Toelichting bij COM(2008)540 - Wijziging van Verordening (EG) nr. 55/2008 tot invoering van autonome handelspreferenties voor Moldavië

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

De Raad heeft op 21 januari 2008 Verordening (EG) nr. 55/2008[1] tot invoering van autonome handelspreferenties voor de Republiek Moldavië[2] (AHP-verordening) vastgesteld ter vervanging van de SAP-preferenties waarop Moldavië voordien recht had. Deze verordening is op 31 januari in werking getreden en wordt sinds 1 maart 2008 toegepast. De verordening voorziet in vrije toegang tot de EU-markten voor alle producten van oorsprong uit Moldavië, met uitzondering van bepaalde in bijlage I bij die verordening opgenomen landbouwproducten waarvoor beperkte concessies werden gegeven in de vorm van hetzij vrijstelling van douanerechten binnen de grenzen van tariefcontingenten, hetzij verlaagde douanerechten. Het gaat hierbij om bepaalde vlees- en zuivelproducten, eieren, granen, suiker, wijn en bepaalde fruit en groentesoorten.

Toelichting op de bepalingen

Na de inwerkingtreding van deze verordening hebben importeurs erop gewezen dat de huidige formulering van artikel 14 van de AHP-verordening in de praktijk een kloof creëert tussen de toepassing van de SAP-preferenties en die van de AHP's, terwijl het de bedoeling was dat de SAP-preferenties zouden blijven gelden voor alle in aanmerking komende uitvoer tot de AHP's volledig operationeel waren. Volgens de huidige formulering vallen goederen waarop het SAP betrekking heeft en die naar de EU werden uitgevoerd tussen de inwerkingtreding van de AHP's (31 januari 2008) en de eerste toepassing van de regeling (1 maart 2008), onder geen enkele regeling indien het koopcontract niet werd opgemaakt voor 31 januari 2008 en kan worden aangetoond dat de goederen Moldavië uiterlijk 31 januari 2008 hebben verlaten. Om deze situatie recht te zetten moet overal in artikel 14 'de datum van inwerkingtreding' worden veranderd in 'de datum van toepassing'.

Voorts werden bij de voorbereiding van de toepassing van de verordening en het beheer van de contingenten in bijlage I enkele onverenigbaarheden tussen de beschrijving van de contingenten en de geldende GN-codes ontdekt. De voorgestelde wijzigingen zijn niet in strijd met en veranderen niets aan de methode die is gebruikt om de omvang van de contingenten voor elke productgroep te bepalen, die was gebaseerd op de beste uitvoerresultaten in de jaren 2004-2006 met een jaarlijkse toename die overeenkomt met de potentiële stijging van de productie- en uitvoercapaciteit van Moldavië tot 2012. De voorgestelde wijzigingen in bijlage I bij Verordening (EG) nr. 55/2008 zijn de volgende:

1. Contingent nr. 09.0504 (vlees): het woord 'huisdieren' in de beschrijving schrappen, zodat de beschrijving strookt met de GN-codes.

2. Contingent nr. 09.0509 (zachte tarwe): GN-code 1001 90 99 werd per vergissing weggelaten en moet worden toegevoegd, zodat het contingent strookt met het aanbod dat gebaseerd was op de uitvoer van alle zachte tarwe en mengkoren overeenkomstig bovengenoemde methode.

3. Contingent nr. 09.0514 (wijn): 'met een effectief alcoholvolumegehalte van niet meer dan 15 % vol' in de beschrijving schrappen, zodat de beschrijving strookt met de GN-codes.

1.

Gevolgen voor de begrotingDe voorgestelde verordening leidt niet tot kosten die ten laste van de EG-begroting komen en heeft geen gevolgen voor de EG-begroting in de vorm van verlies van meer douane-inkomsten dan wat oorspronkelijk voor de inwerkingtreding van de aanvullende preferenties voor Moldavië werd geraamd.