Toelichting bij COM(2008)792 - Wijziging van Verordening 74/2004 tot instelling van een definitief antisubsidierecht op katoenhoudend beddenlinnen uit India

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

ACHTERGROND VAN HET VOORSTEL

Motivering en doel van het voorstel


Dit voorstel betreft de toepassing van Verordening (EG) Nr. 2026/97 van de Raad van 6 oktober 1997 betreffende bescherming tegen invoer met subsidiëring uit landen die geen lid van de Europese Gemeenschap zijn ("de antisubsidiebasisverordening") in het kader van de antisubsidieprocedure betreffende de invoer van katoenhoudend beddenlinnen van oorsprong uit India.

Algemene context


Dit voorstel past in het kader van de tenuitvoerlegging van de antisubsidiebasisverordening en is het resultaat van een onderzoek dat is uitgevoerd overeenkomstig de materiële en procedurele eisen van de basisverordening.

Bestaande maatregelen op het door het voorstel bestreken gebied Verordening (EG) nr. 74/2004 van de Raad tot instelling van een definitief compenserend recht op katoenhoudend beddenlinnen uit India.

Samenhang met andere beleidsgebieden en doelstellingen van de EU


Niet van toepassing.

1.

Raadpleging van belanghebbende partijen en effectbeoordelingRaadpleging van belanghebbende partijenPartijen die belang hebben bij de procedure werden overeenkomstig de bepalingen van de basisverordening in de loop van het onderzoek in de gelegenheid gesteld hun belangen te verdedigen.

Bijeenbrengen en benutten van deskundigheidEr hoefde geen beroep te worden gedaan op externe deskundigheid.

Effectbeoordeling


Dit voorstel vloeit voort uit de tenuitvoerlegging van de basisverordening. De basisverordening voorziet niet in een algemene effectbeoordeling, maar bevat wel een uitputtende lijst van factoren die moeten worden beoordeeld.

2.

Juridische elementen van het voorstelSamenvatting van de voorgestelde maatregel


Op 2 oktober 2007 heeft de Commissie op eigen initiatief een gedeeltelijk tussentijds nieuw onderzoek geopend dat beperkt was tot een onderzoek naar de hoogte van de compenserende maatregelen die van toepassing zijn op katoenhoudend beddenlinnen van oorsprong uit India, aangezien zij over voldoende voorlopig bewijsmateriaal beschikte dat de omstandigheden met betrekking tot subsidiëring op grond waarvan maatregelen werden vastgesteld, waren gewijzigd en dat deze wijzigingen van blijvende aard waren. Bijgevoegd voorstel van de Commissie voor een verordening van de Raad bevat de definitieve bevindingen inzake subsidiëring. De Raad wordt derhalve voorgesteld zijn goedkeuring te hechten aan bijgaand voorstel voor een verordening, die uiterlijk op 1 januari 2009 in het Publicatieblad van de Europese Unie moet worden bekendgemaakt.

Rechtsgrondslag


Verordening (EG) Nr. 2026/97 van de Raad van 6 oktober 1997 betreffende bescherming tegen invoer met subsidiëring uit landen die geen lid van de Europese Gemeenschap zijn.

Subsidiariteitsbeginsel


Het voorstel betreft een gebied dat onder de exclusieve bevoegdheid van de Gemeenschap valt. Het subsidiariteitsbeginsel is derhalve niet van toepassing.

Evenredigheidsbeginsel


Het voorstel is in overeenstemming met het evenredigheidsbeginsel aangezien de vorm van de maatregel in de bovengenoemde basisverordening wordt voorgeschreven en geen ruimte laat voor nationale besluitvorming.

Beschrijving van de wijze waarop de financiële en administratieve lasten voor de Gemeenschap, de nationale, regionale en plaatselijke overheden, marktdeelnemers en burgers zo veel mogelijk worden beperkt en hoe zij in verhouding staan tot het doel van het voorstel: niet van toepassing.

Keuze van instrumentenKeuze van instrumenten:


verordening.

Andere instrumenten zouden ongeschikt zijn, omdat de basisverordening niet in andere mogelijkheden voorziet.

3.

Gevolgen voor de begrotingHet voorstel heeft geen gevolgen voor de begroting van de Europese Unie.