Toelichting bij COM(2008)341 - Instelling van een definitief antidumpingrecht op actieve kool in poedervorm uit China

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

1. ACHTERGROND VAN HET VOORSTEL

Motivering en doel van het voorstelDit voorstel betreft de toepassing van Verordening (EG) nr. 384/96 van de Raad van 22 december 1995 betreffende beschermende maatregelen tegen invoer met dumping uit landen die geen lid zijn van de Europese Gemeenschap, laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 2117/2005 van de Raad van 21 december 2005 ("de basisverordening").

Algemene contextDit voorstel wordt gedaan in het kader van de tenuitvoerlegging van de basisverordening en is het resultaat van een onderzoek dat is uitgevoerd overeenkomstig de materiƫle en procedurele eisen van de basisverordening.

Bestaande bepalingen op het door het voorstel bestreken gebiedVerordening (EG) nr. 1011/2002 van de Raad van 10 juni 2002 tot instelling van een definitief antidumpingrecht op actieve kool in poedervorm (AKP) uit de Volksrepubliek China

Samenhang met andere beleidsgebieden van de EUNiet van toepassing.

1.

Raadpleging van belanghebbende partijen en effectbeoordelingRaadpleging van belanghebbende partijenPartijen die belang hebben bij het onderzoek, werden overeenkomstig de bepalingen van de basisverordening al in de loop van dat onderzoek in de gelegenheid gesteld hun belangen te verdedigen.

Bijeenbrengen en benutten van deskundigheidEr hoefde geen beroep te worden gedaan op externe deskundigheid.

EffectbeoordelingDit voorstel vloeit voort uit de tenuitvoerlegging van de basisverordening.

De basisverordening voorziet niet in een algemene effectbeoordeling, maar bevat wel een uitputtende lijst van factoren die moeten worden beoordeeld.

2.

Juridische elementen van het voorstelSamenvatting van de voorgestelde maatregelOp 13 juni 2007 heeft de Commissie in het Publicatieblad van de Europese Unie (PB C 131 van 13.6.2007, Bericht van opening (2007/C 131/09, blz.14)) de opening van een nieuw onderzoek op grond van artikel 11, lid 2, van de basisverordening in verband met het vervallen van de maatregel aangekondigd ten aanzien van de invoer in de Gemeenschap van AKP van oorsprong uit de Volksrepubliek China.

De antidumpingprocedure werd ingeleid naar aanleiding van een verzoek dat op 12 maart 2007 werd ingediend door de European Chemical Industry Council (CEFIC) namens producenten die samen een groot deel, in dit geval meer dan 50%, van de totale productie van AKP in de Gemeenschap voor hun rekening nemen.

Bijgaand voorstel van de Commissie voor een verordening van de Raad bevat de conclusies van het onderzoek naar de voortzetting of herhaling van schade veroorzakende dumping en naar de vraag of handhaving van de antidumpingmaatregelen niet tegen de algemene belangen van de Gemeenschap indruist.

De Raad wordt voorgesteld zijn goedkeuring te hechten aan bijgaand voorstel voor een verordening, die in het Publicatieblad van de Europese Unie moet worden bekendgemaakt.

RechtsgrondslagVerordening (EG) nr. 384/96 van de Raad van 22 december 1995 betreffende beschermende maatregelen tegen invoer met dumping uit landen die geen lid zijn van de Europese Gemeenschap, laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 2117/2005 van de Raad van 21 december 2005.

SubsidiariteitsbeginselHet voorstel betreft een gebied dat onder de exclusieve bevoegdheid van de Gemeenschap valt. Het subsidiariteitsbeginsel is derhalve niet van toepassing.

EvenredigheidsbeginselHet voorstel is om de volgende reden in overeenstemming met het evenredigheidsbeginsel. De vorm van de maatregel wordt voorgeschreven in de basisverordening en laat geen ruimte voor nationale besluitvorming. Beschrijving van de wijze waarop de financiƫle en administratieve lasten voor de Gemeenschap, de nationale, regionale en plaatselijke overheden, bedrijven en burgers zoveel mogelijk worden beperkt en hoe zij in verhouding staan tot het doel van het voorstel: niet van toepassing.

Keuze van instrumentenVoorgesteld instrument: verordening.

Andere instrumenten zouden ongeschikt zijn, omdat de basisverordening niet in andere mogelijkheden voorziet.

3.

Gevolgen voor de begrotingHet voorstel heeft geen gevolgen voor de begroting van de Gemeenschap.