Toelichting bij COM(2009)413 - Standpunt van de EG over een besluit van het bij de Overeenkomst met Zwitserland over samenwerking op het gebied van statistiek ingestelde gemengd comité tot wijziging van bijlage A bij de overeenkomst - EU monitor

EU monitor
Woensdag 21 oktober 2020
kalender

Toelichting bij COM(2009)413 - Standpunt van de EG over een besluit van het bij de Overeenkomst met Zwitserland over samenwerking op het gebied van statistiek ingestelde gemengd comité tot wijziging van bijlage A bij de overeenkomst

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

De Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de Zwitserse Bondsstaat over samenwerking op het gebied van statistiek[1] (hierna 'de overeenkomst' genoemd) is op 1 januari 2007 in werking getreden. De Gemeenschap wordt vertegenwoordigd door de Commissie.

Bij artikel 3 van de overeenkomst is een 'Statistisch Comité Gemeenschap/Zwitserland' (hierna 'het gemengd comité' genoemd) opgericht, dat verantwoordelijk is voor het beheer van de overeenkomst en zorg draagt voor een goede uitvoering ervan.

Artikel 2 van Besluit 2006/233/EG bepaalt dat de Gemeenschap wordt vertegenwoordigd door de Commissie, en dat het door de Gemeenschap in te nemen standpunt ten aanzien van besluiten van het gemengd comité over de financiële bijdrage van Zwitserland wordt vastgesteld door de Raad.

Artikel 4 van de overeenkomst bepaalt dat het gemengd comité kan besluiten bijlage B bij de overeenkomst inzake regels betreffende de financiële bijdrage van Zwitserland te herzien.

Uit de ervaring die sinds het begin van de uitvoering van de overeenkomst in 2007 is opgedaan, is gebleken dat bijlage B moet worden aangepast om de toepassing ervan te vereenvoudigen en de administratieve lasten in verband daarmee te verminderen.

Dit voorstel heeft financiële gevolgen voor de begroting van de Gemeenschap, aangezien het voorziet in een vereenvoudiging van de methode om de Zwitserse bijdrage te berekenen. Deze wijziging leidt niet tot een onmiddellijke verandering in de inkomsten, die naar verwachting op hetzelfde niveau zullen blijven.

Het besluit van het gemengd comité wordt bekendgemaakt in het Publicatieblad van de Europese Unie.