving en uitvoering van groeibevorderende hervormingen op een breed scala beleidsterreinen. Het TSI-programma van de Commissie kan voor een deel de technische ondersteuning financieren voor de uitrol van ESAP door nationale bevoegde autoriteiten, wanneer die daarom verzoeken. Via het TSI-programma zal de Commissie ook input geven over de praktische aspecten van hervormingen. Dit kan gebeuren in de vorm van strategisch of juridisch advies, studies, opleiding en missies ter plaatse door deskundigen. Financiering die via het TSI verloopt, wordt toegekend via jaarlijkse aanvraagrondes.

5. OVERIGE ELEMENTEN

Uitvoeringsplanning en regelingen betreffende controle, evaluatie en rapportage

Dit voorstel vergt geen uitvoeringsplan, maar bevat wel specifieke bepalingen voor de ESMA om de uitvoering en doeltreffendheid van ESAP te monitoren.

Dit voorstel bevat een vereiste dat de Commissie uiterlijk vijf jaar na de inwerkingtreding van de ESAP-verordening aan het Europees Parlement en de Raad verslag doet over de exploitatie en het functioneren van ESAP. Bij de evaluatie van dit initiatief zal de Commissie een beroep doen op een openbare raadpleging en overleg met de ESMA, de EBA en de Eiopa en de verzamelende instanties. Die evaluatie wordt verricht aan de hand van de richtsnoeren voor betere regelgeving van de Commissie 20 .

Artikelsgewijze toelichting

Artikel 1 geeft de ESMA opdracht tot het uiterlijk 31 december 2024 oprichten van ESAP waarmee publieke toegang wordt verleend tot de informatie die entiteiten uit hoofde van de in de bijlage bij deze verordening opgenomen wetgeving aan het publiek moeten openbaarmaken, en tot aanvullende categorieën informatie, zoals financiële en duurzaamheidsinformatie die entiteiten op vrijwillige basis in ESAP kunnen laten opnemen.

Artikel 2 stelt definities voor de toepassing van deze verordening vast.

Artikel 3 stelt de voorwaarden en vereisten vast op grond waarvan entiteiten, op vrijwillige basis, informatie kunnen aanleveren die via ESAP beschikbaar zal worden gesteld.

Artikel 4 schrijft voor dat de ESMA een actuele lijst bijhoudt van verzamelende instanties die belast zijn met het aanvaarden van door entiteiten openbaar gemaakte informatie, dat zij deze lijst op het ESAP-webportaal publiceert en deze ter kennis brengt van de Commissie.

Artikel 5 legt de rol en taken van de verzamelende instanties vast, met onder meer de technische standaarden die zij moeten toepassen bij het valideren van de vraag of door entiteiten aangeleverde informatie voldoet aan de door deze verordening voorgeschreven specificaties, en de daarmee samenhangende wijzigingen van sectorale wetgeving. Ook legt dit artikel de bewaartermijn vast voor de via ESAP toegankelijke informatie: tien jaar, tenzij anders bepaald in de toepasselijke EU-wetgevingshandeling uit de bijlage. Dit artikel bevat ook een specifieke bepaling die de inachtneming van de wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens moet borgen.

Artikel 6 schrijft voor dat de ESMA een doeltreffend IT-beveiligingsbeleid voor ESAP ontwikkelt.

Artikel 7 stelt de functionaliteiten van ESAP vast waarmee gebruikers toegang kunnen krijgen tot informatie en deze kunnen opzoeken.

Artikel 8 legt vast op welke voorwaarden gebruikers toegang hebben tot de op ESAP beschikbare informatie, hetgeen in de regel kosteloos zal zijn. De ESMA kan vergoedingen berekenen aan gebruikers die zeer grote datavolumes of frequent geactualiseerde informatie nodig hebben. Instellingen, agentschappen en instanties van de Unie en een reeks nationale instanties en bevoegde autoriteiten hebben echter steeds directe en onmiddellijke kosteloze toegang tot ESAP, om in staat te zijn hun respectieve taken, opdrachten en verplichtingen te vervullen.

Artikel 9 schrijft voor dat de ESMA erop toeziet dat het (her)gebruik van de op ESAP beschikbare informatie geen sui generis databaserechten schendt en niet onderworpen is aan voorwaarden voor (her)gebruik tenzij aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan.

Artikel 10 schrijft voor dat de ESMA bepaalde geautomatiseerde validaties uitvoert om na te gaan of de informatie die zij van verzamelende instanties ontvangt, de voorwaarden van deze verordening en de in de bijlage vermelde toepasselijke sectorale wetgeving in acht neemt.

Artikel 11 bepaalt de taken van de ESMA, in nauwe samenwerking met de EBA en de Eiopa, bij het beheer van ESAP.

Artikel 12 stelt de voorwaarden vast die de ESMA, in samenwerking met de EBA en de Eiopa, toepast bij de monitoring van het functioneren van ESAP, op basis van bepaalde kwalitatieve en kwantitatieve indicatoren. Ook schrijft het voort dat de ESMA, na raadpleging van de EBA en de Eiopa, een jaarlijks verslag over ESAP publiceert. Dit artikel bepaalt ook dat de Stakeholdergroep effecten en markten van de ESMA moet worden geraadpleegd over het jaarlijkse verslag.

Artikel 13 bepaalt dat de Commissie het functioneren en de doeltreffendheid van ESAP moet evalueren vijf jaar na de inwerkingtreding van deze verordening.

Artikel 14 verklaart dat deze verordening in werking treedt op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Om een robuust en efficiënt ESAP-platform op te richten dat publiek beschikbare informatie omvat over in de Unie verrichte financiële diensten, kapitaalmarkten in de Unie en duurzaamheid, zal een aantal richtlijnen en verordeningen op die terreinen worden gewijzigd met een omnibusrichtlijn en een omnibusverordening waarmee een op zichzelf staande ESAP-bepaling over het formaat van de informatie en de aanlevering ervan bij een verzamelende instantie wordt ingevoegd. Het toepassingsbereik van ESAP zal evenredig en stapsgewijs moeten worden uitgebouwd in de periode 2024-2026, met een overgangsfase waarin het verzamelen en aanleveren van de informatie op dat platform zal worden opgeschaald. De uitkomst van de gerichte raadpleging over ESAP maakte duidelijk dat als een cruciale factor ten minste ESG-informatie (zoals aspecten afkomstig uit de taxonomieverordening) en de informatie verschaft door emittenten van effecten die onder de transparantierichtlijn en de prospectusverordening vallen, van bij de oprichting op ESAP toegankelijk moeten zijn. Een en ander is meegenomen in het voorstel van de Commissie. Daarnaast stelt de Commissie voor om ook een aanvang te maken met het verzamelen en aanleveren aan ESAP van informatie-items die – op grond van sectorale wetgeving – reeds in machinaal leesbaar formaat beschikbaar zijn. Via gedelegeerde handelingen zullen machinaal leesbare formaten van geval tot geval naar andere informatie-items worden uitgebreid, afhankelijk van toekomstige besluiten van de Commissie.