Toelichting bij COM(2008)88 - Aanpassing van de aan Polen toe te wijzen quota voor de vangst van kabeljauw in de Oostzee (deelsectoren 25-32, EG-wateren) in de periode 2008-2011

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

CONTEXT VAN HET VOORSTEL

- Doelstellingen van het voorstel

De doelstelling van dit voorstel is het vaststellen van een regeling en voorwaarden voor de toepassing van een korting wegens het overschrijden van het voor de vangst van kabeljauw in de deelsectoren 25-32 aan Polen in 2007 toegewezen quotum.

Algemene contextBij Verordening (EG) 1941/2006 van de Raad van 11 december 2006 tot vaststelling, voor 2007, van de vangstmogelijkheden voor sommige visbestanden en groepen visbestanden welke in de Oostzee van toepassing zijn, en tot vaststelling van de bij de visserij in acht te nemen voorschriften[1], is een quotum vastgesteld voor de hoeveelheid kabeljauw die in 2007 in de Oostzee mag worden gevangen door vaartuigen die de vlag van Polen voeren.

Bij Verordening (EEG) nr. 2847/93 van de Raad van 12 oktober 1993 tot invoering van een controleregeling voor het gemeenschappelijk visserijbeleid, is de procedure vastgesteld die van toepassing is bij overschrijding van het jaarlijkse quotum.

Uit officiƫle gegevens met betrekking tot de kabeljauwvangsten in de deelsectoren 25-32 door Poolse vaartuigen in 2007, blijkt dat het nationale quotum met 8000 ton is overschreden.

Tijdens de bijeenkomst van de Visserijraad op 23 oktober 2007 heeft Polen erkend dat actieplannen moeten worden vastgesteld en uitgevoerd om de huidige tekortkomingen in zijn nationale controleregelingen te verhelpen en de onderliggende oorzaken van onjuist gerapporteerde en niet-aangegeven kabeljauwvangsten in de Oostzee aan te pakken. Op basis van deze verbintenis en de noodzaak om het hoofd te bieden aan de moeilijkheden die Polen sinds zijn toetreding ondervindt bij de tenuitvoerlegging van de instrumenten van het GVB, en uitgaande van de gevolgen die de toepassing van artikel 5 van Verordening (EG) nr. 847/96 in dit specifieke geval zou hebben voor de Poolse visserijsector, heeft de Commissie zich bereid verklaard de nodige flexibiliteit aan de dag te leggen bij het in mindering brengen van de overschrijding van het quotum in 2007, op voorwaarde dat de actieplannen en de uitvoering ervan voldoen aan de door de Commissie vastgestelde eisen ter zake. Derhalve wordt in het onderhavige voorstel voorgesteld om de overschrijding van het quotum in 2007 over een periode van vier jaar in mindering te brengen.

De Raad wordt verzocht om de verordening goed te keuren waarin een kortingregeling wordt vastgesteld over een periode van vier jaar, wegens de door Polen buiten het toegewezen quotum gevangen hoeveelheden kabeljauw in de deelsectoren 25-32. Dit is noodzakelijk om te kunnen afwijken van artikel 5 van Verordening (EG) nr. 847/96 van de Raad.

Bestaande bepalingen op het door het voorstel bestreken gebiedVerordening (EEG) nr. 2847/93 van de Raad van 12 oktober 1993 tot invoering van een controleregeling voor het gemeenschappelijk visserijbeleid

Verordening (EG) nr. 847/96 van de Raad van 6 mei 1996 tot invoering van aanvullende voorwaarden voor het meerjarenbeheer van de TAC's en quota

Samenhang met andere beleidsgebieden en doelstellingen van de UnieDe voorgestelde maatregelen zijn opgesteld overeenkomstig de doelstellingen van het gemeenschappelijk visserijbeleid en zijn in overeenstemming met het beleid van de Gemeenschap inzake duurzame ontwikkeling.

1.

Raadpleging van belanghebbende partijen en effectbeoordelingRaadpleging van belanghebbende partijenNiet van toepassing.

Bijeenbrengen en benutten van deskundigheidOp basis van de officiƫle vangstaangiften van Polen voor de betrokken periode werd vastgesteld dat het aan Polen toegewezen quotum voor kabeljauw in de deelsectoren 25-32 in 2007 met 8000 ton werd overschreden.

EffectbeoordelingNiet van toepassing.

2.

Juridische elementen van het voorstelRechtsgrondslagDe rechtsgrondslag voor dit voorstel is Verordening (EG) nr. 2847/1993 van de Raad, en met name artikel 23, lid 2.

3.

Gevolgen voor de begrotingHet voorstel heeft geen gevolgen voor de begroting van de Gemeenschap.