Toelichting bij COM(2008)793 - Wijziging van Verordening (EG) nr. 1628/2004 tot instelling van een definitief antisubsidierecht op grafietelektrodesystemen uit India en van Verordening (EG) nr. 1629/2004 tot instelling van een definitief antidumpingrecht op grafietelektrodesystemen uit India

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

ACHTERGROND VAN HET VOORSTEL

Motivering en doel van het voorstel


Dit voorstel betreft de toepassing van Verordening (EG) Nr. 2026/97 van de Raad van 6 oktober 1997 betreffende bescherming tegen invoer met subsidiëring uit landen die geen lid van de Europese Gemeenschap zijn (“de basisverordening”) in het kader van de antisubsidieprocedure betreffende de invoer van grafietelektrodesystemen uit India.

Algemene context


Dit voorstel wordt gedaan in het kader van de tenuitvoerlegging van de basisverordening en is het resultaat van een onderzoek dat werd verricht in overeenstemming met de materiële en procedurele eisen van de basisverordening.

Bestaande maatregelen op het door het voorstel bestreken gebied Verordening (EG) nr. 1628/2004 van de Raad tot instelling van een definitief compenserend recht en tot definitieve inning van het voorlopige recht op grafietelektrodesystemen uit India en Verordening (EG) nr. 1629/2004 van de Raad tot instelling van een definitief antidumpingrecht en tot definitieve inning van het voorlopige recht op grafietelektrodesystemen uit India.

Samenhang met andere beleidsgebieden en doelstellingen van de EU


Niet van toepassing.

1.

Raadpleging van belanghebbende partijen en effectbeoordelingRaadpleging van belanghebbende partijenPartijen die belang hebben bij de procedure werden overeenkomstig de bepalingen van de basiswetgeving in de loop van het onderzoek in de gelegenheid gesteld hun belangen te verdedigen.

Bijeenbrengen en benutten van deskundigheidEr behoefde geen beroep te worden gedaan op externe deskundigheid.

Effectbeoordeling


Dit voorstel vloeit voort uit de tenuitvoerlegging van de basisverordening. De basisverordening voorziet niet in een algemene effectbeoordeling, maar bevat wel een uitputtende lijst van factoren die moeten worden beoordeeld.

2.

Juridische elementen van het voorstelSamenvatting van de voorgestelde maatregel


Op 2 oktober 2007 heeft de Commissie op eigen initiatief een gedeeltelijk tussentijds nieuw onderzoek geopend, beperkt tot de hoogte van de subsidiëring, van de compenserende maatregelen die van toepassing zijn op invoer in de Gemeenschap van grafietelektrodesystemen uit India. Het onderzoek werd ingesteld aangezien de Commissie over voldoende voorlopig bewijsmateriaal beschikte dat de omstandigheden met betrekking tot subsidiëring op grond waarvan maatregelen waren vastgesteld, waren gewijzigd en dat deze wijziging van blijvende aard was. Bijgevoegd voorstel van de Commissie voor een verordening van de Raad bevat de bevindingen van dit onderzoek. De Raad wordt derhalve voorgesteld zijn goedkeuring te hechten aan bijgaand voorstel voor een verordening die uiterlijk op 1 januari 2009 in het Publicatieblad van de Europese Unie moet worden bekendgemaakt.

Rechtsgrondslag


Verordening (EG) nr. 2026/97 van de Raad van 6 oktober 1997 betreffende bescherming tegen invoer met subsidiëring uit landen die geen lid van de Europese Gemeenschap zijn, laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 461/2004 van 8 maart 2004.

Subsidiariteitsbeginsel


Het voorstel betreft een gebied dat onder de exclusieve bevoegdheid van de Gemeenschap valt. Het subsidiariteitsbeginsel is derhalve niet van toepassing.

Evenredigheidsbeginsel


Het voorstel is in overeenstemming met het evenredigheidsbeginsel aangezien de vorm van de maatregel wordt voorgeschreven in bovengenoemde basisverordening en geen ruimte laat voor nationale besluitvorming.

Beschrijving van de wijze waarop de financiële en administratieve lasten voor de Gemeenschap, de nationale, regionale en plaatselijke overheden, ondernemingen en burgers zoveel mogelijk worden beperkt en hoe zij in verhouding staan tot het doel van het voorstel: niet van toepassing.

Keuze van instrumentenVoorgestelde instrumenten: verordening.

Een andere vorm zou niet geschikt zijn om de volgende reden: bovengenoemde basisverordening voorziet niet in andere mogelijkheden.

3.

Gevolgen voor de begrotingHet voorstel heeft geen gevolgen voor de begroting van de Europese Unie.