Toelichting bij COM(2008)197 - Migratie van het Schengeninformatiesysteem (SIS 1+) naar het Schengeninformatiesysteem van de tweede generatie (SIS II)

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

1. Achtergrond van het voorstel

Motivering en doel van het voorstelDoel van dit voorstel en van het voorstel voor een Besluit van de Raad over hetzelfde onderwerp, is het rechtskader te scheppen voor de migratie van het Schengeninformatiesysteem in zijn huidige vorm, SIS 1+, naar het Schengeninformatiesysteem van de tweede generatie (SIS II).

Algemene contextHet Schengeninformatiesysteem (SIS), dat is ingesteld op grond van de bepalingen van titel IV van de Overeenkomst van 19 juni 1990 ter uitvoering van het tussen de regeringen van de staten van de Benelux Economische Unie, de Bondsrepubliek Duitsland en de Franse Republiek op 14 juni 1985 te Schengen gesloten akkoord betreffende de geleidelijke afschaffing van de controles aan de gemeenschappelijke grenzen (hierna “Schengenuitvoeringsovereenkomst” genoemd), en de verder uitgewerkte versie daarvan, SIS 1+, is een essentieel instrument voor de toepassing van de bepalingen van het Schengenacquis zoals dat is opgenomen in het kader van de Europese Unie.

De Commissie is belast met de ontwikkeling van het Schengeninformatiesysteem van de tweede generatie (SIS II) overeenkomstig Verordening (EG) nr. 2424/2001 van de Raad en Besluit 2001/886/JBZ van de Raad van 6 december 2001 betreffende de ontwikkeling van een Schengeninformatiesysteem van de tweede generatie (SIS II). SIS II komt in de plaats van SIS 1+. Bij de ontwikkeling van SIS II wordt rekening gehouden met de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van informatietechnologie en kunnen extra functies worden ingevoerd.

De instelling, de werking en het gebruik van SIS II zijn geregeld bij Verordening (EG) nr. 1987/2006 van het Europees Parlement en de Raad[1] van 20 december 2006 betreffende de instelling, de werking en het gebruik van het Schengeninformatiesysteem van de tweede generatie (SIS II) en Besluit 2007/533/JBZ van de Raad[2] van 12 juni 2007 betreffende de instelling, de werking en het gebruik van het Schengeninformatiesysteem van de tweede generatie (SIS II). Daarin is bepaald dat deze instrumenten voor de aan SIS 1+ deelnemende lidstaten van toepassing zijn vanaf een door de Raad met eenparigheid van de stemmen van de leden die de regeringen van de aan SIS 1+ deelnemende lidstaten vertegenwoordigen, vast te stellen datum. Vanaf dat moment zullen deze instrumenten in de plaats treden van de bepalingen van het Schengenacquis betreffende SIS 1+, en met name van de desbetreffende bepalingen van de Schengenuitvoeringsovereenkomst.

Voordat dit kan gebeuren, moeten de gebruikers van SIS 1+ migreren naar de SIS II-omgeving. Daarom moet er een rechtskader worden gedefinieerd voor de migratie van SIS 1+ naar de SIS II-omgeving. Om het risico van systeemuitval bij de migratie te voorkomen, komt er een tijdelijke technische architectuur voor de verrichtingen van SIS 1+ zodat SIS 1+ en bepaalde technische onderdelen van de architectuur van SIS II gedurende een overgangsperiode tegelijkertijd kunnen worden gebruikt. De migratieperiode dient uiterst kort te zijn.

Bestaande bepalingen op het door het voorstel bestreken gebied- Overeenkomst van 19 juni 1990 ter uitvoering van het Schengenakkoord van 14 juni 1985 tussen de regeringen van de staten van de Benelux Economische Unie, de Bondsrepubliek Duitsland en de Franse Republiek betreffende de geleidelijke afschaffing van de controles aan de gemeenschappelijke grenzen[3] (Schengenuitvoeringsovereenkomst);

- Verordening (EG) nr. 2424/2001 van de Raad van 6 december 2001 betreffende de ontwikkeling van een Schengeninformatiesysteem van de tweede generatie (SIS II)[4], gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1988/2006 van 21 december 2006[5];

- Besluit 2001/886/JBZ van de Raad van 6 december 2001[6] betreffende de ontwikkeling van een Schengeninformatiesysteem van de tweede generatie (SIS II), gewijzigd bij Besluit 2006/1007/JBZ van de Raad van 21 december 2006[7];

- Verordening (EG) nr. 1987/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 20 december 2006 betreffende de instelling, de werking en het gebruik van het Schengeninformatiesysteem van de tweede generatie (SIS II);

- Besluit 2007/533/JBZ van de Raad van 12 juni 2007 betreffende de instelling, de werking en het gebruik van het Schengeninformatiesysteem van de tweede generatie (SIS II);

- Verordening (EG) nr. 1986/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 20 december 2006 betreffende de toegang tot het Schengeninformatiesysteem van de tweede generatie (SIS II) voor de instanties die in de lidstaten belast zijn met de afgifte van kentekenbewijzen van voertuigen[8];

- Beschikking 2007/170/EG en Besluit 2007/171/EG van de Commissie van 16 maart 2007 tot vaststelling van de netwerkvereisten voor het Schengeninformatiesysteem[9]. - Verordening (EG) nr. 189/2008 van de Raad van 18 februari 2008 betreffende het testen van het Schengeninformatiesysteem van de tweede generatie (SIS II)[10]; - Besluit 2008/173/EG van de Raad van 18 februari 2008 inzake de tests betreffende het Schengeninformatiesysteem van de tweede generatie (SIS II)[11];

Samenhang met andere beleidsgebieden en doelstellingen van de EUNiet van toepassing.

1.

Raadpleging van belanghebbende partijen en effectbeoordelingRaadpleging van belanghebbende partijenWijze van raadpleging, belangrijkste geraadpleegde sectoren en algemeen profiel van de respondentenDeskundigen van de lidstaten zijn nauw bij de ontwikkeling van SIS II betrokken, met name in het kader van het SIS II-comité. Op 13 september 2007 heeft het SIS II-comité een adviesgroep opgericht (de werkgroep Migratie) om specifieke vraagstukken in verband met de SIS II-migratie te behandelen. Alle betrokken partijen hadden een inbreng in de verschillende migratiescenario's die werden besproken. De daaruit voortvloeiende evaluatie bevat dan ook een uitvoerige beschrijving van de strategie, de planning en de taakverdeling voor de migratie van SIS 1+ naar SIS II.

Tevens heeft de Raad in zijn vergadering van 28 februari 2008 de Commissie verzocht om onverwijld wetgevingsvoorstellen in te dienen om de opname in 2009 van alle activiteiten voor SIS II in de begroting van de Europese Unie mogelijk te maken, zo nodig met inbegrip van alle verdere ontwikkelingsactiviteiten, en het beheer uit te oefenen over de SIS II-activiteiten die zijn gepland voorafgaand aan de ingebruikneming. Daarnaast werd de Commissie verzocht om, voor een zeer beperkte periode, te zorgen voor een converter tussen SIS 1+ en SIS II om te waarborgen dat SIS in elk scenario kan blijven functioneren.

Samenvatting van de reacties en hoe daarmee rekening is gehoudenIn dit voorstel is rekening gehouden met de resultaten van de uitvoerige discussies met de lidstaten, met name in het kader van het SIS II-comité.

Bijeenbrengen en benutten van deskundigheidBij het uitwerken van dit voorstel is geen beroep gedaan op externe deskundigen.

EffectbeoordelingEr is geen effectbeoordeling nodig voor dit voorstel, dat geen deel uitmaakt van het jaarlijkse wetgevings- en werkprogramma van de Commissie.

2.

Juridische elementen van het voorstelSamenvatting van de voorgestelde maatregelDoel van dit voorstel is het rechtskader te scheppen voor de migratie van het SIS 1+ naar SIS II, waarbij onder andere een integrale test wordt uitgevoerd die met name moet aantonen dat het prestatieniveau van SIS II ten minste gelijk is aan dat van SIS 1+. Daarnaast beoogt het voorstel de test betreffende de uitwisseling van aanvullende informatie te regelen.

Het voorstel behelst ook een wijziging van de Schengenuitvoeringsovereenkomst in die zin dat een tijdelijke migratiearchitectuur wordt opgezet, zodat SIS 1+ gedurende een overgangsperiode in gebruik kan blijven, tot de migratie is voltooid.

Daartoe voert het voorstel een tijdelijke structuur voor het Schengeninformatiesysteem in, bepaalt het wie verantwoordelijk is voor welke taken in verband met de ontwikkeling ervan, en hoe de taken en verantwoordelijkheden zijn verdeeld tijdens de migratie.

De tijdelijke architectuur maakt het mogelijk dat het huidige centrale systeem van SIS 1+ (C.SIS), als bedoeld in artikel 92 van de Schengenuitvoeringsovereenkomst, gedurende een overgangsperiode blijft functioneren.

Behalve dat SIS 1+ en het centrale SIS II beschikbaar zijn, komt er tijdens de overgangsperiode ook een technisch instrument (een 'converter') waarmee gegevens tussen SIS1+ en SIS II kunnen worden uitgewisseld; deze converter dient slechts gedurende een zeer korte periode te worden gebruikt.

Sommige onderdelen van de tijdelijke architectuur worden beschikbaar gesteld door de lidstaten, sommige door Frankrijk, namens de lidstaten, en andere door de Commissie. De Commissie kan bepaalde taken uitbesteden aan bijvoorbeeld nationale overheidsdiensten. De Commissie en de lidstaten moeten nauw samenwerken bij de ontwikkeling en de toepassing van de technische elementen van de tijdelijke SIS-architectuur.

Ten slotte regelt dit voorstel alle onderhouds- en verdere ontwikkelingsactiviteiten betreffende het centrale SIS II, de communicatie-infrastructuur en de nationale systemen (N.SIS II) die nodig zijn tijdens de toepassing ervan.

RechtsgrondslagDe rechtsgrondslag voor deze verordening is artikel 66 van het EG-Verdrag, omdat de verordening betrekking heeft op maatregelen om samenwerking tussen de bevoegde overheidsdiensten van de lidstaten, en tussen deze diensten en de Commissie, op het gebied van het beleid dat verband houdt met het vrij verkeer van personen te waarborgen.

SubsidiariteitsbeginselHet voorstel beantwoordt aan het subsidiariteitsbeginsel dat is vastgelegd in artikel 5 van het EG-Verdrag, omdat het belangrijkste doel van de voorgenomen maatregel, namelijk de migratie van SIS 1+ naar SIS II, niet door de lidstaten afzonderlijk kan worden verwezenlijkt.

EvenredigheidsbeginselDit voorstel gaat niet verder dan nodig is om het doel ervan te verwezenlijken. Het beantwoordt aan het evenredigheidsbeginsel omdat de activiteiten van de Commissie zich beperken tot het Centrale CIS II-systeem, coördinatiewerkzaamheden en de verstrekking van een technisch instrument waarmee SIS 1+-gegevens kunnen worden uitgewisseld tussen SIS 1+ en SIS II ("converter"); de lidstaten blijven bevoegd voor de migratie van de gegevens zelf en behouden de verantwoordelijkheid voor de nationale systemen.

Keuze van instrumentenEen verordening van de Raad op basis van artikel 66 van het EG-Verdrag is het meest geschikte instrument omdat bij de migratie volledig geharmoniseerde regels moeten worden toegepast. Deze verordening moet een aantal nauwkeurige en onvoorwaardelijke bepalingen bevatten die rechtstreeks en uniform toepasselijk en verbindend van aard zijn, en die niet door de lidstaten hoeven te worden omgezet in nationaal recht.

Omdat SIS II onder twee pijlers valt, wordt de hier voorgestelde verordening aangevuld met een Besluit van de Raad op basis van de artikel 30, lid 1, onder a) en b), en artikel 34, lid 2, onder c) van het Verdrag betreffende de Europese Unie.

3.

Gevolgen voor de begrotingIn Verordening (EG) nr. 2424/2001 van de Raad en Besluit 2001/886/JBZ van de Raad betreffende de ontwikkeling van een Schengeninformatiesysteem van de tweede generatie is bepaald dat de uitgaven die verband houden met de ontwikkeling van SIS II ten laste komen van de algemene begroting van de Europese Unie.

Ook volgens artikel 5 van Verordening (EG) nr. 1987/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 20 december 2006 en artikel 5 van Besluit 2007/533/JBZ van de Raad van 12 juni 2007 komen de kosten voor het opzetten, de werking en het onderhoud van het centrale SIS II en de communicatie-infrastructuur ten laste van de algemene begroting van de Europese Unie. De kosten voor het opzetten, de werking en het onderhoud van elk N.SIS II komen ten laste van de betrokken lidstaat.

Overeenkomstig dit rechtskader bepaalt dit voorstel dat de kosten die voortvloeien uit de migratie, de integrale test, de ontwikkelings- en onderhoudsmaatregelen op centraal niveau (centrale SIS II en communicatie-infrastructuur) ten laste komen van de algemene begroting van de Europese Unie. Test-, migratie-, onderhouds- en ontwikkelingskosten voor de nationale systemen, zoals N.SIS II, komen ten laste van de betrokken lidstaat.

De kosten van activiteiten op SIS 1+-niveau, zoals extra activiteiten van Frankrijk namens de lidstaten (van SIS 1+), worden verdeeld overeenkomstig artikel 119 van de Schengenuitvoeringsovereenkomst. Dit artikel bepaalt dat de kosten van de inrichting en werking van de technisch ondersteunende functie als bedoeld in artikel 92, lid 3, van de Schengenuitvoeringsovereenkomst, met inbegrip van de kosten voor de communicatie tussen de nationale delen van het Schengeninformatiesysteem en de technisch ondersteunende functie, gemeenschappelijk door de lidstaten worden gedragen, terwijl de kosten van de inrichting en werking van het nationale deel van het Schengeninformatiesysteem door elk van de lidstaten afzonderlijk worden gedragen.

De Commissie heeft een financieel memorandum aan dit voorstel gehecht.

4.

Aanvullende informatieWijziging van bestaande wetgevingGoedkeuring van dit voorstel leidt tot wijziging van de Schengenuitvoeringsovereenkomst.

Evaluatie-/herzienings-/vervalbepalingHet voorstel bevat een vervalbepaling. De voorgestelde verordening vervalt op de datum die door de Raad wordt vastgesteld overeenkomstig artikel 55, lid 2, van Verordening (EG) nr. 1987/2006.

● Tijdschema

Deze verordening dient uiterlijk in oktober 2008 te worden vastgesteld zodat de voorbereidingen kunnen worden voortgezet en de activiteiten waarop de verordening betrekking heeft, tijdig kunnen worden uitgevoerd.