Toelichting bij COM(2008)531 - Wijziging van Verordening 682/2007 tot instelling van een definitief antidumpingrecht op bepaalde bereide of verduurzaamde suikermais in korrels uit Thailand

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

1) ACHTERGROND VAN HET VOORSTEL

Motivering en doel van het voorstel


Dit voorstel betreft de toepassing van Verordening (EG) nr. 384/96 van de Raad van 22 december 1995 betreffende beschermende maatregelen tegen invoer met dumping uit landen die geen lid zijn van de Europese Gemeenschap ("de basisverordening")[1] in het kader van de procedure betreffende de invoer van bepaalde suikermais van oorsprong uit Thailand.

Algemene context


Dit voorstel past in het kader van de tenuitvoerlegging van de basisverordening en is het resultaat van een onderzoek dat is uitgevoerd overeenkomstig de materiële en procedurele eisen van de basisverordening.

Bestaande bepalingen op het door het voorstel bestreken gebied


Verordening (EG) nr. 682/2007 van de Raad[2] tot instelling van een definitief antidumpingrecht en tot definitieve inning van het voorlopige antidumpingrecht op bepaalde bereide of verduurzaamde suikermais in korrels van oorsprong uit Thailand.

Samenhang met andere beleidsgebieden van de EU


Niet van toepassing.

2)

1.

Raadpleging van belanghebbende partijen en effectbeoordelingRaadpleging van belanghebbende partijenDe betrokken onderneming en de bedrijfstak van de Gemeenschap zijn in kennis gesteld van de bevindingen van het onderzoek en zijn in de gelegenheid gesteld hun opmerkingen in te dienen.

Bijeenbrengen en benutten van deskundigheidEr hoefde geen beroep te worden gedaan op externe deskundigheid.

Effectbeoordeling


Dit voorstel vloeit voort uit de tenuitvoerlegging van de basisverordening. De basisverordening voorziet niet in een algemene effectbeoordeling, maar bevat wel een uitputtende lijst van factoren die moeten worden beoordeeld.

3)

2.

Juridische aspecten van het voorstelSamenvatting van de voorgestelde maatregel


Bij Verordening (EG) nr. 682/2007 heeft de Raad een definitief antidumpingrecht op bereide of verduurzaamde suikermais in korrels van oorsprong uit Thailand ingesteld. Tijdens het onderzoek dat tot instelling van de maatregelen leidde, werd gezien het grote aantal producenten/exporteurs van het betrokken product in Thailand, gebruikgemaakt van een steekproef. 16 ondernemingen hebben een verzoek ingediend om deel uit te maken van de steekproef; vier zijn geselecteerd. Een van de 12 niet voor de steekproef geselecteerde ondernemingen, Kuiburi, heeft desalniettemin de vragenlijst beantwoord, aangezien zij wilde dat voor haar een individuele dumpingmarge werd vastgesteld. De onderneming is niet individueel onderzocht en na vaststelling van de definitieve maatregelen heeft zij een verzoek bij het Gerecht van eerste aanleg ingediend. Ingevolge het verzoek van Kuiburi bij het Gerecht van eerste aanleg heeft de Commissie besloten het onderzoek te heropenen om een individuele dumpingmarge voor Kuiburi vast te stellen. Het bijgevoegde voorstel is het resultaat van die heropening. Daarom wordt voorgesteld dat de Raad zijn goedkeuring hecht aan bijgevoegd voorstel voor een verordening waarbij de individuele dumpingmarge voor Kuiburi wordt vastgesteld. Deze verordening wordt bekendgemaakt in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Rechtsgrondslag


Verordening (EG) nr. 384/96 van de Raad van 22 december 1995 betreffende beschermende maatregelen tegen invoer met dumping uit landen die geen lid zijn van de Europese Gemeenschap ("de basisverordening").

Subsidiariteitsbeginsel


Het voorstel betreft een gebied dat onder de exclusieve bevoegdheid van de Gemeenschap valt. Het subsidiariteitsbeginsel is derhalve niet van toepassing.

Evenredigheidsbeginsel


Het voorstel is om de volgende reden(en) in overeenstemming met het evenredigheidsbeginsel:

Verordening (EG) nr. 682/2007 van de Raad tot instelling van een definitief antidumpingrecht en tot definitieve inning van het voorlopige antidumpingrecht op bepaalde bereide of verduurzaamde suikermais in korrels van oorsprong uit Thailand laat geen ruimte voor nationale besluitvorming.

Beschrijving van de wijze waarop de financiële en administratieve lasten voor de Gemeenschap, de nationale, regionale en plaatselijke overheden, ondernemingen en burgers zoveel mogelijk worden beperkt en hoe zij in verhouding staan tot het doel van het voorstel: niet van toepassing.

Keuze van instrumentenVoorgesteld instrument: verordening.

Andere instrumenten zouden om de volgende reden ongeschikt zijn: de basisverordening voorziet niet in andere mogelijkheden.

4)

3.

Gevolgen voor de begrotingHet voorstel heeft geen gevolgen voor de begroting van de Gemeenschap.