Toelichting bij COM(2008)702 - Instelling van een definitief antidumpingrecht op mononatriumglutamaat uit China

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

1. Achtergrond van het voorstel

Motivering en doel van het voorstel


Dit voorstel betreft de toepassing van Verordening (EG) nr. 384/96 van de Raad van 22 december 1995 betreffende beschermende maatregelen tegen invoer met dumping uit landen die geen lid zijn van de Europese Gemeenschap, laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 2117/2005 van de Raad van 21 december 2005 ("de basisverordening").

Algemene context


Dit voorstel wordt gedaan in het kader van de tenuitvoerlegging van de basisverordening en is het resultaat van een onderzoek dat is uitgevoerd overeenkomstig de materiƫle en procedurele eisen van de basisverordening.

Bestaande bepalingen op het door het voorstel bestreken gebied


Niet van toepassing.

Samenhang met andere beleidsgebieden van de EU


Niet van toepassing.

1.

Raadpleging van belanghebbende partijen en effectbeoordelingRaadpleging van belanghebbende partijenPartijen die belang hebben bij de procedure werden overeenkomstig de bepalingen van de basisverordening in de loop van het onderzoek in de gelegenheid gesteld hun belangen te verdedigen.

Bijeenbrengen en benutten van deskundigheidEr hoefde geen beroep te worden gedaan op externe deskundigheid.

Effectbeoordeling


Dit voorstel vloeit voort uit de tenuitvoerlegging van de basisverordening. De basisverordening voorziet niet in een algemene effectbeoordeling, maar bevat wel een uitputtende lijst van factoren die moeten worden beoordeeld.

2.

Juridische aspecten van het voorstelSamenvatting van de voorgestelde maatregel


Op 5 september 2007 heeft de Commissie een antidumpingprocedure ingeleid betreffende de invoer van mononatriumglutamaat van oorsprong uit de Volksrepubliek China. Uit het onderzoek bleek dat er sprake was van dumping van het betrokken product, waardoor de bedrijfstak van de Gemeenschap schade werd berokkend. Ook bleken er geen zwaarwegende belangen van de Gemeenschap te zijn die het nemen van definitieve antidumpingmaatregelen in de weg staan. Daarom werden bij Verordening (EG) nr. 492/2008 voorlopige maatregelen ingesteld. Nader onderzoek heeft de belangrijkste voorlopige bevindingen bevestigd. Derhalve wordt de Raad verzocht bijgevoegd voorstel voor een verordening goed te keuren teneinde definitieve maatregelen in te stellen.

Rechtsgrondslag


Verordening (EG) nr. 384/96 van de Raad van 22 december 1995 betreffende beschermende maatregelen tegen invoer met dumping uit landen die geen lid zijn van de Europese Gemeenschap, laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 2117/2005 van de Raad van 21 december 2005.

Subsidiariteitsbeginsel


Het voorstel betreft een gebied dat onder de exclusieve bevoegdheid van de Gemeenschap valt. Het subsidiariteitsbeginsel is derhalve niet van toepassing.

Evenredigheidsbeginsel


Het voorstel is in overeenstemming met het evenredigheidsbeginsel aangezien de vorm van de maatregel wordt voorgeschreven in bovengenoemde basisverordening en geen ruimte laat voor nationale besluitvorming.

Beschrijving van de wijze waarop de financiƫle en administratieve lasten voor de Gemeenschap, de nationale, regionale en plaatselijke overheden, marktdeelnemers en burgers zo veel mogelijk worden beperkt en hoe zij in verhouding staan tot het doel van het voorstel: niet van toepassing.

Keuze van instrumentenVoorgesteld instrument: verordening.

De basisverordening voorziet niet in andere mogelijkheden.

3.

Gevolgen voor de begrotingHet voorstel heeft geen gevolgen voor de begroting van de Gemeenschap.