Toelichting bij COM(2007)831 - Sluiting van de Visserijovereenkomst voor de Zuid-Indische Oceaan

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

In 2000 hebben de visserijstaten in het zuiden van de Indische Oceaan samen met de FAO het initiatief genomen om te beginnen met het opzetten van een nieuwe regionale visserijorganisatie (Visserijovereenkomst voor de Zuid-Indische Oceaan).

In november 2000 heeft de Commissie een mandaat gekregen van de Raad om namens de Gemeenschap deel te nemen aan de onderhandelingen over deze overeenkomst.

Na vijf intergouvernementele conferenties, waarvan de laatste in april 2005 in Mombassa, Kenia, plaatsvond, kwamen de betrokken partijen tot een overeenkomst over een ontwerptekst. Deze tekst is toen nog eens door een groep redacteurs bekeken, waarna de definitieve tekst op 7 juli 2006 tijdens een diplomatieke conferentie in Rome is goedgekeurd en vervolgens voor ondertekening is opengesteld.

De Gemeenschap heeft er door actieve deelname aan de onderhandelingen over de tekst voor gezorgd dat in de tekst van de SIOFA-overeenkomst de recentste internationale juridische ontwikkelingen op het gebied van visserijwetgeving tot uitdrukking zijn gekomen. Deze nieuwe regionale visserijorganisatie wordt verantwoordelijk voor een doeltreffende bescherming en een doeltreffend beheer van andere soorten dan tonijn op volle zee in het zuidelijke deel van de Indische Oceaan, in overeenstemming met de beginselen en normen van het zeerecht.

Op grond van artikel 24 treedt deze overeenkomst in werking op de negentigste dag volgende op de datum van ontvangst door de depositaris van de vierde akte van bekrachtiging, aanvaarding of goedkeuring, op voorwaarde dat ten minste twee van de neergelegde akten afkomstig zijn van aan de zone grenzende staten.

De Gemeenschap heeft visserijbelangen in het zuidelijke deel van de Indische Oceaan en is ook kuststaat vanwege het eiland RĂ©union. Bijgevolg moet de Gemeenschap krachtens het VN-zeerechtverdrag met de andere betrokken partijen samenwerken bij het beheer en de instandhouding van de bestanden in die regio.

De Gemeenschap heeft de SIOFA-overeenkomst op 7 juli 2006 ondertekend overeenkomstig Besluit 2006/496/EG, dat op 6 juli 2006 door de Raad was goedgekeurd.

De Gemeenschap moet derhalve de SIOFA-overeenkomst sluiten om volwaardig lid te worden van SIOFA.

De Raad wordt verzocht bijgaand besluit goed te keuren.